TEMARIS

TEMARIS:

– Funcionaris Estabilització i Promoció Interna processos ordinaris: 

   – Temaris cossos generals: 

 

– Laborals:

 – Temaris part comuna:

   · 2024 temari grup a

   · 2024 temari grup b

   · 2024 temari grup c

   · 2024 temari grup d

   · 2024 temari grup e

GRUP TOTAL
DE TEMES
Temes
Part Comuna
Temes Part General i Específica
A 33 10 23
B 23 7 16
C 17 6 11
D 10 3 7
E 6 2 4

Temes de la part general i específica: Pel que respecte a la part general i específica s’acorda que: 
 
– Categories amb temaris aprovats: conformen aquesta part la relació de temes aprovats amb ocasió del Concurs Oposició d’estabilització.
En cas de no haver-se efectuat aquesta selecció de temes per al Concurs Oposició d’Estabilització, la supressió de temes fins el nombre total acordat s’efectuarà en el termini màxim d’un mes, d’acord amb l’article 22.3, per part dels comitès intercentres o per la CIVE. 
 
– Categories sense temari aprovat: hauran de ser aprovats en un termini màxim de 2 mesos des de l’adopció del present acord, en els termes que s’estableix a l’article 22 del VI Conveni Únic i amb el nombre màxim de temes establert en el quadre anterior.

   – Laborals estabilització:

TEMARIS GENERALS:

– Cossos funcionaris:

– Categories laborals: