IAC-CATAC us presentem els temes més destacats del comitè intercentres del mes de novembre de 2023:

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals
  • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

El document de petició ja està definit i pendent de la signatura de tots els directors generals. Un cop s’hagi signat es trametrà a la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical. Els tres directors l’hauran signat, probablement, aquesta setmana.

  • Calendaris 2024

La part social demanem esperar una mica més per acabar de valorar la proposta de l’horari d’EPAF en el marc del Grup de Treball.

– DGPEIS – GEM: Aprovat. Queda pendent passar-lo a la part social per ser signat.

– SCT-PREMSA: Encara no se l’han pogut revisar, però si és el mateix horari de 2023, no hi haurà cap problema per signar-lo.

– XARXA RESCAT: Aprovat. Queda pendent passar-lo a la part social per ser signat.

– POLICIA: Cal revisar la petició de no treballar la tarda del Dia de Sant Jordi.

  • 40 hores de formació anuals: Resposta al plantejament de la part social: Les hores de formació obligatòria perquè computin dintre de les 40h que reconeix el conveni han d’anar acompanyades d’un certificat que es pugui ajuntar a l’expedient.

La Part Social considerem que cal una certificació dels cursos fets. Si no, tota formació en què no és possible obtenir un certificat, no hauria de computar en el total de 40 hores de formació anual obligatòria. El Subdirector de RRHH, diu que aquest aspecte s’està consultant a l’ISPC i que la idea és que les certificacions es puguin expedir a tots els cursos fets al llarg d’aquest 2023.

  • Identificació del personal laboral del Departament que està fent teletreball.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que la relació encara no està enllestida. “Pràcticament totes les unitats tenen algú que està fent teletreball”. Quan la llista estigui acabada, serà tramesa a la part social.

 

2- DGP:

2.1 Informació proves teletreball telefonistes primera quinzena de novembre.

La Cap de Secció de Gestió de Personal explica que hi ha hagut alguns problemes tècnics que es van resolent. Calcula que les proves acabaran de fer-se al llarg de la segona quinzena d’aquest mes de novembre.

 

3- DGAR

3.1 Informació de les reunions amb els treballadors i treballadores sobre la proposta de modificació de calendari.

La Cap del Servei de Gestió de Personal explica que el 16 de novembre tornen a reunir-se per acabar d’enllestir el calendari. Cal determinar encara com es cobreixen els caps de setmana, fent la diferenciació entre un horari d’estiu i el de la resta de l’any. També cal veure com es cobreix el torn de nit (la DG considera que ha d’haver almenys 2 TEOCs fent el torn de nit, però s’ha de valorar si en època de vacances, el torn el pot cobrir una sola persona). També es parla de la recuperació de les hores extra, que la DG vol deixar sotmès a les necessitats del servei.

 

4.- DGPEIS

4.1 Calendari Premsa

La part social expliquem que les localitzacions “no poden estar fetes per cobrir problemes estructurals, sinó emergències”. El Subdirector de RRHH diu que “hi estem d’acord”. És per això que el document no s’ha signat. Les cobertures, en cas de baixes, haurien de cobrir-se amb contractacions ràpides. La Subdirecció diu que ho estudiaran de cara al calendari de 2024.

4.2  Informació primera reunió grup treball AOF.

Complement: La cap del Servei de Recursos Humans, diu que encara s’estan fent números. El Subdirector de RRHH explica que de cara al dia 24 pensen que hi haurà més novetats, tot just la reunió està programada per a aquell dia.

La part social demanem informació prèvia per preparar la reunió del dia 24. El Subdirector de RRHH diu que “ho intentarem”. Dels temes que ja s’han tractat, sí que podran passar material. Del tema econòmic no, perquè encara han de determinar alguns criteris: tots els increments proposats estan pendents dels pressupostos. També comenta que, prèviament, la DG ja ha marcat quines són les seves necessitats pressupostàries en base a les previsions de creixement de llocs de treball.

4.3  Estat de la tramitació de la nova llei de bombers.

El Subdirector de RRHH diu que “seguim igual on érem ara fa un mes”. La DG continua pendent de respostes a totes les consultes fetes a Presidència, Economia i Funció Pública. Presidència, que és qui centralitza les gestions, fa al voltant d’un mes que té la proposta de modificacions de la Llei de Bombers presentada per Interior.

4.4 Estat dels nous complements. (Analista, Cap Magatzem, Cap de Suport “Eòlia”).
El Subdirector de RRHH explica que primer cal una partida pressupostària, però de moment encara no hi ha pressupostos. De moment només es podria aprovar el complement del Cap de Magatzem; Interior passarà a la part social la proposta del complement. No es contemplen efectes retroactius, perquè el complement és nou, ja que aquest lloc de treball no el tenia reconegut.

4.5  Incidències cobrament nous complements i estat del cobrament dels endarreriments.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical i la Cap de RRHH comuniquen que està previst pagar-los en la nòmina del mes de novembre i que totes les incidències ja han estat resoltes. S’informa que si alguna persona no els cobrés, es passés la incidència a Administració i Recursos Humans.

