El passat 9 de febrer vam tenir una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Igualtat i Feminismes, en què es va acordar iniciar una avaluació de riscos psicosocials a l’Institut Català de les Dones amb el mètode CoPsoQ PsQCAT 21. S’ha creat el grup de treball format per la direcció de l’ICD i la part social, assessorat pel personal tècnic de prevenció de riscos laborals, que haurà d’acordar:

– Les condicions del treball de camp: adaptació del qüestionari; forma de distribució, resposta i recollida del qüestionari; preservació de l’anonimat i la confidencialitat.

– L’origen dels riscos i les mesures preventives necessàries per disminuir-los o eliminar-los.

– La priorització i les dates d’execució de les mesures preventives acordades.

– El seguiment i l’avaluació de la implementació de mesures preventives.

– Les accions encaminades a informar la plantilla, així com a garantir-ne la participació.

– En cas necessari, decidir i organitzar la participació de les treballadores i treballadors en Cercles de Prevenció (accions més precises).

– Presentar al CSSL els acords que consideri adients perquè els ratifiqui; com a mínim, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat.

Us mantindrem informades de les pautes d’aquesta avaluació. Des de la IAC-CATAC us animem a que hi participeu i expliqueu amb pèls i senyals la vostra realitat per fer palès tot allò que no funciona. Estarem atentes en tot el procés i, sobretot, en la valoració de les dades resultants i el seguiment de les mesures correctores.

La prevenció de riscos és una necessitat i un dret de les persones treballadores

feminismes@catac.cat