Noves incorporacions de personal al Servei de Prevenció del Departament

Com a conseqüència de la darrera estructura de Govern i la incorporació al Departament de Presidència de personal i centres laborals provinents de les unitats directives traspassades, s’ha incorporat nou personal al Servei de Prevenció del Departament. La cap de servei de Prevenció presenta al Comitè el darrer tècnic de prevenció de riscos laborals recentment incorporat.

Actualment la Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Presidència està estructurat amb 5 tècnics de prevenció, 2 suports d’administració, i el Servei Mèdic compost per dues infermeres i un metge de medicina del treball.

Protocols de prevenció d’assetjament psicològic laboral, de raó de sexe, de violència externa

Respecte al punt obligatori de l’ordre del dia sobre l’aplicació dels diversos protocols d’actuació  d’assetjament, el Servei de Prevenció informa que hi ha un cas activat de prevenció, detecció, actuació i resolució de situació d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina. D’acord amb el que estableix el protocol sobre la confidencialitat de les dades només ens poden comunicar que encara està en fase d’investigació i, com marca el protocol, en l’equip també hi participa el tècnic de prevenció especialista en psicosociologia del Servei de Prevenció del nostre Departament.

Respecte al compromís de comunicació de casos de lipoatròfia semicircular al Departament se’ns informa que no s’ha donat cap cas.

Actuació psicosocial al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport (CEE)

En el darrer trimestre de l’any 2022 la IAC CATAC va detectar en el Registre d’Entitats Esportives del CCE una situació de risc laboral elevat i greu per exposició dels treballadors a una situació  prolongada de desbordament laboral, una càrrega de treball inassumible amb endarreriment de la feina d’aproximadament d’un any de gestió jurídica-tècnica. IAC CATAC va considerar la possibilitat que aquest risc ja estava tenint conseqüències en la salut dels treballadors per l’existència de diverses afectacions en la salut del personal del Registre, tant a nivell físic com emocional, amb absències i baixes mèdiques de diferent durada i malalties susceptibles de tenir relació directa amb l’estrès laboral de llarg termini (inici de la situació fa 9 anys). També vam considerar que la “fugida” i elevada rotació de personal format tenia el seu origen en la situació exposada.

També, els efectes directes que té en el servei públic aquesta inassumible càrrega d’expedients és la directa paralització de la capacitat de gestió interna de les entitats esportives de Catalunya, la qual cosa exposa als treballadors del Registre a situacions de violència externa telefònica, violència inacceptable per descomptat però que respon a la lògica del nerviosisme que produeix des del punt de vista del ciutadà la paralització de les seves entitats.

Al darrer Comitè de Salut Laboral de desembre de l’any 2022 la IAC CATAC va demanar al plenari del CSSL que s’acordés prioritària, i d’inclusió urgent en la planificació preventiva del Departament, la investigació i avaluació de les condicions de treball així com l’activitat dels treballadors del Registre d’Entitats Esportives en la prestació dels serveis: demanàvem detectar si patien situacions elevades de risc amb motiu de la feina, si aquestes ja havien produït dany en la seva salut per buscar la forma de pal·liar-la, i es  prenguessin, al més aviat possible, les mesures preventives adequades per a la seva total eliminació. El Comitè en ple i unànimement va decidir incorporar immediatament aquesta investigació, encara que el delegat de prevenció de CCOO i el representant del CCE van minimitzar la situació i consideraven exagerada la valoració de la IAC CATAC.

Durant el primer trimestre de l’any 2023 el Servei de Prevenció va fer l’avaluació de riscos psicosocials en el Registre i en el Comitè del mes de març es va fer el retorn dels resultats obtinguts en l’avaluació, en la qual es feia palès la gravetat de la situació de risc en concordança amb la situació descrita per la IAC CATAC en el Comitè del mes de desembre.

Durant el segon semestre de l’any el Consell Català de l’Esport ha estat implementant les accions i mesures dirigides a introduir els canvis necessaris per a eliminar l’origen dels riscos identificats en l’avaluació i millora de la comunicació. Entre d’altres, incorporació de nou personal a les vacants per “fugida” del personal amb vocació de permanència, creació d’un nou formulari per a l’aportació de documentació de les entitats que facilitarà la mecanització, reunions mensuals del personal del Registre, formació a tot l’equip en la nova organització. De totes formes, caldrà tenir en compte que el tap d’any i mig de retard actual costarà a desfer.

