Prèvia

 La part social comuniquem que el greuge que tenien les 5 delegades sindicals, del col·lectiu conductors/es, on per fer les seves funcions no anàvem a cobrar el plus de toxicitat, ja està resolt i a partir d’ara es donarà el vistiplau al seu cobrament, quan realitzin les funcions sindicals.

El Subdirector de RRHH comunica que estan en execució les tasques de reducció, ho de minimització de l’exposició a la toxicitat, per tant, el complement que ara se’ls i abona té un període de caducitat. Des de prevenció de riscos laborals van en el camí de dotar al personal amb material, lloc i mitjans per no estar exposat a elements tòxics.

 

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

 

  • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que encara no tenen resposta de Direcció de Serveis ni de Secretaria General.

 

1.2 Calendaris 2024

 

DGPEIS

  • Tírvia –Esperem nova proposta amb l’hora de dinar inclosa a la jornada.

Es dona el vist i plau

  • EPAF –Pendent resposta a la proposta de totes les jornades de 12h.

Es dona el vist i plau.

  • TEOC – Pendent revisar document.

En breu la Part social el revisarem.

  • TEMH –Valoració del canvi de calendari proposada pels treballadors.

La part social no signarem el calendari de TEMH perquè abans caldria programar una reunió amb el col·lectiu afectat, que no accepta la proposta de la DG. El cap de la Divisió Sala Central, explica que les propostes del col·lectiu no són viables a nivell operatiu, igualment queda pendent de programar una data de trobada per tornar a posar postures en comú.

  • Grup de Borses: Recuperar la proposta de la DGPEIS per oferir places vacants al personal fix abans que al personal de Borsa.

 

Queda consensuat que seran 3 dies hàbils per part de tots els presents. Ja queda pendent per signatura sobre l’aprovació de la modificació del punt 4.1 i 4.5.1 de la conveniència de precisar el termini de l’anunci.

Es proposa una reunió del grup de treball de borsa el dijous dia 25 de gener, on es parlarà de revisar la millora de contracte, ofertes d’ATRI, així com altres temes pendents.

Igualment, la part social informem de la discrepància en l’aplicació del punt 4.5.2 de la DGPEIS, on el concepte de continuïtat, si el motiu és el mateix, no s’hauria d’oferir a una altra persona. Des de la DGPEIS comunica que ho aplicaran i que amb l’acord nou de borses quedarà clar tots els conceptes de fet causants.

 

1.4 Pla Formatiu 2024 – De totes les unitatsPrevisió de demanda per les unitats de formacions específiques per al seu personal laboral (per exemple, conductors de la DGP).

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, demana a la part social que desenvolupin una mica les seves peticions. La part social expliquem que el pla de formació de l’EAPC és molt limitat, ja que se centra en qüestions administratives i que calen propostes específiques per a cada col·lectiu. La part social recordem que la “manca de pressupost” és l’argument recurrent per rebutjar les peticions de la part social de millorar i ampliar la proposta actual de formació. La part social recordem, per exemple, que fa temps que al personal conductor no se’ls forma en mecànica ni en manteniment. S’acorda que totes les unitats tindran en compte al personal laboral a l’hora de fer les propostes de formació de cara a 2024.

 

2- DGP:

 

2.1 Informació implantació de teletreball telefonistes.

La cap de la Secció de Recursos Humans de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, explica que l’únic problema detectat fins ara és amb els auriculars, però els asseguren que en un parell de setmanes aquestes disfuncions ja estaran resoltes. Mentre no es resolguin aquests problemes, el col·lectiu no pot fer teletreball.

2.2 Valoració per la unitat del cobrament del complement de perillositat pels conductors polivalents.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical recorda que abans d’aprovar el complement, cal que prèviament hi hagi una avaluació de riscos i una proposta de correcció. La part social reconeixem que hi haurà aspectes difícils de valorar però demana que s’estudiï a fons la possibilitat d’aprovar aquest complement. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical pren nota.

 

3- DGAR

 

3.1 Reconèixer el temps de relleu pels TEOC.

La Cap del Servei de Gestió de Personal explica que, en el cas dels Caps de Sala, el temps de relleu no està reconegut i és imprescindible fer-ho: cal fer el traspàs de la guàrdia en condicions i especialment en dies en què hi ha plans activats, és per això que s’ha vist reflectit en el seu calendari. IAC-CATAC precisem que el problema també es dona amb el personal TEOC de la Sala i, sobretot, en el relleu del torn de nit al del matí. La Cap del Servei de Gestió de Personal conclou que ho estudiaran.

 

4.- DGPC

 

4.1 Estat de l’ampliació de borsa de TEOC del CECAT.

La part social ignorem en quin estat es troba aquest punt i en volem saber l’evolució. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical es compromet a informar-se’n (avui, al Comitè, no hi ha cap representant de la DGPC).

 

5.- DGPEIS

 

5.1  Estat de la tramitació de la nova llei de bombers.

El Subdirector de RRHH comunica que estem igual que fa 3 mesos, sense novetats.

