GUIA DE PERMISOS, LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES I VACANCES DEL

PERSONAL FUNCIONARI

 

PERMISOS


 

Absència per motius de salut

Instrucció 1/2019, de 29 de gener i Acord MEPAGC 9/3/2023

15 hores laborables en un mateix any natural o les que corresponguin si la jornada és parcial o reduïda, que caldrà justificar mitjançant declaració responsable.

 

Assumptes personals i dies addicionals per triennis

Art. 48 k) del TREBEP, art. 19.1del Decret 56/2012, modificat pel Decret 48/2014

6 dies a l’any o 50 hores per la jornada setmanal de 37h i 30m o anual de 1633 hores (la nostra Funció Pública fa el càlcul següent: 50:6=8,33, amb l’equivalència horària de 8h i 20m per dia d’AP, que és el valor dels dies addicionals per triennis). Si el temps treballat a l’any és inferior correspon la part proporcional d’AP.

7 hores de les tardes no recuperables anteriors a les dues festes locals (2,5 hores cadascuna) i a Reis (2 hores). 

Es poden gaudir en fraccions d’un mínim de 30 minuts.

El període de gaudiment és entre l’1 de gener i el 15 de gener de l’any següent i, per necessitats dels servei, fins al 31 de gener.

Les retribucions no queden afectades i la concessió està subjecta a les necessitats del servei, les quals caldrà argumentar en cas de denegació.

Dies addicionals d’assumptes personals per triennis: amb el 6è trienni, 2 dies i a partir del 8è trienni, 1 dia addicional per cada trienni complert.

 

6 triennis 7 triennis 8 triennis 9 triennis 10 triennis 11 triennis 12 triennis 13 triennis 14 triennis 15 triennis
73h 39m 73h 39m 81h 59m 90h 19m 98h 39m 106h 58m 115h 18m 123h 38m 131h 58m 140h 18m

 

Flexibilitat horària recuperable per assumptes personals

Art. 14.bis del Decret 56/2012, modificat pel Decret 48/2014.

25 hores anuals en jornada ordinària, o la part proporcional que correspongui, de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats del servei. D’aplicació al personal que no tingui la jornada sotmesa a un calendari anual. S’hauran de recuperar, d’acord amb les necessitats del servei, abans del seu gaudiment o durant els quatres mesos següents i, com màxim, fins al 15 de gener de l’any següent.

 

Trasllat de domicili

Art. 91.1 b) del Decret legislatiu 1/1997

Permís d’1 dia per traslladar-se dins la mateixa localitat i fins a 4 en una localitat diferent.

Les retribucions no resten afectades i cal justificar el canvi de domicili amb el certificat d’empadronament.

 

Deure inexcusable de caràcter públic o personal

Art. 96 d) del Decret legislatiu 1/1997

El temps indispensable per complir-lo. Per dur a terme gestions en organismes públics o privats que no sigui possible fer fora de l’horari laboral i siguin indelegables i inajornables, i que l’incompliment dels quals comporti una responsabilitat civil, penal o administrativa o un perjudici avaluable objectivament.

L’article 48 j) del TREBEP preveu el deure inexcusable per deures de conciliació, que la nostra Funció Pública, de manera unilateral, interpreta que resta resolt amb l’aplicació dels permisos de la Llei de conciliació 8/2006.

No afecta les retribucions. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

 

Exàmens finals en centres oficials i altres proves definitives d’avaluació i alliberadores 

Art. 96.1 c) del Decret legislatiu 1/1997 i art. 48 d) del TREBEP

1 dia per a exàmens finals en centres oficials i el temps indispensable per fer proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria en els centres esmentats.

Les retribucions no queden afectades. El TREBEP inclou el supòsit d’absència per proves definitives d’aptitud sense establir limitació sobre la tipologia de centre.

 

Matrimoni o parella de fet

Art. 9 de la Llei 8/2006 i art. 48 l) del TREBEP

15 dies naturals consecutius dins del termini d’un any des de la data del casament o del registre del document públic, en el cas d’unions estables de parella.

No afecta les retribucions. La concessió del permís no està subordinada a les necessitats del servei.

 

Matrimoni de familiar fins al segon grau

Art. 10 de la Llei 8/2006, de conciliació.

Un dia, ampliable a dos si el fet es produeix fora de Catalunya.

No afecta les retribucions.