El representant del CCE ens comunica que també s’han detectat situacions de risc en altres unitats del Consell i que s’estan introduint mesures organitzatives per a la seva eliminació.

IAC CATAC agraïm el canvi i compromís expressats per part dels representants del CCE i la seva implicació i voluntat per posar solució a aquesta situació de risc. Caldrà fer el seguiment de l’evolució de la situació amb les mesures que s’han adoptat i la comprovació de que els mitjans utilitzats pel CCE són suficients per garantir la seguretat i la salut del personal del Registre.

Estudi càrrega mental per l’ús de les aplicacions telemàtiques de comunicació i col·laboració (teams i altres que es facin servir en el Departament).

IAC CATAC introduïm aquest punt de l’ordre del dia sobre càrrega mental per la percepció pròpia i la que li transmeten els treballadors de forma generalitzada en els centres de treball. La opinió més general dels treballadors es que es considera que en el darrer any ha incrementat el seu nivell de estrès i les repercussions que aquest té sobre la seva salut.

En  gran mesura donen com a possible causa de l’augment de l’ estrès laboral (a banda de la possible dotació insuficient de personal en algunes unitats) a l’ús al que estan abocats amb les aplicacions informàtiques de comunicació i col·laboració, que els hi sembla que ha arribat a una extensió excessiva i no tenen capacitat real d’acotar. Aquest problema que es detecta és transversal en tots els centres, cossos i categories d’ocupació.

En general s’aprecien aquests sistemes de teletreball com a positius, faciliten la feina i incrementa la productivitat personal. El problema ha començat quan en el darrer any l’ús d’aquestes eines s’ha generalitzat fins a tal punt de no poder frenar  la “invasió” comunicativa i sensació de no controlar la marxa de la feina, amb fragmentació constant de la concentració, pèrdua del control del ritme de la feina, càrrega excessiva al estar disponible en tot moment i a tothom. Exemples que es poden donar serien des de empalmar reunions (sortir d’una i entrar en altra, sense descans entre unes i altres per concloure una i preparar l’altra), interrupcions a la vegada del xats, generalització de l’ús de telèfon amb càmera, inclosos els companys que s’hi troben en el mateix edifici.

IAC CATAC demanem si el servei de prevenció i el seu servei mèdic disposen de dades objectives sobre increment del estrès en els treballadors i repercussions que hagi pogut tenir en la salut, o bé si es comença a percebre que això pot acabar sent un problema seriós. La cap de servei de Prevenció comunica al Comitè que aquesta percepció d’increment d’estrès també la tenen i des del servei mèdic també tenen consultes en aquest sentit.

Per altra banda IAC CATAC no hem trobat cap document o protocol des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals psicosocials sobre l’ús d’aquestes eines en la Generalitat. Per això demano al comitè valorar encarregar al servei de prevenció un estudi sobre la càrrega mental per l’ús d’aquestes aplicacions i mesures per eliminar el risc de la seva utilització.

El Servei de Prevenció proposa la redacció d’un document amb mesures preventives per a tractar el potencial risc per l’ús d’aquestes eines i incorporar-les en el pla de prevenció en “riscos específics d’usuaris d’ordinador” . Per part d’IAC CATAC ens sembla una proposta adequada com a inici per abordar aquest risc sense descartar que amb la evolució que pugui haver en les afectacions en la salut es pugui aprofundir amb l’estudi de càrregues mentals.

Risc caiguda en la porta d’accés al Palau Centelles

IAC CATAC fa un any vam fer la “comunicació del risc laboral” per caiguda a l’entrada del Palau Centelles. Demanem resposta doncs no n’hi ha hagut.

La situació de risc de caiguda la considerem de probabilitat molt alta doncs l’accés al centre laboral només és per una petita obertura en una de les fulles de la portaló de fusta i és realitza entre 2 i 4 cops per treballador i dia. Requereix  aixecar molt la cama des d’una base de pedra lliscant, irregular i amb pendent sense estesa que càpiga un peu, el que fa difícil l’equilibri ja que l’esglaó no té fondària. Al ser un edifici catalogat no és pot modificar.

A banda de lesions traumatològiques i/o internes, amb possibilitat de baixa laboral, que poden anar des de lesions invalidants a petites lesions, també entenem caldria tenir en compte la afectació psicosocial a les persones amb limitació de mobilitat per motiu d’edat o per reconeguda discapacitat que no poden accedir al seu centre laboral en condicions d’igualtat.

