El Departament d’Educació ha comés un greu error que demostra una incompetència flagrant per part dels seus responsables. En el concurs de mèrits que es va publicar al DOGC el 13 de juny, Resolució PRE/1820/2022, es van convocar 2336 places d’auxiliars administratius. El que en cap moment es va dir és que 276 places serien en mitja jornada. Això es deu al fet que el Departament d’Educació s’ha dedicat els darrers anys a donar interinatges de mitges jornades, acumulant-les o no. El Departament d’Educació, mitjançant la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, ha nomenat, en el DOGC de 23 de desembre, Resolució PRE/4051/2022, a 276 funcionaris del cos auxiliar administratiu a mitja jornada, i es queden tan amples.

Per primera vegada, el Departament d’Educació serà pioner i nomenarà funcionaris de carrera de mitja jornada, amb la meitat de sou. Aquesta incompetència del Departament d’Educació ve emparada per la irresponsabilitat del Govern que deixa fer i desfer als responsables d’Educació sense respectar els marcs legals i pensant-se que tothom és servil i dòcil. No, el Decret de Plantilles d’escollir el personal docent que més li convingui al responsable del centre no s’aplica al personal PAS que, com el seu nom indica, és el Personal d’Administració i Serveis, amb unes normes, uns sous i unes condicions totalment diferents i establertes per llei.

És per tot això que fem arribar aquestes demandes als responsables per tal que modifiquin immediatament els nomenaments i corregeixin aquest desgavell.

Sol·licitem:

– Correcció dels nomenaments de mitja jornada i que passin a jornada completa, tal i com s’ha fet amb 312 places. Hi ha precedents que és possible fer-ho. A més a més, és un acord de la Mesa General de Negociació, de la qual el Departament d’Educació està supeditada i obligada a obeir.

– Dimissió del màxim responsable del Departament d’Educació per incompetència manifesta de no saber gestionar un Departament de la Generalitat de Catalunya, no saber normativa de Funció Pública, no estar capacitat per negociar amb les representants de les treballadores i no saber escollir eficientment el seu equip; en definitiva, per incompetència manifesta.

– Derogació del Decret de Plantilles, que porta a confusió a molts equips directius de centres escolars que poden creure que el personal PAS està a les seves ordres i poden escollir quin personal volen.

– Formació per als equips directius i per als alts càrrecs del Departament d’Educació en la gestió de personal de la Generalitat de Catalunya. Sobretot després de la implementació del complement de productivitat i de la seva capacitat per valorar el personal no docent dels centres educatius.

Altres demandes del personal PAS:

1. TOTES LES PLACES A JORNADA COMPLETA EN UN CENTRE.

2. Tasques ben definides pròpies del cos.

3. Tiquets menjador en jornades partides.

4. Exigir a direccions que sempre hi hagi una persona responsable.

5. Reducció de jornada a partir de 55 anys.

6. Ni comptabilitat ni manipulació de diner en efectiu.

7. Flexibilitat horària recuperable.

8. Avaluació objectiva del complement de productivitat.

9. Recuperació de les 35 hores setmanals.

10. Reconeixement del complement d’atenció presencial.

11. Dret a teletreball i a jornada ordinària.

12. Reconversió dels llocs d’auxiliar a administratiu.

13. Borsa de substitucions i interinatge transparent.

 

Veure el document