 

Proves diagnòstiques invasives

Acord MEPAGC 20/4/2022

Permís retribuït d’1 jornada laboral diària d’absència justificada per realitzar les proves mèdiques invasives següents: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes.

 

Malalties oncològiques o d’especial gravetat (d’acord amb la qualificació del servei de prevenció de riscos laborals). Mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball

Acord MEPAGC 24/7/2019 i Instrucció 6/2019, de 8 de novembre

Les mesures, que no són excloents entre si, són:

 1. Reducció de la jornada per a l’adaptació progressiva durant els tres primers mesos.
 2. Flexibilitat d’una hora diària a l’inici de la jornada.
 3. Còmput quinzenal de la jornada de treball.
 4. Gaudiment parcial per hores de les vacances de l’any en curs.

No afecten les retribucions.

 

Menstruació o climateri amb afectació a la salut. Flexibilitat horària recuperable

Acord MEPAGC 6/10/2022

8 hores mensuals de flexibilitat en el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar. En el cas dels col·lectius de torns de treball, la flexibilitat horària serà de la durada del torn de treball. S’haurà de justificar mitjançant una declaració responsable de forma telemàtica i s’haurà de recuperar en el termini dels 4 mesos posteriors. La recuperació d’aquest temps es pot fer en fraccions mínimes de 30 minuts.

 

Dol gestacional

Acord MEPAGC 6/10/2022

3 dies hàbils en cas de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, que podran gaudir la persona gestant i l’altra persona progenitora o una persona familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

 

Prenatal

Art. 48 e) del TREBEP, art. 18 de la Llei 8/2006 i Acord MEPAGC 20/4/2022.

El temps necessari per a:

 1. exàmens prenatals (proves mèdiques relacionades amb l’embaràs com poden ser l’amniocentesi, ecografies, analítiques i monitoritzacions fetals) i tècniques de preparació al part.
 2. tràmits administratius previs a l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu requerits per l’administració que s’hagin de fer dins la jornada de treball.
 3. el sotmetiment de tècniques de reproducció assistida.

No afecta les retribucions. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

 

Dona víctima de violència de gènere

Art. 21 de la Llei 8/2006, art. 49 d) del TREBEP i Acord MEPAGC 24/7/2019

 1. a) Absència justificada total o parcial del lloc de treball pel temps necessari, d’acord amb el que determinin els serveis socials o de salut.
 2. b) Reducció d’1/3 o menys de la jornada amb les retribucions íntegres*.
 3. c) Flexibilitat horària diària segons les necessitats concretes.
 4. d) Dret a la mobilitat si hi ha la necessitat d’abandonar el lloc de treball.

(*Veieu també la reducció de jornada i l’excedència per víctima de violència de gènere.)

 

ALTRES


Dies festius i tardes no recuperables

Art. 14 del Decret 56/2012, modificat pel Decret 48/2014

Els dies 24 i 31 de desembre i la tarda de Sant Jordi només s’han de mantenir els serveis essencials que determinin les secretaries generals de cada departament, i són no recuperables. I si coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, Funció Pública ha de dictar la instrucció de compensació horària.

També són tardes no recuperables les anteriors a les dues festes locals i a la festa de Reis, incloses ja a la borsa d’hores d’AP (veieu permís per AP).

 

Vacances i dies addicionals de vacances per serveis prestats a la Generalitat

Art. 16,17 i 18 del Decret 56/2012, modificat pel Decret 48/2014, art. 50 del TREBEP i punt 11.2 del  III Acord de condicions de treball de 2005

22 dies laborables o els dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any fos menor.

Per comptabilitzar un mes de vacances, si no s’inicia el dia 1 del mes es computa de data a data, de tal manera que la reincorporació tindrà lloc el mateix dia del mes següent a aquell en el qual s’han iniciat. Les vacances s’han de gaudir durant l’any natural. No obstant això, si el permís per naixement o d’atenció de fills/es prematurs/es coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural, cas en què es podran gaudir durant l’any següent en el moment de la reincorporació. També en el cas de baixa per incapacitat temporal (IT) que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Les vacances es poden gaudir en períodes fraccionats. Cadascuna de les diferents fraccions ha de ser com a mínim d’una setmana natural. El personal acollit al Decret 56/2012 podrà gaudir de 7 dies de manera independent i aïllada al llarg de l’any, d’acord amb les necessitats dels serveis. CIVE 24/4/14

Dies addicionals de vacances vinculats als serveis prestats: als 15 anys, 1 dia; als 20 anys, 2; als 25 anys, 3, i a partir de 30 anys, 4. En vigor a l’any natural següent de complir-se.

