Concurs de Canvi de Destí i Oferta Pública

 

Concursos de Canvi de Destí i Oferta Pública IAC-CATAC

 

El dijous 15 de febrer s’ha donat llum verda a com serà la convocatòria de provisió de llocs de treball, després del procés d’estabilització.

 

D’on venim?

De l’embrió inicial a com ha acabat sent, la IAC-CATAC hem fet aportacions molt significatives. Així i tot hem hagut de renunciar a abordar temes que tant Funció Pública com altres sindicats no han volgut tractar o acceptar.

 

Què hem aportat?

La IAC-CATAC al mes de desembre vam aconseguir revertir la proposta inicial on es proposava que el concurs fos únicament de trasllat, aconseguint que es convertís en un concurs de Canvi de Destí i per a tot el personal laboral fix. Aquesta terminologia que sembla simple, és molt important, ja que un concurs de canvi de trasllat no ordena la situació dels encàrrecs en funció, ni els que estan en mobilitat funcional, ni la promoció interna. Per nosaltres varen ser unes negociacions difícils, però ho van assolir.

També ens hem assegurat que el text deixi ben clar que també es veuen afectades les places de resultes. Les places de resultes són aquelles que queden alliberades quan un fix amb plaça definitiva i en aquest procés obté altra plaça en propietat, la participació és voluntària, aquesta plaça que deixa s’ofereix en el mateix concurs. Garantim el màxim nombre de places al que un participant pot optar.

 

Hem assegurat que les diferents situacions administratives quedin contemplades a l’hora de puntuar les capacitats professionals. Ara bé, no amb la puntuació que  creiem havia de ser, i això comportarà greuges.

 

No tot són flors i violes

Val a dir que no tot han estat èxits. No hem assolit i ens hem quedat sols defensant, que aquelles mobilitats funcionals i aquells encàrrecs en funció amb anterioritat als processos de selecció se’ls puntuï amb 50 punts, el màxim, tal com es farà en aquells treballadors que es presentin a la plaça que van consolidar pel procés d’estabilització. Entenem que és humiliant que un treballador que havent aprovat unes oposicions, havent fet una prova per canviar de categoria, i poder portar en aquests 10 anys, o més, sigui per mobilitat funcional o encàrrec en funcions, i que el van privar de participar en els processos d’estabilització, ara hagi de fer altra prova, aquesta puntuï, la situació no pot ser més indignant, quan paral·lelament té un company al costat que va entrar fa un any, sense experiència amb l’administració, directament com a laboral fix, per la sort d’haver tingut l’ACTIC, i aquest en aquest concurs, també sense haver de fer res se li doni directament la màxima puntuació. Per nosaltres tots dos casos estan en provisionalitat de lloc, i en tot cas, a tots dos se’ls ha de donar la màxima puntuació. Per la IAC-CATAC és vergonyós que després de molts anys ocupant la mateixa plaça i de capacitat més que provada, ara hagin de demostrar la seva professionalitat mitjançant una prova puntuable, és indignant.

 

La IAC-CATAC vam defensar que la formació específica no caduques. L’administració va proposar 5 anys i per a pressió de la IAC-CATAC vam aconseguir que arribes als 10 anys, així i tot, considerem que és insuficient. Qui es veurà més afectat és el personal amb més antiguitat. Veureu que aquella formació específica que vau fer en l’entrar en aquella categoria no puntuarà.

 

Per compensar aquest fet la IAC-CATAC hem reclamat, sense èxit modificar els barems de puntuació per capacitat professional. Els diferents escenaris amb els quals hem treballat ens indiquen que aquell treballador que porta en la mateixa categoria entre 15-25 anys i amb el barem actual és la més perjudicada. Hem aportat la solució, però no l’han acceptat.  

 

La docència i les publicacions, no puntuen. Per tant, aquell treballador que fa formacions específiques, òbviament, no les rep. Ell no obté cap punt, mentre els seus ‘alumnes’  sí que els puntua.

 

Quin serà l’ordre de preferència a l’hora d’escollir els llocs de treball quan participi en més d’una modalitat de provisió de llocs?

