1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

1.1.- Estat de les creacions de les especialitzacions de TEOC´s.

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, informa que el passat dilluns, la Comissió Negociadora va aprovar la creació de l’especialització. Ara s’està treballant la modificació de la LRT. També s’estan treballant els temaris del col·lectiu de les diferents unitats: DGPEIS, Protecció Civil i Agents Rurals.

 

1.2.- Informació adquisició roba del personal de Taller Ràdio i estat de la logotipació dels vehicles.

Des de Xarxa Rescat s’explica que ja s’ha fet l’adjudicació del contracte menor per modificar la logotipació dels vehicles; en una setmana disposarà de la planificació per començar a fer-ho. I pel que fa a la roba, actualment, s’està definint un catàleg de peces. A partir d’aquí, es contactarà amb possibles proveïdors per consultar preus de referència. Amb tota la informació recollida, es consultarà el següent pas a fer. Es farà un contracte menor i probablement es podrà adjudicar a finals de maig. Si es compleix aquesta previsió, a primers de juny ja es podrà disposar de tota la roba. Mentrestant, el personal podrà utilitzar la roba que té actualment.

IAC-CATAC demanem una reunió de grup de treball davant del correu de la proposta de canvi de calendari així com un complement. Exposem, també, que la proposta de fer-ho per inicis de juny no és viable. Amb el temps que fa que Taller Ràdio de la DGPEIS forma part de la Xarxa rescat, i no s’ha fet cap canvi, ara no es poden fer propostes amb preses i corrent. Des del departament de la Xarxa Rescat manifesten que hi ha molt poc marge i que la proposta es planteja pel 2025.

 

1.3.- Nou text refós de l’acord de contractació temporal i borses – aprovació , si escau.

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que tot just aquest mateix matí s’ha fet una reunió en què s’ha plantejat donar 30 minuts de marge entre trucades telefòniques per oferir una contractació (a qualsevol col·lectiu menys a TEOC). Enviaran la proposta del nou text refós a la part social perquè l’estudiem.

La part social demanem que, si es tracta d’una baixa programada, Recursos Humans enviï primer, el dia abans, un correu electrònic a la persona proposada abans de fer-li la trucada telefònica, perquè és injust que per no tenir el telèfon connectat quan se la truca algú pugui perdre una oferta. La cap del servei de Recursos Humans en funcions, s’hi nega perquè segons diu aquest sistema els generarà molta més feina.

 

2- SCT – Pendent reunió grup de treball (Ctè. de Febrer)

Trànsit avui no és present a l’Intercentres. Es proposa convocar una primera reunió de contacte el dia 3 de maig, a les 10h. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical ho gestiona.

 

3.- DGAR

3.1 Falta de calendaris individuals dels TEOC de territori.

La part social demanem explicacions de per què a data d’avui els TEOC de territori no tenen el seu calendari laboral. Des de la DGAR s’informa que els treballadors i treballadores podem consultar un excel on allà hi ha el seu calendari i les vacances. La part social comuniquem que s’ha d’enviar de manera física i firmada per les dues parts a principis d’any. Des del Departament ho faran.

 

4.- DGPEIS

4.1  Compensació d’hores. Ratificar l’acord arribat de la reunió de grup de treball perquè les hores extres es puguin compensar durant l’any de la seva realització i com a mínim durant els 4 mesos següents.

El Subdirector de RRHH explica que hi estan d’acord i que es farà així amb tots els col·lectius: les hores es podran compensar durant l’exercici en què s’han realitzat i com a mínim en els 4 mesos posteriors a partir de la realització de les hores, encara que ja corresponguin a l’any següent.

 

4.2 Mantenir accés a l’ATRI fixes-discontinus.

La Cap de RRHH informa que aquest personal encara té accés a l’ATRI, segons els han explicat des de Direcció de Serveis. L’accés només se suspèn al juliol de l’any següent de plegar. Si hi ha alguna incidència, proposa que el personal afectat contacti amb Recursos Humans i miraran de resoldre-les.

 

4.3 Premsa – Estat del procediment per definir normes de cobertura.

La Cap de RRHH explica que no cal que hi hagi cap mínim; que ja s’havia parlat que si algun cop es generava algun forat, l’hauria de cobrir el personal de Premsa d’Interior. El cap de la Divisió Sala Central, no accepta aquesta solució ja que el personal extern no té ni experiència en l’àmbit de Bombers ni accés al programa Gestió d’Alarmes.

Quant al desplaçament de guàrdies per cobrir forats, la part social apuntem que no es poden vulnerar els drets laborals i que ja s’havia decidit eliminar de l’Annex de Localitzacions l’activació de la persona localitzable per cobrir baixes estructurals. Proposem la determinació d’uns mínims per torn a Premsa i el Subdirector de RRHH no ho accepta. Insisteix que la solució, en cas de generar-se forats, ha de sortir dels recursos ja existents a l’equip de Premsa de la DGPEIS, autoregulant-se, no ampliant el personal de l’equip.

