SEC

Abans de començar el comitè la part social demanem a les parts implicades DGPEIS i DS que facin una notificació reconeixent el seu error, quan a l’anterior Intercentres es va informar a tots els sindicats, que el personal que estava realitzat el curs bàsic de Bombers a l’ISPC, sent fixe discontinu, com el cas dels AOF, podrien demanar una llicència d’estudis, i ara en el procés de la crida se’ls ha negat aquesta opció perquè segons Funció Pública, a l’estar fent l’escola com alumne en pràctiques abans de la crida de AOF, no els hi pertocaria.

 

1. Temes transversals o de la Direcció de Serveis

– Informació dels permisos del personal laboral per poder realitzar l’examen del concurs d’oposició del proper 29 d’abril. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que Funció Pública encara no ha enviat la publicació, estan pendents de la informació.

– Informació sobre els contractes formatius de la 2a convocatòria SOC (en particular, DGP).

-ISPC: 2 Oficials de Manteniment, 1 emmagatzemador, 1 enginyer, 1 periodista, 2 estadístics, 2 llicenciats, 2 TESI.

-GT: 1 periodista, 1 TESI

-DGPEIS: 2 periodistes, 2 estadístics

-DGPC: 2 teoc, 1 analista informàtic, 1 dissenyador gràfic, 1 periodista

-DGP: 6 oficial de manteniment, 3 emmagatzemadors, 1 TESI

-DGAR: 4 oficials de prevenció activa forestal, 1 periodista, 1 estadístic

– Pendent: Informació sobre els complements pendent d’aprovar o modificar de la DGPEIS i DGAR. Encara sense resposta per part de la Comissió retributiva, no creuen que s’hagi de demorar gaire.

– Pendent. Calendaris: document de localització de Premsa (DGPEIS). Continuen sense tenir document per treballar. IAC-CATAC proposem que com que hi ha altres col·lectius dins el Departament amb localitzables que utilitzem els mateixos arguments per poder tenir el document al més aviat possible.

– Pendent. Teletreball telefonistes del Departament (en particular DGP): valoració de si tècnicament i organitzativament és factible. Encara s’està fent l’estudi per veure la viabilitat.

– Reunió grup de treball de borses. Queda demostrat que és necessària aquesta reunió i es demana que sigui abans del proper Intercentres. Des de RRHH proposaran dues dates a la part social per quedar al més aviat possible.

 

2- DGAR

Informació Reforç d’estiu.

Seran contractes de reforç per aquest any amb la intenció que l’any que ve siguin fixos discontinus.

Amb 38 mesos, distribuïts de la següent manera:

1 teoc de 4 mesos a Girona, 1 teoc de 4 mesos a Tarragona, 4 teoc de 3 mesos a Control Central, 1 teoc de 3 mesos a Control Vic, un altre a Control Lleida, Control, Sort i Control Amposta. 2 Informàtics de 6 mesos i 1 periodista.

Resten a l’espera que enviin al document amb els números exactes del reforç d’estiu.

La part social manifesta la inquietud dels treballadors sobre els operadors que quan es presenten a l’oposició d’agents rurals no els i computa cap mèrit d’haver treballat de teoc a la DGAR. La part social demana que a les bases futures se’ls i valori aquest temps treballat.

 

3.- DGPEIS

 

3.1 Pendent. Informació sobre el circuit per demanar cursos EAPC, perquè hi ha treballadors que no han rebut cap mena de resposta a la seva petició.

El procediment a seguir és:

El procediment d’inscripció a les activitats formatives està publicat a la intranet del Departament. A la DGPEIS seguim el mateix procediment a excepció del full de Sol·licitud de Formació, que substituïm per un correu.

​​​​​​​​​​​​​​​​La Unitat de Gestió del Coneixement, Aprenentatge i Formació ​ s’encarrega de la coordinació, l’elaboració i l’execució del Pla de Formació del Personal Administratiu i Tècnic del Departament.

 • ​​​​Les sol·licituds es canalitzen mitjançant l’interlocutor/a de formació de la unitat en què es treballa.
 • La persona interlocutora envia l’oferta a les persones responsables de la formació de cada unitat.
 • Aquestes persones fan la difusió de l’oferta formativa entre el personal de la seva unitat que compleixi els requisits d’inscripció.
 • La persona treballadora interessada en una activitat ha de sol·licitar l’aprovació del seu/seva cap.
 • Els/Les caps de les unitats han d’aplicar els criteris de seleccióde destinataris i autoritzar o denegar (motivadament) les sol·licituds rebudes.

