COMITÈ INTERCENTRES 19 JULIOL 2023

 

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

 

  • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

 

La IAC-CATAC demanem saber en quin moment del procés està la petició de les categories diferenciades, la Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que les diferents unitats s’han reunit per crear un document únic, una proposta unificada que encara l’estant treballant i un cop ho tinguin ho traslladaran a Secretaria General.

 

  • Informació grup de treball borses

 

Un cop passada la campanya forestal es fixarà una data per reunir-nos al setembre, es farà al més aviat possible perquè sigui abans del Comitè d’Intercentres del setembre. IAC-CATAC reclamem que es fixi una data ja, quan fa molts mesos que s’està demanant.

 

2- DGP

 

2.1 Informació proves teletreball telefonistes

 

La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal explica que les proves de teletreball de telefonistes s’han dut a terme amb un parell de resultats, un treballador ha queda’t molt satisfet amb les proves, en canvi a un altre li ha semblat molt complexa. Davant d’aquests resultats s’ha decidit deixar-ho aturat, perquè aquest divendres, dia 21, els telefonistes es traslladem a Plaça Espanya. El setembre es tornarà a reprendre l’opció del teletreball i que les eines que s’utilitzin siguin més potents pel seu bon funcionament.

 

2.2 Sol·licitud de peça impermeable per a conductors polivalents

 

La part social esmentem que només tenen constància que els treballadors i treballadores de la Metropolitana Sud ho demanen, però seria convenient que es fes extensiu a la resta de companys i companyes de les altres Regions. La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal comunica que miraran quin és el model més adequat, parlaran amb el proveïdor per saber-ne les opcions i un cop ho tinguin ho faran extensiu als treballadors i treballadores.

 

3- DGAR

 

3.1 Catàleg de roba personal TEOC: problemes ergonomia i talles per les dones

 

La Cap del Servei de Coordinació Administrativa comunica que a finals d’aquest mes de juliol arriba la roba amb les talles, tenint en compte el tallatge per a les dones. S’han repartit polos a les persones que ho han demanat, però no s’hauria de fer, perquè a finals d’aquest mes es dotarà amb la roba adient.

 

4.- DGPEIS

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que, sobre el cobrament dels complements de EPAF, TEHM i TEOC, quan a la Part Social se’ns va comunicar que aquells col·lectius que ja tenen un complement i que només era un canvi d’import, la gestió administrativa era més àgil, però no és així. Com s’ha de canviar l’import a la RLT, per tant el cobrament, que es de manera retroactiva a 1 de juny, no serà abans de setembre o octubre de tots els col·lectius. És a dir, el tràmit burocràtic s’allargarà.

 

4.1 Informació sobre el punt D de la Moció 235/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Cos de Bombers de la Generalitat: “Elaborar un   estudi sobre la viabilitat que el personal laboral de Bombers de la Generalitat pertanyi al Cos de Bombers de la Generalitat i presentar-ne les conclusions en seu parlamentària en el termini de sis mesos”. Proposta de creació d’un grup de treball

 

El Subdirector de Recursos Humans informa que tenen la previsió i el compromís de crear l’escala de suport i per tant modificar parcialment la Llei 5/1994. Quan es modifica la Llei només hi ha l’anunci de la norma general que després s’ha de desplegar i reglamentar com s’aplica les novetats legislatives i és la part que falta desenvolupar. Hi haurà absorció d’algunes categories laborals que seran incloses en aquesta escala de suport

La part social podrem participar de com s’aniran definint i concretant tots els aspectes del que significa la creació d’una escala de suport i l’absorció d’algunes categories laborals en un procés de funcionarització que és el que marca la Llei, i el que marquen les diferents sentències del Tribunal Constitucional.

 

No hi ha un procés d’integració directe, sinó que hi ha d’haver-hi un procés de funcionarització que és voluntari, és a dir, que si algú vol quedar com a personal laboral amb una categoria determinada i que sigui una plaça a extingir, quan es jubili o canviï del lloc de treball.

La creació d’aquest grup de treball s’iniciarà properament.

 

4.2 AOF

 

a) Complement: proposta de creació d’un complement específic per al col·lectiu on s’incloguin els complements de perillositat i festivitat, així com un reconeixement de la disponibilitat a ser activats a les 7:00h del matí i/o perllongar la jornada en cas de necessitat del servei. Sense perjudici d’una possible reclassificació professional del col·lectiu a la categoria superior D2.

