El 15 de maig s’ha reunit la Mesa Sectorial en una llarga reunió on la nova Directora General de Funció Pública s’ha hagut d’excusar per problemes d’agenda. Una reunió, on tots els temes proposats per IAC-CATAC sobre els processos d’estabilització i dels exàmens del 29 d’abril han estat refusats perquè l’àmbit és la MEPAG, així que haurem d’esperar que ens convoquin per seguir tractant aquests temes. Pel que fa al desenvolupament de la reunió de la Mesa Sectorial, hem tractat els temes següents:

Agents Rurals

Arran del concurs de trasllats del cos d’agents rurals, hi ha hagut un cessament de 30 persones en ple inici de la campanya forestal 2023, que es preveu molt dura. Això suposa que el 10% de la plantilla del cos ha minvat per un concurs que ha trigat més d’un any a resoldre’s. Els processos d’estabilització encara no han finalitzat, per tant, l’estructura del cos no s’ha consolidat i aquest cessament suposa un daltabaix en la prevenció. IAC-CATAC vam demanar una recol·locació perquè no ens podem permetre que personal experimentat deixi el cos precisament ara. També reclamem que s’informi a la part social en tot moment de processos com aquests, ja que es van enviar e-valises avisant de la rescissió del contracte en deu dies, amb tot el que ha suposat això de reestructuració de torns, etc. Gràcies a la pressió exercida al Departament d’Interior, la Direcció General d’Agents Rurals va publicar, el passat dijous 11 de maig, 35 places a ATRI per cobrir les vacants deixades en el concurs i per garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat.

Curiosament, quan és per “motius d’urgència” el Departament d’Interior sí pot convocar places ATRI i comprovar el currículum cec que genera ATRI per al personal de la Generalitat de Catalunya sense passar pel filtre de l’empresa externa Laboris que és l’encarregada d’analitzar tots els currículums que arriben a les ofertes del Departament. Així doncs, si és possible fer-ho per què segueix el servei externalitzat?

IAC-CATAC també estem indignats amb la DGAR perquè actua sense comunicació i sense negociació prèvia amb la part social. El darrer cas han estat les instruccions publicades unilateralment per part del Departament, per això demanem que es retirin immediatament i siguin objecte de negociació abans de la seva aprovació. Qualsevol modificació de condicions laborals s’ha de negociar abans de la seva publicació. En la reunió pendent que hi ha sobre les taules retributives demanem que s’inclogui la negociació de les instruccions 4, 9, 10 i 11 i que, mentre no es negociïn, es deroguin.

Personal penitenciari.

La part social denunciem en aquesta Mesa Sectorial la falta de personal a les presons. Un problema endèmic que arrosseguem des de fa anys i que ja en una Sectorial del maig del 2020 es va acordar que es miraria de solucionar. La realitat és que seguim igual. El nombre d’hores extres realitzades pel personal es manté, i ja passa de ser de caràcter extraordinari a habitual. L’única solució possible és ampliar la plantilla per resoldre el problema crònic de la falta de personal i la concessió d’hores extres. Calen reforços. IAC-CATAC demanem que la borsa d’interins pactada, de 350 persones, s’ampliï a més de 750. Una borsa que ve arran d’un acord que ja no vam signar en el seu dia perquè vèiem clarament que la proposta de persones a la borsa era insuficient. Sabem que estem sobredimensionats, és evident, tot i que el Departament de Justícia es justifica en què està realitzant una auditoria de plantilles per veure com caldria dimensionar la plantilla i sembla que trigarà a arribar una solució a la problemàtica de les hores extres, que se segueixen acumulant dia rere dia.