Els criteris de selecció són els següents:

 • ​​​​​​​​Comprovar que es reuneix el perfil de persona destinatària establert en el programa de l’activitat formativa.
 • Establir l’ordre de prioritat de les sol·licituds rebudes en relació a cada activitat formativa:
 • Persones que es reincorporin de permís de llarga durada o excedència amb motiu de conciliació.
 • Persones que ho necessiten més per raó del lloc de treball.
 • Nombre d’hores de formació realitzades durant l’any en curs i/o l’any anterior.
 • Els/les caps d’Unitat envien la sol·licitud de cursos a la persona responsable de la seva unitat, i aquesta a la persona interlocutora.
 • La persona interlocutora enviarà la sol·licitud de cursos a la Unitat de Gestió del Coneixement, Aprenentatge i Formació  un cop hagi verificat l’adequació dels perfils destinataris i la priorització de les demandes.
 • La Unitat de Gestió del Coneixement, Aprenentatge i Formació confirma a les persones interlocutores les sol·licituds acceptades i gestiona les llistes d’espera.

En el cas de la formació del Departament, quan el nombre de places disponibles sigui inferior al nombre de sol·licituds, la Unitat de Formació les distribuirà proporcionalment entre les unitats sol·licitants en funció del nombre d’efectius de cada unitat. En el cas de la formació de l’EAPC, és la pròpia EAPC qui fa la distribució de les places.

 • La persona interlocutora comunica a les persones interessades els cursos als que han aconseguit plaça i als que han quedat en llista d’espera.
 • La persona treballadora que hagi estat convocada a un curs i no pugui realitzar-lo, ha de comunicar la seva baixa a la persona responsable de la formació de la seva unitat al més aviat possible per poder assignar la seva plaça a una altra persona de la llista d’espera.

 3.2 Accés a l’Atri de tot el personal fix-discontinu durant tot l’any

Des de RRHH en principi no hi hauria d’haver problema pel personal fixe discontinu. Si el vincle amb el departament es manté i no arriba a passar l’any la gestió és viable per tindré l’accés a l’Atri. S’ha fet la petició.

3.3 CF 2023 – a un mes de començar la campanya

RRHH ens informa que estan treballant amb un document, on ja s’han reunit amb la part operativa. Les vacances es podran fer en jornades de treball, el temps per anar a la formació o per anar a recollir la roba s’està mirant que es consideri com a temps treballat, hi ha intencionalitat per part de RRHH perquè sigui així però falta acabar d’ajustar el document. Hi ha un a llista de les distàncies del lloc de treball fins el lloc de la formació i recollida de roba. Quan estigui més elaborat el document es tornarà a buscar data de grup de treball amb la part social.

Es mantenen les 5 jornades pràctiques, i la intenció es fer-l’ha a l’inici del contracte.

Hi ha una proposta de l’inici de dates segons les necessitats de cada regió:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/acces_al_cos_de_bombers/borses_treball_DGPEIS/gestio_de_borses/PLACES-CAMPANYA-FORESTAL-23.pdf

IAC-CATAC insistim que la prova de manteniment pel personal fix-discontinu no s’hauria de fer perquè son treballadors que han consolidat el seu lloc de treball. El Subdirector de RRHH valora que la prova és necessària i en cap cas es valora NO fer-la, la justificació és que es necessita la garantia que les persones que van a treballar després de 8 mesos inactius, que vagin amb totes les aptituds físiques i mèdiques. Per la seguretat d’ells i per la seguretat jurídica del Departament han de fer les proves.

IAC-CATAC preguntem si el barem seguirà sent igual per tothom, el Subdirector de RRHH informa que com és un nivell molt baix, que l’exigència que es demana no és alta, un número de paliers que qualsevol que tingui un mínim de físic les pot passar. La part social consultem si hi ha possibilitat de repesca en cas que algun treballador no pugui assistir a la seva crida per fer les proves de manteniment. Des de RRHH informa que si son causes justificades es donarà la possibilitat de fer canvi de data en un altre lloc.

IAC-CATAC consultem què passa quan un treballador no passa les proves sent fixe discontinu. El Subdirector de RRHH comunica que se li farà suspensió, perquè si no ha superat les proves és perquè no està capacitat per treballar, no valora en cap cas de fer una recol·locació.

La part social manifestem que les proves de manteniment com els desplaçaments, que estan fora de contractació haurien de poder ser compensades, quan el treballador sigui contractat, així com una assegurança on quedes cobert el dia que fan les proves. Segons el Subdirector de RRHH manifesta que els treballadors estan coberts, encara que no estiguin contractats formalment. Manifesta que analitzaran la possibilitat que el desplaçament així com les hores per realitzar les proves de manteniment es puguin compensar. La presidenta del Comitè comunica que tots els AOF han passat la prova de manteniment.

