Calendaris laborals per al 2023:

Direcció de Serveis:

– Àrea TIC i Xarxa Rescat

Son iguals que l’any passat i per tant s’aproven.

DG Policia:

Els calendaris del personal Conductors, Manteniment, Telefonistes i Emmagatzemadors no tenen cap canvi, només es comenta per la part social que falta afegir a Sant Feliu de Guíxols com a festiu local per a tenir-ho present. L’Administració informa que ho modifiquen i ho passaran per signar.

DG Protecció Civil:

– CECAT

La part social demana que el document “Funcionament del Quadrant 2023”, que va associat al calendari, també es faci arribar als treballadors perquè estiguin informats. La part social també demana que en el redactat dels mínims s’exposi que la sala tingui en el període del 15 juny a 15 setembre 4 operadors de dia i 3 de nit, la resta de l’any que sigui 3 de dia i 2 de nit i per la nit de Sant Joan, 4 i per la de cap d’any 3. S’acabarà de mirar, però en principi es signarà.

Servei Català de Trànsit:

– CIVICAT

La part social exposa que els canvis de guàrdia que marca el calendari es poden tornar ordinaris quan hauria de ser una mesura extraordinària, i que es retiri del text que no es compensaran aquests canvis si es comuniquen amb més de 10 dies d’antelació.

El problema que hi ha és que no hi ha creació de borsa. L’Administració també diu que hi ha una discordança en l’horari del còmput general, per això s’acorda emplaçar a quedar un dia i fer una reunió específica dels calendaris del Servei Català de Trànsit com CIVICAT i Premsa.

Estat negociació calendaris pendents: DGPEIS i DGAR

DG Agents Rurals:

Es prorroguen els de l’any passat. En principi no hauria d’haver cap canvi.

DGPEIS:

TEMH: Es mantenen les propostes de l’any passat.

La part social pregunta si quan hi hagi l’ampliació de plantilla, s’hi podrà encabir a tots els treballadors amb aquest horari actual, l’Administració diu que sí.

EPAF: En principi serà el mateix horari, però el Subdirector de RRHH ens informa que estan a l’espera de la sentencia que afecta al calendari de 9 EPAF sigui ferma (reconeixement de l’horari del 2012). Si aquesta és desfavorable a l’Administració el que faran és una modificació substancial de les condicions de treball perquè tots tinguin el mateix horari i condicions.

TEOC: La part social comenta que el fet de tenir els permisos personals supeditats a les necessitats del servei, és un fet amb el qual no hi estem d’acord i per això entenem que la modificació de calendari s’haurà de portar com a canvi substancial del lloc de treball.

La resta de Calendaris sembla que no hi haurà canvis, estem a l’espera perquè ho enviïn.

Nou decret d’estructura del Departament d’Interior: Afectació personal laboral directament i indirectament: canvi dels seus caps i nova dependència.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informaque en un principi només hi ha el canvi de Taller-Ràdio a Xarxa Rescat. Sembla que no hi ha cap canvi d’adscripció d’unitat de cap altra categoria laboral. Les funcions de la resta de personal laboral no s’haurien de veure afectades.

La IAC-CATAC comentem que el magatzem de Subirats es queda sense responsable i els treballadors tenen el neguit de veure qui serà.

El Subdirector de RRHH informa que el magatzem de Subirats queda sense cap de secció i es portarà des de Barcelona amb el nou servei de contractació que es crearà igual que la resta de magatzems de les regions. Passaran a dependre del personal administratiu i no de l’operatiu.

El Cap de Secció de Contractació gestionarà el magatzem de Subirats. Quan s’aprovi i surti al DOGC hi haurà un període d’adaptació per informar a tots els treballadors.

Taller-Ràdio: Acordar data per reunió del Grup de treball amb la nova Unitat. Funcions, operativa, roba, referents a nivell operatiu i de gestió de personal.

El Responsable de Xarxa Rescat no ha pogut venir a la reunió, i tenen previst fer un grup de treball, però a partir de gener quan el personal estigui incorporat, sembla que les funcions no es veuran modificades.

DGAR: Quin tipus de contractació faran per la propera campanya d’estiu?

Aquest estiu del 2023 es faran els mateixos contractes de reforç com a circumstàncies de la producció. La part social fa constar que segurament estaran en frau de Llei i que es valorarà aquest fet per si cal adoptar mesures.

DGPEIS:

a) Formulari per demanar el cobrament plus perillositat/penositat

L’administració ens informa que cada cap unitat farà un informe on es faran constar les dades del treballador/a i del servei on va actuar fora del seu lloc de treball. El responsable de fer arribar aquest documents serà el cap d’unitat. La part social demana que sigui el treballador qui faci la sol·licitud i que ho signi el cap d’unitat per agilitzar la sol·licitud.

b) Document on reguli l’excepcionalitat del pagament d’hores extres (Compromís de lliurament immediat en la reunió del Comitè d’octubre).

