El dia 25 d’abril vam continuar amb les reunions amb Funció Publica i el Departament d’Educació, dins el marc del Grup de Treball de personal PAS que es va crear a la Mesa Sectorial a petició de IAC-CATAC, per tal d’acabar amb l’exposició de les demandes socials en relació a les condicions laborals del personal d’administració i serveis que treballen a centres educatius.

A banda de seguir amb les demandes, primerament hi hem tractat sobre la publicació a ATRI de les 393 places d’auxiliar administratiu i el calendari previst d’incorporació als centres. El Departament ha desenvolupat un aplicatiu per poder valorar els currículums de manera àgil, donat que són moltes places convocades i potser es presenta força gent. Fins que no sàpiguen el volum no poden donar una previsió de finalització. En principi, aquestes places no haurien d’estar afectades pel concurs oposició d’estabilització, però no hi ha garantia absoluta. Es podrà fer un canvi d’assignació de centre principal mitjançant la participació en a les ofertes ATRI. Hi ha 10 dies per a presentar-se, fins al 4 de maig. S’ha creat una aplicació expressa per fer un procediment ràpid i transparent on es tindran en compte:

  • Els serveis prestats.
  • ACTIC
  • Català

Per tant, la persona que guanyi un lloc de treball en aplicació d’aquests criteris, l’ha de poder ocupar. No s’hi valen informes negatius ni al contrari, no pots marxar perquè ets la millor.

En una segona fase, si no es donen totes les places a personal funcionari del cos, s’obrirà al personal interí. Cal recordar que aquestes places surten de la reivindicació de IAC-CATAC de passar a jornada completa totes les mitges places que van sortir al Concurs de Mèrits i les que tenia el Departament d’Educació, en total s’han passat a jornada completa unes 1.200 dotacions. Això és un procediment que no s’atura: les vacants que es produeixin amb els moviments s’hauran d’oferir, etc.

Pel que fa al desenvolupament de la reunió, restaven tres temes pendents d’exposició: dotacions/ratios, borsa d’interinatges/substitucions i retribucions. Com no podia ser d’una altra manera l’Administració ens va escoltar, una altra cosa és que aquesta escolta hagi estat activa i que es vegi reflectida en la consecució d’acords que millorin les condicions laborals de les treballadores.

Des de IAC-CATAC seguirem treballant i lluitant perquè així sigui. Entenem que les  reivindicacions de la part social són raonables i han estat formulades en un context de contenció, restem a l’espera de la pròxima reunió que ha de servir pel retorn de les nostres demandes. Després de molts anys d’immobilisme, es hora d’avançar. L’administració vol modernitzar-se i ser més transparent en la seva organització, però manté en el que respecta al Departament  d’Educació “usos i formes” del segle passat.

Dotacions /Ràtios

IAC-CATAC hem demanat l’estricte aplicació de l’acord, mitjançant el qual es va arribar a delimitar el numero d’alumnes per treballador del PAS en cada centre educatiu arreu del país. El Departament i Funció Publica de manera unilateral van fer saltar l’acord degut a les seves penúries pressupostàries i és encara a dia d’avui, que no hem tornat en molts centres a la situació d’abans de les múltiples crisis que hem patit. No hem d’oblidar que aquesta relació a la baixa entre alumne/treballador/a PAS va en detriment de la qualitat del servei en general que es vol donar a l’ensenyament en el seu conjunt.

Hem demanat la dotació de personal subaltern de la Generalitat de Catalunya en els centres de Primària a les diferents localitat del territori, tots estem d’acord en les disfuncions organitzatives que suposa no tenir un company que realitzi les tasques assignades per aquest cos a l’entrada dels centres educatius.

Reivindicacions IAC-CATAC:

  • Estricte compliment de l’acord
  • Dotació personal entrada centres de primària.

