Tot i que encara estem al mes de setembre, ja podem dir que aquest ha estat un any llarg i complicat per a molts companys i companyes pel fet d’estar afectats per tot el procés d’estabilització, que sembla interminable. Tot i així, ja són moltes les treballadores i treballadors que estan veient el llum al final del túnel.

És cert que encara queda molt de camí per recórrer per a moltes persones, però hem de reconèixer que, mirant enrere, s’ha avançat molt i, que són milers de companys i companyes que, per fi, ja són funcionàries i funcionaris o personal laboral fix.

Des de IAC-CATAC som conscients que aquest capítol encara no s’ha tancat i que no s’ha fet a gust de tothom, però sí que el tram recorregut per part nostra ha estat vetllant pel benestar i el respecte a la dignitat de tothom. Sense rendir-nos, continuarem lluitant per l’objectiu final, que no és altre que tinguem llocs de treball dignes i estables per a tothom.

Lluitarem per acabar amb les bretxes que s’han obert en l’àmbit de funció pública com és la consolidació del teletreball, les trenta-cinc hores, el retorn immediat de les retallades, el retorn del FAS, el nou complement de productivitat, a més a més de les reivindicacions de dignificació dels llocs de treball i salaris justos.

Bé, per obrir boca, us fem, com ja és tradicional, un Cataccrac per començar el nou curs recordant-vos un seguit de qüestions que ja sabem, però que sovint s’obliden amb facilitat. Sobretot per part d’algunes direccions de centres i dels serveis territorials.

Aprofitem també per desitjar-vos que tingueu un bon curs i que estigueu plens del forces per afrontar-lo.

 

FUNCIONS I TASQUES DEL PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS I ALTRES INFORMACIONS

Un any més, tornem amb vosaltres a l’inici d’un nou curs escolar i, com sempre, per començar us desitgem el millor. IAC-CATAC us oferim els nostres delegats i delegades per tal que seguiu fent-nos les vostres consultes i suggeriments. Com cada any farem una repassada de les tasques que corresponen al personal subaltern, al personal auxiliar administratiu i al personal administratiu i us recordarem altres temes que us poden interessar.

Recordeu sempre que:

En el nostre espai web (a l’apartat de DOCUMENTS) es troben les actualitzacions de les guies de llicències i permisos que, tot i les particularitats dels centres educatius, poden ser una bona eina.

 

PERSONAL FUNCIONARI

WEB                                           GUIA

 

PERSONAL LABORAL

WEB                                           GUIA

A les instruccions d’inici de curs que elabora el Departament d’Educació, hi ha un apartat relatiu al personal PAS que podeu consultar, així com les adreces, respecte la normativa que ens afecta (que us facilitem més endavant),  per tal que conegueu el contingut de les vostres tasques i funcions.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf

La darrera vegada que es van repassar amb els sindicats va ser el 2006 i es van acordar una sèrie de límits que intentarem explicar-vos i que poden clarificar alguns aspectes dels que acostumeu a consultar. Són interessants les especificacions que consten entre parèntesi perquè limiten o especifiquen la redacció general. Hem afegit, en majúscules, comentaris sobre els criteris que es van acordar i que els serveis territorials coneixen. No ens cansarem de repetir que cal que quedi ben delimitada l’obligació de la “voluntarietat”:

El personal PAS es compromet amb la seva i va, molts cops, més enllà de les seves obligacions.

Cal que sigui ben clara, però, la frontera entre allò que has de fer i el que fas voluntàriament. La reducció de plantilles que han experimentat alguns centres ha comportat que molts companys i companyes hagin vist modificades les seves condicions de treball, especialment, pel que fa a les càrregues de feina i els horaris, en parlarem més endavant.

Fem una repassada general:

El responsable del centre educatiu és el Director/a o qui, segons la normativa, rebi l’ordre de substituir-lo. En cap cas el personal subaltern o altres membres del PAS de la secretaria han de romandre sols o soles al centre educatiu quan el centre estigui en funcionament o obert a la ciutadania. Fet que està reflectit als DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ I DE COORDINACIÓ, PUBLICATS PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Pàgines 40 i 41:

El personal auxiliar administratiu no té cap obligació de custodiar claus ni conèixer claus d’alarma ni d’accés als centres. Tampoc no ha de controlar els accessos.

