L’11 d’abril s’ha publicat el Decret Llei 3/2024 de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives.

 

En aquesta norma, venen incloses una sèrie de mesures que afecten les treballadores públiques de la Generalitat de Catalunya. Cal recordar que, en tractar-se d’un Decret Llei, s’ha de validar pel Parlament en un termini de 30 dies. Tot seguit us en fem un petit resum:

 

 

Article 5. Increment retributiu.

 

Les retribucions íntegres del personal s’incrementen per al 2024 en el percentatge màxim que autoritzi la normativa bàsica, respecte de les vigents el 31 de desembre de 2023, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur antiguitat.

 

La capacitat negociadora de la Generalitat de Catalunya és nul·la (màxim que estableixi la normativa bàsica). IAC ja fa anys que reclamem un marc de negociació propi, ja que el cost de la vida no és igual a Catalunya i la nostra pèrdua de poder adquisitiu es va augmentant exponencialment cada any. Però cap Govern ha demanat tenir les competències exclusives en aquesta matèria. Com es pot entendre que el Govern no demani tenir la gestió absoluta del seu personal? Tan poc els importem?

 

L’Estat ha comunicat que aplicarà l’augment retributiu durant el mes de maig. Veurem si l’Administració de la Generalitat, també.

 

 

Article 8. Modificació de la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

 

Ampliació dels permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el permís per naixement i el permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, s’amplia en deu setmanes en el supòsit dels progenitors o progenitores de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla. Aquestes setmanes es podran gaudir de forma interrompuda fins a l’any de la criatura i/o a temps parcial.

 

Una bona notícia que des de la IAC ja feia molt de temps que reclamàvem.

 

 

Article 9. Creació de l’escala estadística i d’anàlisi del cos superior de la Generalitat.

 

Creació de l’escala estadística i d’anàlisi del cos superior d’administració de la Generalitat 1. Es crea, dins el cos superior d’administració de la Generalitat, l’escala estadística i d’anàlisi.

 

Cal remarcar que els funcionaris de carrera que hagin prestat serveis amb funcions similars durant un període de tres anys immediatament anterior a l’11 d’abril, s’integraran a aquest cos mitjançant resolució. El personal laboral fix amb tasques similars hi podrà accedir mitjançant una promoció interna exclusiva per passar a ser funcionari de carrera.

 

Els funcionaris de carrera que s’integrin en l’escala estadística i d’anàlisi resten en la situació administrativa que correspongui respecte de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat.

 

 

Article 10. S’afegeix l’especialitat d’ambientòlegs a les actuals especialitats dels cos de titulació superior.

 

“3. Els funcionaris de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat que hagin prestat serveis amb funcions substancialment coincidents amb les pròpies de l’escala d’ambientòlegs durant un període de tres anys immediatament anteriors a l’entrada en vigor d’aquest apartat, s’integraran en aquesta escala mitjançant resolució de la persona titular del departament competent en matèria de funció pública. Igualment, mitjançant la mateixa resolució, s’integraran en aquesta escala les persones que hagin superat el processos selectius d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat, subgrup A1, per l’opció medi ambient. Els funcionaris de carrera que s’integrin en l’escala d’ambientòlegs resten en la situació administrativa que correspongui respecte del cos o escala des del qual s’integren.”

 

Haurem de veure com es desenvolupen els articles 9 i 10 i quan s’apliquin. De moment, l’opció de Medi Ambient ja no ha estat inclosa en la convocatòria de concurs oposició ordinari del cos Superior i hem demanat que aquestes places s’incloguin en l’Oferta d’Ocupació  Pública 2024 que s’està preparant, per tal de garantir la continuïtat de totes les persones que treballen en aquestes funcions.