En aquesta Mesa Sectorial, IAC-CATAC hem portat el tema dels permisos a les eleccions municipals. Volem recordar que és un permís per deures inexcusables per a persones candidates que formen part d’una llista electoral, recollit pel dret potestatiu reconegut per la Llei Orgànica de Regim Electoral; pel Decret 1/97, per la circular 5/06, per resolucions de la Junta Electoral Central. Doncs el Departament de Justícia, Drets i Memòria és el que menys drets reconeix a les seves treballadores ja que va treure un requisit per a aquest permís, on s’havia d’aportar un certificat del partit polític identificant els actes concrets i horaris dels candidats, per al personal penitenciari exclusivament. El que s’ha fet és criminalitzar el col·lectiu penitenciari, per justificar la no previsió i la incompetència del Departament, que s’amaga darrere de les estadístiques: que si té moltes baixes, que si el 3% de la plantilla es presenta a les eleccions, etc… però oculta les condicions deplorables que pateix el personal dels centres penitenciaris. És molt significatiu que no es troba ningú per reforçar un servei pagant les hores extres.

IAC-CATAC constatem que la manca de personal és el problema. La borsa no funciona, es constata que hi ha una manca de personal estructural flagrant, sumat a unes condicions laborals pèssimes que denigren la feina i la realització de tasques addicionals que NO es paguen. Finalment, la discrepància entre el Departament de Justícia i la part social queda resolta pel criteri de Funció Pública que dona plena raó a IAC-CATAC. L’acreditació del permís per deures inexcusables com a candidat electoral a les eleccions municipals es realitza amb la publicació al butlletí oficial de la província (on les juntes electorals publiquen les candidatures) i res més.

Actualment s’estan gaudint de tots els permisos demanats i no hi ha d’haver cap més problema pel seu gaudiment. No ens agrada arribar a la Mesa Sectorial per dur un tema que s’hauria d’haver resolt en la primera reunió amb el Departament de Justícia, que tot i que Funció Pública ha dictat i ha fet constar en acta la seva decisió, ha seguit insistint en la sol·licitud d’aquest certificat de campanya electoral per controlar, en tot moment, les diferents campanyes electorals dels partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig i ha apel·lat a la “vocació de servei” a la “responsabilitat del treballador/a” i al “bon funcionament del centre”. Totes aquestes excuses són per encobrir una mala planificació endèmica de la gestió del personal i una nefasta gestió de les condicions laborals. En definitiva, tal com consta en acta, Funció Pública s’ha pronunciat i el Departament està supeditat a la Mesa de Negociació Sectorial.

Personal del Departament de Salut

L’acord sobre les condicions de treball dels col·lectius funcionarials de Salut Pública del Departament de Salut del 2020 deixa fora dels complements salarials, en el seu article 2, al personal d’equips de salut pública, com els TSSP, biòlegs i personal de laboratori que sí que tenen els “veterinaris/àries d’oficina”. Aquest personal exclòs realitza les mateixes tasques a les oficines, tasques assimilables a veterinàries d’oficina. Es porta a la Mesa Sectorial la petició d’eliminar aquesta diferència salarial. Ja en el seu dia, IAC-CATAC no vàrem signar aquest acord per les discriminacions que comportava, al grup 1, la tasca inspectora que té una extensió als altres cossos, mentre que al grup 3, els professionals de tasques d’oficina són exclusives als veterinaris/àries i no als altres cossos. IAC-CATAC demanem una negociació a la Mesa Sectorial per millorar l’acord i incloure-hi les millores que necessita, com els festius del 24 i 31 de desembre. De moment, el Departament de Salut es limita a dir que simplement estan implementant l’acord i que no es pot fer una altra cosa, que hi ha la voluntat però que es tracta d’un acord signat. Raó de més per tal de renegociar-lo per oferir les màximes garanties.