 

 

PERMISOS PER CURES


 

Les famílies enllaçades (amb fills/es de relacions anteriors) poden gaudir dels permisos regulats a la normativa de funció pública, sempre que s’hagi constituït legalment el matrimoni o la parella de fet. Acord MEPAGC 20/4/2022

 

Permís parental per cura de fill/a o menor acollit/da per temps superior a un any, fins que compleixi 8 anys

Art. 49 g) del TREBEP

8 setmanes, contínues o discontínues, en jornades a temps complet o temps parcial. Gaudi per setmanes completes, sol·licitant-les quinze dies abans. Supeditat a les necessitats del servei i d’acord amb els termes que s’estableixin de forma reglamentària.

 

Cura de familiars fins al segon grau (permís sense retribució)

Art 20 de la Llei 8/2006

Període mínim de 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable a tres mesos més, per tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

No hi ha retribucions. És Incompatible amb l’autorització de compatibilitat.

 

Cura de fills i filles discapacitades

Art. 17 de la Llei 8/2006 i Acord MEPAGC 24/7/2019.

Durada del permís:

 1. El temps necessari per assistir a reunions a centres educatius ordinaris, especials o sanitaris on l’infant rebi suport. Poden gaudir-lo les dues persones progenitores alhora.
 2. 2 hores de flexibilitat horària diària per conciliar els horaris dels centres on reben atenció.

No afecta les retribucions. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

 

Flexibilitat horària recuperable per acompanyar familiars fins al segon grau a una visita mèdica o per assistir a tutories dels fills o filles

Art. 22 de la Llei 8/2006 i Acord MEPAGC 20/4/2022

Mínima d’1 hora i màxima de 7 hores. El temps d’absència s’ha de recuperar durant la mateixa setmana, si és viable, tenint en compte les necessitats del servei. Poden ser permisos puntuals o periòdics.

Als efectes de visites o proves mèdiques, s’equipara la persona cònjuge o parella de fet a familiar de primer grau.

No afecta les retribucions i el gaudiment no està subjecte a les necessitats del servei.

 

Flexibilitat horària recuperable per començar la part de la permanència obligatòria

Art. 9.1 del Decret 56/2012, modificat pel Decret 48/2014, i Acord MEPAGC 9/3/2023

Flexibilitat de fins a 60 minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari, que s’ha de recuperar setmanalment, per acompanyar menors de 14 anys o familiars de primer grau amb discapacitat.

Flexibilitat de fins a 90 minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari, que s’ha de recuperar setmanalment, per al personal que tingui la condició legal de discapacitat.

Aquesta flexibilitat s’entén sens perjudici de la flexibilitat establerta en l’art 17 de la Llei 8/2006 de conciliació.

No afecta les retribucions ni està subjecte a les necessitats del servei.

 

Naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment temporal o permanent

Art. 11 de la Llei 8/2006 i art. 49 a), b) i c) del TREBEP.

16 setmanes per a la mare biològica i 16 setmanes per a l’altra persona progenitora. Les 6 primeres setmanes són de descans obligatori i ininterrompudes immediatament després del naixement, la resolució judicial d’adopció o la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Les 10 setmanes restants, si ambdues persones progenitores treballen, es podran gaudir de manera interrompuda fins a l’any de la criatura i/o a temps parcial (també és d’aplicació a les famílies monoparentals). En cas de gaudi interromput, es realitzarà per setmanes completes i s’ha de comunicar almenys 15 dies abans.

En cas d’hospitalització del nounat després del part per part prematur o per un altre motiu, el permís s’amplia tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals (veieu permís cura del nounat hospitalitzat després del part). En cas de mort de la criatura, la durada del permís no es veurà reduïda.

S’amplia en 2 setmanes més per discapacitat del fill/a i per cada fill/a a partir del 2n (una per a cadascuna de les persones progenitores).

Quant a l’adopció o l’acolliment, si és necessari el desplaçament previ de les persones progenitores al país d’origen del fill/a, es pot tenir dret a un permís de fins a dos mesos i percebre les retribucions bàsiques i no està subjecte a les necessitats del servei. Així mateix, en aquest supòsit, el permís per naixement es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o la decisió administrativa d’acolliment.

