COMITÈ INTERCENTRES DESEMBRE 2023

 

 

Cataccrac Intercentres Interior 12 23

 

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

 

 

 

 • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que la petició, signada pels 3 els directors generals, ja ha estat enviada a Direcció de Serveis, que actualment l’està estudiant. Ho han de comentar també amb Secretaria General.

 

 • Calendaris 2024

 

 1. a) Passats al CI pendents de signatura: Xarxa Rescat Barcelona (Telecomunicacions i Taller-Ràdio) i GEM-DGPEIS. El Comitè el signarà en breu.

 

 1. b) Passats al CI i pendents d’aprovació:

 

SCT: Premsa i CIVICAT. La part Social no hem tingut massa temps per consensuar els canvis que s’hi haurien d’introduir, es compromet a passar-los abans que acabi l’any. Pel que fa als horaris del CIVICAT, es demana primer que es concreti el concepte ‘cobertura adequada’ del servei. La Part Social expliquem que hi ha malestar entre el personal de la Sala, sotmesa de forma ‘freqüent’ a modificacions del quadrant de guàrdies per arribar a les 3 persones per torn, cosa que genera estrès a tot el planter, ja que acaba estant permanentment localitzable i pendent de canvis sobrevinguts. Tot i això, el col·lectiu ja ha manifestat que accepta la cadència de l’horari.

 

DGPC: Operadors CECAT. La Part Social l’acabarà de revisar en breu.

 

DGP: Telefonistes, Conductors, Manteniment, Emmagatzemadors i Encarregats de Magatzem. La Part Social també l’hem d’acabar de mirar. A tenir en compte el dia el dia de Sant Jordi.

 

DGPEIS: TESI i EPAF. TESI aprovat. El d’EPAF encara se l’ha d’acabar de mirar la Part Social.

 

 1. c) Pendents:

 

DGPEIS: TEOC, SCB i Caps de Sala, Premsa (Aquest últim encara no ha estat enviat a la Part Social per Interior. La presidenta del Comitè recorda que, de cara a l’Annex, ja es va acordar eliminar el paràgraf que fa referència a la cobertura de baixes estructurals per part de la persona localitzable. El Subdirector de RHH hi està d’acord i s’acorda eliminar el text de la proposta d’Annex als horaris de 2024).

Tírvia – Esperen nova proposta amb l’hora de dinar inclosa a la jornada. Interior l’ha passat aquest matí i ja incorpora l’hora de dinar.

TEMH – Valoració del canvi de calendari proposada pels treballadors. El col·lectiu ha presentat una proposta i la Subdirecció l’està acabant d’estudiar.

 

DGAR: TEOC, Telecomunicacions i caps de Xarxa. Els horaris ja s’han passat a la Part Social, que se’ls ha d’acabar de revisar.

 

 • Grup de Borses: Recuperar la proposta de la DGPEIS per oferir places vacants al personal fixe abans que al personal de Borsa.

 

La DGPEIS proposava fer-ho a través d’un procediment abreujat. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, no veu malament recuperar la proposta però no veu que sigui urgent ja que en breu s’ha de convocar un concurs de trasllats. Es farà una proposta detallada i per escrit per ser validada per el grup de borses i la part social. Serà extensible a les altres direccions generals d’Interior.

 

 

2- DGP:

 

 

 

2.1 Informació implantació de teletreball telefonistes.

 

La Cap de Servei d’Organització Administrativa i Documentació explica que està costant força detectar l’origen de les incidències. Un equip d’informàtics va fer diverses proves in situ però encara s’hi van detectar diverses disfuncions. Confia a tenir resoltes totalment en breu aquestes incidències. Informa que només 3 operadores s’han acollit al teletreball.

 

 

3- DGAR

 

 

 

3.1 Informació de les reunions amb els treballadors i treballadores  sobre la proposta de modificació de calendari de Torreferrussa.

 

Es comunica a la part social que s’ha arribat a un enteniment pels nous calendaris. Ja s’ha fet el retorn del resultat de la negociació amb el col·lectiu.

 

 

4.- DGPEIS

 

 

 

 

4.1 40 hores de formació anuals:  Una vegada confirmat al darrer cte. que es farà certificació de la formació obligatòria, falta concretar qui l’ha d’expedir.

 

El subdirector general d’Administració i Recursos explica que ja s’ha parlat amb l’Àrea de Formació de la Conselleria per saber com es pot fer la certificació. Formació pot fer-la però primer necessitaria tenir els continguts i el total d’hores de cada curs. Aquest seria el sistema que s’aplicaria a partir d’ara en el cas de les formacions internes. Esmenta que els cursos del 2023 també obtindran la seva certificació.

 

La Part Social tornem a recordar la necessitat de separar la formació que es fa de forma voluntària del paquet de 40 hores anuals de formació obligatòria ja incorporada a l’horari de personal.

