En aquesta reunió el Subdirector de RRHH, un cop més, no s’ha presenciat, tornant a deixar constància del poc respecte que té cap al Comitè.

1. ESTABILITZACIÓ (previà)

La part social demanem uns criteris consensuats perquè s’apliquin per a totes les unitats davant la resolució del concurs de mèrits d’estabilització:

– Persones que han estabilitzat i tenen reducció de jornada, s’ha de tornar a demanar. Les persones que les substitueixen que la puguin seguir cobrint.

– En el cas de les persones que NO han estabilitzat i la seva plaça ha estat ocupada en excedència, la podran seguir ocupant.

– Petició de Excedència, s’ha d’elaborar una sol·licitud genèrica i s’ha d’adreçar a la unitat que correspongui.

– Treballadors que han perdut la plaça, segons la MEPAG, aquests treballadors han de ser recol·locats en el mes següent, però a data d’avui FP no ha donat directrius a seguir.

2.- Criteris d’elaboració dels calendaris laborals pel 2023

– SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT):

La part social confirma l’aprovació dels criteris de CIVICAT (a l’espera de millorar aspectes pel 2024) i Premsa. Els canvis es compensaran a raó d’1,30h les hores diürnes i a 1,45h les nocturnes i festives. Sobre la possibilitat de cobrar hores extres, en activacions de plans d’emergència, ho estan treballant.

– DGAR

S’aprova els calendaris dels TEOCS acceptat pels treballadors.

– DGPEIS:

EPAF: S’aprova el calendari. El Departament accepta els canvis de gaudir vacances simultàniament els torns fantasmes, s’aplicarà per aquest 2023. L’únic canvi que s’ha hagut de moure es una posició per assegurar que tothom vagi fent el mateix número de festius.

– TEMH i TÍRVIA: S’aprova el mateix calendari que l’any anterior, però amb la condició que pel 2024 se’n torni a parla. En els nous calendaris del 2023 falta incloure la nova seu de la Seu Urgell, RRHH comunica que ho rectificarà.

– GEM: Sense cap tipus de variació a l’any anterior i es signarà.

– PREMSA: A l’espera de la proposta consensuada dels treballadors amb l’operativa i que sigui aprovada per RRHH.

– TALLER RÀDIO: La part social demana poder signar el calendari de la nova unitat.

3.- Teletreball Telefonistes del Departament

El Departament informa que amb les centraletes antigues no es viable fer teletreball. Igualment des de FP. Estan valorant si és factible per després valorar si es pot assumir organitzativament.

4.- Taller Ràdio. Novetats

La Coordinadora Tecnològica de la Xarxa Rescat informa que avui mateix ha fet una reunió amb el personal per explicar com es farà el traspàs a partir del dia 1 de gener. Fins a nova ordre es mantenen la roba i els vehicles de bombers. Durant el mes de gener hi haurà una altra reunió per explicar l’estructura i les tasques. Des de la part social es demana que des de la DGPEIS faci un comunicat informant a tots el personal de l DGPEIS del nou canvi i que el procediment d’activació serà diferent.

5.- Destinació de la quota econòmica reservada a Formació del personal laboral

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que la quota econòmica del personal laboral va a l’EAPC. Al ISPC només va la quota dels cossos operatius. Igualment informa que per part de ISPC hi ha interès a fer-se càrrec de la formació de les categories de laborals, es farà la consulta si és viable destinar la quota d’aquest personal a ISPC. Informa que tampoc sap si serà factible discriminar diferents categories de laborals. Proposa que cada unitat faci arribar els requeriments formatius a l’Àrea de Formació i que sigui el propi Departament, que si al curs s’ha de fer a l’ISPC, li transfereixi el finançament corresponent.

6.1 CF 2023

6.- DGPEIS

La part social demanem saber si els rumors de la modificació de la campanya forestal son verídics.

El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió comenta que la Subdirecció General Operativa ha fet una proposta de moure algunes esquadres forestals a d’altres parcs (de Cambrils a Montblanc, de Sant Boi a Igualada i d’Olot a Llançà) i recuperar esquadres que s’havien perdut per posar a Santa Coloma de Farners i també d’ampliar el període de contractació a 4 mesos, però estan a l’espera de la confirmació.

La Part social manifestem el nostre desacord amb la falta de previsió organitzativa, cada any es canvia el lloc de treball dels treballadors/es AOF. La part social informem que ara al ser fixos discontinus, els canvis de lloc de treball no es podran fer amb tanta facilitat.

6.2 EPAF.

– Informació sobre l’aplicació de la sentència per part de la DGPEIS:

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans diu que no tenen cap novetat al respecte. La part social manifesta que més d’un any després de la resolució de la sentència a favor dels treballadors que van interposar demanda per canvis de funcions i horari continua sense aplicar i sense donar data de quan serà efectiu. La Cap de Serveis de RRHH comenta que la darrera notícia es que a 1 de desembre el tribunal va designar un ponent del cas i que s’està esperant que es tanquin les qüestions judicials per executar la sentència.

– Obligatorietat hores extres a Girona:

La part social expliquem que al personal EPAF de Girona se’ls i està obligant a fer HHEE, quan tothom sap que no es pot obligar, si no que és voluntari per part del treballador/a voler allargar la jornada. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió comenta que ha parlat avui amb Girona i que li han dit que l’únic que es va dir és que, quan estiguessin en plena actuació, la retirada dels equips estava condicionada que el Cap d’Intervenció no els necessités, i que aquest té la potestat de fer quedar el personal en un servei. No parla d’obligatorietat sinó de necessitat.

