El 16 d’octubre s’ha celebrat la mesa sectorial de la Generalitat de Catalunya i tot seguit us deixem un resum dels aspectes tractats:

Cos d’Acció Exterior i UE

Des de la IAC-CATAC demanem la informació a l’Administració sobre la creació del cos d’acció exterior i UE que pretén el Govern amb la presentació de l’avantprojecte de llei i que ha de passar per tràmit parlamentari. Denunciem que no hi ha hagut cap tipus de negociació i que aquesta creació suposarà un greuge amb el personal que actualment està realitzant aquestes tasques. L’avantprojecte no contempla una integració real del personal que fa anys que treballa en les funcions que es detallen en la creació del Cos. La integració mitjançant processos de promoció interna, no és una integració, sinó passar una nova oposició.  Cal la integració, justament, de tot aquest personal i això ha de passar per negociació de la Mesa Sectorial. Si no es fes així la situació quedaria amb dos tipus de funcionaris amb les mateixes funcions, uns de nivell 21 i uns altres de nivell 23. El que no volem que passi és que hi hagi funcionaris de primera i de segona, o pitjor, que es relegués al personal que actualment desenvolupen aquestes funcions. Funció Pública ens respon que es traslladarà la petició al Departament d’Acció Exterior i que es tractarà en la propera Sectorial. Insistim, cal una negociació prèvia al tràmit parlamentari.

Càlcul jubilació

Des de la Mesa Sectorial es denuncia que hi ha errors en les cotitzacions a la Seguretat Social de diferents persones de diversos departaments, sobretot de fa anys. Els departaments es van endarrerir en el tràmit d’alta a la Seguretat Social de les persones treballadores i això s’ha d’arreglar d’ofici per no perjudicar a ningú. Funció Pública contesta que ja s’ha parlat amb la Seguretat Social i s’han donat instruccions als departaments perquè corregeixin els errors d’ofici. Des de IAC-CATAC instem a les persones properes a la jubilació que facin un repàs de les dades i en cas de detectar un error ho remetin a RRHH del seu Departament per a la seva corresponent modificació. Demanem a l’Administració que vigili i supervisi correctament les altes a la SS per evitar possibles errors.

Augment retributiu 0,5%

Es ratifica el seu pagament a la nòmina de novembre. Des de IAC-CATAC preguntem per a les persones que ja no consten en plantilla actualment com serà el procediment per a cobrar-lo. Funció Pública ens comunica que el pagament serà d’ofici, igual que el complement de productivitat.

Complement de productivitat

Es farà el pagament al mes de desembre i el període a avaluar serà de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2023. Encara falta el tràmit de ratificació per Acord de Govern, que en principi, està previst pel consell de govern del dia 17 d’octubre. En aquest acord estaran estipulats els criteris de valoració i calendari d’autoavaluacions i avaluacions del superior. Des de IAC-CATAC hem reclamat que aquests criteris siguin únics per a tot el col·lectiu i que no hi hagi criteris addicionals a cossos o unitats com està passant en el cas de la Inspecció de Treball. La IAC no vam signar l’acord del complement de productivitat de la MEPAG perquè entenem que aquesta retribució ha d’anar directament a nòmina. La garantia del servei públic de qualitat ja és la nostra feina i no hem de ser valorades en aquest sentit. També vetllem per a la seva correcta aplicació. IAC-CATAC demanem al Departament d’Educació que vetlli perquè les persones que valoren l’avaluació des de fora de l’àmbit tingui la formació específica corresponent. No volem que es repeteixin els errors de l’any passat amb el personal PAS, que és avaluat per l’equip directiu del centre. També s’hi afegeix la problemàtica que molt personal ha canviat de centre arran de l’estabilització i de la creació de les noves places. Per tot això, des de IAC-CATAC vetllarem i defensarem els drets del personal PAS davant de possibles irregularitats.

