Davant la situació que estem patint, i veient que no millora ni hi ha intenció de fer-ho, la secció sindical de Justícia de IAC-CATAC hem procedit a denunciar al Departament de Justícia davant la inspecció de treball, com també hem denunciat al síndic de greuges i defensor del menor i l’adolescent la situació que s’està patint als centres de Justicia Juvenil (més o menys acusada segons sigui el centre). També, hem demanat públicament la dimissió del Secretari Sectorial el senyor Amand Calderó i de la Directora General, la senyora Gisela Torns Payá, i ja estem estudiant amb el servei jurídic procedir a denunciar-los via judicial per abandonament d’un servei públic que gestiona la guarda i custòdia de menors.  

JUSTÍCIA JUVENIL, ENS HI VA LA VIDA ENCARA…

Denúncies a Inspecció de Treball

Denúncia al Síndic de Greuges

En nom de la IAC CATAC (Candidatura Autònoma de Treballadores de l’Administració Catalana) volem posar en coneixement del síndic de greuges i del defensor dels infants i adolescents la situació de desprotecció i en conseqüència perill que pateixen els menors i joves interns als Centres Educatius de Justícia Juvenil. La manca de personal reiterada a conseqüència de la devaluació del servei i de la figura professional dels educadors i educadores socials i les seves condicions laborals. La vida quotidiana a dins dels centres s’allunya molt del que seria un entorn òptim per a la cura, l’aprenentatge i en definitiva la reinserció dels usuaris perillant en moltes ocasions la seva seguretat i integritat física. A continuació relatem el seguit de punts de manera concreta que en conjunt defineixen la situació que exposem:

  • Àpats inadequats que no són ni saludables ni equilibrats i que no segueixen les pautes establertes per la nutricionista. A més, les quantitats són molt insuficients i en ocasions han arribat aliments en mal estat (visiblement podrits), caducats i poc cuinats (carn de pollastre crua) Aquesta situació nom és puntual sinó que es dona de forma reiterada.
  • Les baixes dels mestres de taller (CIRE) no es cobreixen, el que suposa el que suposa que de manera reiterada s’incompleixin les hores de formació. Sol·licitem, a més que es faci una revisió de les hores lectives obligatòries que estableix la normativa. I fem saber a més, que molts interns, després d’haver passat anys a dins del centre, surten sense saber llegir i escriure.
  • Com ja hem dit, la manca de personal, no permet fer adequadament les tasques de cura, vigilància, acompanyament en la vida quotidiana ieducatives en general fins a tal punt que algunes unitats de convivències són custodiades per membres de seguretat privada sense que hi hagicap educador o educadora social. La manca de referents educatius i de persones de suport en aquest sentit, genera angoixa i patiment als menorsi joves. Assenyalem que aquest incompleix l’article 18 de la llei 27/2001 del 31 de desembre de justícia juvenil que fa referència als requisitsformatius i titulacions adequades per dur a terme les funcions educatives.
  • És impossible donar compliment a l’article 54.4 de la llei orgànica 5/200 del 12 de gener reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Aixídoncs no es pot establir a dins de les unitats de convivència un ordre coherent, un compliment dels programes d’intervenció i una seguretat dinsles funcions de custòdia.
  • El Reial Decret 1774/ 2004 del 30 de juliol el qual incideix sobre la llei orgànica 5/2000 del 12 de gener reguladora de la responsabilitat penal delmenor. En el seu article 7 fa referència als principis sobre els quals s’ha de dur a terme l’execució de les mesures com és l’interès superior delmenor, el respecte al desenvolupament personal, l’aplicació de programes educatius i l’adequació de les actuacions a l’edat i personalitat del jove.Tots aquests principis entre d’altres es veuen greument afectats tan pel que fa a la manca d’acció educativa tan en la vida quotidiana, com en lamanca de dur a terme programes socioeducatius com en la insuficiència flagrant de les condicions de l’espai on habiten (unitats de convivènciaconstruïdes a sobre d’aigües fecals per exemple o goteres molt grans a dins les unitats a tall d’exemple) les quals hem denunciat a la inspecció detreball i proporcionem de manera adjunta. Tampoc les habitacions on romanen els menors i joves són adequades per al seu desenvolupament ibenestar, sent extremadament caloroses a l’estiu i fredes a l’hivern.

En conclusió i seguint el marc normatiu establert no estan garantint un clima de seguretat personal de tots els implicats en aquest cas ens referim alsmenors i joves. No es garanteix tampoc l’execució de diferents programes d’intervenció educativa i les funcions de custòdia dels menors interns.Tampoc es pot garantir la seguretat dels joves.

Considerem a més que o atendre educativament les mesures d’internament vulneren de manera indirecta el dret que tenen les víctimes a que aquesteses compleixen amb garantia. Així doncs quan els joves es senten mal atesos augmenta el risc de reincidència però també durant l’internamentaugmenten els conflictes entre els joves, els índex d’agressions i coaccions entre ells i cap als professionals i la manca de personal redueix a la mínimaexpressió el treball individualitzat i suposa i la sobre càrrega dels professionals amb un clar augment de l’estrès afecta directament als joves. (adjuntemtambé la denúncia que hem fet davant la inspecció de treball en aquests termes)

Demanem doncs, amb tot l’exposat, que s’intervingui amb urgència al respecte per tal que es prenguin les mesures corresponents i assegurar així laprotecció i seguretat dels infants i joves. Restem a la vostra disposició per aclarir o ampliar qualsevol informació.

IAC – Intersindical Alternativa de Catalunya

Premsa

Europapress