La part social torna a recordar al Subdirector de RRHH que va informar que ens faria arribar un document on es reguli l’excepcionalitat del pagament d’hores extres. Però ara ens diuen que la proposta ja queda reflectida en el redactat de l’acta i que no farà arribar cap altre document. No entenem aquest canvi de decisió, sembla com si els hi fes por signar un document i deixar constància dels drets del treballador/a.

c) Roba personal de campanya (A la reunió de setembre es va dir que estava pendent un nou protocol per la reestructuració i a la d’octubre que s’havia de resoldre la nova licitació)

Ens comuniquen que cap representant del Servei Tècnic de la DGPEIS podrà assistir a la reunió i ens fan arribar les respostes que han donat via e-mail al CI:

S’ha resolt la nova licitació i ja ha estat adjudicada a l’empresa Urvina (aquesta començarà a operar l’1 de gener del 2023). Val a dir que ha estat la única que s’ha presentat al concurs i que mai ha treballat amb la DGPEIS. En aquests moments s’estan recollint els equipaments de les RREE i traslladant a l’empresa adjudicada pel 2022 que ha de guardar les caixes en custòdia fins al traspàs a la nova. Per la CF23 es tenia intenció de reposar un volum important dels EPIs principals, casc (els més deteriorats, els que presentin malformacions, etc.) i granota (les que tinguin més nombre de rentats informats, així com les d’aspecte més deteriorat i malmès), i també d’ampliar la dotació de pantalons a 2 unitats.

La part social fa constar que s’ha de revisar aquest sistema d’entrega i recollida de roba, cada any hi ha problemes i s’han de trobar solucions. Es demana començar al gener un grup de treball per revisar aquests procediments d’entrega de roba de campanya forestal.

d) Magatzem Subirats –

Calefacció – Encara sense solucionar, informació i previsió.

Resposta del Servei Tècnic via e-mail:

S’han realitzat replantejos amb Grup EBM per preparar un pressupost per realitzar l’ampliació de la instal·lació de Clima al Centre Logístic de Bombers (CLB).

Disposem del pressupost d’ampliació de clima que tindrà 3 zones diferenciades englobades en 5 partides del pressupost:

1. ZONA LASER I SERVEIS EXTERNS 2: MUNTATGE AIRES RECUPERATS (1ª planta)

2. ZONA ARXIU I SERVEIS EXTERNS 1: AMPLIACIÓ MAQUINA MITSUBISHI (1ª planta)

3. ZONA ESTANTERIES: AEROTERMOS + VENTILACIÓ

4. QUADRES ELÈCTRICS (ampliacions existents i un de nou)

5. TREBALLS VARIS OFICINA TÈCNICA I LEGALITZACIONS

S’està preparant la documentació per enviar a revisió, per realitzar un contracte obert en unes dues o tres setmanes aproximadament.

IAC-CATAC fem constar que no pot ser que estem a les portes de l’hivern i encara no estem amb calefacció i si s’ha de fer licitació no estaran fetes les obres. La part social insisteix que es va informar l’any passat i encara no s’ha fet res. El Subdirector de RRHH diu que no estarà fet fins a l’estiu com a mínim perquè s’ha de fer la licitació. Confirma que s’han de buscar mesures immediates. La part social repregunta quines mesures volen implantar i la resposta és que no saben quines. Es pregunta si algú està treballant amb això, no obtenim resposta. Finalment el Subdirector General de RRHH assegura que farà arribar aquest problema a la Subdirecció General Tècnica per trobar una solució per aquest hivern fins que no es facin les obres. Estarem pendents.

Antenes noves furgonetes – Encara no poden entrar al magatzem.

La resposta és que s’ha identificat el problema i s’ha trobat un model d’antenes compatible. s’han donat les referències i el pressupost. A través de noves tecnologies s’ha contactat amb Xarxa Rescat per què ens ho subministrin. Tan bon punt arribin es muntaran (antenes que s’anomenen de camuflatge).

La part social insisteix que encara no hi ha dates concretes, volem concreció i que és molt trist que per 7 o 8 furgonetes encara no s’hagi fet, recordem que des de fa molts mesos ja estava identificada l’antena que feia falta.

e) Informació sobre la formació impartida als col·lectius laborals durant el 2022.

L’Administració en informa que li falta resposta de moltes categories però que ha rebut resposta del GEM els quals van realitzar un curs d’accidents crítics de 6 hores. Els EPAF van fer un curs de maquinària pesada, sembla que amb bona acceptació.

 

f) Pla formatiu pel 2023.

No hi ha resposta, encara no s’ha rebut res.

La part social, deixa constància de la poca formalitat, fa dos comitès que s’ha demanat quina formació han rebut els col·lectius durant el 2022 i encara no tenim resposta.

 

Torn obert de preguntes.

IAC-CATAC demanem sobre l’actualització de la borsa de TEOC i ens informen que està a punt de sortir.

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior