IAC-CATAC hem fet el resum de la reunió del CSSL del Departament de Territori:

 • Planificació 2024:
 • Hem demanat una nova avaluació urgent de riscos laborals del personal de les OACs i formació urgent en temes de protecció de dades personals, com a conseqüència de la instrucció 4/2023 amb efectes des del dia 9 de novembre de 2023.

 

 • Trasllat del personal dels SSTT de Barcelona i OAC:
 • Ens confirmen que el trasllat es produirà durant el primer semestre de l’any 2023 i que encara no poden donar un calendari més precís amb les dates, perquè escara no hi ha una proposta tancada de com es distribuirà el personal en l’edifici de Terradellas. Transmeto la meva queixa en nom de IAC-CATAC i dels treballadors del SSTT de Barcelona i la OAC per la manca d’informació rebuda sobre aquest tema i la nul·la comunicació de manera oficial pel departament. Aquesta falta de comunicació ha provocat malestar i angoixa a tot el personal afectat, i en especial al personal DIL més vulnerable. Ens diuen que entenen aquesta queixa i que no han tingut la confirmació definitiva d’aquest trasllat fins fa poc. Intentaran millor la comunicació a partir d’ara.
 • Demanem que es comuniqui de manera immediata a tot el personal afectat aquest trasllat i la informació en relació al calendari d’actuacions disponible.
 • Demanem un canvi de tot el mobiliari de la OAC, perquè és molt antic. Ens diuen que canviaran aquest mobiliari (taules, cadires, nou equipament i una millora de l’espai).

 

 

 • Gravació per part de la ciutadania de l’atenció rebuda, sense el consentiment de les persones informadores-treamitadores, autoritzada per la instrucció 4/2023 en matèria de dades de caràcter personal a les Oficines d’atenció ciutadana (OAC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

 

 • A continuació posem l’escrit que constarà en l’acta del CSS de manera literal:

 

Es inadmissible jurídicament, sindical i social, que el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de la ciutadania per part de la Direcció de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana en la Instrucció 4/2023, en matèria de protecció de dades de caràcter personal a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es vulgui assolir a partir de la vulneració dels drets de protecció de dades de caràcter personal de tot el personal de les OACs dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

Aquest doble estàndard de protecció respecte a les dades de caràcter personal, que impedeix que el personal de les OACs pugui exercir en els centres de treball els drets que té reconeguts constitucionalment com a ciutadà, implica una actuació lesiva dels drets i principis constitucionals conformadors del nostre model democràtic de relacions laborals, una desconfiança respecte a la professionalitat d’aquest col·lectiu i una manca de tutela dels seus drets. 

La coordinació transversal de les polítiques en matèria de protecció de dades en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional o l’impuls d’actuacions per millorar l’experiència ciutadana en la seva relació amb l’administració no pot passar en cap cas per la vulneració de drets laborals del personal de les OACs. Tampoc pot ser considerada com una competència exclusiva de la Direcció de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana quan afecta a condicions de treball com és el cas. 

El dret del ciutadà/na a gravar la imatge o conversa del personal de les OACs que estableix la Instrucció 4/2023 no es recull en l’apartat de Drets i deures dels ciutadans regulat en els Arts. 21 a 30 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya, ni en l’art 13 de Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu als drets de les persones en les seves relacions amb les Administracions Públiques.  

Estem totalment en desacord amb el punt 4 de la Instrucció 4/2023 per la forma d’elaboració sense la participació de les organitzacions sindicals, el seu contingut lesiu d’una pluralitat de drets del personal de les OACs i dels seus representants, i per la seva forma d’implantació amb manca d’informació i formació prèvia del personal. Considerem especialment greu la lesió que comporta l’esmentada Instrucció 4/2023 respecte a la dignitat i drets fonamentals del personal de les OACs a l’autodeterminació informativa, intimitat, pròpia imatge, secret de comunicacions i del seu dret a la integritat física i moral per les raons que recull el present escrit.

Per aquests motius hem demanat en la mesa sectorial de negociació de personal administratiu i tècnic que es suprimeixi immediatament el punt 4 de l’esmentada Instrucció relatiu a la gravació per part de la ciutadania de l’atenció duta a terme per personal de les oficines d’atenció a la ciutadania per raó dels següent fonaments jurídics:  

 

I.- La regulació del punt 4 de la Instrucció 4/2023 excedeix de la “finalitat i objecte” declarat per la pròpia instrucció al seu punt 2.

II.- Incompetència orgànica la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència ciutadana  per raó de la matèria que porta a la nul·litat radical de ple dret de la Instrucció 4/2023.

III. Lesió de la llibertat sindical i dels drets de representació del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, doncs s’està aplicant sense haver informat i consultat a les representacions de personal unitàries i sindicals en la forma establerta a llei, i els acords vigents.  

IV.- Lesió de drets fonamentals a l’autodeterminació informativa, pròpia imatge, secret de comunicacions i dignitat, del personal al servei de les OACs, així com afectació de la seva seguretat i salut laboral, posant també en risc la seva integritat física i moral. 

V.- No supera el principi de proporcionalitat i d’intervenció mínima respecte al dret d’autodeterminació informativa del personal de les OACs. 

VI.- La Instrucció 4/2023 s’ha implantat sense ni tan sols procedir a la informació i formació prevista en la mateixa. 

VII.-Els procediments que recull la Instrucció 4/2023 impliquen la tolerància per part de l’Administració pública de la lesió de drets fonamentals per part de la ciutadania, esdevenint aquella en partícip de la lesió.