PENDENT: Roba, situació actual.

El Cap del Servei Tècnic comunica que l’empresa encarregada del rentat de la roba serà URVINA, una empresa especialitzada en aquest rentat, ubicada a Saragossa. Son conscients que l’any passat va haver-hi moltes incidències i per evitar-les han passat un document aquesta empresa, per saber les condicions òptimes de la roba perquè es pugui tornar a reutilitzar. Tenen un contracte obert de reposició ordinària de 300 granotes forestals i 220 botes forestals.

La part social demanem que ja que l’any passat es va canviar la data d’inici de contracte d’alguns treballadors/es d’algunes regions i se’ls va avisar en una setmana d’antelació, que per aquest any es compleixi el conveni on s’han de garantir els 15 dies per fer les contractacions. Des de RRHH se’ns informa que tenen aproximadament unes 40 persones i que se’ls i ha fet la crida de totes les maneres i vàries vegades i encara no tenen resposta.

 

3.4 AOF

 1. a) Valoració de la proposta dels  treballadors/es i Comitè per pujar categoria d’E a D1/D2.

El Subdirector de RRHH comunica que s’ha fet una valoració econòmica del cost de passar del grup E al D2, estan d’acord en aquest aspecte del canvi de categoria, però per aquest any no és factible. Segons el Subdirector de RRHH a la campanya vinent sí que serà viable, si encaixen els números amb les disponibilitats pressupostàries i entenen que es una reivindicació justa pels AOF.

 1. b) Valorar un complement de lloc per reconèixer les característiques d’aquest col·lectiu.

El Subdirector de RRHH diu no han valorat la viabilitat d’un complement. La part social manifestem que els complements d’altres col·lectius que s’han ofert venen amb la casuística de l’obligatorietat, en el cas de AOF es perllongament de jornada i els fan entrar abans de la seva jornada de treball, IAC-CATAC creiem que hauria d’haver aquest complement de disponibilitat.

IAC-CATAC manifestem que si a final el Subdirector de RRHH valora que ha d’haver-hi aquest complement de disponibilitat, que també es tingui en consideració altres col·lectius com els conductors de campanya, ja que a l’igual que els AOF perllonguen la jornada i entren abans del seu horari de treball.

El Subdirector de RRHH diu que els treballadors han de ser conscients de la finalitat de les quals s’està treballant, i el Comitè li comunica que: “les finalitats no podem anar per sobre dels drets dels treballadors i que les hores extres, a compensar, son voluntàries davant d’entrar abans a la seva jornada laboral o perllongar la guàrdia.” Doncs que contractin més gent.

 1. c) Vestuari – 3 samarretes, 2 pantalons, i una motxilla per poder portar tot el material.

Per aquest any hi haurà 2 pantalons, la motxilla s’ha demanat amb el redisseny del catàleg de roba.

 1. d) Reclamació d’una emissora per treballador/a per estar informat en tot moment de qualsevol informació de seguretat que es pugui transmetre. 

El Cap de la Divisió de Panificació ens diu que a nivell de seguretat ha d’haver-hi una emissora per cada un dels treballadors/es. Han mirat si per aquesta campanya és viable. Tenen les emissores anuals als parcs. Durant el mesos de campanya la Xarxa Rescat deixa unes 300 emissores de més. Ha fet la demanda d’un total de 440 per si és viable per aquest any, però no sap si serà factible per aquest any, està pendent de la resposta de Rescat. IAC-CATAC consultem si aquest any les emissores estaran en campanya. El Cap de la Divisió de Planificació farà el seguiment perquè així sigui.

 1. e) Vacances – Que els treballadors puguin triar vacances respectant l’esquadra mínima. 

RRHH es manté amb el mateix criteri on es faran a final de contracte. La part social manifestem la nostra disconformitat, argumentant que si es mantenen els mínims d’esquadra es poden gaudir vacances i que si el plantejament és a finals de contracte els parcs es quedaran sense AOF.

 1. f) Taquilles – Son molt petites o no tenen: Cal reconèixer als AOF i la resta de personal laboral com a treballadors/es de ple dret a l’hora d’utilitzar les instal·lacions dels parcs de bombers.

El Cap de Servei Tècnic comunica que tenen amb adjudicació el contracte de subministrament de taquilles de totes les mides per poder abastar a tothom. Igualment parlarà amb les diferents Caps d’àrees dels 143 parcs, per saber si hi ha mancances de taquilles, però informa que ara hi ha estoc.