Borsa d’interins

Malgrat tenir una borsa d’interines/substitutes pactada fa una pila d’anys, el Departament encara no ha implementat res en absolut, perquè aquesta sigui efectiva,  operativa i resogui els problemes de gestió de les substitucions/interinatges. Tots hem escoltat alguna història relativa a la tardança en cobrir les baixes més del que és raonable, la resposta al respecte és que són FAKE NEWS o bé que exagerem una mica. Podríem fer-nos moltes preguntes al respecte, però  no volem “respostes enllatades”. Volem una borsa real i efectiva JA!!!

Un cop més, IAC-CATAC hem reclamat  que no es deixi en indefensió al personal que per algun motiu rep un informe negatiu i no és informat adequadament al respecte. Hem exigit, un cop més, l’erradicació d’aquesta pràctica tan extensa dels informes negatius al personal de centres. El Departament està negant la possibilitat de defensa davant situacions injustes e injustificables que només s’encaixen en el tarannà peculiar de moltes direccions de centres. El personal PAS no es regeix pel nefast Decret de Plantilles, els equips directius no són els “amos i senyors” del personal d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Retribucions

Tothom està d’acord que el personal de base de la Generalitat de Catalunya està mal pagat. Aquesta és una premissa inqüestionable, on trobem algunes discrepàncies entre la part social és com solucionem aquesta qüestió amb el personal de centres educatius. També és cert que és una reivindicació que es pot fer extensiva a la resta de companyes que treballen en altres llocs.

Alguns defensen el cobrament d’un complement per la realització de les tasques que haurien de fer els equips directius. El més adient al respecte és que no les facin el personal PAS, les direccions cobren un plus, entre d’altres raons, per fer-les.

D’altres estan per diferenciar al personal per la carrega de treball del diferents centres educatius. Per uns altres la demanda està relacionada amb l’atenció al públic. També tindria encaix dins de les reivindicacions una pujada de nivell generalitzada o bé la realització d’un estudi que aprofundeixi en la possibilitat d’una adequació o canvi de categoria professional.

IAC-CATAC hem recordat, donada la publicació per demanar el teletreball, l’urgent necessitat  que aquesta possibilitat es faciliti a les treballadores dels centres.

Esperarem a la resposta de l’administració en aquest sentit.

Tot seguit exposem també, el resum de la primera reunió que es va realitzar al mes de març, amb la resta de peticions que es van fer al Grup de Treball de personal PAS amb la seva introducció pertinent.

El 29 de març es va realitzar la primera reunió del Grup de Treball del Personal PAS dels centres educatius. Aquest grup s’ha creat gràcies a la demanda de IAC-CATAC en la Mesa Sectorial de febrer. Després d’aconseguir que totes les places d’auxiliar administratius dels centres es reconvertissin en jornada sencera, IAC-CATAC també hem aconseguit aquest grup de treball per tal de negociar les demandes històriques que reclamem per a aquest col·lectiu, amb una interlocució directa entre el Departament d’Educació, Funció Pública i la part social. Davant les sensibilitzacions mostrades pel col·lectiu PAS hem posat sobre la taula tot el recull de qüestions que les companyes i els companys ens han traslladat.

En aquesta primera reunió ens hem centrar en la realitat del personal PAS d’Educació sobre funcions, jornada i horaris, teletreball, assumptes personals, formació, borsa d’interins, dies d’antiguitat. Però hem començat amb les demandes prioritàries durant la prèvia, que són:

  • Que es tingui en consideració les peticions de canvi de lloc assignat, ja que moltes persones han vist com se’ls ha assignat de manera unilateral un lloc, sense tenir en compte les seves preferències ni les peticions de canvi.
  • Hem demanat una relació concreta, específica i detallada de les places amb clau de mobilitat actuals, així com l’eliminació immediata d’aquesta característica de la plaça que perjudica un alt nombre de treballadores que veuen com cada dos per tres els canvien la destinació.
  • Un procediment de participació clar de les vacants, així com una relació de les places vacants i una calendarització de les ofertes i els nomenaments.