Teletreball Drets Socials

IAC-CATAC denunciem els criteris que ha publicat el Departament de Drets Socials pel pla personal de teletreball del seu personal adscrit. Després de la reunió de la setmana passada amb el Departament, on semblava que s’havien arribat a consensos, ens trobem amb la nova publicació de criteris que prenen com una excepcionalitat la demanada de tota la part social. El Departament de Drets Socials és l’únic departament de la Generalitat de Catalunya que ha establert uns criteris restrictius en l’aplicació del teletreball. No es poden agafar ni dilluns ni divendres, i no es poden sol·licitar dos dies seguits de teletreball si no es justifiquen adequadament a RRHH, que és qui pren la decisió al final, per molt que el pla personal es pacti amb la unitat. No té cap sentit aquesta restricció unilateral del Departament, l’única explicació possible és que no es creu en el teletreball, ni en el seu esperit, i que hi ha una voluntat extrema de controlar el personal. Tot i que FP exposa que l’article 3.3 del Decret 77/20 de teletreball atorga a cada departament la potestat organitzativa, cal recordar l’exposició de motius del Decret 77/20 que marca el sentit de la “potestat organitzativa”:

És per tots aquests motius que el Govern de la Generalitat entén necessari impulsar la metodologia del teletreball com una forma d’organització del temps de treball dels empleats públics que permet avançar en l’orientació del treball als resultats i oferir, alhora, més flexibilitat en l’organització del temps de treball sense que això comporti reduir la qualitat del servei públic, sinó incrementar, sense costos afegits, l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis.

És a dir, l’eficàcia i l’eficiència estan per sobre dels criteris aportats pel Departament, quant a organització, objectius i productivitat. Si després de tres anys ara es troben que no saben quins són els “objectius”, que no són uns altres que el bon funcionament de l’Administració Pública i el servei a la ciutadania, què han estat fent durant els tres anys de pandèmia? Els caps no han realitzat el curs obligatori de gestió del teletreball per a comandaments? Està clar que no el volen aplicar, i posen totes les traves possibles, com per exemple limitar el pla personal a 4 mesos màxim, quan el Decret permet fins a un any. IAC-CATAC proposem que es renovin els plans personals de la pandèmia i no es creïn més greuges i malestars al personal del Departament. Si la voluntat és provar el Decret, tal com s’excusa el Secretari General en els criteris, doncs és més senzill mantenir-los i després anar valorant amb una base ja feta. La nova sol·licitud ha estat un greuge i un mal de cap per a les treballadores i les unitats que han hagut de refer a corre-cuita tots els plans personals.

IAC-CATAC manifestem que el Departament de Drets Socials interpreta restrictivament el Decret de Teletreball quan les unitats són perfectament capaces de gestionar-ho. Si el pla de treball estableix dos dies de teletreball, ha de ser prevalent als criteris del Departament, sense perjudicis a la conciliació. Aquests criteris fan carregar la motivació del teletreball en la treballadora, que ha d’aportar “proves” de per què vol agafar X dies de teletreball. Creiem que les unitats són perfectament coneixedores de les capacitats del seu personal i que no cal uns criteris restrictius que han de passar, de totes totes, per RRHH. L’excusa de la fluctuació del personal a l’oficina no és una necessitat de servei. És un insult la nova instrucció de criteris i demanem una reunió urgent amb el Departament de Drets Socials per revertir aquesta situació. Les necessitats del servei han de ser justificades pel Departament, no ha d’anar a càrrec del personal.

També, IAC-CATAC hem demanat la renegociació, amb caràcter urgent, del Decret de Teletreball, per adaptar-lo a les condicions actuals. El Decret 77/20 es va negociar abans de la pandèmia i té condicions molt restrictives i que atempten contra el Decret de Jornada i Horaris. Cal fer una adaptació immediata.

Torn obert

Malauradament, el poc temps de què disposàvem en el torn obert de paraules no ens ha permès tractar aquelles qüestions que s’han quedat fora de l’ordre del dia, com ja hem indicat: permisos concurs oposició i indemnitzacions, promoció interna i concursos de trasllats aprovats per la publicació al DOGC de la Llei 8/23.

Veure en PDF: Cataccrac Sectorial Maig