 

3.5 GRAF. Pendent determinar què passa finalment amb aquesta categoria

El Subdirector de RRHH ens informa que la categoria GRAF no existeix en el conveni i no es pot proveir aquests llocs de treball. Ens comunica que a part de les 154 places de l’acord de govern hi haurà 10 places que seran de reforç d’estiu. 4 per TEHM (que es cobriran en Borsa) i 6 EPAF adscrits a la unitat GRAF per fer tasques de suport, que les places es trauran per l’ATRI per la cobertura d’aquests llocs de treball.

Segons Subdirector de RRHH la categoria que s’ajusta a les funcions que necessiten son les d’EPAF, perquè faran de conductors en zona calenta, aniran amb moto-serres…

IAC-CATAC consultem quin tipus de contracte, i segons RRHH serà circumstància de la producció amb una durada de 3 mesos, amb inici a principis de juny depenent del procés de selecció, i només serà per aquest any. L’any que ve aquesta figura no es crearà.

La part social manifestem que s’està creant una figura nova de manera encoberta. Demanem tota la informació al més aviat possible per valorar la viabilitat abans que es publiqui.

La proposta de la Part Social és que aquesta figura sigui C1, com ja era en els anteriors anys que hi havia aquesta figura, el Subdirector de RRHH no ho valora.

3.6 Pendent. Assegurances:

El Subdirector de RRHH comunica que ja està inclosa en la pòlissa la nova assegurança dels TEHM, EPAF i AOF. IAC-CATAC demanem poder tenir una certificació per poder informar als treballadors/es, el Subdirector de RRHH ens ho farà arribar.

El Subdirector de RRHH, comunica que els TEOC es desplacen a vegades, però no hi ha un perill perquè no està en zona calenta ni tèbia, no pertocaria millora d’assegurança.

3.7 TESI: Pendent retorn de les incidències informades al passat Comitè.

RRHH han fet la valoració, han parlat amb l’operativa i valoren que si el podem cobrar.

El cobrament del complement de perillositat/penositat no serà per dia treballant, sinó quan surti del lloc de treball, es farà un informe mensual.

Des de RRHH no valoren que estigui subjecte a una localització, diuen que la disponibilitat és voluntària.

De la roba serigrafiada amb el seu nom al polo s’ha de tenir resposta des del Servei Tècnic.

3.8 EPAF. Pendent la cobertura d’incidències (50% Òdena- Paternitats a Gandesa – Llicencies ISPC)

Des de RRHH comuniquen que totes les incidències ja han estat cobertes.

3.9 TEOC

 1. a) Pendent. Crear categoria especifica de TEOC de bombers conjuntament amb la creació del nou complement d’emergències.

El Comitè demana que amb el Conveni actual, no esperar al nou Conveni, es faci efectiu. Sabem de primera mà que totes les parts ho volem. El Subdirector de RRHH tornarà a fer la petició. La resta d’unitats que tenen -TEOC, DGAR i P.Civil- també volem demanar la categoria específica de cada una perquè fan feines diferents.

IAC-CATAC consultem al Subdirector de RRHH si ha tingut comunicació amb la Directora de Direcció de Serveis i el Director de Bombers de crear la categoria específica, per la reunió que va haver-hi al març amb ells.  No han concretat, i tampoc li han fet arribar un compromís ferm que s’executi.

 1. b) Pendent. Incidències per la no cobertura de les places de suport (d’una banda queda sota mínims i per l’altre deneguen permisos per no deixar el torn sota mínims).

La part social demanem que es pugui fer un informe justificatiu per manca de personal a les borses fins que estigui dotada amb la nova ampliació. Que si no es troba personal de borsa es pugui tirar d’hores extres. El Subdirector de RRHH comunica que ara s’han augmentat les casuístiques de cobrament d’hores i ara es cobrarà en Siscom 4 i 5. Igualment farà la petició d’autorització per saber si és factible.

IAC-CATAC fem palès en la reunió la situació que s’està vivint en algunes sales territorials, sobretot a la Regió Nord, on és constant la situació de sota mínims amb la sobrecarrega de treball que estant patint els treballadors/es.

 1. c) Pendent. Places de Cap de Sala de Suport. Novetats sobre la proposta.

El Subdirector de RRHH manifesta que només serà de 2 places, quan inicialment eren 3.

La part social informem que s’ha publicat amb rapidesa però sense tenir en compte el calendari (que és especial i s’ha de pactar) i les funcions, segons el Subdirector de RRHH, el que està escrit és el que se li va comunicar des de la Divisió. La part social manifestem que la part operativa i RRHH no es posen d’acord amb la repercussió única del treballador/a.