Pel que fa a aquestes demandes, el Departament ens contesta que s’està elaborant un formulari de participació de les vacants que han sorgit de la transformació a places de jornada sencera. En sortiran unes 400 a ATRI i el procés serà com el que està utilitzant la Generalitat actualment, primera fase exclusiva per a funcionàries, que donarà l’oportunitat de reubicació fins al concurs de trasllats que s’iniciarà, molt probablement, a l’octubre del 2023. I en cas de vacant, personal interí, fins que no estiguin totes les places ocupades, segurament, no decaurà la clau de mobilitat excepcional que encara queden en algunes places fins el 28 de juny, data màxima establerta en la Mesa de RLT (sense perjudici que algunes places es modifiquin amb anterioritat). El calendari de publicació començarà a la primera quinzena d’abril, segurament, al tornar de Setmana Santa. IAC-CATAC manifestem que s’ha de tenir molta cura perquè això no degeneri en una mena de concurs de trasllats encobert, i que ha de ser obert a tot el personal funcionari.

Posteriorment de la prèvia hem tractat els temes de rellevància per a les treballadores dels centres educatius:

JORNADA I HORARIS

Els documents d’organització i gestió de centres que publica cada any el departament d’educació diu textualment:

“El director o directora del centre ha de fer arribar als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació de Barcelona, les propostes d’horari del personal per a tot el curs escolar, d’acord amb les sol·licituds presentades i les necessitats del servei, a l’efecte que s’emeti la resolució d’autorització corresponent. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona interessada, la qual n’ha de signar una còpia com a justificació de la recepció, que s’ha de retornar als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació de Barcelona, perquè s’arxivi en l’expedient personal. “

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Gestio_PAS.pdf

Aquesta instrucció no es segueix amb el rigor que mereix i per aquest motiu hem requerit en aquest grup de treball el respecte i compliment que mereixen les instruccions oficials. Aquesta instrucció deixa clar que l’horari ha de estar consensuat i respectat durant tot el curs escolar, sense canvis arbitraris ni imprevistos que erosionin la conciliació familiar. IAC-CATAC hem deixat palès que les resolucions horàries fetes a principi de curs comporten una problemàtica de modificació unilateral sense previ avís dels horaris del personal.

D’altra banda, IAC-CATAC hem reivindicat, en la mesura que sigui possible, un horari intensiu per a tot el personal PAS per equiparar amb la resta dels cossos de la Generalitat. També volem que es posi llum a la no obligatorietat o voluntarietat d’aquelles qüestions que es fan fora del horari lectiu (reunions, extraescolars, consell escolar…) i la seva remuneració si fos necessària. No hi ha cap instrucció que digui que el personal PAS hagi de donar suport a col·lectius externs al centre. Des d’IAC-CATAC demanem que quan es fixa l’horari, s’ha de pactar un règim d’hores de permisos o, si més no, motivar les necessitats del servei en cas de denegació d’assumptes propis o altres permisos al personal

TASQUES I FUNCIONS

Els documents de gestió de centres detallen les tasques de tot el personal PAS i tot queda desvirtuat amb la “maleïda coletilla”:

“El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, l’execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors.”

Aquest redactat és ambigu i dona peu a les males interpretacions i s’ha d’eliminar o redefinir i concretar. No tot si val com a tasques similars o relacionades.

El personal PAS te definides les seves funcions en la comunitat educativa i és tan digne de respecte com la resta de la funció pública. Les direccions no tenen “patente de corso” a l’hora de donar ordres i tenen l’obligació de conèixer la normativa per l’acompliment de la que se’ls hi remunera i han de fer-ne compliment de la mateixa amb cura i professionalitat.

