TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

Us donem la benvinguda a la IAC CATAC, la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya que formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya.

La IAC-CATAC és un sindicat que impulsa i desenvolupa l’associació i l’acció sindical i sociopolítica de les treballadores del serveis públics de Catalunya i es defineix com:

De classe i reivindicativa: És una organització de treballadores que defensa les reivindicacions de la classe treballadora i especialment dels sectors més desfavorits de la societat: dones, joves, col·lectiu LGTBI, persones desocupades, migrants, pensionistes i persones amb diversitats funcionals, sensorials o mentals. Col·labora amb altres organitzacions sindicals, socials i polítiques del món que tenen com objectius la superació de la societat de classes i la implantació d’una societat fonamentada en la justícia social, la igualtat i la solidaritat.

Unitària, democràtica i assembleària: La IAC-CATAC practica la unitat de les treballadores en el marc d’un sindicalisme democràtic i assembleari, fomentant la representació directa sorgida de les assemblees i centres de treball i la unitat d’acció amb la resta dels sindicats de classe.

Autònoma i plural: Pren les seves decisions segons la seva pròpia dinàmica interna, amb entitat i autonomia pròpia. És independent de la patronal, de l’aparell de l’Estat i de tota confessió religiosa, i no està subordinada a cap organització o partit polític ni a qualsevol altre grup de pressió, sigui econòmic, religiós o ideològic. I tot això per a garantir un autèntic pluralisme intern, perquè només des d’una veritable autonomia pot respondre’s a les aspiracions de les treballadores.

Feminista i igualitària: La IAC-CATAC assumeix la lluita contra la discriminació de gènere en tots els àmbits de la vida, tant la privada com la pública, assumint i potenciant la defensa de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es compromet en el desenvolupament d’accions i mesures transversals per a promoure la igualtat en tots els òrgans de participació i decisió de la IAC-CATAC. Fomenta la coeducació com a model educatiu basat en el respecte a la diversitat que contribueix a transformar l’actual situació de desigualtat i lluita per erradicar la violència envers les dones en qualsevol de les seves formes.

Ecologista: Lluita contra la destrucció de la naturalesa i la degradació del medi ambient mitjançant accions i propostes basades en un desenvolupament sostenible.

Nacional: Lluita i defensa els interessos del poble català en el seu conjunt, el ple exercici de l’autogovern i proclama el dret a la seva autodeterminació.

Ponència Marc DEFINITIVA - full1_page-0001.jpg
Ponència marc
Ponencia organitzacio DEFINITIVA - full1_page-0001.jpg
Ponència organització

Internacionalista i solidària: Entenem l’internacionalisme com una pràctica de solidaritat activa. Per això dona suport a tots els pobles que lluiten pel seu alliberament nacional i social; a la lluita pels drets humans, socials i econòmics; a la denúncia de les polítiques globalitzadores que empobreixen els països; a la lluita de les persones migrants i a l’establiment de xarxes i plataformes que treballen per coordinar i enfortir la lluita de la classe treballadora per la seva emancipació. Per això, treballa per la unitat de les organitzacions sindicals en la lluita comuna contra l’explotació i l’opressió

Som IAC: perquè com a membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) participem i col·laborem amb tots els moviments que defensen els drets socials. Treballem a favor d’objectius com la pau i la resolució no violenta de conflictes, el reconeixement i la pràctica efectiva dels drets humans, els drets a l’autodeterminació dels pobles o la justícia social.

L’àmbit d’actuació de la IAC-CATAC abastarà totes les treballadores, en actiu o no, dels serveis públics de Catalunya, entre altres:

L’Administració de la Generalitat de Catalunya i qualsevol que en depengui (organisme, consorci, corporació, fundació, empresa pública, societat mercantil pública, etc)

 • L’Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, etc.) i qualsevol ens que en depengui (organisme, consorci, corporació, fundació, empresa pública, societat mercantil pública, etc)

 • Els ens públics atípics.

 • Els col·legis professionals i cambres oficials de comerç.

Ens organitzem:

L’estructura organitzativa del nostre sindicat reflecteix la voluntat de garantir la participació i la presa de decisions de manera col·lectiva.

 • El Congrés: és l’òrgan sobirà  de la IAC-CATAC. Està format per la totalitat de l’afiliació de l’organització. es reunirà en sessió ordinària una vegada cada 4 anys.

 • Comissió de garanties: té la funció d’atendre i resoldre de forma vinculant qualsevol reclamació de les afiliades, delegades o òrgans de IAC-CATAC.

 • Assemblea general: és el màxim òrgan de decisió entre congressos. Està formada per la totalitat de les afiliades de l’organització.

 • Federacions sectorials: les seccions sindicals d’un mateix sector conformaran les federacions sectorials. Aquestes són d’àmbit nacional:

  • Sector de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

  • Sector de les administracions locals i el seu sector públic.

  • Altres sectors que es puguin crear segons el nostre àmbit de representació.

 • Federacions territorials: són la base organitzativa de la IAC-CATAC en el territori i les responsables de l’acció sindical en el mateix. Les federacions territorials són:

  • Girona

  • Lleida

  • Tarragona

  • Barcelona comarques

 • Seccions sindicals: és la base organitzativa de la IAC-CATAC en l’empresa o centre de treball. Tindran un òrgan de coordinació que cobriran les següents àrees de treball:

  • Coordinadora de la secció sindical.

  • Delegada de formació.

  • Delegada de salut laboral

 • Coordinadora General: està formada per les coordinadores de les seccions sindicals de tots els sectors i per la Comissió Permanent. Entre altres funcions té la competència de debatre i decidir sobre els temes que afecten l’àmbit intern d’organització i l’acció sindical de la IAC-CATAC.

 • Secretaries: estan formades per les persones responsables de fer més efectiu el treball sindical i aprofitar al màxim els recursos disponibles. Són escollides pel Congrés.

Clica aquí per veure i descarregar els estatuts

Les secretaries que es constitueixen són:

 

1- Secretaria General   Assumpta Barbens   secretariageneral@catac.cat

​2- Secretaria d’Acció Sindical  Mireia Herrera   acciosindical@catac.cat

3- Secretaria d’Organització   Montse Sala   organitzacio@catac.cat

4- Secretaria de Personal Funcionari      personalfuncionari@catac.cat

5- Secretaria de Personal Laboral   Joan Martínez   laborals@catac.cat

6- Secretaria d’Administració i Finances   Rosa Valls   administracio@catac.cat

7- Secretaria de Comunicació   Dani de los Cobos   premsa@catac.cat

8- Secretaria de Formació   Jaume Ferri   formacio.online@catac.cat

9- Secretaria de Feminismes i Polítiques d’Igualtat   Gabriela Coderch   feminismes@catac.cat

10- Secretaria de Salut Laboral   Pablo Caparrós   salutlaboral@catac.cat

11- Secretaria de Lluites Socials   Noemí Bosch   lluitessocials@catac.cat

12- Secretaria Jurídica   Víctor saranga   victorcatac@gmail.com

13- Secretaria de Precarietat Laboral   Jorge H. Sánchez   temporals@catac.cat

14- Secretaria de Personal No Actiu   Francisco García   personalnoactiu@catac.cat

FT Lleida   Maribel Donés   lleida@catac.cat

FT Girona   Mensi/Ester   girona@catac.cat

FT Tarragona   Isabel Giménez   tarragona@catac.cat

FT Barcelona   Isabel Asensio  barcelona@catac.cat