Dijous 29 de juny de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 7 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:

 

  1. Càlcul de còmput de període de vacances del personal laboral.

 

La IAC-CATAC hem portat aquest punt a l’ordre del dia per tal d’aclarir entre quines dates computa el període de vacances en detectar errades. Ens informen que el personal laboral el còmput va del 1 setembre d’un any fins al 31 d’agost de l’any següent. També vam aclarir que el personal laboral que fa l’horari de funcionari pot demanar de forma aïllada i independent fins a 7 dies de vacances a l’any sempre que les necessitats de servei ho permetin.

 

  1. Article 23.4 VI Conveni: Concursos de canvi de destinació restringits pel personal laboral en llocs a funcionaritzar per part del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

Tots tenim clar que quan una plaça a funcionaritzar queda vacant s’ha d’oferir en concurs restringit al personal que ocupa aquesta mateixa categoria, i de resultes la resta de places, fins que finalment acaba quedant una vacant que és la que acaba sent funcionaritzada o amortitzada. Ara bé, ni el departament d’Acció Climàtica ni d’altres en casos similars, estan per la labor. Certament, és un procés que consumeix molts recursos, quan poder no acaba havent-hi cap persona interessada, el departament tira pel dret i publica a Atri, acabant sent ocupació provisional i no definitiva, com seria en concurs restringit; però com hem dit, si és que algú acaba participant, sinó molta feina per res. La IAC-CATAC creiem que preval la norma i aquesta és la que s’ha d’aplicar, però també que si aquesta norma no és àgil, ni pràctica, s’ha de revisar, sempre garantint els principis d’igualtat.

 

 

 

  1. Article 23 bis VI Conveni: aclariment del procediment respecte dels càrrecs de Direcció de les Escoles Agràries del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

La part social tenim detectat de fa molts anys la problemàtica de conviure dues normatives o cossos diferents compartint llocs de feina, en aquest cas entre funcionaris o laborals, per poder accedir a un mateix càrrec de direcció d’escoles agràries. Si bé pels laborals és d’aplicació l’article 23 bis, als funcionaris se’ls aplica la normativa d’elecció de les Direccions de les Escoles de centres educatius del departament d’Educació. Finalment, el departament ha optat per no aplicar l’article 23 bis, i sí la norma d’elecció del departament d’Educació, fent partícips també al personal laboral que compleix els requisits, via complement de càrrec docent amb la temporalitat que correspon.

 

  1. Nomenaments de personal interí amb funcions de categories professionals laborals i contractació de personal fix discontinu del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

S’ha detectat que a la recepció del P.N. de Montgrí i les Illes Medes s’ha contractat personal interí fent tasques polivalents, on la majoria de les tasques corresponen a personal laboral així com el seu horari que també correspondria a laboral. El Departament argumenta que estudiarà el cas.

Pel que fa als capbussadors, el Departament comenta que ja ha resolt la problemàtica que hi havia amb la seva cobertura irregular, després de portar-se a CIVE.

 

  1. Interpretació de la contractació de durada determinada i motius d’exclusió de borsa. Departament d’Interior i departament d’Educació.

 

Referent a la borsa d’Interior, la comissió de borsa ja té data i es reunirà al mes de setembre.

Amb el Departament d’Educació no està tan clar i es demana que la comissió es convoqui com més aviat millor. I és que si actualment estàs en borsa i en actiu però amb data de finalització, et poden oferir una altra plaça per a quan ja has finalitzat contracte, i si no l’acceptes el sistema et penalitza.

 

  1. Exigència de coneixements de la llengua catalana.

 

S’han detectat mancances de personal per cobrir places assistencials i finalistes, principalment a Drets Socials, com poden ser infermeres, auxiliar de geriatria, etc. Existeix la possibilitat de contractar personal via Decret 161/2002 eximint del requisit del català. Drets Socials comenta que per les contractacions de llarga durada de borsa prioritzen aquelles persones que ja disposen del català i que per aquells que no disposen, es realitzen contractes amb caràcter excepcional i per a curtes durades. Tanmateix, també comenta que s’estan fent proves de català per aquell personal que no ho té acreditat per tal facilitar al treballador i ,sobretot, poder regular la situació.

 

  1. Torn obert de paraules.

 

La IAC-CATAC hem portat al torn obert de paraules el Concurs de Canvi de Destí, un punt que NO ens van voler acceptar com a punt de l’ordre del dia, justificant que aquest tema es tracta en el si del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat dependent de la MEPAGC. Però en aquest marc, quan vam portar aquest mateix punt, se’ns van instar a tractar-ho a la CIVE. Per tant, sent pràcticament els mateixos interlocutors i coneixedors de la qüestió, hem tingut sensació que ens passen la pilota per tal d’evitar tractar-ho. I el concurs de canvi de destí per a quan? I com? Els laborals fixos amb anterioritat a l’estabilització tindran prioritat? En tot cas, volem que quedi en acta per evitar el “bucle” en que s’està convertint aquesta qüestió. Funció Pública diu no tenir constància ni voluntat d’allargar-ho. La part social ens hem instat a presentar una proposta per escrit.

 

Veure en PDF: Cataccrac CIVE 290623