El Subdirector de RRHH informa que hi ha el compromís per a l’any que ve de modificar la categoria de E a D2. Sobre la petició d’un complement de disponibilitat comunica que ho estudiaran i al setembre ens informaran. Faran un estudi, on es recopilaran les dades que han pagat de la DGPEIS dels 2 últims anys de perillositat i festivitat, i es mirarà les possibilitats pressupostàries de sumar una quantitat fixa per a les disponibilitats.

b) L’Administració valora el procés cap a l’extinció del col·lectiu AOF i la seva reabsorció amb  l’ampliació de la plantilla EPAF?

El Subdirector de RRHH manifesta que la Direcció General no te cap previsió d’extingir el col·lectiu AOF, es compta amb ells. Com a molt, s’ha plantejat fer una redistribució d’esquadres, però no hi ha res concret.

Sobre la reabsorció del personal AOF a EPAF, no es planteja. El Subdirector de RRHH manifesta que les reunions no oficials, encara que el càrrec de l’interlocutor sigui de rellevància, s’han de fer a través de canals oficials, per evitar crear falses esperances o interpretacions no consensuades amb tots els responsables.

IAC-CATAC proposem que quan hi hagi una ampliació de borsa d’EPAF, que els AOF tinguin més mèrits, ja que hi ha feines que son comunes. El Subdirector de RRHH manifesta que ho veu viable i que quan arribi el moment es plantejarà.

c) Possibilitat d’ampliar la durada dels contractes AOF durant la resta de l’any

El Subdirector de RRHH denega la petició, dels AOF d’estar tot l’any, ni augmentar els temps ni les funcions. Ells AOF estan plantejats per treballar en campanya forestal. Aquest any han estat 4 mesos, de manera excepcionalment, davant les previsions catastròfiques que s’esperaven, però per l’any que ve, si no hi ha cap canvi, tornarien a ser 3 mesos.

d) Pagament més ràpid de les hores extraordinàries del personal AOF

Des de RRHH informa que no hi ha viabilitat de pagar les hores extres abans perquè les nòmines es tanquen amb molta antelació, així que no és efectiu cobrar-les abans de setembre o octubre.

e) Possibilitat de gaudiment de les vacances en un altre període que no sigui a final de contracte del col·lectiu AOF

El Subdirector de RRHH denega la petició, segons la part operativa els i va més bé que les vacances es gaudeixin a final de contracte, setembre, perquè majoritàriament el risc d’incendi és més baix. La part social reiterem que si ho hi ha risc es podria plantejar poder gaudir les vacances en un altre període. El Subdirector de RRHH no varia el seu posicionament, igualment la Part Social de cara  a l’any vinent, tornarem a fer la petició.

f) Supressió de la prova de manteniment per al personal AOF fix-discontinu

El Subdirector de RRHH reitera el seu posicionament que la prova és obligatòria, i que es sosté amb la Llei de PRL. Manifesta que fa 2 setmanes va haver-hi dos AOF que van patir un cop de calor. És per això que s’ha de tenir un nivell físic adequat a l’hora d’entrar en una zona calenta, i sobretot, tenint en compte que només treballen 3 mesos. Altres col·lectius que entren en zona calenta com Bombers i EPAF, treballen tot l’any. El Subdirector de RRHH comunica que per aquests dos últims col·lectius mencionats serà obligatori una prova de manteniment o un certificat mèdic de la pròpia empresa on digui que son aptes per a les funcions que realitzen.

La part Social preguntem al Subdirector de RRHH què passarà amb el personal fix o fix-discontinu que no superi les proves, a data d’avui no tenim resposta.

g) Informació sobre els problemes uniformitat AOF

El Subdirector de RRHH comunica que des del Servei Tècnic s’està treballant per una licitació nova abans que acabi l’any, pel canvi d’uniformitat sencer dels AOF de cara a la campanya de l’any que ve. Aquest canvi eliminarà la granota i es disposarà de jaqueta forestal i pantaló. Per aquest any no hi ha possibilitat de donar un segon pantaló i tampoc la modificació d’algunes talles perquè l’empresa que subministra la roba, ha donat un marge de 40 dies. Amb aquestes dades ja no és viable el canvi. El Subdirector de RRHH comunica que al final de campanya tota la roba serà entregada.

Des de IAC-CATAC demanem que a l’haver-hi un canvi de directriu hi hagi una planificació real de la recollida de tot el material AOF un cop acabi la Campanya Forestal.