El personal té les tasques definides: en cap cas el personal subaltern ha d’assumir tasques d’auxiliar ni el personal auxiliar ha de fer tasques de subaltern. Pel que fa al personal subaltern al que se li demana que faci tasques d’auxiliar, heu de saber que no hi ha cap mecanisme legal de reconeixement econòmic ni de mèrits d’aquest fet, llevat que hi hagi un nomenament de la categoria corresponent. Hi ha mecanismes de compensació de dubtosa legalitat (pagament d’hores extraordinàries o pagaments per fer tasques de superior o diferent categoria dins el mateix horari) la qual cosa us deixa en situació d’indefensió davant d’una exigència en cas d’incompliment.

El personal PAS té una jornada definida de 37.30h de dilluns a divendres i de 35h els mesos de jornada intensiva: JUNY, JULIOL, AGOST (el centre està tancat) i SETEMBRE. La feina més enllà de les 22h és feina nocturna i els dissabtes i diumenges no hi ha l’obligació de treballar. Si es fa, té la consideració d’hora extraordinària i, en conseqüència, VOLUNTÀRIA. Cal que sigui compensada i que es pacti la manera prèviament. Recordeu que setembre també forma part del període de jornada intensiva establer en el Decret de Jornada i Horaris.

Llevat de situacions puntuals i excepcionals no es pot modificar l’horari del personal, sense una resolució expressa al respecte que ha de conèixer el Servei Territorial. Convé que els serveis territorials coneguin quan es produeixen canvis sobtats d’horari i que presenteu les al·legacions que corresponguin. La normativa preveu una revisió anual genèrica dels horaris. En alguns casos, si no hi ha cap incidència, es prorroga directament el del curs anterior.

El procediment normal és:

  • El treballador o treballadora proposa un horari determinat
  • La Direcció proposa un horari pel personal.
  • La Direcció, cas que la petició provingui del PAS, dóna el vistiplau o proposa les modificacions oportunes amb arguments relacionats amb l’adequada organització del centre. S’ha de trametre la proposta definitiva als serveis territorials o consorci.
  • El PAS rep una resolució personalitzada de l’horari que ha de fer: cas que hi hagi desacord, el treballador o treballadora pot fer al·legacions als SSTT o CEB, que han de ser revisades. En tot cas, cal tenir en compte situacions específiques de conciliació i afavorir les jornades continuades. Us recomanem que parleu amb les nostre delegades que us assessoraran sobre com fer aquestes al·legacions. En el cas de situacions imprevistes, caldrà que la direcció del centre consensuï amb el treballador o treballadora la seva realització i, en tot cas, la compensació de les hores extres fetes.

– Per defecte les vacances, amb caràcter general, s’ha de fer coincidir amb el període d’inactivitat del centre. En cas que fos necessari s’hauran de pactar i consensuar amb el personal PAS amb antelació adient.

– La llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral preveu una sèrie de permisos que no resten subjectes a les necessitats del servei. En aquests casos, només s’ha de comunicar la data de realització i justificar el motiu que els origina. La direcció del centre no pot posar cap impediment per al seu gaudiment.

– El reciclatge és una responsabilitat de la comunitat educativa: pares, mares, alumnat, professorat i no només el personal PAS. La frontera entre reciclar i haver de revisar papereres per classificar els residus està claríssima. EL PERSONAL SUBALTERN NO HA DE REVISAR PAPERERES PER CERCAR AMPOLLES, LLAUNES NI CARTRONS, SINÓ QUE CAL PROCURAR QUE TOTHOM UTILITZI ELS RECIPIENTS ADEQUATS DE CLASSIFICACIÓ. Hi ha un personal que s’encarrega de les papereres i de la gestió dels residus. Si la recollida del paper implica la càrrega excessiva de pes o una feina de revisar papereres, caldrà que la Direcció habiliti les mesures necessàries per protegir la salut de les persones encarregades i ha de vetllar que els residus es dipositin de manera adequada i que tot plegat es reculli sense esperar que calgui arrossegar un pes excessiu. Enlloc diu que el personal docent i l’equip directiu no sigui responsable també de reciclar dins del centre educatiu.

–  No oblideu protegir la vostra salut, l’espai de treball és important i cal que aplegui les condicions adequades. Teniu a la vostra disposició els delegats i delegades de prevenció de IAC-CATAC, que us ajudaran a detectar i solucionar tot allò que us afecti. Les persones que ens coneixeu i que ens heu vist treballar podeu explicar als companys i companyes què fem i com. Si us adreceu a nosaltres, us podem donar un cop de mà.

