SECCIÓ SINDICAL DE JUSTÍCIA

 

TEMARIS OPOSICIONS EDUCADORS/ES SOCIALS

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

INFOCATAC JJ oposicions

 

Per la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en l’article 7, posterior modificació  de la redacció en la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives:

 

“1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat 3 anys de serveis com a educador o educadora en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat podrà participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres Convocatòries per a l’accés a l’especialitat d’educació social per el sistema de concurs OPOSICIÓ, sempre que posseeixi alguna Llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha de tenir en  COMPTE, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d’OPOSICIÓ, restin exempts dels temes Específics d’educació social a els aspirants que acreditin haver prestat un Mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social a l’Àmbit de la Generalitat.

 

Fins ara aquesta exempció s’ha aplicat en dues convocatòries. Com pròximament hi haurà una convocatòria de selecció per educadors/es d’àmbit penal i també del general (el que coneixem com DGAIA) es plantejava la situació que el que primer convocarà exhauria la tercera convocatòria amb exempció de temari.

 

Per evitar greuges comparatius en convocatòries contemporànies en el temps i complir amb la llei recentment vam fer una reunió amb FUNCIÓ PUBLICA la IAC-CATAC I UGT.

 

En aquesta reunió  per evitar el greuge i ajustar-se a llei, CATAC vàrem proposar que es dugués a terme una ÚNICA CONVOCATÒRIA d’oposició del cos d’educadors socials i que dins d’aquesta es pogués escollir àmbit penal o cos general i així, tots els educadors i educadores socials que porten més de tres anys, opositarien només amb 15 temes del general.

 

Així resta els temaris a estudiar per Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2):

 

– Per a personal que al moment de la publicació de la convocatòria tingui més de tres anys de serveis prestats:

 

  • 15 temes GENERALS del Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=375090&idens=1

 

  • Exempts del temari específic.

 

– Per a personal que al moment de la publicació de la convocatòria tingui menys  de tres anys de serveis prestats:

 

  • 15 temes GENERALS del Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=375090&idens=1

 

Els que es presentin opció àmbit penal.

 

  • 35 Temes específics a determinar de l’annex 5  de RESOLUCIÓ JUS/3221/2022, de 20 d’octubre. (Temari específic de l’àmbit penal)

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=940702

 

Temari del cos de diplomatura, educació social. Part específica.

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=375276&idens=1

 

Els que es presentin a l’opció general.

 

  • 35 Temes  del Temari del cos de diplomatura, educació social. Part específica.

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=375276&idens=1

 

Salut i molta força per estudiar.