El més normal és sol·licitar més d’una plaça per tal d’assegurar que en cas que la primera algú tingui més puntuació i no te l’adjudiquin, puguis escollir la següent i així successivament. La selecció de llocs de treball pot venir motivat per diferents necessitats individuals de cadascú: proximitat, jornada i horaris, projecció personal… i aquest pot ser independentment a les categories. La IAC-CATAC vam demanar poder seleccionar les places per ordre de preferència de cada treballador, la puntuació és variable en funció d’on et presentis i aquesta ja determinarà quin és el millor candidat per cada lloc. L’administració ha presentat un sistema que no preveu aquesta necessitat, primer haurem de determinar quin és l’ordre de preferència en cadascuna de les modalitats de provisió en què participem, i dins d’aquestes modalitats les places concretes.

 

Qui pot participar?  Estic obligat? I en quina fase participo?

Pot participar tot el personal laboral fix independentment de la seva forma d’ocupació:

 

(*) Pots participar, en cas d’estar interessat a voler canviar de lloc, per exemple pujar de grup. Així doncs, si ets fix amb anterioritat al procés d’estabilització i disposes d’una plaça en propietat, en aquest cas: si aconsegueix nou destí, la plaça d’origen es considerà vacant de resultes. En cas de no participar, o no obtenir nou destí et quedes on estàs.

(**) No estàs obligat, però compte!!!, la teva plaça d’origen sortirà de resultes, i la que ocupes en encàrrec com a vacant, en cas de no participar, o no obtenir la que actualment ocupes, o altres que hagis sol·licitat, tornes a l’origen.

(***) Estàs obligat a participar. En cas de no fer-ho l’administració ho farà d’ofici.  En cas de fer-ho i no obtenir un lloc de treball dels sol·licitats, t’adjudicaran amb caràcter definitiu un lloc de treball de la teva categoria d’entre les que encara restin vacants del concurs, donant preferència a la proximitat respecte del lloc de treball provisional immediatament anterior. Si tampoc queden places, la persona titular de la secretaria general del departament del lloc de treball on estic amb caràcter provisional, t’adjudicarà de forma provisional un altre lloc de treball amb la preferència, si escau, de proximitat respecte del lloc de treball que anaves ocupant. Esperant doncs, a participar de forma, ara si, voluntària, en futurs concursos de destí ‘ordinaris’, sempre que compleixis els requisits de participació.

 

En termes generals, El concurs de canvi de destinació es desenvoluparà en dues fases:

 

1a fase: Els que eren fixos amb anterioritat als processos d’estabilització. Entre aquests els que estan en mobilitat funcional que estan obligats a participar, i els encàrrecs en funcions.

2a fase: Personal laboral fix que hagi consolidat plaça en els processos d’estabilització.

 

Puntuació de mèrits (màxim 100):

 

 1. Capacitats professionals (màxim 70 Punts) dels quals:

 

Es valoraran fins a un màxim de 20 punts l’experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l’àrea corresponent.

 

 

Com dèiem gairebé ningú aconseguirà els 20 punts i això, no beneficia, i treu valor i pes a l’experiència i els anys treballats.

La resta de 50 punts s’obtindran mitjançant  proves professionals o altres tècniques de selecció o la valoració d’informes d’avaluació normalitzats on diuen faran possible la constatació dels mèrits al·legats, les quals no podran ser eliminatòries. Ho deixen en mans dels departaments i els comitès hauran d’estar atents.

Aquelles persones que optin a les places per la modalitat concurs de trasllats, queden exempts de fer la prova i passen a tenir la puntuació màxima: 50 punts.

Quina puntuació puc obtenir a la prova?

 

(*) Entenent que participes per ocupar altra plaça diferent de l’actual o que tens en reserva(**)

 

 1. B) Titulacions acadèmiques (5 punts)

Es puntuarà tota la formació acadèmica dels aspirants, i incloent la titulació oficial d’accés a la categoria objecte de concurs.

 

 

 

 1. C) Formació i el perfeccionament (10 punts)

Es valoraran tota la formació en cursos dels 10 anys anteriors a la publicació de la convocatòria que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball, fins un màxim de 100h per curs o activitat formativa.

 • 0,020 punts per cada hora d’assistència (A, G, L i W)
 • 0,040 punts per cada hora d’assistència i aprofitament (B, F, H i M)

 

Es valoren amb un màxim de 2 punts en total, els certificats oficials d’idiomes reconeguts segons el marc comú de referència europeu (MECR)

 • 0,75 punts pel nivell B1
 • 1,00 punts pel nivell B2
 • 1,50 punts pel nivell C1
 • 2,00 punts pel nivell C2

Es valora, amb un màxim de 3 punts l’ACTIC

 • 1,00 punts per l’ACTIC bàsic
 • 2,00 punts per l’ACTIC mitjà
 • 3,00 punts per l’ACTIC avançat
 1. D) Coneixement de la llengua catalana i aranesa (5 punts)

Es valora el coneixement de la llengua catalana acreditada amb el Certificat de nivell més alt de coneixements de la llengua catalana segons els nivells de la Secretaria de Política Lingüística o equivalents.      

