COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI ÚNIC DE PERSONAL LABORAL

 

El 15 d’abril hem celebrat la comissió negociadora del Conveni Únic de personal laboral. Hem arribat a tot una sèrie de millores i acords que ara passem a descriure:

 

 • Millorem els barems per participar en els concursos de canvi de Destí.
 • Creació de quatre especialitats noves dins la categoria de TEOCS.
 • Creació de la categoria E-Personal d’activitats de suport addicionals (Grup E)
 • Creació de dos nous complements transversals del lloc de treball
 • Aprovats sense plaça passaran a ser personal laboral fix en les futures convocatòries.

 

Millorem els barems per participar en els concursos de canvi de Destí

 

Al febrer d’enguany van acordar la disposició novena que venia a acordar una sèrie de paràmetres respecte com regiria aquests futurs concursos de canvi de Destí.

 

Ja van manifestar que en general els canvis produïts eren positius, però que no havíem aconseguit millorar algunes puntuacions que podrien beneficiar i fer més justa la convocatòria per la majoria de participants. (podeu consultar el catacrac on s’explicava totes les mancances trobades)

 

Després de dos mesos hem aconseguit revertir aquest punt inicial i hem signat un nou acord que acompanyat amb altres queixes històriques que la IAC-CATAC venia discrepant de feia anys.

 

Per tant, en el canvi de destí la puntuació en capacitats professionals es manté la puntuació de 70 punts, però amb una nova distribució:

 

Es valoraran fins a un màxim de 30 punts l’experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l’àrea corresponent. (la puntuació màxima abans era de 20, per tant es passa a valorar més l’experiència laboral).

 

 

 

 

La resta de 40 punts (abans 50) s’obtindran mitjançant proves professionals o altres tècniques de selecció o la valoració d’informes d’avaluació normalitzats on diuen faran possible la constatació dels mèrits al·legats, les quals ara seran eliminatòries.

 

Altre modificació prou significativa és que per donar millor garantia al professional passem a distingir entre categoria i/o especialitat quan aquesta existeixi, cosa que abans no passava, la prova serà eliminatòria.

 

Ordenem doncs, que si una categoria té especialitats, al ser ben dispars entre elles, si un treballador opta a fer aquest canvi, aquest haurà de fer la prova pertinent per saber si té les capacitats suficients per poder exercir amb prou garanties pel servei i pel propi treballadors d’aquesta nova especialitat.

 

Es creen quatre especialitats noves dins la categoria de TEOCS

 

Per fi donem llum verda a la creació de les quatre especialitats de TEOCS, una reivindicació que la IAC-CATAC portava des del 2019 i que va provocar, com a mesura de pressió,  per exemple,  que no signéssim els seus temaris.

 

Ara, després de tots aquests anys es procedeix a ordenar, i crear les quatre especialitats que sempre havíem reclamat, creant així:

 

Tècnic/a especialista, operador/a de control (C1) en:

 

– Operador/a de control d’agents rurals

– Operador/a de control de bombers

– Operador/a de control de carreteres

– Operador/a de control de protecció civil

 

 

Es crea la categoria E-Personal d’activitats de suport addicionals (Grup E)

 

Creem aquesta nova categoria que serà restringida a les persones que acreditin una discapacitat intel·lectual igual o superior a 25%.

 

I que desenvoluparà activitats de suport addicionals en serveis generals, d’acord amb el perfil funcional determinat tenint en compte l’avaluació de les competències professionals i les capacitats en el marc del procés d’adaptació.

 

Creació de dos nous complements transversals del lloc de treball

 

Per una banda es crea el complement de lloc de treball amb singularitats funcionals i tècniques.

Estarà dividit en fins a 6 nivells en funció de la categoria i retribuirà en el marc de les funcions pròpies de la categoria o especialitat que s’ocupa, la singularitat de les funcions que es desenvolupen i/o l’especialització tècnica requerida pel lloc de treball en un nivell superior i diferenciat del propi de la categoria o especialitat.

 

El nivell que un pugui assolir vindrà determinat per 4 factors:

 

 1. a) Grau de coneixements o especialització tècnica necessaris per al desenvolupament del lloc.
 2. b) Complexitat de les funcions i activitats a desenvolupar, ja sigui de naturalesa tècnica, econòmica o social.
 3. c) Complexitat, magnitud o especificitats de l’entorn en què es desenvolupa el lloc de treball.
 4. d) Aptituds o capacitats específiques necessàries.

 

 

 

 

També es crea el complement de lloc de treball d’especial responsabilitat en el desenvolupament funcional:

 

Aquest complement, compatible amb l’anterior, retribueix l’especial responsabilitat derivada de l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, en relació amb la categoria i/o especialitat, especialment pel que fa a les funcions de supervisió, organització o coordinació d’activitats, assumptes o  matèries, tenint en compte el grau d’autonomia i/o d’interrelació i de transversalitat de les funcions.

 

Està dividit en màxim dos nivells, en funció del grup, i atenent l’especial responsabilitat funcional segons dos factors a valorar:

 

 1. a) Grau d’autonomia mitjà o alt.
 2. b) Grau d’interrelació i/o transversalitat.

 

 

 

Per a la determinació del nivell 2, el desenvolupament del lloc de treball ha de suposar un grau alt d’ambdós factors.

Aquest complement és incompatible amb la percepció de qualsevol complement de comandament.

 

Per tal de tenir dret a percebre aquests complements el departament haurà de trametre a Funció Pública un informe de valoració vinculant, amb una memòria justificativa i l’informe del comitè d’empresa.

 

Aprovats sense plaça passaran a ser personal laboral fix en les futures convocatòries.

 

S’ha procedit a modificar l’article 22 per incorporar que aquells aprovats sense plaça puguin optar a ser laborals fix amb destinació provisional i per odre de puntuació. Aquest acord, va en línia amb l’acordat amb els funcionaris i permetrà donar la fixesa a aquells opositors que hagin superat el procés. Cada Departament podrà incloure, en les seves convocatòries de selecció personal laboral, a més de les places autoritzades a les ofertes d’ocupació pública, un nombre de places addicionals per a cobrir futures vacants, a càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.

 

El nombre de places addicionals que es poden incloure s’ha de justificar i en cap cas no pot obstaculitzar ni impedir la convocatòria ordinària de les ofertes d’ocupació previstes per als dos anys següents.

 

A aquest efecte, les noves vacants s’adjudiquen a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu del Departament en que hagin participat sense obtenir plaça segons l’ordre d’aspirants aprovats, els quals es contractaran com a personal laboral fix de la categoria, i si escau especialitat convocada i es destinen amb caràcter provisional amb motiu de l’adjudicació d’aquestes vacants.

 

Caducitat: Fins quan puc esperar a ser fix, si encara no m’ha tocat?

 

La relació d’aspirants aprovats sense plaça resta automàticament sense efecte un cop transcorreguts tres anys a comptar de la data de resolució de la convocatòria del procés selectiu corresponent o quan es resolgui una posterior convocatòria d’un altre procés selectiu de la mateixa categoria, i si escau especialitat, en el mateix departament.

 

En el supòsit de convocatòries mitjançant un sistema selectiu que reguli la realització de cursos selectius o períodes de pràctiques, cal establir els mecanismes pertinents per a poder fer efectiu la regulació del present article.

 

Sens perjudici del que estableix aquest article, les convocatòries dels processos selectius poden disposar que la superació de proves selectives anteriors sense obtenir plaça pugui eximir de la realització d’alguna prova o exercici, o bé que es valori com a mèrit en la fase de concurs.