CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI

 

 

INFOCATAC oposicions convocatòria 828

 

 

El 30 de maig s’ha publicat la Resolució PRE/1860/2024 de convocatòria dels processos ordinaris dels cossos generals que manquen. Aquestes oposicions acumulen les places ofertes les OOP 2021-2022-2023-2024. És la convocatòria 828 i es convoquen el cos de gestió (general i prevenció de riscos laborals), el cos auxiliar administratiu i cos de subalterns. La fase d’oposició valdrà 60 punts i la de concurs, 40 punts i mantindrà els mateixos aspectes de la convocatòria 824, de superior i administratiu.

 

La distribució de les places és la següent:

 

 

Les places reservades que no es cobreixin s’acumulen a les no reservades del mateix torn. Així mateix, les places sense cobrir d’un torn s’acumulen a l’altre torn.

 

També cal destacar que el torn de promoció interna inclou la funcionarització del personal laboral fix de la mateixa categoria.

 

Els temaris de la fase d’oposició són els establerts per la Resolució PRE/2423/2022 i es poden trobar en aquest enllaç. Pel que fa al torn de promoció interna, seran els temaris que s’han aplicat al concurs oposició d’estabilització reduïts.

 

La fase d’oposició té els mateixos paràmetres que la convocatòria 824. Queda de la següent manera i valdrà 60 punts:

 

 

Els exàmens són eliminatoris entre ells i s’han d’aprovar tots amb la nota mínima.

 

La fase de concurs té els mateixos paràmetres que la convocatòria 824, val 40 punts, i queda així:

 

 

(* Segons Llei 8/23 queden exclosos les convocatòries dels processos d’estabilització de la Llei 20/21)

 

Resolució d’empats:

 

1 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase d’oposició en el seu conjunt.

2 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta de l’exercici de supòsit pràctic, tipus test.

3 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en l’exercici de test de coneixements de la part específica del temari de cada opció. Aquest criteri no és d’aplicació en relació amb el procés de l’escala administrativa del cos administratiu.

4 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase de concurs en el seu conjunt.

5 – la persona aspirant que hagi obtingut major valoració en els mèrits, per l’ordre en què estan establerts en la base comuna 8.5.1 d’aquesta convocatòria.

6 – la persona aspirant que tingui més dies de serveis prestats als efectes de la valoració del mèrit de serveis prestats.

7 – Si encara persistís l’empat, finalment, el Tribunal Qualificador determinarà el criteri de desempat aplicable en darrer terme.

 

 

 

Les inscripcions s’hauran de fer telemàticament, a partir del 31 de maig, i fins 20 dies hàbils (28 de juny) a través de l’enllaç que es crearà a la pàgina web de la Generalitat d’oposicions. En la sol·licitud s’haurà de fer constar el lloc on es vol realitzar la prova (Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona). La resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc, el dia, l’hora i les condicions de realització de la prova de la fase d’oposició.

 

Cal recordar que de les places ofertes hi ha un 15% addicional per a les persones aspirants aprovades sense plaça. Segons la Llei 8/23 que modificava la disposició addicional trentena del Decret 1/97, les persones aspirants que aprovin sense plaça, durant un termini de tres anys o fins la següent convocatòria, queden en situació de cobrir futures vacants com a funcionaris de carrera en adjudicació provisional. A aquests efectes, les places que queden en aprovats sense plaça són les següents:

 

 

 

 

En l’article 11, adjudicació de llocs de treball i nomenament, especifica que els nomenaments seran de caràcter definitiu. Primer escolliran per ordre el torn de promoció interna i, posteriorment, el torn lliure.

Dins de cada torn, primer les persones que participen en relació a les places reservades.

 

IMPORTANT, l’article 12 estableix que totes les persones que hagin superat el concurs oposició hauran de fer una formació obligatòria impartida per l’EAPC, per “disposar de les habilitats i competències del cos”.

 

Cal destacar que, tot i les demandes de IAC-CATAC que el procés de selecció del cos de subalterns fos en les mateixes condicions que l’oposició d’estabilització, la Generalitat no ho ha volgut. No negocia les bases de convocatòries de processos selectius.

 

 

Més endavant es publicaran també les convocatòries dels cossos específics.

 

Per finalitzar, volem fer un quadre resum de les convocatòries dels cossos generals: