Reunió Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAG

 

CONCURS DE TRASLLATS

 

Cataccrac MEPAG concurs de trasllats VEURE PDF

 

El dijous dia 5 de desembre, s’ha arribat a un acord sobre els barems del concurs de trasllats que hi haurà després dels processos d’estabilització i que ve fixat per la Llei 8/2023 en la seva obligatorietat per a concursar-hi per al personal funcionari i laboral en ocupació provisional. Aquest concurs de mèrits i capacitats s’estructura en dues fases d’adjudicació, segons la disposició addicional primera de la Llei 8/2023. Això significa que la convocatòria i la Resolució del concurs són úniques, però s’adjudiquen primer a les persones funcionàries o laborals fixes anteriors als processos d’estabilització. Tothom es presenta al mateix temps i tria entre totes les places.

Una primera fase d’adjudicació per al: “funcionaris de carrera dels cossos, escales o especialitats de l’Administració de la Generalitat que disposaven d’aquesta condició amb anterioritat a la data de resolució del concurs de mèrits d’estabilització”. Cal recordar que aquesta resolució és del dia 23 de desembre de 2022. Per tant, en aquesta primera fase anirà el personal funcionari de carrera i laboral fix que tenien aquesta condició amb anterioritat al 23 de desembre. Això inclou al personal tècnic superior de la convocatòria 242 i altres convocatòries realitzades.

En una segona fase d’adjudicació, anirà el personal estabilitzat pels processos del concurs de mèrits i el concurs oposició d’estabilització.

En les negociacions, IAC-CATAC hem aconseguit que el personal laboral també tingui dues fases d’adjudicació i es farà la modificació corresponent del Conveni. De fet, això ja estava signat en un Acord de novembre de 2022, però ara ha calgut ratificar-ho

Després de mesos de negociació amb l’Administració i els altres sindicats presents a la MEPAG, i tenint en compte, el gran nombre de personal que participarà en el concurs de trasllats, s’han fet unes bases comunes per a tot el personal de la Generalitat que serviran per aquests concursos de trasllats posteriors a l’estabilització i que van vinculats a ella, com s’estableix a la Llei 8/2023.

Cal tenir en compte que els mínims d’aquestes bases venen fixades pel Decret 123/97. Des de IAC-CATAC hem mirat de vetllar pels interessos comuns del personal tant funcionari com laboral, tasca titànica perquè Funció Pública ho volia englobar tot en el personal funcionari i que el personal laboral no tingués les dues fases d’adjudicació i, per tant, vulnerar el dret a la mobilitat horitzontal i vertical del personal laboral fix anterior al 23 de desembre de 2022.

Tot seguit en fem una breu explicació de com queden els barems del concurs de mèrits i capacitats:

Treball desenvolupat:

Temps de serveis prestats en el cos objecte del concurs.

Formació i perfeccionament:

Es valoren els cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball del cos. Aquests cursos es valoren a un tant per hora i amb puntuació diferenciada si hi ha aprofitament o només assistència.

En aquesta apartat també es computen els certificats ACTIC i els d’idiomes.

Només es valoraran els cursos que constin en el Registre de Personal dels darrers 10 anys.

Grau personal consolidat

Es valora amb 9 punts si el grau consolidat és superior o igual al de la plaça triada i amb 7 si és inferior.

Antiguitat

Serveis prestats i reconeguts a les Administracions Públiques en anys i mesos.

Titulacions oficials

Es valoren les titulacions oficials que constin a l’ATRI, incloent la titulació oficial d’accés al cos objecte del concurs.

Coneixement de llengua catalana i aranesa (per les places del territori de l’Aran)

Es valoren els certificats de llengua catalana corresponents als nivells de la Secretaria de Política Lingüística o equivalents: C1, C2 i titulacions específiques.

Departament

Puntuació que s’obté per sol·licitar llocs del mateix departament on es presten serveis en el cos objecte del concurs. Es considerarà el mateix departament on estiguis adscrita en la data de convocatòria del concurs, tant si és un lloc definitiu, provisional o en comissió de serveis.

Ha estat una negociació complicada i per aconseguir que les bases no fossin molt pitjors hem signat aquestes, que no són les que vam proposar en origen.

Hem signat perquè:

  • El personal laboral pugui també tenir dues fases d’adjudicació i no perjudicar així a una part del col·lectiu.
  • L’apartat de formació podia ser encara més restrictiu, puntuant només els darrers 5 anys de cursos i amb una puntuació més reduïda.

Les negociacions són sempre difícils i és impossible acontentar a tothom, però IAC-CATAC sempre negociem amb honestedat i amb bona fe, no sempre ho fa així l’altra part.

Ara cal que tothom revisi els seus expedients d’ATRI per comprovar que ho té tot introduït i en l’apartat que correspon. La participació al concurs es fa des de l’expedient que consta a l’ATRI, per tant feu totes les comprovacions i adjunteu tot el que no hi estigui inclòs.

CALENDARI DE CONCURSOS DE TRASLLATS

El calendari dels concursos de trasllats depèn de la finalització del concurs oposició i de les convocatòries de promoció interna per aquells cossos que en tenen. S’aniran convocant els concursos durant tot el 2024. Per a la majoria dels cossos generals la convocatòria serà al 4t trimestre del 2024.

PERSONAL LABORAL. CONCURSOS DE CANVI DE DESTINACIÓ

 

Els concursos de canvi de destinació del personal laboral es començaran a convocar quan s’hagi realitzat la modificació del Conveni per permetre les dues fases d’adjudicació i quan s’hagin negociat les bases en aplicació del que estableix l’article 23 del VI Conveni, és a dir, durant el 2024.

A l’article 23 del Conveni estableix que s’ha de valorar:

  • Capacitats professionals
  • Titulacions acadèmiques
  • Formació i perfeccionament
  • Coneixements de llengua catalana
  • Antiguitat
  • Altres mèrits i capacitats

En la negociació s’establirà la baremació. Encara que el Conveni ja estableix gairebé una puntuació tancada, hi ha algun aspecte negociable. Podeu consultar a les persones delegades de personal laboral de la IAC-CATAC per fer propostes i resoldre dubtes.

PROMOCIÓ INTERNA

 

Aquesta promoció interna exclusiva i especial ve regulada per la Llei 8/2023. La previsió és que la convocatòria es realitzi durant aquest mes de desembre.

El primer requisit per poder-se presentar és:

“Han d’haver accedit com a funcionaris de carrera al cos, escala o especialitat des del qual promocionen dos anys abans, com a mínim”.

Les bases de la promoció interna es regulen pel que estableix l’article 1 de la Llei 8/2023:

“Els processos selectius de promoció interna s’han de convocar per mitjà del sistema de concurs oposició, en els mateixos termes que els processos selectius de concurs oposició d’estabilització”.

 

Per tant:

La previsió és que les proves es realitzin entre abril o maig i la Resolució dels processos sigui després de l’estiu 2024.