Avui constatem com els acords signats pels grans sindicats d’increment retributiu per a l’any 2023 als empleats públics suposen una nova pèrdua del poder adquisitiu (IPC 2022, 5,7%) . Més quan el preu dels aliments s’han incrementat exponencialment el darrer any. Concretament, avui s’ha signat l’increment del 2,5% lineal i amb caràcter retroactiu del mes de gener. Per tant, a la nòmina de març veurem reflectit aquest increment del 2,5% més els endarreriments dels mesos de gener i febrer. S’afegiria un 1% extra, segons l’evolució de dos indicadors aprovats a la llei pressupostos. (0,5% vinculat a l’IPCH superior al 6% i altre 0,5% vinculat a superar el PIB nominal del 2023 estimat pel Govern de l’Estat)
 
També s’han aprovat nous complements per les categories A1 Analista informàtic adscrit a l’IDESCAT per import de 7.246,80€ anuals repartit en dotze pagues, modificant l’article 41.10.
I diferents complements de nova creació així com modificació de l’annex 6 de l’INEFC en la que es preveuen disminucions d’hores lectives per any que passen de 360 hores per curs acadèmic a 320.
Es creen complements de mèrits de recerca per trams que van d’entre els 2.064,48€ per recerca avançada, 1.672,32€ per recerca, o als 1.610,28€ per lector. (imports anuals).
També es modifica la data de jubilació per tal que el servei actiu pugui finalitzar al completar el semestre acadèmic, o curs acadèmic.
 
Aquestes modificacions ens poden semblar correctes, de fet han estat negociats i acordats en el si dels diferents comitès d’empresa, i són sufragats pels diferents departaments on estan ubicats aquests treballadors. Fem palès la queixa que un treballador en funció del departament on acabi prestant serveis, serà més o menys afortunat alhora de què les seves casuístiques professionals tinguin una retribució complementària d’acord amb l’especialització o dificultat en funció de la sort i no de la realitat laboral.
 
És per aquest motiu que hem reclamat que la comissió negociadora s’obri realment a la negociació per actualitzar complements o fer-ne de nous allà on calen, i no només, en aquells departaments amb pressupost pel seu personal. Quedant fora complements que són transversals.
 
Per aquest motiu, la IAC-CATAC hem reclamat el reconeixement del complement d’atenció presencial per tot aquell personal laboral, indistint del departament on es presti servei que es dona aquesta circumstància, com pot ser personal laboral del SOC, d’oficines de Drets Socials, etc..
 
També la IAC-CATAC hem reclamem la reclassificació de la categoria d’auxiliar administratiu D1 a Tècnic administratiu C1.
 
Per últim la IAC-CATAC ha reclamat la urgència a modificar l’article 19.3 Classificació professional. Cal i adaptar-los segons l’article 76 del reial decret legislatiu 5/2015, creant el grup B que estableix l’EBEP.
 
En tots aquests punts Funció Pública ens redirigeix a donar-li sortida en el VII conveni, aturades les negociacions amb l’entrada de la pandèmia, però que segons s’han compromès aquestes es reprendran passada la setmana Santa, hem reclamat posar dates. Tanmateix, creiem que sinó hi ha una dotació pressupostaria difícilment podrem incorporar millores.
Animem a tot el personal laboral que contacti amb els diferents delegats de la IAC-CATAC per tal d’estudiar la viabilitat d’aquells complements que hagin quedat penjants, o altres millores que puguem negociar de cara a aquest nou VII conveni únic.
També podeu contactar via correu electrònic: laborals@catac.cat
 
Finalment, s’ha tret la marca d’extingir a una categoria que actualment no estava dotada de personal, la de musicòleg/òloga. Ho celebrem ja que evitem externalitzar professions pròpies que es poden cobrir per personal propi.