Per això:

 

 • Mentre no es revisi i modifiqui d’ofici aquesta instrucció conforme a l’Art 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i es deixi sense efectes l’apartat 4; que permet la gravació per part de la ciutadania de l’atenció duta a terme pel personal de les oficines d’atenció ciutadana, entenem que l’Administració pública amb la introducció d’aquest canvi en l’organització del treball està incomplint les seves obligacions de prevenció de riscos laborals davant l’eventual risc laboral d’actes violents de la ciutadania envers al personal de les OAC’s i la generació de riscos psicosocials derivats del possible control amb imatge i/o so d’aquest personal per la ciutadania, que ara permet expressament l’esmentada Instrucció.
 • Exigim que el departament de Territori protegeixi al personal informador-tramitador de les seves OACs i apliqui el “procediment de prevenció i actuació davant de situacions de violència externa” codi PO/PS/05 que forma part del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Aquest substancial canvi en l’organització del treball no ha estat objecte de la preceptiva actualització de l’avaluació de riscos laborals, incomplint la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals LPRL). Els Arts. 4.7.d); 14; 15; 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) exigien una actualització de l’avaluació de riscos laborals respecte al canvi en la organització del treball que implica el punt 4 de la Instrucció 4/2023, davant el risc laboral d’eventuals actes de violència externa i els riscos psicosocials derivats de l’eventual possibilitat de ser enregistrat en qualsevol moment per la ciutadania durant el temps de treball. L’Administració pública no només no ha realitzat cap activitat preventiva necessària per eliminar en origen aquest  risc laboral, sinó que es situa en l’origen del mateix amb aquesta Instrucció 4/2023. L’eliminació del seu punt 4, és una obligació preventiva exigida des de la LPRL.
 • Com a risc laboral psicosocial, afavoreix situacions “d’abús” i “tracte injust”, “sentits com una agressió o atac” als drets bàsics de la nostra personalitat, generadores de situacions d’alt nivell d’estres amb conseqüències molt negatives sobre la salut, generant danys psicològics. Els efectes sobre la salut del personal de les OACs derivats d’aquest comportament per part del ciutadà promocionat i tolerat ara per l’Administració pública, humilia, degrada i ocasiona  una falta de respecte a la dignitat i al valor de la prestació de serveis de l’empleat públic. Al mateix temps la gravació estarà feta amb un dispositiu del propi ciutadà, sobre el qual l’administració no té cap control des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, ni pot garantir la deguda custodia per preservar els drets fonamentals a l’autodeterminació informativa, intimitat personal i pròpia imatge, entre d’altres, recollits a l’article 18 de la Constitució Espanyola. 
 • Però si tot l’anterior no fos suficient, quina garantia dona l’administració al treballador públic de que la gravació es destruirà en els termes previstos en l’annex 2 de la instrucció?, o que no es modificarà fent ús de les noves eines d’intel·ligència artificial, que farien necessària la intervenció d’un pèrit informàtic per avaluar la seva autenticitat?, o que la gravació no es farà pública per internet, en qualsevol xarxa social o pàgina web, que podrien estar allotjades en servidors de països on seria impossible eliminar-les?. I així podríem continuar enumerant possibles conseqüències que incrementarien el risc laboral de violència externa i/o els riscos psicosocials produïts per aquesta gravació no consentida: assetjament psicològic, intimidació, etc. que podria portar a un accident de treball de conseqüències imprevisibles per a la salut del treballador/treballadora, del que considerem que en seria responsable la pròpia Administració pública.

 

Finalment, DEMANEM en el marc d’aquest comitè de seguretat i salut:

1.- Que es faciliti l’actualització de l’avaluació de riscos laborals que s’hagi dut a terme respecte al canvi en l’organització del treball que implica el punt 4 de la Instrucció 4/2023, o que es faci aquesta actualització de manera urgent en el cas que no s’hagi fet.

2.-  Que si es produeix una gravació sense el consentiment de la persona informadora-tramitadora en qualsevol OAC del departament de territori tingui la consideració d’un acte de violència externa contra l’empleat públic, que impliqui l’activació del protocol establert per aquestes situacions.

3.- Que com a mesura preventiva s’articuli, amb consulta prèvia en aquest Comitè, un procediment per tal que el personal informador-tramitador pugui posar fi a l’atenció al ciutadà/na en el cas que es detecti que aquest darrer/a està fent un enregistrament de qualsevol tipus (imatge, veu, etc) del personal que treballa en les OACs. 

 

 • Torn obert de paraules:

 

 • Hem demanat que es faci arribar aquesta instrucció de manera immediata a tot el personal de les OACs del departament de territori, tal com s’indica en l’apartat 3.1a de la instrucció 4/2023: “Les persones responsables de les OACs han de fer difusió del que s’estableix en aquesta instrucció entre les persones informadores/tramitadores”. I també que es faci formació en protecció de dades amb caràcter urgent a les persones informadores-tramitadores de les OACs, tal com estableix als apartats 3.1b i 3.2 de la instrucció 4/2023. Hem dit que no entenem com no s’ha fet aquesta comunicació a data d’avui i com es possible que la instrucció no estigui posada a la intranet departament. La resposta ha estat que es parlarà amb els responsables corresponents perquè es faci.
 • Hem explicat que el proper dilluns 18 de desembre, hem portat aquest tema a la mesa sectorial de negociació del personal administratiu i tècnic de la Generalitat i que demanarem que es deixi sense efectes l’apartat 4 de l’esmentada instrucció i/o la seva eliminació.

 

Us mantindrem informades i informats.

 

Veure en PDF: Cataccrac CSS territori 14 desembre 2023