 

4.3 Premsa

 

a) Situació del calendari i localitzables de premsa

Des de RRHH comunica que va haver-hi una última reunió amb els treballadors i treballadores, on van estar d’acord amb l’última proposta. Com hi ha un consens des de RRHH ho tornaran a enviar per firmar i deixar tancat el calendari més l’annex de localitzables.

b) Situació petició de roba

El Subdirector de RRHH comunica que el Servei Tècnic li ha informat que no hi ha suficient estoc per aquesta campanya. Per l’any que ve, seran equipats amb botes, polar i armilla logotipada.

c) Informació de la cobertura de places (cap de premsa, vacant estructural i baixa IT

El Subdirector de RRHH comunica que ja està coberta la plaça del Cap de Premsa. Pel que fa a  la baixa de IT la persona ja està donada d’alta. De la vacant estructural estan amb el procés de selecció i que ara s’haurà de cobrir un altre vacant estructural, la que ha agafat el Cap de Premsa. Des de IAC-CATAC demanem que a l’estar obert un procés de selecció per cobrir una plaça estructural que s’aprofiti per cobrir la plaça que ha quedat buida. Des de RRHH manifesten que no és viable, encara que per a ells, seria el més idoni, des de Funció Pública es considera que al ser dues places en tempos diferents, s’han de fer dos processos, encara que siguin el mateix.

d) informació sobre el complement de cap de premsa

Des de RRHH es comunica que al considerar-se un canvi de lloc de treball, i interpretar-se com un codi-lloc aquest va amb un complement que el percebrà el nou Cap de Premsa.

 

4.4 TEOC

 

a) Pla de contingència en cas de falta de cobertura i pregunta concreta sobre les mancances de personal a la regió centre en els torns B i C el mes d’agost

El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que davant de les mancances de personal s’està tirant d’hores extres fins que a l’octubre hi hagi la nova ampliació de borsa.

El pla de contingència no ho tenen treballat, però ja s’ha fet una primera reunió amb tots els caps d’unitat per començar a redactar-lo.

La part social proposem que els avisos de cobertura per a altres regions siguin amb més antelació i no a última hora perquè els treballadors/es tinguin temps de planificar-s’ho. El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers informa que es crearà en breu un grup de Telegram on estaran tots els caps d’unitat i les sales de control, perquè arribi la informació de les cobertures.

L’objectiu del Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers és que a les sales de control se les consideri com un parc de Bombers.

El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que s’està treballant a nivell d’eines informàtiques perquè quan una sala estigui col·lapsada per serveis, una altra sala que no tingui feina pugui assumir altres serveis d’aquella sala, amb la derivació de les trucades del 112.

La part social demanem la viabilitat de poder passar el quilometratge per incentivar els treballadors/es, per anar a cobrir a altres sales de Catalunya. El Subdirector de RRHH hi està d’acord, sempre i quan no hi hagi la disponibilitat d’un vehicle del servei per anar a la sala de destí. S’haurà de fer un informe on digui que no hi ha hagut disponibilitat de vehicle del servei i després passar el quilometratge de la sala del TEOC a la sala destí. Aquest informe l’haurà de fer el cap d’unitat.

b) Informació del procés de ampliació de borses TEOC.

El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que amb aquesta borsa extraordinària han entrat 6 persones. 3 aniran a la Sala Central i els altres 3 a la Regió Sud.

 

4.5 Conductors

 

a) Informació cobertura vacants conductors

El Subdirector de RRHH comunica que hi ha dues places pendents, RET conductor C que es farà a traves de l’ATRI. Conductor del B a Tortosa que en breu s’oferirà amb la borsa territorial que s’ha fet.

IAC-CATAC demanem explicacions de per què s’han ofert dues places de conductors, sense esperar que s’acabés el procés de selecció. Des de RRHH comunica que es van fer una extra-borsa per necessitats immediates. IAC-CATAC manifestem el nostre desacord.

Des de IAC-CATAC se li fa coneixedor al Comitè que el dia 18 de juliol, en una reunió de PRL on es va fer un monogràfic dels elements tòxics utilitzats a Bombers, va quedar en acta que el personal laboral, així com els Bombers, estan exposats als tòxics. Amb aquest informe IAC-CATAC demanem cobrar el complement de toxicitat, perillositat i penositat a partir del pròxim mes.