Finalitzat el descans obligatori, es pot participar en cursos de formació que convoqui l’Administració.

No afecta les retribucions ni està supeditat a les necessitats del servei.

 

Lactància

Art. 14 de la Llei 8/2006, art. 48 f) del TREBEP i Acord MEPAGC 9/3/2023

1 hora diària d’absència del lloc de treball per a cadascuna de les persones progenitores, que pot ser dividida en dues fraccions de trenta minuts. 2 hores diàries per a les famílies monoparentals, que es poden dividir en dues fraccions d’una hora. En cas de part, adopció o acolliment múltiple, el permís s’incrementa proporcionalment. La durada és fins al primer aniversari de la/les criatura/es.

A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball consecutives o repartides per setmanes, d’acord amb les necessitats del servei.

El gaudi diari no està subjecte a les necessitats del servei, però la compactació, sí, les quals hauran de ser argumentades de manera específica en cas de denegació.

No afecta les retribucions.

 

Cura del nounat hospitalitzat després del part

Art. 15 de la Llei 8/2006 i art. 48 g) i 49 a) del TREBEP.

 1. Si l’infant ha de romandre hospitalitzat després del part, el permís retribuït té una durada equivalent al temps d’hospitalització, amb un límit de 13 setmanes addicionals per a la mare biològica i per a l’altra persona progenitora. Es gaudeix a continuació del permís de naixement.
 2. Absència retribuïda del lloc de treball un màxim de tres hores diàries.
 3. Reducció de jornada fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Durant aquest permís es té dret a participar en cursos de formació.

 

Accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari

Art. 19 de la Llei 8/2006, art. 48 a) del TREBEP i Acord MEPAGC 20/4/2022

Familiar de primer grau, cònjuge, parella de fet o persona diferent convivent: cinc dies hàbils.

Familiar de segon grau: quatre dies hàbils.

El permís per hospitalització es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització, que comprèn totes les modalitats: l’ingrés hospitalari, l’hospital de dia, l’hospitalització domiciliària i les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari que precisin de repòs domiciliari. En aquest darrer supòsit, caldrà acreditar mitjançant document mèdic la necessitat del repòs domiciliari de la persona intervinguda.

Les retribucions no resten afectades i no està subordinat a les necessitats del servei.

 

Mort

Art. 48 a) del TREBEP

Familiar de primer grau, persona cònjuge o parella de fet: 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat del lloc de treball i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.

Familiar de segon grau: dos dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i quatre dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.

 

REDUCCIONS DE JORNADA


 

Interès particular

Art. 20 del Decret 56/2012.

Reducció d’un 15%, 1/3 o 1/2. La durada mínima de la jornada reduïda és d’un any natural des del moment de la concessió. Les retribucions es redueixen de manera proporcional. No és d’aplicació al personal que presta serveis en règim de dedicació especial.

La concessió resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. La concreció horària és a proposta de la persona interessada.

 

Discapacitat legalment reconeguda

Art. 25 de la Llei 8/2006

El temps que ha de dedicar la persona treballadora a la seva rehabilitació o tractament en centres públics o privats. No afecta les retribucions i no està subjecta a les necessitats del servei. Cal un informe mèdic que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

 

Dona víctima de violència de gènere

Art. 26 d) de la Llei 8/2006 i art. 49 d) del TREBEP.

Reducció de menys d’1/3, d’1/3 o de la meitat de la jornada. No s’estableix una durada mínima ni màxima.

Retribucions: 100% de les retribucions per reducció de menys d’1/3 o d’1/3 de la jornada i del 60% per reducció de la meitat. En qualsevol altre percentatge de reducció es fa una disminució proporcional de les retribucions.

La reducció no resta subordinada a les necessitats del servei.

(*Veieu també els permisos i l’excedència per violència de gènere.)

 

REDUCCIONS DE JORNADA PER CURES


 

Cura de familiar de primer grau per raó de malaltia molt greu

Art 48 i) del TREBEP

Reducció de fins a mitja jornada, com a màxim, durant un mes.

Les retribucions no queden afectades i no està subordinada a les necessitats del servei.

