El 20 de desembre s’han publicat al DOGC les diferents convocatòries de processos d’estabilització mitjançant concurs oposició per a personal laboral.

Resolució PRE/3972/2022 de personal laboral, Convocatòria 700

Resolució ACC/3964/2022 de personal laboral del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Convocatòria LACC/02/22

Resolució INT/3947/2022 de personal laboral del Departament d’Interior, Convocatòria LINT/002/22

Resolució CLT/3921/22 de personal laboral del Departament de Cultura, Convocatòria 1/2022

Resolució JUS/3971/2022 de personal laboral, dinamitzador/a lingüista, Convocatòria L001/22

Demà, 21 de desembre, es publicarà la convocatòria de personal laboral del Departament d’Educació i dijous, 22 de desembre, la convocatòria dels departaments de Drets Socials i de Territori.

Tot el seguiment dels processos de concurs oposició d’estabilització es farà a través del següent enllaç que ha habilitat Funció Pública:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

Des de la IAC-CATAC us volem recordar el barems dels processos d’estabilització:

Per al personal Laboral:

 

BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES A i B):

 
 

BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES C,D i E):

 
 
 

CRITERIS DE DESEMPAT:

A) Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en la mateixa categoria laboral objecte de la convocatòria:

a. Excedències derivades de la Llei 8/06 de conciliació (excedència voluntària per a tenir cura de fill/a, excedència voluntària per a tenir cura de familiars, excedència voluntària per al manteniment de la convivència i excedència voluntària per violència de gènere).

b. Excedència per raó de violència terrorista.

c. Excedència forçosa.

d. Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

B) Major temps de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa categoria professional laboral objecte de la convocatòria, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis. C) Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l’Administració de la Generalitat. D) Major puntuació en la fase d’oposició. E) Cas de mantenir-se l’empat, aquest es resoldrà mitjançant la realització d’una prova complementària per part del tribunal qualificador o l’òrgan tècnic de selecció.