 

5.2 Seguiment del complement de l’analista informàtic i del TEOC de suport.

El Subdirector de RRHH comunica que estan ultimant la proposta per passar-la a Direcció de Serveis, però que serà similar a la solució adoptada per al responsable de Premsa de la DG.

El complement del TEOC de suport a data d’avui no està pressupostada, s’haurà de mirar pels pròxims pressupostos.

 

5.3 Incidències del cobrament dels nous complements.

La Cap del Servei de Recursos Humans en funcions, diu que estan revisant els 8 casos detectats. Encara no s’ha completat l’estudi però, a priori, creu que els problemes haurien d’estar solucionats de cara a la nòmina de febrer. Considera que també s’haurien de pagar els endarreriments, però encara no ho té del tot confirmat.

 

5.4 Estat del cobrament de les hores extres pendents (+80h i error PBGO) i de les dietes generades per Formació Obligatòria dels TEOC. 

La Cap del Servei de Recursos Humans en funcions explica que encara no té resposta d’Intervenció sobre el cobrament de les hores extra. Ho tornarà a reclamar. IAC-CATAC recordem que la DG ja va donat el vistiplau a superar el límit de les 80 hores extra anuals; per tant, ara ha de retribuir totes les hores fetes, igual que les cobren els Bombers i Bomberes. IAC-CATAC lamentem aquest endarreriment i la manca de resposta per part de la DG, cosa que considerem “un engany”.  La Cap del Servei de Recursos Humans en funcions precisa que el problema només es dona en el cas de les persones que han superat el topall de 80 hores i explica que l’endarreriment ve donat perquè ha calgut esperar a veure quanta gent ha superat aquest límit per fer un únic informe per a Intervenció, que és qui ha d’autoritzar el pagament, tot i que la DG prèviament ja ho hagi fet. El Subdirector de RRHH assegura que “aquestes hores es pagaran, perquè hi ha el compromís.” I matisa que es cobraran “quan sigui oportú”. I afegeix que “no és cert que s’hagi enganyat ningú.

El Subdirector de RRHH comunica que els bombers que han superat el topall de 350 hores tampoc han cobrat perquè han de seguir el mateix tràmit que el personal laboral. Des de IAC-CATAC li comuniquem que dubtem d’aquesta informació.

La part social també demanem a la DG que vigili les disfuncions causades en la gestió de les dietes.

 

5.5 Estat de la revisió del circuit de comunicació de les baixes. 

La Cap del Servei de Recursos Humans en funcions recorda que els Caps de Parc són els qui han de gestionar la comunicació de les baixes. El cap de la Divisió Grups Operatius Especials, explica que es programarà pròximament una reunió per informar acuradament del circuit.

 

5.6 AOF

 

a) Estat del procés de Mobilitat.

El Subdirector de RRHH explica que han preparat un document on s’informarà de les vacants i de tot el procés. Tenen intenció de passar-lo a la part social aquesta setmana. També informa que volen treure a concurs les 372 noves places creades i que volen tenir tot el procés enllestit al maig.

 

b) Estat del procés de pujada de categoria i Pendent quantitat complement per reunió del dia 19.

Ambdós temes els respon el Subdirector de RRHH, explica que ja tenen lligades algunes pujades de categoria (del B al B2) i l’aprovació del complement, però precisa que la DG encara estan fent números perquè està pendent de l’increment pressupostari de 2024; per tant, encara no està decidida la quantitat que s’oferirà com a complement, tot i que serà la mateixa que es va oferir a altres col·lectius, com ara TEOCs, a més, la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical precisa que la proposta de complement primer hauria de passar per la Comissió de Retribucions. Pel que fa a la pujada de categoria, el Subdirector de RRHH diu que ja serà efectiva aquest pròxim estiu.

 

5.7 TEOC.

 a) Pendent document de cobertures.

El Subdirector de RRHH diu que el document ja està gairebé enllestit; queden algunes modificacions que ha de fer la Divisió Sala Central. En breu el faran arribar a la part social.

 

b) Caps de Sala. Informació de la reunió del dia 12 a la RETITE.

El Cap de la Divisió Sala Central explica que va ser una reunió amb els comandaments i els caps de Sala. Van acordar continuar treballant un pla d’estudi sobre el pla pilot per analitzar les disfuncions observades i corregir-les.

 

c) Guàrdies d’acompanyament. Prioritzar gent amb un mínim experiència.

La part social preguntem si la DG ha previst aquesta priorització i manifesta que el seu parer és que el criteri de selecció sigui formador i després per l’antiguitat del personal. Per la seva banda, el Cap de la Divisió Sala Central considera que els criteris haurien de ser diferents, ja que l’antiguitat no garanteix fer un bon acompanyament. Al capdavall, és del parer que qui hauria de triar, qui ha de fer l’acompanyament, ha de ser la persona responsable de la Unitat. La part social, però, reiterem la importància de respectar el criteri esmentats.

 

d) Valoració de la ampliació de Borsa i el nou curs.

