El 26 d’abril s’ha celebrat la reunió del Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAG, tot seguit en fem un resum del més destacat que s’hi ha tractat.

Com a prèvia, i en el marc de la reunió amb Funció Pública, IAC-CATAC hem presentat una queixa formal contra el Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per les seves manifestacions al seu compte de Twitter però que es manifestava en qualitat de Director. On en un anàlisi de la composició de l’administració catalana ha arribat a manifestar que: “[…] en termes relatius, cada cop necessitem perfils tècnics més especialitzats i cada cop menys administratius.” Com si aquesta persona no hagués tramitat, incoat, resolt un expedient administratiu i no sabés tot el procediment que comporta. En una clara declaració d’intencions de modificar l’Administració cap a la privatització i externalització de serveis. Cal millorar l’Administració? Sí, però no seguint el camí d’una empresa privada que genera beneficis i treballa per objectius, perquè així no s’assoleix el bé de Servei Públic i no s’està a disposició de la ciutadania. En farem un seguiment per la defensa dels serveis públics de qualitat i de gestió 100% pública. Des de IAC-CATAC seguim creient que la millor manera que l’Administració sigui eficient i eficaç és millorar les condicions laborals del seu personal així com garantir els seus drets, com augment retributiu acord amb l’IPC, recuperació del FAS, dret a la mobilitat, promoció, teletreball de 3 dies, recuperació d’APs, jornada de 35 hores, entre d’altres. Treballarem perquè la nova Llei de Funció Pública garanteixi tots aquests drets i penalitzi al representant l’Administració, Director/a, Secretari/ària, que no els dugui a terme.

COS SUBALTERNS

Pel que fa a la reunió, el primer punt de l’ordre del dia és la convocatòria del Cos Subalterns. Hem preguntat sobre l’anul·lació de la convocatòria 243, del per què no hi ha convocatòria del cos al concurs oposició d’estabilització i del per què a l’Oferta d’Ocupació Pública 2023 només s’ofereixen 202 places, de les quals 158 són per a personal DIL. Des de IAC-CATAC demanem que aquestes 202 places siguin el total de places per a torn lliure, i que tinguin temari reduït, dues proves tipus test que es sumin i no tinguin caràcter eliminatori entre elles, i que els mèrits computin un 40% de la convocatòria. Bàsicament, les mateixes condicions que l’examen del concurs oposició d’estabilització. Funció Pública ens respon que en base a l’estudi que ha realitzat afavoria anul·lar la 243 ja que el temari era més gran i les proves amb més dificultat. Per altra banda, ens aporta les dades que al Concurs de Mèrits de l’oferta inicial de 400 places es van passar a 600. També, la Secretaria General ens comenta que està en estudi l’encaix del personal DIL a les convocatòries de personal laboral, i per tant, això faria que pràcticament la totalitat de les places del cos de subalterns fossin de torn lliure. Pel que fa al temari reduït i a les condicions de la convocatòria es podrien fer en les mateixes condicions que el concurs oposició d’estabilització. Des de IAC-CATAC seguirem treballant perquè així sigui. També ens confirmen que s’intentarà convocar a la tardor del 2023.

Compensacions procés d’estabilització

Un altre tema tractat és el de les compensacions per al personal desplaçat pels processos d’estabilització i que la l’article 2.6 de la Llei 20/21 garanteix una compensació econòmica en cas d’haver-se presentat als processos, no haver obtingut plaça i ser-ne desplaçat. Des de IAC-CATAC prioritzem que hi hagi el compromís  per escrit per part de l’Administració que aquest personal tingui garantida la continuïtat per un període no inferior a tres anys, però que en tot cas té dret a cobrar la indemnització que contempla la Llei

Promoció interna

Finalment, s’ha tractat el tema de la Promoció interna. Ja que es tracta d’una promoció interna excepcional hauria de tenir condicions excepcionals i cal pensar en les millors condicions possibles. La primera proposta que vam realitzar que fos exclusivament per concurs de mèrits, equiparant-la així als processos de selecció va ser rebutjada per l’Administració. Cal recordar que el projecte de llei de la promoció interna del Decret Llei 14/22 es debatrà i/o s’aprovarà, esperem, i sense canvis, el proper ple del 2 de maig al Parlament de Catalunya.

Concurs oposició d’estabilització

A les proves del dissabte 29 d’abril, l’hora de la convocatòria és a les 9, ja es té en compte el temps necessari per acreditar tothom per començar els exàmens. D’altra banda, avui Funció Pública ha modificat els criteris sobre els permisos del personal per presentar-se a les convocatòries. “Donde dije digo, digo Diego” de manual. Es desdiu de considerar els exàmens com a finals i només donarà el permís de temps indispensable per a la realització de l’examen, i l’ha fixat en 7 hores i mitja. És completament indignant aquesta postura. Convocatòria a les 9 hores, inici a les 10 i més de 3 hores d’examen, més els desplaçaments d’anada i tornada. És materialment impossible per aquell personal que treballa a torns i que no pugui modificar-lo a dos dies vista de l’examen. A més a més, cal tenir en compte que es pot vulnerar el principi d’igualtat per aquelles persones que tinguin el torn de nit i que hagin de ser a Barcelona, únic lloc d’examen per al personal laboral específic de cada departament, com és el cas dels TEOCs. Més de 90 inscrits, per a tres places, i els més perjudicats en el concurs de mèrits, on per l’error de càlcul de les places de Funció Pública, s’ha quedat gent sense estabilitzar amb més de 62 punts.

Pel que fa a les instruccions de la realització de la prova de les convocatòries 600, 643, 650 i 700, al web de Funció Pública s’ha penjat un vídeo explicatiu de com emplenar l’examen. Aquestes instruccions es repetiran abans de començar l’examen. A efectes d’anonimat, la part del nom i DNI es retallarà del full de les respostes.

D’altra banda, també han sortit els acords dels tribunals de les oposicions de personal laboral específic dels diferents departaments. En aquests documents es poden trobar la distribució de les aspirants així com les instruccions dels exàmens.

 

DEPARTAMENT ACORD
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENATCIÓ I AGENDA RURAL REALITZACIÓ PRIMERA PROVA
CULTURA REALITZACIÓ PRIMERA PROVA
JUSTÍCIA INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA
DRETS SOCIALS DISTRIBUCIÓ DELS ASPIRANTS
EDUCACIÓ
INTERIOR DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
PRESIDÈNCIA INFORMACIÓ RELACIONADA
TERRITORI ACORD DE 25 D’ABRIL

 

Molta sort a tothom que es presenta.

Cataccrac Grup de Treball mepag 26 abril