El Servei de Prevenció ens respon que des del Consell de Garanties Estatutàries es va decidir fer obertures de la porta a petició dels treballadors al personal de seguretat, la qual cosa ens sembla del tot insuficient i no entenem que es doni prioritat a evitar unes molt poc probables intrusions per part de turistes al Palau quan es disposa de personal de seguretat fix a la porta i els elements de barrera mòbil.

Demanem  l’obertura de la porta de fusta de la portalada durant tota la jornada laboral del personal ja que no s’ha comprovat que hagi cap problema d’intrusió i que aquesta pogués posar en risc la salut dels treballadors del Departament i, en canvi, mantenir-la tancada sí eleva el risc de caigudes amb possibilitat de ser greu.

Amb una adequada senyalització -la cinta/barrera ja existent o altra que es pogués considerar- i amb el personal de seguretat que està visionant l’entrada, seria suficient per a evitar els possibles intrusos. Cal recordar que durant dècades d’ús del Palau Centelles com a centre laboral s’ha mantingut la porta oberta sense problemes per tant no entenem aquest canvi de consideració.

Estat de les obres del Departament i Organismes autònoms

Delegació Territorial Catalunya central (Manresa)

S’estan executant obres per ubicar una OAC integrada en el nou espai de la Delegació. Es preveu que aquestes obres acabin a finals del primer trimestre de 2024.

De moment el dia 22 de novembre es va traslladar a la nova seu el personal de la Delegació Territorial. Es va fer una visita prèvia amb el Servei de Prevenció i els delegats de prevenció  al mes de novembre però encara en mig de les obres per la qual cosa no hem pogut valorar adequadament els punts de treball.

S’ha treballat en les mancances detectades, com ara: instal·lació de les senyalitzacions d’emergència i els punts extintors; senyalització amb vinils les portes d’entrada de vidre;  encarregades cortines per evitar enlluernaments en els espais de treball; tancament fixe d’una part de les finestres perquè no acaben d’ajustar (a l’espera de resposta per part de l’Ajuntament per trobar millor solució). Atès que la visita es va fer sense acabar el treballs d’adequació del centre no s’han pogut fer les mesures d’il·luminació per a cada lloc de treball ni la resta de valoracions.

Obres de caràcter menor a diferents seus del Departament:

-Retirada de les pintures del Saló Sant Jordi. Obra en termini, prevista la finalització a l’agost 2024. D’acord amb Patrimoni cultural es torna a la imatge originària de construcció del renaixement i es trauen les pintures del segle XX.

-Delimitació de la façana davant Palau de la Generalitat. Obres sense afectació directa als treballadors. Respon a l’auditoria per motius de seguretat del Mossos. Actuació es fa al desembre.

-Palau Pedralbes. Reparació del sostre del túnel d’accés a l’aparcament. Perforació de pou freàtic per al manteniment autònom del jardí. Estudi i control pilot d’eliminacions d’humitats.

-Retirades totes les ales de les taules de l’edifici de Sant Honorat per a donar cabuda a tota l’ocupació real en atenció a l’increment de treballadors i a la normativa d’ús dels edificis administratius.

-Rehabilitació Museu i Centre d’estudis de l’esport Dr. Colet. Finalitzada la part de l’edifici patrimonial. Fins a finals del primer trimestre s’intervindrà en l’adequació de la sala Coubertin.

-INEFC Barcelona: la renovació de la zona d’aigües està molt avançada, d’acord amb el previst. S’aturarà l’obra 15 dies al Nadal per atendre l’ocupació de les activitats nadalenques infantils al centre.

-Delegació Territorial Tarragona. Obres d’adequació en l’edifici del C/ Sant Francesc per a la OAC semintegrada durant el primer semestre.

Pla d’autoprotecció al Palau de la Generalitat

Estan previstos canvis tècnics de detecció nous i canvis d’ubicació de personal.

El nou Comitè d’autoprotecció de Palau inclourà als màxims responsables dels Mossos de Palau, personal de la Subdirecció d’Obres i Serveis, personal de Protocol i el Servei de Prevenció.

Es farà una formació als equips d’emergència atenent la especial dificultat de la conformació de l’edifici de Palau.

 

Veure en PDF: Pantilla Cataccrac CSSL presidència