Dijous 25 de maig de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 5 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:

 

  1. No aplicació de l’acord CIVE sobre gaudiment dels assumptes personals per dies i no per hores, al personal de col·lectius amb jornada superior, al Departament d’Interior.

La part social insta que es reconeguin per a tot el col·lectiu, no per persones concretes. Funció Pública respon que estudiaran el cas concret del que es parla i ho elevaran a la propera negociació del VI Conveni. Argumenten que si existeix un acord basat en un conveni antic (en aquest cas l’acord és del febrer del 2001), quan entra en vigor un nou conveni, l’acord decau. La part social manifesta que no es pot estar revisant contínuament acords basats en el articles que passen d’un conveni al següent de manera literal. No hi ha resposta clara per part de l’administració.

 

  1. No aplicació dels articles 22 i 27 del Conveni amb l’obligació de proves físiques al personal fix discontinu AOF.

Els sindicats manifesten no estar d’acord en que es demani fer proves físiques al AOF que han estabilitzat i que ocupen una categoria laboral de fix discontinu. Demana si aquestes proves físiques les hauran de passar any rere any o si només és aquest any, per ser la primera campanya després de l’estabilització del col·lectiu. També vol saber que passarà si algun dels treballadors no passa les proves físiques, en quina situació laboral quedarà. Amb la llei a la mà, una persona que no superi les proves físiques, no seria contractada per la direcció general, el que, legalment, susposa un acomiadament improcedent.

La resposta de la representant del departament d’Interior és que, en principi, la intenció és continuar realitzant les proves abans de començar totes les campanyes. I Funció Pública insta a debatre el problema al Comitè Intercentres d’Interior, ja que es tracta d’un problema de seguretat laboral i de prevenció de riscos laborals. Un cop s’hagi fet, tornar a elevar el problema a una reunió de la CIVE a partir del mes de setembre.

Així doncs, no hi ha solució immediata a un problema que ja ens trobem en aquesta campanya.

 

  1. Interpretació de contractació de durada determinada, article 26 del Conveni.

La part social demana que es respecti l’esmentat article. En concret l’article 26.10. S’ha de comprovar que l’acord signat respecta el conveni i, en tot cas, elevar-ho a la Comissió de Seguiment de l’Acord de la Borsa. El més impactant és que el departament d’Interior confirma que la comissió no s’ha reunit mai.

 

  1. Funcions de la categoria professional de B-Dinamitzador/a lingüista.

Demanem tenir la descripció exacte del lloc de treball i les tasques que ha de desenvolupar les persones que ocupen llocs d’aquesta categoria, ja que ens consta que estan realitzant taques que no els hi pertoca. Hi ha, a més una demanda històrica de reclassificació del lloc de treball d’aquest grup professional. Funció Pública argumenta que és un tema que s’ha de tractar al Comitè Intercentres del departament de Justícia, on ja s’està negociant (negociacions lentes i molt intermitents, això si).

 

  1. Torn obert de paraules.

Els sindicats han afegit una pregunta sobre la convocatòria 444/23 del departament d’Interior, on es requereixen sis places de personal EPAF que contravenen els acords de la borsa de treball del departament. Es tracta d’una categoria D1 i consten alguns criteris valorables com ara llicenciatura en Biologia. Funció Pública argumenta que desconeix com està portant-se aquest tema; demanarà informació al departament d’Interior i informarà properament a la part social. Esperem que no triguin gaire per poder resoldre aquest tema, ja que la campanya està al caure.

Veure en PDF: Cataccrac CIVE maig 23