EXÀMENS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DEL 29 D’ABRIL

Després de 24 hores de la reunió amb Funció Pública i la Consellera de Presidència encara no tenim les dades de les convocatòries 600, 643, 650 i 700 dels exàmens d’oposició d’estabilització; dades que la pròpia Administració i els tribunals haurien de tenir. A més, a hores d’ara no es pot garantir, encara, que no s’hagin vulnerat els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de regir els processos selectius a l’Administració. Això és indignant i per tot això, IAC-CATAC exigim l’assumpció de les responsabilitats del Departament de la Presidència i de la direcció de Funció Pública, així com la dimissió de les persones que tenen la màxima responsabilitat i havien d’haver estat les garants de tot el procés.

Com a exercici de transparència i de responsabilitat, tota la direcció responsable de l’organització d’aquest procés de selecció ha de dimitir donada la seva incompetència, començant per la Consellera de la Presidència. L’empresa externa, segons el plec de condicions tècniques del contracte, era l’encarregada d’imprimir l’examen, el full de respostes i la lectura òptica de les correccions, així com de la vigilància dels exàmens. No pas de l’organització, la responsabilitat i l’autoritat en aquests. Quan el 17 d’abril, en el marc de la reunió informativa de la Sectorial sobre els processos selectius, la IAC-CATAC vam preguntar sobre l’empresa i les seves ofertes a Randstad de cerca de personal, Funció Pública ens va explicar que hi hauria dos equips, un de l’empresa i un altre de l’Administració. En aquest sentit, vam entendre que a cada aula hi hauria vigilants de l’empresa i, com a mínim, un representat de l’Administració com a responsable garant dels drets de les aspirants i figura d’autoritat pública. Aquesta autoritat va brillar per la seva absència en la major part de les aules i facultats d’arreu del territori.

Una incompetència manifesta que només es pot traduir en dimissions per part de les persones responsables.

La IAC-CATAC exigim a l’Administració la rendició de comptes dels fets ocorreguts a tota Catalunya el dia 29 d’abril de 2023, així com els informes corresponents i l’acreditació que en totes i cada una de les convocatòries s’hi han garantit tots i cada un dels drets de les aspirants. És inacceptable que la mateixa Administració, òrgan convocant que havia d’haver estat guaita i garant de tots els processos des de l’inici i fins al final, necessiti i sol·liciti que les aspirants aportin proves de les incidències gravíssimes i flagrants que es van produir aquell dia, en un intent de tornar a permetre que les potestats que ella ostenta únicament i que havia d’haver exercit també aquell dia, siguin ara exercides per les mateixes aspirants.

És l’Administració qui ha de tenir enregistrades totes aquestes incidències i és ella que ens les ha d’aportar amb caràcter urgent, cosa que encara no ha fet. L’Administració no té les dades?? No sap quines són les incidències que es van produir?? Necessita d’una bústia de registre d’incidències per a ser coneixedora de tot el que va passar el dia 29 d’abril a les aules de tota Catalunya?? De veritat que no ho sap?? On estava l’Administració aquell dia? On estaven els responsables de l’Administració?

L’angoixa que està portant tot aquest retard a les persones aspirants és descomunal.

Des de IAC-CATAC volem enviar un missatge de cautela a les opositores que utilitzin aquesta bústia i que tingui les plenes garanties que no anirà en la seva contra. Per exemple, que no hi hagi clàusules de no impugnació per participar-hi. S’ha de ser curós amb el que es diu a l’Administració perquè en una oposició tot té efectes jurídics. Aquesta bústia ha de ser paral·lela a la presa de decisions i a les dades que tingui l’Administració. Ha de ser per corroborar, no per aportar noves proves. Si no és el cas, és que aleshores no es poden garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat.

La principal causa de la incompetència per part de l’Administració és la de no poder garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat en un procés selectiu. No es pot dilatar en el temps aquesta mancança manifesta de l’organització. L’externalització de determinats serveis comporta això, descontrol, però la responsabilitat és de qui ha contractat, és de qui ha externalitzat, és de qui no ha fet un seguiment del contracte, és de qui ha traspassat responsabilitats i funcions pròpies a empreses privades. Empresa privada que EN CAP CAS PODIA SUPLANTAR O REALITZAR CAP DE LES FUNCIONS QUE CORRESPON AL TRIBUNAL I A L’ADMINISTRACIÓ I D’AIXÒ, LA ÚNICA RESPONSABLE N’ÉS L’ADMINISTRACIÓ.

IAC-CATAC seguirem a l’espera de totes aquestes dades i informes, però ja veiem que el Govern se’n rentarà les mans i, com ja ha expressat, passarà les culpes a l’empresa, no al fet d’externalitzar ni al fet de no supervisar correctament el procés. Només cal veure, que el mateix 29 d’abril es van fer també oposicions de personal laboral específics als diferents departaments de la Generalitat, organitzat plenament per l’Administració i no hi van haver incidències tan greus. Estem parlant de prop de 3000 aspirants també, repartits en diferents seus de Barcelona. De fet, ni tan sols ens han fet arribar aquestes dades.

De moment seguirem a l’espera de la decisió de la Generalitat de Catalunya, única responsable dels processos de selecció, per veure quina és la solució que aporten a totes i tots els afectats. Esperarem a una resolució expressa de l’Administració, en un sentit o altre. És contra aquesta decisió que es podran realitzar les impugnacions que es consideri. En tot cas, sigui quina sigui la decisió, serà únicament i exclusivament de l’Administració, que és la única que té aquesta potestat. La part social podem negociar les bases, però no podem convocar, ni examinar, ni responsabilitzar-nos de l’organització, ni suplantar l’Administració assumint les seves potestats i funcions. Per tant, aquesta incompetència manifesta s’ha de veure reflectida en dimissions.

Des de IAC-CATAC demanarem, també, un informe a Funció Pública d’on es trobaven presents el dia de l’examen, a quines aules, facultats i quines comunicacions tenien amb les aules. És a dir, qui tenia la figura d’autoritat? Només hi havia el personal de suport de l’empresa externa? Són qüestions que ens hauran de clarificar i justificar.

No cal oblidar que aquestes oposicions no són ordinàries, són extraordinàries d’estabilització fixades per la Llei 20/21, amb unes places concretes. També cal recordar que aquest tipus d’oposicions són les que es fixaven en el RD 12/21, l’Icetazo, arran d’un acord signat entre el Gobierno de l’estat espanyol i CCOO, UGT i CSIF, i que va ser gràcies a les protestes i les reivindicacions de la tardor del 2021 a tot el territori espanyol, amb dues vagues multitudinàries a Catalunya organitzades per la IAC, de la qual en formem part, que es va aconseguir la modificació i l’entrada al Concurs de Mèrits, en compliment de l’article 61.6 i 61.7 de l’EBEP. Tot i així, insuficient per a l’estabilització de tot el personal en frau de llei a les administracions públiques.

En definitiva, IAC-CATAC demanem la dimissió dels responsables de les oposicions d’estabilització per incompetència manifesta i denunciem que l’externalització de serveis públics comporta la manca de garanties i principis constitucionals. També recordem que externalitzar serveis no fa decaure la responsabilitat sobre els mateixos.