LABORALS – COMISSIÓ NEGOCIADORA

 

Cataccrac comissio negociadora desembre 23

 

La Comissió negociadora s’ha reunit el 22 de desembre i s’han ratificat i acordat els següents temes:

 

Aprovat el nou permís de força major pel personal laboral:

El nou permís  “Per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Les persones treballadores tindran dret al fet que siguin retribuïdes les hores d’absència per les causes anteriorment previstes en el present apartat, per un màxim a 30 hores l’any, fraccionats per hores

 

En aquells casos que no es puguin justificar, i per tal de poder resoldre les diferents situacions, en cas que no hagi manera de poder justificar, aquesta es podrà fer per declaració responsable. Aquest permís tindrà l’equivalència als drets i deures d’una absència de laborals. 

 

La Creació de la categoria C1 Tècnic/a Especialista en Medi Natural, amb les especialitats Gestió cinegètica i piscícola i Gestió forestal i medi natural. 

La creació dels següents nous complements: 

– Complement de disponibilitat de la categoria C1_Tècnic/a especialista –inspector de ports i costes de 354,35 €/mes i complement de disponibilitat diària de 27,99€/dia  

 

– Complement de coordinació del personal tècnic especialista, operador de control amb complement de cap de sala del Centre de Control de Túnels de la Generalitat de Catalunya de 1.760 €/mes 

– Complement de lloc de treball de guardes de reserva de fauna de 350,72€/mes 

– Complement de Tècnic/a especialista en medi natural-especialitat gestió cinegètica i piscícola 350,72€/mes  

 

La IAC-CATAC hem reclamat que si bé aquests complement son necessaris, cal reunir-se amb l’Administració per tal de pactar i crear calendari per una negociació real de complements, i no ser mers espectadors d’aquest degoteig de complements que ens estan presentant. 

Referent a la nova categoria laboral també estem d’acord en la seva creació, però cal negociar quines altres categories també son necessàries i susceptibles a ser creades com la categoria especialista en manteniment d’espais naturals. 

IAC-CATAC hem reclamat que es creï la mesa de de treball per la reclassificació de categories. 

I per últim, també que ens presentin una proposta de millora per solucionar les situacions actuals de categories transversal com és la de periodistes i protocol, ja sigui via annex al conveni, o altres opcions que puguem treballar amb caràcter urgent. 

A  totes aquestes propostes l’administració està oberta a negociar amb caràcter urgent emplaçant-nos a una reunió per definir línies de treball de cara a la setmana de després de festes.