 

4.2  Estat de la tramitació de la nova llei de bombers.

 

El Subdirector de RRHH explica que la proposta d’avantprojecte encara no ha passat el tràmit de Govern. De moment no hi ha cap novetat sobre les propostes fetes però ja avança que “no pinta bé”, ja que un informe de Funció Pública desaconsella la creació de l’escala de suport. Arribat el cas caldria parlar amb tots els grups parlamentaris per reactivar-ho.

 

4.3 Estat dels nous complements. (Analista, Cap Magatzem, Cap de Suport “Eòlia”).

El Subdirector de RRHH explica que hi ha acord per assignar el complement de comandament d’encarregat/ada al lloc de responsable de magatzem de la DGPEIS. La Part Social informa que el treballador hi està d’acord i que el complement ja es pot signar.

Interior informa que encara treballa en la proposta de complement d’analista informàtic i que es farà com el complement del Cap de premsa.

Sobre el TEOC de Suport el Subdirector de RRHH comunica que ara mateix no hi ha la possibilitat de tenir aquest complement, la persona que està ocupant aquest lloc farà com fins ara. Igualment, es lluitarà per aconseguir-ho al 2024.

 

4.4  Incidències del cobrament dels nous complements.

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que hauria d’estar solucionat, la Part Social informem que continua havent-hi incidències. Avui, però, no ha pogut assistir al Comitè la cap del Servei de Recursos Humans. La Subdirecció tenia constància que tots els problemes ja estaven resolts i assegura que les persones afectades per l’endarreriment no hauran de fer cap declaració de renda complementària, faran una nota informativa per la campanya de la renta per aclarir-ho. La Part Social expliquem casos concrets de persones afectades per aquests impagaments i ens comprometem a passar-ne el llistat detallat a la Subdirecció.  

 

 

4.5  Incidències del cobrament pendent de les hores extres.

 

El Subdirector de RRHH explica que només s’han retingut, a Intervenció, els casos de les persones que han superat les 80 hores extres, ja que primer calia fer un informe justificatiu. Espera que al gener es pugui regularitzar la situació de tots aquests casos. La resta, personal que no ha arribat a les 80 hores, hauria de cobrar el que els queda pendent en la nòmina de desembre.

 

4.6  Treballadors Laborals i Bombers Voluntaris.

 

 1. a) Instrucció pel curs de BVOL incompatible amb els horaris del personal laboral.

 

La Part Social manifestem que l’estructura del Curs el fa incompatible amb els horaris dels alumnes que també treballen com a personal laboral. El Subdirector de RRHH explica que no hi poden fer res. La Subdirecció té constància d’una sola queixa, al respecte, i que a aquesta persona ja li han proposat solucions alternatives (fer canvis de torns, per exemple), però assegura que no es poden programar cursos a mida i que “al final, cadascú ha de triar què vol ser”. La part social insistim: els AOF, per exemple, tenen “impossible” fer el Curs, hi ha més casos de persones afectades. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió proposa, primer, jugar amb els canvis de guàrdia, les vacances i els dies d’assumptes personals per poder assistir a les sessions formatives. Si no, s’estudiaria la possibilitat de validar la sol·licitació de dies de vacances solts. I en última instància, preguntar a l’ISPC si poden programar ofertes horàries alternatives per a les classes, però ja avança que no està segur que això es pugui aconseguir.

 

 1. b) Confirmació con va dir el Subdirector que el personal BVOL quan ocupa una plaça de laboral ha de tenir roba de la categoria laboral independentment de la seva roba de BVOL.

 

La Part Social recordem que el Subdirector de RRHH va estar d’acord amb la proposta. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió assegura que l’operativa també ho veu bé: cal que els equipaments del personal siguin independents. El Subdirector de RRHH explica que al gener es començaran a subministrar EPIs per ordre de prioritat: primer, als aspirants a BVOL. Al març, als aspirants a Bombers funcionaris. I després a la resta de col·lectius que tinguin aprovats els lliuraments. De cara a la Campanya Forestal 2024, el Subdirector de RRHH diu que tothom haurà rebut el material.

 

4.7  Estat de la revisió del circuit de comunicació de les baixes.

 

El problema és que moltes baixes no es cobrien perquè Recursos Humans no en tenia constància ja que el circuit de comunicacions es trenca als Parcs. Per això, Interior ha recordat a totes les Regions que, en cas que es produeixin baixes que presumiblement han de ser de llarga durada, s’han de comunicar de manera immediata per poder iniciar el circuit de cobertura. La Part Social demanem que Interior faci “pedagogia” amb els caps de Parc per evitar aquestes situacions i que la notificació de les baixes circuli ràpidament. Pot ser que els caps de Parc desconeguin que sigui tasca seva notificar aquestes incidències. El Subdirector de RRHH hi està d’acord.