Davant de la queixa de la part social, on el redactat d’aquestes places no reflecteix les funcions que fan ni l’horari, el Subdirector de RRHH amenaça que les eliminarà i quedaran igual que ara.

3.10 Pendent. Catàleg de roba del personal: no s’ha tramès encara al Comitè Intercentres, però sí al CSSL-Bombers

El Cap del Servei Tècnic comunica que han redissenyat el catàleg de vestuari que és el document base firmat pel Subdirector General i per ell mateix. És la guia que defineix la quantitat i quines peces de roba es defineix per a cada col·lectiu. Ara s’ha obert un procés de període d’audiència pública que és el que està establert al procediment intern de la DGPEIS. S’han donat 15 dies per fer propostes de cada col·lectiu.

3.11 Pendent. Pla formatiu pel 2023

Sense cap tipus de novetat per part de RRHH. IAC-CATAC demanem que des de la DGPEIS pel col·lectiu de conductors, que no tenen pla de formació des de fa anys, no facin fiscalització dels cursos que els treballadors/es s’apunten. Han de passar per un procés de diversos correus i es qüestiona si la formació es adequada al seu lloc de treball. Des de RRHH prenen nota.

 

4. Torn obert de paraules

La Part Social informem de l’anomalia de l’epígraf del personal TEHM. IAC-CATAC informem que, actualment en el conveni, els TEHM no estan anomenats segons les seves funcions. Ells no fan tasques de manteniment d’helicòpter, si no que fan tasques d’operador de vol/gruistes. Segons la llei aeronàutica, hi ha certs treballadors que amb les funcions que realitzen tenen la possibilitat de prejubilar-se, perquè cada mes se’ls hi fa una retenció a les funcions que realitzen. Els TEHM, al no tenir l’epígraf corresponent, la retenció que han tingut durant tots aquest anys no ha estat la que pertocava, i la Seguretat Social no permet els treballadors l’opció de prejubilar-se perquè ells interpreten que segons contractes no han fet d’operador de vol si no de manteniment d’helicòpter.

Davant d’aquest conflicte demanem una reunió de grup de treball urgent per buscar solucions immediates. El Subdirector de RRHH informa que han vist que l’epígraf no és el que els hi correspon. Diu que el canvi serà imminent però comunica que no serà retroactiu. Segons el Subdirector de RRHH comunica que tenen identificat l’epígraf que els correspon als treballadors/es i en breu es modificarà, en menys d’un mes.

La part social consultem què passa amb el treballador/a que porta 30 anys treballant amb un epígraf equivocat, així com la resta de treballadors/es. El Subdirector de RRHH informa que faran una certificació de funcions per portar a la SS per si serveix per revertir la situació. IAC-CATAC creiem que el certificat no servirà, si no el que s’hauria de fer és abonar els diners que no s’han cotitzat durant tots aquest anys de tots els treballadors/es a la Seguretat Social. Segons el Subdirector de RRHH no creu que d’ofici es pugui fer, si no que s’hauria de fer a través d’una sentència d’un requeriment de l’INSS. El Departament d’Interior reconeix que és un error d’ells i volem buscar solucions.

La part social demanem saber quan es farà la crida dels TEOCs i la resta de personal fixe discontinu. RRHH comunica que es faran les propostes quan estigui tothom acreditat. Les previsions és per la setmana següent. Amb prioritat dels conductors B i C i TESI. La part social demanem que la crida dels TEOC hauria de ser amb la mateixa prioritat que els conductors. La part social informem que les crides han de ser per categories superiors.

IAC-CATAC demanem explicacions al Subdirector de RRHH sobre la situació dels AOF, que han entrat en aquesta convocatòria a l’ISPC com a Bomber i han consolidat la plaça de fixe discontinu i no se’ls hi dona la possibilitat d’agafar una llicència d’estudis, durant els mesos de campanya. A part els AOF amb aquesta situació se’ls ha fet arribar una notificació on han de renunciar d’AOF com a fixe discontinu o com a Bomber. El Subdirector de RRHH informa que segueix la normativa d’incompatibilitat, on una persona no pot estar desenvolupant dues tasques públiques a l’hora. Les persones que son fixe discontinus que no estan treballant no poden demanar la llicència per estudis, però a part al moment que se’ls hi fes la crida no es poden activar perquè estarien desenvolupant dos llocs de treball públics que son incompatibles.

Qualsevol dubte podeu escriure a interior@catac.cat

VEURE en PDF: COMITÈ INTERCENTRES abril