En els darrers dies a IAC-CATAC ens arriba amb freqüència el dubte sobre la inclusió del personal PAS al consell escolar.

La consulta repetitiva està centrada en el desconeixement de la normativa i/o la pressió soferta per molts companys i companyes des de l’equip directiu amb l’argumentari (fals) de la seva obligació a formar part del mateix.

NORMATIVA

Diu l’article 23 de la Constitució que: “Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.”

A la llei 12/2009 d’educació, a l’article 19.3 podem llegir que: “En els centres sostinguts amb fons públics, els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar del centre.”

Al decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, de la composició del consell diu a l’article 45 apartat f): “Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

Dit d’una altra manera, les lleis d’aquest país garanteixen el dret a elegir i a ser elegits de forma lliure i cap ciutadà no pot obligar a un altre a formar part del consell escolar del centre perquè:

  • 1er) per ser candidat has de presentar lliurement la teva candidatura.
  • 2on) Has de sortir elegit.

Per tant ¿el personal PAS té dret a formar part del consell escolar? SI

El personal PAS ¿Té l’ obligació de formar part del consell escolar? Rotundament, NO

 

PROS I CONTRES

PROS:

Un membre del personal PAS està present a les reunions del consell escolar amb veu i vot.

CONTRES:

  1. El personal PAS té una representació al consell escolar merament testimonial donat que la seva participació és mínima (només un únic representat) i representa entre un 4% i un 8%, en funció del número final de membres.
  2. El personal PAS NO veu compensades de cap manera les hores de reunions com sí que el té el personal DOCENT (això es pot definir com un greuge comparatiu o simplement com un menyspreu al col·lectiu PAS).
  3. El personal PAS membre del consell pot no sentir-se lliure d’expressar opinions contràries als seus comandaments.

Finalment la pròpia normativa sobre el consell escolar diu clarament que si no hi ha cap candidat la candidatura es declararà deserta. Per tant és una mostra més que no es pot imposar al personal PAS la pertinença al mateix.

 

Nota d’aclariment:

La inclusió d’una persona auxiliar administrativa amb l’excusa que és per prendre nota i redactar les actes, és un altre argument baladí que no figura en cap normativa sobre el consell escolar.

Veure en PDF: Cataccrac educació consell escolar 23