PERSONAL LABORAL

FUNCIÓ PÚBLICA DECIDEIX

 

ELECCIONS SINDICALS EN PLE ESTIU: DILLUNS 29 DE JULIOL DE 2024!!!

 

 

Presidencia eleccions laborals

 

 

El dia 27 de febrer d’enguany va concloure el mandat de quatre anys dels representants del personal laboral del Departament de Presidència. Per aquest fet, el 10 d’abril la IAC-CATAC vam presentar el preavís d’eleccions a representants del personal laboral.

Cal tenir present que aquest mandat finalitzat ha tingut, amb motiu de la pandèmia, postergades i amb dificultats la major part de les negociacions de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Així doncs, atès que actualment el Departament mostra disposició negociadora en la millora imprescindible de les condicions de treball per a tots els col·lectius, tenir renovada la representació dels treballadors i treballadores dona legitimat i força davant l’empresa.

Comunicades totes les parts de l’inici del procediment d’eleccions de representats a l’empresa (10 d’abril), la Direcció de Serveis del Departament de Presidència va convocar (d’acord amb Reglament) pel dia 13 de maig la constitució de la Mesa Electoral. Va convocar tots els sindicats i a les treballadores que han de formar part necessàriament, per llei, en el procediment i que seran els membres de la Mesa electoral.

Quatre (4) dies hàbils (7 de maig) abans de la constitució de la Mesa electoral, un càrrec del sindicat UGT Catalunya (de l’estructura del sindicat) decideix presentar un altre preavís d’eleccions marcant com a data d’inici el 29 de juliol. Al·lega que el seu preavís preval a l’anterior per tenir “majoria sindical” considerant que pot decidir unilateralment convocar i canviar la data d’eleccions una persona no identificada per l’empresa. La normativa electoral deixa clar que aquesta decisió l’ha de prendre la majoria sindical de l’empresa i aquesta majoria no s’ha pronunciat doncs no hi ha hagut cap reunió del Comitè d’Empesa, òrgan unitari de representació dels treballador i treballadores a l’empresa, per tal que la majoria sindical de l’EMPRESA pugui prendre aquesta decisió. També cal tenir en compte que al llarg d’aquests 4 anys de mandat, per diversos motius, s’han donat de baixa algunes delegades del Comitè d’Empresa (jubilacions, canvis de centre, etc.) que no han estat substituïdes per d’altres, la qual cosa fa que es configuri diferent la representació sindical dels treballadors i treballadores a l’empresa. 

Consultada la DG de Funció Pública aquesta decideix maniobrar al costat d’UGT decidint que el preavís vàlid és el segon presentat per ells, el de data 29 de juliol.

Que Funció Pública opini d’aquesta manera no vol dir que la empresa pugui desconvocar la reunió de constitució de la mesa electoral nascuda d’un preavís legalment presentat. 

El paper de l’empresa en aquest procediment electoral és de suport a la gestió del procediment electoral que fan els treballadors i treballadores però no té capacitat per decidir desconvocar res. És l’autoritat laboral l’única competent. El fet que probablement abans del dilluns 13 l’autoritat no hagi respost quin és el preavís que preval només és atribuïble a que UGT ha “reaccionat” amb un altre preavís sense el temps material per a què l’autoritat resolgui. Mentre no hi hagi resolució de l’autoritat laboral, que és l’únic que pot resoldre la qüestió plantejada, caldria que tot continués d’acord amb el previst amb el primer preavís.

Aquesta decisió considerem és una ingerència per part de la DGFP en les eleccions i ens mostra “l’amarillisme” sindical que pateix l’empresa. Aquesta interpretació errònia de majories que han volgut fer només beneficia al sindicat UGT que és qui l’ha presentat però en cap mesura beneficia als treballadors i les treballadores i els seus drets de representació. El que segur aconsegueix és pertorbar la vida personal de les persones cridades a formar part de la Mesa electoral així com als companys i companyes que, en nom del Departament, han de dur a terme el desenvolupament del procediment electoral. Aquest any, o bé els treballadors i treballadores han de tornar de vacances perquè les eleccions de Presidència s’inicien el dia 29 de juliol o bé no les podran començar aquella setmana i posteriors segons es marqui el calendari electoral.

La IAC-CATAC considerem que programar eleccions sindicals en ple període de vacances anuals del personal mostra una actitud contrària als interessos del col·lectiu, que podria apuntar a un interès espuri com una possible intromissió en els resultat de les eleccions de personal laboral del Departament de Presidència per part de la Direcció General de Funció Pública.