La part social recordem que, de la darrera Borsa, hi ha unes 50 persones que ja han caigut perquè han aprovat l’última convocatòria d’oposicions. El Cap de la Divisió Sala Central diu que valorarà l’impacte d’aquest fet en les Borses de les diferents Regions i de la Sala.

 

e) Convocatòria nous formadors. Revisar la Borsa actual.

El Cap de la Divisió Sala Central comunica que hi ha voluntat de fer una ampliació de nous formadors/es. També explica que ja ho ha parlat amb l’Escola de Bombers i que hi ha la voluntat de convocar una nova plaça de coordinador/a, que haurà de fer el filtratge dels formadors/es i organitzar el curs per al personal seleccionat. La part social apuntem que aquesta tasca serà incompatible amb la de TEOC. El Cap de la Divisió Sala Central precisa que, en principi, no pensen en una persona que pugui ser alliberada, i que també valoren la possibilitat que hi hagi 2 persones al càrrec, en funció de la feina que s’hagi de fer.

 

5.8 TEHM- Com estan les gestions per solucionar-ho amb la S.S?

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que encara no té resposta dels serveis centrals, que han fet la consulta a l’INSS.

 

5.9 EPAF

 a) Pendent document Modificació del procediment.

El cap de la Divisió Grups Operatius Especials explica que el document ja està fet. El farà arribar a la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical i a la cap del Servei de Recursos Humans en funcions, perquè el passi a la part social. Hi han fusionat diversos “Acords del Comitè” i un comunicat de la DGOE. La part social l’estudiarem per valorar-lo.

 

b)Totes les guàrdies a retornar a l’estiu: repartiment proporcionals durant l’any.

Tema solucionat. Ja s’han redistribuït les guàrdies a retornar, repartides en tot l’any, no només a l’estiu. El cap de la Divisió Grups Operatius Especials, però, que el retorn cal fer-lo prioritàriament durant els mesos d’estiu, respectant, sempre, els dies de descans que marca el Conveni.

 

5.10 Conductors

 

Estat de la polivalència del personal logístic.

La DG ja ha passat a la part social una primera proposta que ja ha rebut algunes anotacions. De moment, però, encara en queden exclosos de la polivalència la figura del cap del Magatzem de Subirats i la d’un oficial de primera amb plaça al GROS-Bellaterra. El subdirector veu complicat fer una proposta homogènia de categories, ja que hi ha persones amb carnet B i d’altres amb carnet C. IAC-CATAC demanem que es faci constar a Funció Pública que aquest canvi de contracte no pot afectar els processos d’estabilització del personal afectat.

 

Pendent proposta d’unificació de les Borses de conductors B i C

El Subdirector de RRHH diu que aquesta unificació ajudarà a optimitzar les Borses; la del C, per exemple, ara està buida. Això implicaria poder tirar de personal amb carnet C quan calgui contractar algun/a conductor/a de B. D’aquesta manera, quan la del B quedi buida, no caldrà endarrerir la contractació perquè s’ha de fer una crida a través d’ATRI i convocar una ampliació. IAC-CATAC demanem que es tinguin en compte que els grups laborals de totes 2 categories són diferents i que fins i tot els estudis que es demanen per poder formar part d’una i altra Borsa poden ser diferents, i això crearia un problema a l’hora de fer la unificació. El Subdirector de RRHH diu que passaran la proposta a la part social, perquè l’estudiï.

 

Accés de tots els treballadors al PGBO (Només Girona hi te accés)

IAC-CATAC informem que, per exemple, el personal del Centre Logístic de Bombers no té accés al PGBO i demanem que s’agiliti el procediment per poder accedir-hi. Això va suposar un endarreriment en els cobraments del passat mes de desembre. El Subdirector de RRHH informa que la DG ja ho ha sol·licitat i que un cop resolts els problemes d’accés, el personal cobrarà tots els endarreriments.

 

5.11 Estat ampliació de borses.

 El Subdirector de RRHH explica que la proposta de TEOC i TEMH ja ha estat enviada a la part social. Queda pendent la de Periodistes: cal determinar el nombre de persones que han de formar part de la Borsa; la Unitat demana un màxim de 15 i la Subdirecció creu que amb 10 seria suficient. Més endavant s’enviarà la proposta d’EPAF, perquè ara mateix no corre pressa (es pot enllestir entre març i abril de 2025). La part social examinarem les propostes.

 

5.12 Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023.

Les Unitats han anat responent. Només falta saber quins cursos fets al llarg de 2023 no han estat organitzats per l’ISPC.

 

5.- Torn obert de paraules

 

S’informa que ja s’ha publicat l’actualització de les Borses. Hi ha 15 dies per fer esmenes. La part social manifestem l’estranyesa pel fet que de la Borsa d’AOF no hi hagi cap renúncia al llarg de 2023 quan segurament n’hi hauria d’haver. La Cap del Servei de Recursos Humans en funcions es compromet a recollir-ne la informació.

 

Qualsevol dubte podeu escriure a interior@catac.cat

 

Veure en PDF: Cataccrac Intercentres Interior 1 24