25 hores de flexibilitat recuperable

Des de la modificació del Decret de Jornada i Horaris del 2014 hi ha la borsa de les 25 hores de flexibilitat recuperable que es sotmet als mateixos criteris que els assumptes propis. Des de IAC-CATAC denunciem que hi ha departaments que, per instrucció genèrica, deneguen la sol·licitud prèvia de realització de les hores per gaudir-les posteriorment. Només autoritzen el gaudiment un cop s’han realitzat les hores. També demanem que hi hagi un apartat a ATRI per tal de poder fer la sol·licitud prèvia al gaudiment, i en cas de denegació, sigui degudament justificada per necessites del serveis explícites i concretes, no genèriques per una instrucció. D’altra banda, aprofitem i recordem que aquesta borsa de 25 hores va venir per les retallades del 2013 i 2014 i que ja és hora que es retornin els dies d’assumptes personals que ens van prendre. Volem el retorn de les retallades.

Llicència d’estudis i d’assumptes propis

IAC-CATAC fem esment que la Llei 2/21 d’acompanyament de pressupostos elimina les restriccions al personal interí i laboral temporal pel que fa al gaudiment d’aquestes llicències (que anteriorment requerien un temps de servei dels 5 anys anteriors). El que fixa aquesta Llei és que es suprimeix la diferenciació entre el personal funcionari de carrera i el personal interí.

Vacances per rescissió de nomenament

La part social demanem que es puguin mantenir els dies de vacances i d’assumptes personals d’un nomenament d’interinatge a un altre quan hi ha canvi de departament. Funció Públic diu que la normativa obliga a fer la quitança quan hi ha una fi de relació contractual i comença una altra. La persona amb un nou nomenament comença el còmput de vacances i assumptes personals des de zero amb el nou nomenament, i per tant, ha de gaudir-los abans de la finalització del nomenament vigent. L’Administració no paga les vacances que quedin pendents després de la renúncia del personal interí. Funció Pública explica que són els departaments d’origen i de recepció que s’han de posar d’acord de com procedir, per si per les necessitats de servei, o la urgència del nou nomenament no donen temps al gaudiment dels drets laborals adquirits.

Torn obert

Permís parental. Funció Pública per fi es manifesta i assegura que el permís parental NO serà retribuït. Cal recordar que aquest permís ve amb les modificacions del RD 5/23 que modifica el TREBEP i que estipula que es regularà reglamentàriament. Doncs bé, sembla que amb les preses de les eleccions al legislador se li va oblidar anotar-ho a la norma. Des de IAC-CATAC demanem per escrit aquest criteri de no retribució, ja que en l’articulat de la norma no consta i està en l’apartat de redacció dels permisos retribuïts. Emprendrem les mesures legals que corresponguin per tal de reclamar que sigui retribuït. Altrament, no té cap mena de sentit i és, com ja ens temíem, un anunci electoralista i res més.

Grup de treball PAS. Des de IAC-CATAC reclamem la convocatòria del grup de treball del personal PAS que es va crear a instàncies del nostre sindicat per tal de recollir les demandes d’aquest personal i treballar conjuntament amb el Departament d’Educació i Funció Pública per a les millores laborals. Després de dues sessions on es van plantejar totes les propostes, encara restem a l’espera del retorn d’aquestes. No entenem perquè el Departament d’Educació triga tant en aquest retorn. Calen respostes per a millorar les condicions d’aquest col·lectiu.

Permisos votació. Des de IAC-CATAC demanem que es clarifiqui la instrucció 7/06 de permisos pel dia de la votació a les eleccions sindicals. Sobretot per al personal del Departament d’Educació que pot tenir complicat el desplaçament dins de municipi en una hora i mitja. Funció Pública diu que ja ha parlat amb els departaments per donar també compliment al que estableix l’article 1.3 de la instrucció: “els responsables de personal poden aplicar criteris de flexibilitat”. Així doncs demanem que, sobretot per al personal PAS del Consorci de Barcelona aquesta hora i mitja del mateix municipi sigui més flexible per la impossibilitat d’anar i tornar en una hora i mitja a l’única mesa de votació del personal PAS. I també pot afectar a poblacions del territori amb grans distàncies des del centre de treball fins al centre de votació.

A més a més, des de IAC-CATAC sol·licitem que la setmana de les votacions es pugui modificar el dia de teletreball als serveis territorials per tal d’afavorir la presencialitat el dia de les votacions. Totes aquestes demandes no existirien si l’Administració i altres centrals sindicals no s’oposessin al vot telemàtic que des de IAC-CATAC hem sol·licitat a les cinc juntes de personal i a les anteriors eleccions dels organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

Veure en PDF: Cataccrac Sectorial octubre 23