En el marc de les negociacions dels pressupostos del Govern per a l’any 2023, la IAC, del qual formem part la IAC-CATAC, hem registrat una petició a la Consellera de Presidència amb les següents demandes (Veure document) :

Superar l’augment retributiu de caràcter bàsic pactat a nivell estatal espanyol que és totalment insuficient per tal de fer front a la pèrdua de poder adquisitiu acumulat pel personal de la Generalitat de Catalunya. – Recuperació de les retallades aplicades des de fa més d’una dècada. – Aplicació de l’augment retributiu de caràcter bàsic de manera immediata. – Convocatòria urgent del Grup de Treball per tal de negociar la implementació de la jornada laboral de 35 hores tot l’any, i altres millores pendents.

En aquest sentit, des del sindicat IAC, iniciem una ronda de consultes amb els partits polítics democràtics que formen l’arc parlamentari per tal que aquestes demandes siguin aplicades als nous pressupostos, encara pendents d’aprovació.

Després de fer un anàlisi inicial del projecte de pressupostos, la despesa del personal de la Generalitat de Catalunya és de 7.933 M€, un 11,7% més que l’anterior, però valorem que aquest increment ve donat únicament per tres factors:

1 El creixement de les retribucions és conseqüència dels increments retributius legalment acordats que han tingut lloc l’any 2022 amb un percentatge del 3,5%, molt per sota de la inflació real de l’any 2022, amb la corresponent pèrdua de poder adquisitiu per part de les treballadores i treballadors; així com el percentatge del 2,5% per a l’any 2023 més el 0,5% addicional vinculat al IPC Harmonitzat.

2 L’increment del 0,6% de les places pressupostades de l’exercici anterior. Increment que es desglossa en 1.459 places als departaments i l’amortització de les 7.351 places consignades als programes temporals per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i per a la gestió i execució dels Fons NextGeneration. 3 La resta seria conseqüència d’una sèrie de conceptes retributius que varien pel transcurs del temps (triennis i carrera professional) i altres que impliquen recurrències respecte dels pressupostos dels exercicis anteriors o per la recuperació de condicions retributives (productivitat i retribucions per objectius). També seria el cas de les cotitzacions empresarials a la seguretat social, amb impacte significatiu, en el relleu del personal funcionari d’alguns col·lectius com el personal docent no universitari i el personal al servei de l’Administració de Justícia.

Per tot això, no veiem la voluntat de la Generalitat de Catalunya de donar un pas endavant, i fer, realment, uns pressupostos per a la gent. L’equiparació de la jornada laboral de 35 hores que moltes altres administracions ja tenen, la recuperació del FAS, la conversió de les 858 places de mitja jornada a places senceres d’auxiliars administratius del Departament d’Educació, entre altres, seran les demandes que encapçalarem IAC-CATAC amb la trobada amb els partits polítics perquè ho esmenin en els pressupostos. Així com la recuperació de l’excedència per incompatibilitats per garantir el dret a la mobilitat del personal funcionari de l’Administració.

D’altra banda, en les trobades també parlarem del projecte de llei del Decret Llei 14/22 de promoció interna per tal d’agilitzar el seu procediment i introduir l’esmena, si escau, que les persones de la convocatòria 229 es puguin presentar a la promoció interna excepcional perquè en menys de dos mesos ja compliran els dos anys des de la presa de possessió i altres. Fins a l’aprovació d’aquest projecte de llei no hi haurà data per als exàmens de la promoció interna excepcional, ni calendari dels concursos de provisió. Aquest projecte de llei també inclourà el concurs de trasllats, pendent de negociació. Cal recordar que la voluntat d’alguns sindicats era fer-la amb anterioritat al procés d’estabilització, el que suposaria que l’interí/na que perdés la plaça no pogués ser recol·locat. Gràcies a IAC-CATAC i fer el concurs de trasllats posterior al procés d’estabilització, les persones que siguin desplaçades ho faran en caràcter de funcionari de carrera i cap persona es quedarà al carrer, garantint de tota manera la prioritat del personal de funcionari de carrera anterior al dret a la mobilitat que ha vist anul·lat durant tants anys.

 

Veure document