 

Cura de familiar discapacitat (65% o més) fins al segon grau, amb dependència o necessitat d’atenció especial

Cura de persona discapacitada a càrrec que no faci cap activitat retribuïda

Art. 26 b) i c) de la Llei 8/2006

Reducció d’1/3 o ½ jornada. No s’estableix una durada mínima ni màxima.

Retribucions: del 80% per reduir 1/3 la jornada i del 60% per reduir-ne la meitat.

El permís no resta subordinat a les necessitats del servei. Es pot sol·licitar per tenir cura d’una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no faci cap activitat retribuïda si se’n té la guarda legal. I es pot demanar per tenir a càrrec un familiar fins al 2n grau amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix autonomia o que requereix atenció especial.

 

Cura de fill/a menor de 14 anys

Art. 26 a) de la Llei 8/2006, art. 21 del Decret 56/2012, art. 97 de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, art. 48 h) del TREBEP i Acord MEPAGC de 20/4/2022

Reducció d’1/3 o de la meitat de la jornada diària, no supeditada a les necessitats del servei. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una altra fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de la jornada.

La concreció horària ha de ser en benefici del fet causant, a proposta del/la treballador/a, i no cal que sigui dins la franja de la permanència obligada de 9 a 14 hores.

Retribucions per cura de fill/a menor de 6 anys: del 80% per reducció d’1/3 de la jornada i del 60% per reducció de la meitat.

Retribucions per cura de fill/a menor de 14 anys: proporcionals a la reducció.

El primer any de la reducció per cura de fill/a menor de 6 anys es pot gaudir de manera compactada, d’acord amb les necessitats del servei.

Cada fill o filla és un fet causant diferent: en cas de naixement múltiple cada persona progenitora pot demanar una reducció per cada infant.

 

La reducció de jornada pels motius de conciliació familiar previstos a l’article 26 de la Llei 8/2006 es podrà compactar durant la mateixa setmana, d’acord amb les necessitats del servei. La denegació d’aquesta elecció s’haurà de justificar suficientment. Acord MEPAGC 20/4/2022

Cura de familiar fins al segon grau, que, per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per sí mateix i que no exerceixi cap activitat retribuïda

Art. 48 h) del TREBEP 

Retribucions proporcionals a la reducció.

 

Cura de fill/a menor de 23 anys amb càncer o una altra malaltia greu

Art. 49 e) TREBEP i Instrucció 4/2013, de 30 de desembre

Reducció de, com a mínim, la meitat de la jornada. Es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del fill/a posterior a l’alta hospitalària.

Aplicable si les dues persones progenitores treballen i hi ha la necessitat de cura directa, contínua i permanent, d’acord amb l’informe mèdic. Si les dues persones treballen en el mateix centre, es pot limitar aquest dret a l’exercici simultani. Les retribucions no resten afectades i no està subordinada a les necessitats del servei.

 

LLICÈNCIES


 

Assumptes propis sense retribució

Art. 95.2 del Decret legislatiu 1/1997 i Instrucció 4/2013, de 30 desembre 2013

No podrà excedir de sis mesos cada dos anys. Es pot demanar des d’un mínim d’1 dia. No es perceben retribucions. Supeditada a les necessitats del servei, que cal que siguin justificades. La persona que la sol·licita no cal que exposi el motiu. És d’aplicació al personal interí amb 5 anys d’antiguitat.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

Art. 95.1 del Decret legislatiu 1/1997 

Aquesta llicència elimina el dret a percebre retribucions. Només si es concedeix per interès propi de l’administració la persona pot percebre totes les retribucions. Cal un informe favorable de la unitat orgànica on es presten serveis i correspon als òrgans de personal apreciar l’existència o no d’aquest interès propi. El personal interí la pot demanar.

 

Exercici de funcions sindicals  

Art. 95.5 del Decret legislatiu 1/1997 

La sol·licitud la presenta l’organització sindical interessada i la llicència dura mentre es mantenen les funcions. Hi ha reserva del lloc de treball. No està subjecta a necessitats del servei. No afecta les retribucions.

 

EXCEDÈNCIES


 

Interès particular

Art. 86.2 a) del Decret legislatiu 1/1997 i art. 89.2 del TREBEP

Es pot sol·licitar sense cap tipus de justificació. Cal haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els cinc anys immediatament anteriors a la sol·licitud i no estar sotmès a un expedient disciplinari o pendent de complir una sanció. Durada mínima: 2 anys. No hi ha reserva del lloc de treball. No hi ha retribucions. No computa als efectes de reconeixement de triennis ni del sistema de previsió. Subordinada a les necessitats del servei; la denegació ha d’estar suficientment motivada. No s’hi pot acollir el personal interí.