 

4.4 AOF.

a) Trasllat acords de la reunió del 12 de març.

El cap de la Divisió Grups Operatius Especials explica que els nous cascos taronja encara no han arribat i encara no els tindrem quan comenci la Campanya Forestal. Per tant, com a solució transitòria, s’inclourà una serigrafia frontal i lateral en els cascos actuals per diferenciar el personal AOF dels Bombers.

El Subdirector de RRHH informa que el personal de Campanya s’incorporarà dilluns 3 de juny. El Cap de la Divisió Operatius Especials precisa que els conductors de Lleida començaran més tard. Les proves de manteniment s’estan acabant de programar en algunes Regions però es faran entre el 29 d’abril i el 6 de maig. La cap de RRHH afegeix que NO coincidiran amb els dies del Curs de Bombers Voluntaris.

 

b) Curs BBVV dels AOF.

S’està treballant per garantir la flexibilitat horària, perquè cap AOF perdi sessions de formació del Curs de Voluntaris, si l’estan fent. Segons informació, el director de l’Escola de Bombers hi està d’acord i ho tindran en compte a l’hora de planificar les sessions.

 

4.5 TEOC.

La Part Social vam enviar un document a la DG però no ha rebut cap resposta al respecte. Encara queda pendent fixar una data per fer aquesta reunió; hauria de ser a primers de maig. Pendent de fixar data.

El cap de la Divisió Sala Central comunica que estan treballant amb el full de ruta de cap de torn (cap de sala), així com una nova convocatòria de nous formadors/es.

El cap de la Divisió Sala Central explica que no ha rebut l’informe de l’Avaluació de riscos psicosocials, per saber a quines conclusions s’ha arribat. Necessita estudiar-se’l per saber quines mesures es poden implementar; per tant, ara mateix no es pot pronunciar sobre aquesta qüestió.

 

4.6 EPAF.

Ratificar document proposta planificació.

La Part Social diem que hi està d’acord. Primer, però, caldrà incloure el punt relatiu a la possibilitat de compensar les hores extra dins l’any en què s’han realitzat i com a mínim en els 4 mesos posteriors. Un cop fet aquest canvi, el document es passarà a signatura.

Selecció formadors motoserra a l’ISPC.

El Cap de la Divisió Operatius Especials explica que l’Escola de Bombers no preveu fins a 2025 regularitzar la participació del personal laboral en les convocatòries a formadors de l’ISPC.

 

4.7 EPAF i TEOC (antics GRAF) .

El cap de la Divisió Sala Central considera que hauria de crear-se la figura d’operador/a de GRAF. La plaça l’hauria de cobrir personal que actualment és TEOC a les Sales Territorials (i les seves places, cobrir-les amb personal de Borsa), que ja té experiència, coneixements tècnics i continuïtat com a TEOC un cop passada la Campanya Forestal. L’horari a cobrir seria diürn; a petició del Cap de la Divisió Operatius Especials , de 08 a 20.30h. Segons la primera proposta del Cap de la Divisió Central, en la roda de TEOC GRAF hauria d’haver 4 persones, durant la Campanya: 2 dies de treball i dos dies de descans. Altres matisos caldrà debatre’ls primer amb el subdirector de RRHH abans de passar la proposta a la Part Social.

La part social demanem major precisió en la descripció del lloc de treball quant a incentius per al personal TEOC que s’hi pugui sentir interessat per cobrir aquestes places. També demana que es passi a la part social el document amb la proposta d’horaris d’EPAF. El Cap de la Divisió Sala Central l’envia simultàniament a la reunió.

 

4.8 Conductors:

La part social estudiarem les dues propostes de data de la reunió presencial, o 26 o 29 d’abril.

 

4.9 Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023.

 

La Cap de RRHH explica que està insistint però encara no ha rebut cap resposta. Cal un llistat de persones que han fet aquests cursos, el seu contingut, la durada i el nom del personal formador perquè Direcció de Serveis els pugui certificar. El cap de la Divisió Sala Central precisa que la formació obligatòria l’ha de certificar l’ISPC, ja que el personal formador és seu.

El Subdirector de RRHH precisa que la formació s’ha de vehicular a través de l’ISPC i no pas externalitzar-la. A través del Cap de la Divisió Operatius Especials, l’Escola informa que les certificacions d’activitat formativa es poden aconseguir a través del web de l’ISPC, ja que tenen tota la informació centralitzada. La Cap de RRHH explica que cada persona hauria d’accedir-hi i aportar aquestes certificacions a Recursos Humans perquè puguin ser introduïdes als expedients de l’ATRI.

 

5.- Torn obert de paraules

 

La Part Social preguntem si Interior té un cronograma sobre els pròxims concursos de trasllats. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que no; explica que, primer, Funció Pública ha de fer una modificació del programa de còmput de mèrits, cosa que és un pèl complexa. Quan la modificació estigui feta, s’activaran les convocatòries; totes hauran de fer-se alhora.

 

Veure en PDF: Cataccrac Comitè Intercentres Interior abril24