 • 2,5 punts pel Certificat de nivell de suficiència (C1)
 • 3,5 punts pel Certificat de nivell superior (C2)
 • 1,5 punts pels Coneixements específics de llengua catalana
 1. E) Antiguitat (5 punts)

Es valora els serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a raó de 0,05 punts per mes complet. Per arribar als 5 punts s’ha de tenir una antiguitat de 8 anys i 4 mesos.

 1. F) Altres mèrits i capacitats (5 punts)

Se’ns assignaran 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat on estiguem presten serveis en la data de publicació del concurs de canvi de destinació.

 

Soc personal temporal, i ara què?

No podem participar, però sí que podem estar afectats en aquest procés, encara que no tots els temporals, i això dependrà de la forma d’ocupació i de la plaça que estem ocupant. Si estem cobrint una jubilació parcial, una baixa, o és la plaça que algú la té en reserva, depenem del que faci el titular. Si el titular decideix participar en el procés i se li adjudica una de nova i diferent, la nostra continuïtat s’hauria d’analitzar, per cobriment de baixes i reserva estaríem en una finalització de contracte. En el cas dels que cobrim jubilacions parcials, a priori, pot semblar difícil que el titular participi en el procés i ens dona certa garantia de tranquil·litat, en cas de fer-ho i aconseguir-ho s’hauria de veure amb més detall.

Pels que cobrim una plaça vacant, la nostra plaça pot estar afecta per aquest concurs de canvi de destí, quan surtin publicades les convocatòries cal que mirem si el codi de lloc que ocupem està al llistat. En cas de ser així, algú podria sol·licitar la plaça i si se li adjudica, el contracte actual finalitzaria. En tot cas, per saber el codi de lloc que ocupem entreu a ATRI->expedient administratiu i a l’apartat de Llocs de treball ocupats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya apareix el CODI DE LLOC.

I després? OFERTA PÚBLICA

El canvi de destí ha de permetre que es convoqui l’oferta pública i aquí podem participar com qualsevol ciutadà. Si ho superem, obtenim la fixesa i lloc de treball definitiu. Fins que aquell dia no arribi, aquest temps els serveis per anar meritant antiguitat i formació. Cal dir que s’ha pactat reducció de temari. La part comuna del temari ja està aprovada, així com la reducció de temes. Ho podeu descarregar i trobar a https://catac.cat/temaris/ Aquí també trobareu els temaris de les categories que en el seu moment es van aprovar, us pot servir com a referència, per aquests encara no recullen la reducció de temaris.

Quina durarà tindrà tot plegat?

Predir quant durarà aquest procés, és com pronosticar el temps, com més llarg termini, menys probabilitat d’encert. I de vegades, t’arriba una tempesta que no t’esperes i tot canvia de cop. De fet, dilluns no sabíem que dijous tindríem aquesta nova disposició.

Les previsions parlen que la convocatòria del concurs de canvi de destí sigui de cara a després de Setmana Santa, això és el que hem demanat, però també s’ha demanat sincronització a tots els departaments, per evitar suspicàcies i aquest fet podria endarrerir, el ritme. També s’han pactat les diferents bases. Així doncs, en funció de quan comenci, i les complexitats que aquests processos vagin trobant, podem parlar del 2025 per a quan finalitzi i estigui cadascú al seu lloc.

L’Oferta Pública creiem, es convocarà el segon semestre del 2024. El nombre de places les teniu penjades a la web: https://catac.cat/places-ofertes-docupacio-publica/

Sort a tothom!

ATENCIÓ!

Cal que reviseu el vostre ATRI

Que hi consti introduïda la vostra titulació acadèmica.

Que hi consti introduïda correctament la informació relativa als coneixements de llengua catalana, idiomes.

Que hi consti introduïda la informació relativa als coneixements ACTIC o certificats regulats com a equivalents.

Reviseu que tota la formació que tingueu realitzada, sobretot dels darrers 10 anys estigui introduïda.