 

 

4.8  Premsa: cal cobertura imminent de forats estructurals.

 

La Part Social recordem el tema: la persona localitzable no pot cobrir les baixes estructurals. Per tant, els forats s’han de cobrir d’alguna manera i de forma “urgent”. El Subdirector de RRHH diu que el problema ve perquè les borses, ara mateix, “estan buides” i està d’acord a seguir, amb Premsa, el mateix model de cobertura de baixes que se segueix amb TEOC. La Part Social demanem si, mentre no es nodreixen les Borses, es poden cobrar hores extra. El Subdirector de RRHH no hi està d’acord. Només es cobren les hores en cas que hi hagi algun pla activat, tot i que el personal pot optar, en aquest cas, per compensar-les amb temps.

 

4.9  Informació segona reunió grup treball AOF.

 

Les dues parts estan d’acord en els acords als què es van arribar en la reunió esmentada: agrupar els complement de caps de setmana i festius amb el de perillositat amb la quantitat de 372€ i que les hores de fora de la jornada laboral podran ser cobrades o compensades per decisió del treballador/a. Encara s’està acabant de negociar el complement de disponibilitat; Interior ha de fer una proposta. El Subdirector de RRHH dona llum verda a la mobilitat voluntària dels AOF de cara a la pròxima Campanya Forestal 2024.

 

Propera reunió 19 de gener, abans del departament es compromet a enviar proposta de la quantitat del complement de disponibilitat.

 

4.10  TEOC.

 

 1. a) Convocatòria nous formadors. Revisar la borsa actual.

 

El cap de Divisió Sala Central, explica que ha parlat amb el subdirector de Bombers en el sentit que cal crear la figura de coordinació del temari específic per al personal TEOC. El Comitè fa anys que reivindica la creació d’aquesta figura.

 

 1. b) Per què el caps de sala no cobren el complement de TEOC?

El Subdirector de RRHH explica que no es pot fer més gran la diferència salarial entre una figura i l’altra. La part social responem que els caps de sala, a més de fer les seves funcions, també fan de TEOCs. Interior explica que la figura del cap de sala de Tarragona forma part d’un pla pilot que s’ha d’acabar d’analitzar per veure si és extrapolable a altres unitats territorials. El cap de Divisió Sala Central informa que ja hi ha programada una reunió de valoració el 12 de gener amb tot el personal de Cap de Sala de Tarragona.

 

4.11 TEHM. Estat de les gestions per solucionar amb la S.S.

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que traslladada la consulta, la Seguretat Social ha explicat que enviarà un informe als seus serveis centrals. El tema, per tant, continua obert. No hi ha resposta, per ara.

 

 

4.12  EPAF: Document modificat del procediment

 

El Subdirector de RRHH explica que la DGOE encara està treballant el document. Quan estigui llest serà tramès a la Part Social perquè el valorem.

 

Nova data reunió grup de treball. La reunió es fixa per al 19 de gener a les 12h, després de la reunió sobre AOF.

 

a.) Estat del canvi de categoria del personal logístic.

 

El Subdirector de RRHH explica que es proposarà polivalència de funcions en el cas de conductors que ja estiguin fent tasques logístiques, tot i que prevaldrà la categoria de conductors. És el mateix model que s’aplica als conductors que treballen també al Magatzem. Aquesta solució creu que és millor que no pas fer canviar aquest personal de categoria. Amb això, també podrien incorporar-se a l’escala de suport del Cos, si s’acaba aprovant.

 

 1. b) Previsió de disposar de vehicles de transport de material de grans dimensions, actualment s’està fent amb vehicle de transport de personal sense separació de carrega i conductor (compra o lloguer).

 

El Subdirector de RRHH informa que, en la licitació en curs de 88 nous vehicles, és previst substituir el camió del CLB de Subirats. També cal adaptar els vehicles de transport de material per garantir que els conductors quedin separats de la càrrega a transportar (a efectes d’evitar el risc per exposició a tòxics). Mentre no es materialitzin aquestes adaptacions, el personal continuarà cobrant el complement per exposició.

 

4.14  AMPLIACIÓ BORSES.

 

El Subdirector de RRHH explica que Interior ja ha fet una proposta per ampliar-les de forma ràpida i àgil, per evitar arribar al juny amb les borses encara buides. Les bases de 3 categories ja estan força avançades (TEMH, EPAF, AOF); la de Periodistes i Conductors encara s’estan treballant i cal enviar-les a la Part Social. El Subdirector de RRHH creu que a primers de 2024 es podran activar totes les ampliacions, tret de la d’EPAF, ja que la formació que hauria de rebre aquest personal no es pot fer a l’ISPC al llarg de 2024. En aquesta categoria de moment no hi ha pressa.

 

S’informa des del DGPC l’ampliació de borsa per TEOC per CECAT a finals de Gener o principis de Febrer.

El Subdirector de RRHH esmenta que de conductors hi ha la intenció de fer una única borsa de B i C.

 

Sobre el col·lectiu AOF la prova física serà de “press banca + cursa llançadora”.

 

 

Qualsevol dubte podeu escriure a interior@catac.cat