El personal funcionari també pot ser declarat d’ofici en aquesta situació administrativa si, un cop finida la causa que ha originat la declaració d’una situació diferent de la del servei actiu, la persona afectada no compleix l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert.

 

Incompatibilitats

Art. 86.2 c) del Decret legislatiu 11/97

Es concedeix si la persona funcionària es troba en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passa a prestar serveis en un organisme o entitat del sector públic, sempre que no li correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagi obtingut l’autorització pertinent de comptabilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.

El nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per a passar a aquesta situació administrativa.

 

Manteniment de la convivència

Art. 6 de la Llei 8/2006

Té una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, per mantenir la convivència amb la persona cònjuge o convivent si ha de residir en un altre municipi per un lloc de treball estable. No hi ha reserva del lloc de treball. No hi ha retribucions. No computa als efectes de reconeixement de triennis ni del sistema de previsió. No és d’aplicació al personal interí.

 

Dona víctima de violència de gènere

Art. 7 de la Llei 8/2006 i art. 89.5 del TREBEP

Pel temps que la treballadora sol·liciti. Hi ha reserva del lloc de treball durant sis mesos, prorrogables a un màxim de divuit mesos.

El dos primers mesos es perceben les retribucions íntegres, incloses les prestacions familiars per fill/a a càrrec. Computa als efectes de reconeixement de triennis i del sistema de previsió.

(*Veieu també els permisos i la reducció de jornada per víctima de violència de gènere.)

 

Víctima de violència terrorista

Art. 89.6 del TREBEP

Per danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista o amenaces d’acord amb l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre. En les mateixes condicions que l’excedència per dona víctima de violència de gènere.

 

Excedència forçosa

Art. 90 del Decret legislatiu 1/1997

Excedència no voluntària que acorda l’administració:

 1. a) Per reducció de llocs de treball i manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
 2. b) Per manca de vacant amb dotació pressupostària si no és possible el reingrés després d’haver complert una sanció imposada.

Es té dret a percebre les retribucions bàsiques i, si s’escau, l’ajut familiar. És computable als efectes del sistema de previsió i de reconeixement de triennis.

Les persones excedents són reingressades provisionalment quan es produeix una vacant amb dotació pressupostària i hauran de participar necessàriament en tots els concursos de trasllats que es convoquin del cos o escala; en cas de no fer-ho, seran declarades en situació d’excedència voluntària per interès particular.

 

EXCEDÈNCIES PER CURES


 

Cura de familiar fins al segon grau que no faci cap activitat retribuïda

Art.. 49.1 del VI Conveni Únic, art. 5 de la Llei 8/2006 i art. 89 del TREBEP.

Per cura de familiar fins al segon grau que no es pugui valer pel seu compte i que no tingui una activitat retribuïda. Té una durada mínima de tres mesos i màxima de tres anys. Hi ha reserva del lloc de treball. No hi ha retribucions. Computa als efectes de reconeixement de triennis i del sistema de previsió. El personal interí s’hi pot acollir. És incompatible amb l’autorització de compatibilitat. Durant l’excedència es té dret a participar en cursos de formació.

 

Cura de fill/a des del naixement fins als 3 anys

Art. 4 de la Llei 8/2006

Com a màxim 3 anys a comptar des de la data de naixement o la data de resolució d’adopció o acolliment. Hi ha reserva del lloc de treball.  No hi ha retribucions. Computa als efectes de reconeixement de triennis i del sistema de previsió. El personal interí s’hi pot acollir. Es pot demanar en qualsevol moment durant els tres anys, en períodes diferents, i no cal comprometre’s en una durada determinada.

És única per cada fet causant. Si hi ha una nova causa, dona dret a un altre període d’excedència. En cas que dues persones treballadores demanin gaudir d’aquesta excedència de manera simultània, l’administració pot limitar-ne l’ús per causes justificades relacionades amb el servei. És incompatible amb l’autorització de compatibilitat.  Durant l’excedència es té dret a participar en cursos de formació.

 

Veure resum en PDF: Guia Permisos Funcionari IAC-CATAC