Les instruccions son públiques i resten a l’abast de tothom:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf

Ja fa molt anys que la IAC-CATAC denunciem sistemàticament que als centres de primària la singular contractació del personal subaltern per part de les administracions locals fa que aquest personal (amb tot el respecte del món cap a aquest col·lectiu) s’absenti freqüentment del seu lloc de treball per atendre altres tasques que els hi encomana l’ajuntament de torn, i ha d’assumir el personal auxiliar administratiu les tasques pròpies del personal subaltern amb massa freqüència, fet que ocasiona en períodes de preinscripció i matrícula episodis d‘estrés excessiu i retard en les tasques pròpies del cos d’auxiliars administratius. Dit això volem deixar clar que en cap moment volem menysprear el col·lectiu de subalterns de les administracions locals, col·lectiu digne del màxim respecte i consideració que també pateix situacions que compliquen el desenvolupament de la seva feina. Incidim en el fet de que fins hi tot hi ha centres de primària on no està present la figura del subaltern complicant encara més la feina de secretaria.

Aquesta situació enquistada, ja fa massa tems que dura i es necessària la seva correcció. IAC-CATAC demanem a FP un acord o conveni amb les administracions locals que posi llum i fi a aquest despropòsit.

CONDICIONS DE TREBALL I CONCILIACIÓ

La singularitat dels llocs de treball als centres educatiu incideix negativament en els drets del personal PAS obrin un greuge comparatiu amb la resta de personal. IAC-CATAC demanem que es respectin els dies addicionals de vacances per antiguitat i triennis a tot el personal PAS per afavorir la conciliació familiar. A més a més, reivindiquem que el personal PAS de centres també pugui gaudir d’un mínim de dies per assumptes personals indispensables duran el curs escolar.

El dret a teletreball no ha de denegar-se al personal auxiliar administratiu al·legant, com sempre, les necessitats del centre, de fet durant la pandèmia aquest col·lectiu va demostrar que era possible sense pertorbar el bon funcionament dels centres aquesta manera de treballar. De la mateixa manera, també és possible gaudir de flexibilitat horària en ares de la conciliació familiar, no hi ha cap raó objectiva perquè se’ls hi denegui sistemàticament. L’única raó perquè el Departament d’Educació nega sempre, i sabem que és una realitat, és la manca de recursos a l’hora de fer-ne les substitucions del personal.

FORMACIÓ

El personal de centres, al igual que la resta de personal de l’administració té dret a 40h de formació anual, formació que sovint se’ls hi denega, novament, al·legant les necessitats del servei, tot i que amb massa freqüència queda clar que es una decisió només de l’equip directiu. IAC-CATAC demanem el compliment del III Acord de condicions de treball en relació al dret de formació del personal. Aquest dret és de poder realitzar 40 hores de formació a l’any. Actualment hi ha molts problemes per tal de poder-los fer. Per altra banda, cal garantir que aquesta formació, moltes vegades (ja quasi tota) és online, es pugui realitzar amb un ordinador facilitat pel Departament. El Departament ha de posar les eines adequades perquè el personal es pugui formar i garantir els seus drets d’igualtat de condicions quan es participi en un concurs de trasllats. Reiterem que no es poden denegar formació al·legant necessitats del servei, ja que és un dret del personal i forma part de les funcions de la persona treballadora, per revertir-ho és imprescindible que hi hagi més recursos. Demanem dotar un espai dins el centre, amb ordinador, per tal de realitzar la formació, que no es pot fer des del lloc de feina per les constants interrupcions que poden sorgir. També reflexionem sobre que el personal PAS realitza la formació a les noves incorporacions i que caldria retribuir-los com a personal formador.

En resum, en la reunió d’avui només s’ha fet una exposició dels diferents punts que la part social demana. Hi haurà una propera reunió per acabar l’exposició de punts dels temes que falten.

Després cal deixar un cert temps per a la valoració de Funció Pública i el Departament d’Educació i fer-nos retorn.

Qualsevol dubte, podeu contactar amb els nostres delegats i delegades a través del correu ensenyament@catac.cat