IAC-CATAC preguntem si s’ha consultat als serveis jurídics si podem obligar a fer hores extres, i el Cap de la Divisió de Planificació i Gestió respon que ell no, però que tots els procediments passen per l’Assessoria Jurídica abans d’aplicar-se.

IAC-CATAC també preguntem amb quina normativa es basen els responsables per imposar la obligatorietat per allargar les jornades, segons el document d’EPAF quan hi ha un servei obert, és decisió del cap d’intervenció.

La part social demana un document clar que en supòsits de cobrament Hores Extres no implica que siguin obligatòries perquè són voluntàries.

6.3 TEOC

La part social demanem una reunió urgent per buscar solucions homogènies del nous calendaris on s’estan donat problemes en la confecció d’aquests.

La part social proposem que en aquesta reunió estiguin el caps d’unitat de totes les sales perquè s’apliqui les normes iguals per a tots.

Des de RRHH manifesten que traslladaran la petició al Cap de la Divisió de la Sala (que no ha assistit a la reunió) per buscar una data al més aviat possible.

Places “Eòlia”: No s’han ofert les 3 places, amb la conseqüència que està provocant sota mínims a les sales. Al no estar el Subdirector de RRHH no tenim resposta del motiu perquè no s’han cobert.

6.4 Magatzem Subirats .- PENDENT

– Calefacció.

El Cap de Servei Tècnic ha facilitat la informació on s’han instal·lat 3 convectors trifàsics, que estan funcionant correctament. Sobre la renovació de les instal·lacions de climatització es preveu la contractació a primers d’any perquè sigui efectiu a finals de l’any que ve.

IAC-CATAC confirmem que la solució dels convectors els treballadors/es estan contents per sortir del pas, però a la zona del magatzem no hi ha cap calefactor.

La part social demanem si amb el projecte del magatzem s’ha mirat la possibilitat de col·locar calefacció a la zona de baix. Faran la consulta.

– Antenes noves furgonetes.

El Cap de la Unitat de Suport a la Gestió informa que s’ha demanat 10 unitats que s’instal·laran entre el febrer-març 2023. IAC-CATAC confirmem que amb això es resoldrà el problema de l’entrada de les furgonetes al magatzem.

6.5 Pla Formatiu 2023 .- PENDENT

La part social hem rebut la formació realitzada del 2022, ha sigut escassa hi ha col·lectius que no han fet cap formació. De la formació 2023 no tenen informació.

La Cap de la Secció de Recursos Humans comenta que faltaria incloure un curs de PRL pels conductors de 35 hores, però no està confirmat.

6.6 PENDENT. Formulari per demanar el cobrament plus penositat/perillositat

La Cap del Servei de Recursos Humans informa que es més adient que el formulari d’aquest complement sigui elaborat pel Cap d’Unitat. IAC-CATAC comuniquem que hi ha moltes casuístiques per aclarir: com s’assabenta el cap d’unitat, com té tota la informació,… creiem que aquest document ha de ser elaborat pel propi treballador, que és qui té la responsabilitat de demanar-ho.

7. Torn obert de paraules.

La part social demanem explicacions sobre les contractacions “d’Eòlia”, on no s’han cobert les places dels TEOCs que estan fent aquestes funcions. La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS comunica que aquestes 3 places estan mirant quin és el circuit adient per oferir-les, que saben que són urgents.

IAC-CATAC informem que la manca de previsió i la demora d’aquestes contractacions esta comportant, sota mínims a les sales territorials, sobretot a Girona. Demanem saber quin tipus de contracte oferiran i se’ns informa des de RRHH que seran contractes d’interinitat. La part social demanem la data de cobertura d’aquestes places i des de RRHH comuniquen que no ho saben.

La part social exposem que l’any que ve, hi ha 15 festius i es pregunta que a l’haver de gaudir de la meitat de festius que es considera. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical respon que els festius són 14 normalment, que si hi ha 15 algun serà recuperable.

La part social exposem que la DGPEIS S’HA SALTAT ELS ACORDS DE BORSA!! S’ha cobert una plaça nova amb una persona fixa d’un altre regió, quan s’hauria d’haver ofert als primers de borsa d’aquella sala.

Aquest moviment, el Subdirector de RRHH, va intentar fer-ho al Març del 2021 i no es va executar perquè tant la part social com la resta de direccions generals no ho vèiem viable, seguint els acords de borsa actuals. No entenem i tampoc tenim explicacions per part d’ell perquè han tirat pel dret i han executat aquest canvi de lloc de treball sense aprovació de la part social. IAC-CATAC lamentem que s’hagi tirat pel dret amb aquesta decisió quan s’ha demanat reunió prèvia per plantejar diferents solucions legals, per afavorir a tots els treballadors i treballadores, i no ara on s’ha obert l’opció perjudicant als treballadors de les borses.

Des de IAC-CATAC exposem que no entenem aquestes preses quan estem a les portes d’un concurs de trasllat on aquest canvi de destí s’hagués pogut fer de manera legal.

El Comitè torna de demanar explicacions i una resposta immediata dels seus responsables davant d’una acció il·legal.

La part social comuniquem que al no haver-hi resposta per part del Subdirector de RRHH, es traslladarà la queixa a l’Àrea de Bon Govern, davant dels fets que han realitzat.

La Cap de RRHH comunica que han detectat alguns errors en l’actualització de les borses de TEOCs i que han procedit a solucionar-ho, de manera que a l’endemà es tornarà a publicar les llistes definitives.

 

Veure el document