El dia 3 de maig el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, publicada al DOGC 8915, de 15 de maig, la Llei 8/2023.

Per fi, el legislatiu ha tramitat el projecte de llei que desenvolupa el Decret Llei 14/22, que derogava l’intent fallit d’aprovació del Decret Llei 12/22. Aquesta Llei s’estructura en dos articles, una disposició addicional i tres disposicions transitòries.

Article 1. Promoció interna

Aquest article regula la promoció interna excepcional del personal funcionari de carrera. El seu caràcter excepcional ve fruit de la negociació de IAC-CATAC juntament amb la part social representada a la MEPAG. La proposta inicial de IAC-CATAC era equiparar la promoció interna al concurs de mèrits d’estabilització. Opció que no va treure el seu fruit perquè Funció Pública no ho va acceptar. Després de seguir les negociacions es va arribar a l’acord que tingués les mateixes característiques que el concurs-oposició d’estabilització, és a dir, amb reducció de temaris, dos exàmens tipus test de teòrica i pràctica, no eliminatoris entre sí, que puntuen un 60%, i un 40% de mèrits, amb el mateix barem que l’estabilització (experiència, català, ATRI i oposicions aprovades). IAC-CATAC hem demanat tornar a negociar la fase de concurs per ajustar-la més a la realitat de les persones que tenen dret a participar en la promoció interna. El nombre de places serà del 45% del total de places incloses a l’oferta pública d’estabilització. En aquesta promoció interna podran participar els funcionaris de carrera en servei actiu, en dret a reserva de lloc de treball o excedència voluntària per incompatibilitats o voluntària ocupant un lloc a l’Administració o sector públic de la Generalitat de Catalunya. També fixa, que han d’haver passat un mínim de dos anys des de l’accés al cos des del qual es promociona. A les funcionàries del cos auxiliar i de gestió que promocionin se’ls reclassificarà la plaça a la RLT, quedant-se al mateix lloc de treball amb la condició que tenien prèviament. Finalment, les funcionàries del cos C2 que no tinguin la titulació per accedir al cos C1, podran convalidar aquesta amb una antiguitat de 10 anys en el cos a promocionar.

Article 2. Concurs de trasllats

Aquest article afegeix l’article 62bis al Decret Llei 1/97. La modificació que aporta el Parlament en aquest sentit és important perquè inclou l’obligatorietat de participar en els concursos de trasllats si s’està ocupant una plaça provisional i, en cas de no participar-hi (essent notificat per l’administració d’aquesta obligatorietat) se’ls declararà d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular. Els nostres serveis jurídics estan estudiant la legalitat d’aquest apartat. És a dir, el legislador ha modificat el sentit del pacte arribat a la MEPAG, on hi havia una inclusió d’ofici al concurs de trasllats i una destinació a 30km de la destinació d’origen garantida, ara hi ha el càstig de l’excedència sense sou. Aquelles funcionàries, que tot i participar no obtinguin plaça seran destinades, amb caràcter definitiu, a un lloc de treball que hagi quedat vacant del concurs (los restos) donant preferència a la proximitat respecte del lloc de treball provisional o del domicili. A més a més, en cas de no obtenir una plaça definitiva tot i participar, se’ls adscriurà una plaça provisional al Departament d’origen amb les preferències proximitat de lloc de treball o domicili fins al proper concurs, que també serà obligatori. Aquesta norma elimina la distància i perjudica les persones que no puguin obtenir una plaça, perquè tornem als criteris anteriors i no millorem en aquest pas… IAC-CATAC veiem aquí una clara vulneració dels drets de les treballadores pactades en la mesa de negociació i una ingerència directa de partidisme de les diputades, que han passat per sobre dels drets de les treballadores de la Generalitat de Catalunya sense cap tipus de negociació.

Disposició addicional. Aspirants aprovats sense plaça

Gràcies a la lluita de IAC-CATAC vam aconseguir incloure, i s’ha mantingut, que les aspirants sense plaça a les proves selectives ordinàries, puguin veure com les ofertes d’ocupació públiques, dels dos anys següents, reservin places per a elles i obtinguin plaça provisional com a funcionàries de carrera si és durant els tres anys següents a l’aprovació de l’oposició sense plaça. També, les convocatòries dels processos selectius posteriors podrien eximir de la realització d’algun exercici o prova, o comptar com a mèrit. Les vacants que s’adjudiquessin per als aspirants sense plaça serien de caràcter provisional. Aquesta reserva, però, tenint en compte la disposició transitòria segona de la Llei, no s’aplicarà als processos d’estabilització, i es podrà aplicar, excepcionalment, als processos selectius en curs en data d’entrada en vigor del Decret Llei 14/22 (9 de novembre de 2022).

Disposició transitòria primera

Aquesta disposició estipula que hi haurà un concurs de trasllats excepcional, posterior als processos selectius d’estabilització emparats per la Llei 20/21, que es realitzarà en dues fases. Aquesta és la cobertura legal per tal de complir la normativa, que amb la publicació de l’oferta pública d’estabilització, s’ha de realitzar un concurs de trasllats previ al concurs de mèrits i concurs oposició. Així doncs, es farà un concurs de trasllats en dues fases. Una primera fase, per a les persones que tenien la condició de funcionari abans de la resolució del concurs de mèrits d’estabilització (23 de desembre de 2022); i una segona fase amb les persones estabilitzades amb els processos d’estabilització. IAC-CATAC ja hem demanat la seva negociació però encara no s’ha produït cap reunió.

Disposició transitòria tercera

El concurs de trasllats que hi haurà immediatament després dels processos d’estabilització, excepcionalment, es podrà incloure d’ofici aquell personal que tingui l’obligació de participar per no tenir la plaça fixa i estigui en situació provisional.

Veure en PDF: Catacrac Llei 8-23 Promoció Interna