El Subdirector de RRHH comunica que si hi ha aquest informa per part de PRL, ells no posaran cap trava a que es cobri aquest complement. Demanaran l’informe per elevar-ho a la CIVE i es tramiti de la manera més àgil.

El Subdirector de RRHH proposa de fer un grup de treball, al setembre, amb el Comitè per tal d’avaluar les tasques dels conductors de tot Catalunya, perquè volen unificar les tasques a tot arreu i d’avaluació de possibles propostes, que anirien compaginades amb un complement, per a la possible adaptació del lloc de treball que pugui entrar en zona calenta. S’ha de fer una recopilació de dades per tenir la màxima informació. Seria tant pels conductors B i C. Seria fer una tasca directa amb suport als Bombers. Des de IAC-CATAC inforem al Subdirector de RRHH que tenen fet un informe amb aquesta informació i se’ls farà arribar.

 

4.6 TEHM

 

a) Informació estat de les gestions amb el INSS respecte la cotització del personal TEMH 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que continuen pendent de la resposta de Tresoreria de la SS pel que fa a la cotització del col·lectiu TEHM.

 

4.7 COMPLEMENTS NOUS

 

a) Proposta de complement específic pels col·lectius de conductors, personal laboral GROS i TESI.

El Subdirector de RRHH comunica que els complements que s’han aprovat als diferents col·lectius donat que son un reconeixement a les modificacions de les condicions que ja s’havien fet i no s’havien abonat. A la resta de col·lectius no es valora que pel fet que uns tinguin complement la resta també l’hagi de tenir. No pel fet de ser laboral ha d’haver-hi un complement.

Del col·lectiu TESI s’ha valorat que cobri el complement de perillositat quan sigui heli-transportat o entri en zona calenta, ho passaran al pròxim Comitè de Seguretat i Salut perquè s’aprovi.

El Subdirector de RRHH comunica que els treballadors han de fer les seves funcions depenent a la seva categoria professional, que l’objectiu és regular-ho i que no hi hagi incongruències de categories que no estiguin fent les funcions que els hi pertoqui. És un tema de responsabilitat.

IAC-CATAC reclamem que els complements que s’estan demanant per als altres col·lectius estan justificats davant de l’augment de tasques i de temps. Seguirem lluitant per aconseguir-ho.

El Subdirector de RRHH reitera que no tots els col·lectius de laborals de la DGPEIS entraran a l’escala de Suport. IAC-CATAC manifestem que el Director de Bombers en una conversa va comunicar que sí que estarien tots els col·lectius en aquesta escala de suport.

Des de IAC-CATAC demanem saber quin és el procés de fer l’informe dels col·lectius que serien inclosos a l’escala de suport. El Subdirector de RRHH explica que quan hi ha una modificació d’una Llei s’ha de fer una memòria justificativa, el per què d’aquest canvi, i quin impacte econòmic té, hi ha algunes que no tenen, només és un impacte organitzatiu. Explicar quina és la funció i la tasca per entrar en una escala funcionarial necessita un encaix organitzatiu perquè quedi justificat. Aquest informe el fa la Direcció General, inicialment la part operativa.

 

5.- Torn obert de paraules

 

IAC-CATAC demanem que el personal AOF, que està treballant i que estar en el procés d’ampliació de Borsa per TEOC 320/23, puguin tenir les hores indispensables per fer l’entrevista quan estigui de guàrdia. Des de RRHH estudiaran la viabilitat. Una proposta que esmenten és que parlaran amb convocatòries per si hi ha possibilitat de canvi de dia, pel dia que no treballin. Demanen que enviem els noms dels AOF afectats.

IAC-CATAC volem deixar reflectit que els Acords de Borsa s’han de modificar. Exposem del cas a la Regió de Girona on una treballadora ha demanat una reducció de jornada. Hi ha un treballador que li interessa cobrir aquesta jornada, però no pot agafar-ho perquè no es considera una millora de jornada perquè no és un 100% que ara mateix ho té. Si ho accepta haurà de ser penalitzat. Des de IAC-CATAC creiem que el fet que es consideri una millora de contracte per l’administració no vol dir que sigui millor pel treballador. Des de RRHH no ho contemplen, però com ja s’ha dit, al setembre en la reunió de borsa s’exposaran totes les casuístiques per tenir uns Acords de Borsa reals, que reflecteixin les necessitats operatives i els drets dels treballadors i treballadores.

 

Veure en PDF: COMITE INTERCENTRES 19-7-23