TARDA FESTIVA DE SANT JORDI

 

Sant tornem-hi.

 

Com cada any tornen els dubtes envers la tarda festiva de Sant Jordi i no hauria de ser així. Diu el Decret 48/2014 de jornada i horaris (l’ultim publicat al respecte):

 

14.2. Durant els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi, només s’han de mantenir els serveis essencials que determinin els secretaris i secretàries generals de cada departament dins del seu àmbit competencial. Aquests dies i aquestes tardes tenen caràcter de no recuperables i, si coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte de compensació horària.

Per tant, en aplicació de l’article 14.2 del Decret 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, la tarda del dia de Sant Jordi té la consideració de tarda festiva i només s’han de mantenir els serveis essencials.

De manera que NO hem d’esperar cap instrucció de FP perquè, tal com diu al decret, només ha de fer instruccions aclaridores en el cas que Sant Jordi caigui en dissabte o diumenge.

 

Un dia festiu (en aquest cas 2,5 h) és un dret de tothom i ningú no el pot negar.

 

Hem sentit de companyes i companys que se’ls hi nega amb l’argument peregrí que no fan horari de tarda. Això és inconcebible, el personal PAS es regeix per la normativa del personal d’administració i serveis i té tot el dret, com qualsevol subaltern, auxiliar administratiu o administratiu a gaudir de la tarda festiva de Sant Jordi. Només en cas de mantenir serveis essencials, que són els de garantir l’atenció a la ciutadania, es podria negar aquest dret i posposar el gaudiment d’aquestes dues hores i mitja durant la setmana del 22 al 28 d’abril.

 

Els comandaments reben una compensació econòmica a les nòmines que, entre d’altres qüestions, els obliga a conèixer les normatives que han d’aplicar amb correcció i coherència.

 

A més a més, encara estem esperant la resposta del Departament d’Educació a les demandes formulades al grup de treball de la Mesa Sectorial sobre el personal PAS que es va crear a petició de IAC-CATAC.

 

Per altra banda, avui hem registrat un escrit dirigit a la Secretària General d’Administració i Funció Pública en relació a l’oferta d’ocupació pública de 2024 i la convocatòria d’oposicions de subalterns:

INFOCATAC Educació Sant Jordi