4.6  Calendari Tírvia. Revisar els acords per la hora de dinar del personal de terra de Tírvia no reconeguda com a hora de feina.

El Subdirector de RRHH explica que s’està treballant per reconèixer aquesta hora com a temps efectiu de treball. Primer s’analitzarà el calendari de 2023 i s’estudiarà com hi encaixaria el reconeixement d’aquesta hora.

4.7  TEOC.

  1. a) Convocatòria nous formadors. Revisar la borsa actual.
  2. b) Valoració del nou calendari 2023.
  3. c) Calendaritzar Vacances 2024, cal tenir dates de FO i JI, les quals ha d’estar millor planificades per respectar els descansos dels treballadors.
  4. d) Instrucció cobertures de sala (hores extres menys d’una rotació). Diferents interpretacions de la instrucció cal un nou redactat més aclaridor.
  5. e) Valoració dels Projectes iniciats amb l’anterior Cap de divisió pel nou cap:

– Projecte cap de torn.

– Ampliació places TEOC suport a una per regió.

– Places TEOC adjunt cap d’unitat.

– Pla formatiu.

La part social considerem que aquests temes s’haurien de tractar en el marc del grup de treball però la DG no ho considera necessari. La part social precisem que ja s’ha fet arribar a la DG totes les consultes i ara el que necessitem són respostes. El Cap de Divisió Sala Central, avui no està present a la reunió. Queda pendent de fixar la data d’una nova trobada amb ell per tractar específicament aquest tema abans del 30 de novembre.

Tot i això, el Subdirector de RRHH ja informa que no accediran a la creació de les figures de TEOC de suport per Regió ni a la d’adjunt al cap d’Unitat (punt e).

4.8 TEHM. Estat de les gestions per solucionar amb la Seguretat Social.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que la consulta feta per la DG abans de l’estiu encara no té resposta per part de la Seguretat Social. El temps de resposta acostuma a ser llarg, explica el Subdirector de RRHH.

4.9  EPAF.

a) Demanem reunió Grup de treball per parlar de les incidències detectades de l’aplicació dels calendaris.

El Subdirector de RRHH proposa aprofitar el 24 de novembre, que és quan hi ha programada la reunió per tractar dels temes AOF. Així, queda lligat que de 10 a 11.30 es tractarà sobre el col·lectiu AOF i de 12 a 13.30h, sobre EPAF.

b)Cobertures jubilacions a Girona (12 setembre – 26 octubre) una baixa de fa més d’un mes a Llança.

La Cap de RRHH informa que ja s’han cobert les dues jubilacions. Pel que fa a la baixa, encara no hi ha cap informe de petició de cobertura. Només es cobreixen les baixes que es preveuen llargues, i a partir del primer mes. Proposa que el personal EPAF pressioni a la Unitat pertinent perquè faci arribar aquest informe.

4.10  CONDUCTORS. Plaça conductors Lleida, està de baixa llarga i no l’estan cobrint.

Des de RRHH comunica que la proposta de cobertura va arribar a Interior passat l’estiu, tot i que la baixa es va produir ara fa 18 mesos. Ara mateix s’està en procés de cobrir la baixa.

4.11  AMPLIACIÓ DE BORSES.

La DG encara no ha passat a la part social la proposta de canvi dels Acords de Borsa i en aquests moments no té una previsió de quan estarà en disposició de fer-ho. Intentaran tenir-ho llest abans del dia 30 de novembre. Tot el procés ha d’estar clar i a punt d’iniciar la selecció a 1 de maig de 2024. La part social proposem tenir en compte l’experiència de les ampliacions anteriors de totes les Borses. El Subdirector de RRHH proposa fer una ampliació sense topall de persones.

 

5.- Torn obert de paraules

IAC-CATAC demanem pel complement de toxicitat per a conductors, ja que comença a haver incidències i consultes sobre el tema. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical precisa que els complements, primer, han de passar per la CIVE. Interior ja ha enviat la proposta a Funció Pública. El Subdirector de RRHH de la DGPEIS precisa que els responsables de gestió de vehicles de cada Regió han de passar a la Subdirecció el llistat de persones i de riscos assumits en cada guàrdia. IAC-CATAC, però, explica que aquests llistats els haurien de fer tècnics de Prevenció de Riscos Laborals. El Subdirector de RRHH precisa que el criteri és molt clar: tractar amb material brut i entrar en zona bruta; no hauria d’haver cap problema per determinar el dret a cobrar aquest complement.

La part social proposarem incloure els fixos discontinus en els Acords de Borsa. La idea és que se’ls puguin oferir contractes a l’hivern i que les seves renúncies no computin. En aquest aspecte, la part social ho estem acabant de redactar bé en l’esborrany de la proposta.

 

Veure en PDF: Cataccrac interncentres interior nov 23