 

La taula, la cadira, els espais de treball, etc han de complir unes determinades condicions que cal que vagin millorant en tots els centres. La direcció disposa d’unes recomanacions sobre les condicions òptimes que han de complir aquests espais, per la qual cosa, cal que ens comuniqueu les deficiències: ens juguem la salut.

És important que recordeu el següent: la inspecció educativa no té cap jerarquia directa sobre el personal auxiliar i subaltern. La vostra referència inicial  és la Direcció del Centre, que organitza la vostra feina, i el Servei Territorial corresponent. No oblideu que sou treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i teniu els mateixos drets que la resta de persones que treballen a qualsevol altra oficina. La inspecció educativa té unes atribucions concretes que en cap xas impliquen jerarquia sobre el PAS, tot i que poden intervenir, a requeriment de la direcció, sobre tots els aspectes que afecten una bona marxa del centre. HEU DE TENIR EN COMPTE, MOLT ESPECIALMENT, QUE NO SÓN ESPECIALISTES NI TENEN CONEIXEMENTS SOBRE SALUT LABORAL. PER LA QUAL COSA NO US HAURÍEU D’ADREÇAR A LA INSPECCIO EDUCATIVA EN TEMES DE SALUT LABORAL, SOBRETOT, QUAN ES TRACTA DE CONFLICTES PSICOSOCIALS, DE CONVIVÈNCIA O DE FORMES DE COMANDAMENT INCORRECTES. FINS I TOT, EN CAS DE CONFLICTE RESPECTE LES TASQUES QUE S’HAN O NO DE FER. EL LLOC ON ADREÇAR-SE SÓN ELS SERVEIS TERRITORIALS.

NOTA ADICIONAL: la creació, per part del Departament, d’escoles-instituts no modifica les tasques del personal subaltern i correspon al Departament d’Educació clarificar la situació que produeix la dualitat d’existència als centres del personal subaltern de la Generalitat de Catalunya i de l’administració local.

 

FUNCIONS PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf
– La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
– La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
– La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre:
– Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa (AUTENTICACIÓ) , franqueig…). EL CONTINGUT I DISSENY DE LA CORRESPONDÈNCIA NO CORRESPON AL PAS. La transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions (ALGÚ ALTRE ELS HA D’ELABORAR, REDACTAR, DISSENYAR…)
–  Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas), (NO HAN D’ELABORAR LES DADES, SINÓ TRACTAR-LES INFORMÀTICAMENT EN ELS APLICATIUS CORRESPONENTS. PER EX.: UNA COSA ÉS INTRODUIR DADES COMPTABLES I UNA ALTRA… GESTIONAR LA COMPTABILITAT DEL CENTRE EDUCATIU).
 

.-  L’atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre, (EN CAP CAS SOBRE ELS TEMES DE GESTIÓ I DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU I MAI SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT EDUCATIVA NI DISCIPLINÀRIA DE L’ALUMNAT)

.-  Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…), (NOMÉS RECEPCIÓ, COMUNICACIÓ… LA GESTIÓ DEL PERSONAL ÉS UNA ATRIBUCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU).
.-  Realització de comandes de material, comprovació d’albarans…, d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre, (COMANDES SEGONS ENCÀRREC, COMPROVACIÓ… EN CAP CAS GESTIÓ DEL MATERIAL NI GESTIÓ COMPTABLE).
.-  El manteniment de l’inventari, (ALS EFECTES DOCUMENTALS, SEGONS LES INSTRUCCIONS DE L’EQUIP DIRECCTIU RESPECTE EL MATERIAL QUE ARRIBA O SE’N VA).
.- Control de documents comptables simples, (ALBARANS, COMPROVACIÓ MATEMÀTICA, ORDRE, NUMERACIÓ… NO GESTIÓ COMPTABLE).
.-  Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast  (disposicions, comunicats…). SEGONS INSTRUCCIONS DE L’EQUIP DIRECTIU, EN CAP CAS ÉS RESPONSABILITAT DEL PAS SI NO ES DIFON ALGUN TEMA D’INTERÈS O QUE IMPLICA RESPOSTA, SI NO HA REBUT LA INSTRUCCIÓ DE DIFONDRE-HO.

 

En el cas de centres de primària, el personal subaltern depèn de l’Ajuntament corresponent, tot i que és responsabilitat de la Direcció vetllar pel bon funcionament del centre sense que, un incompliment municipal justifiqui una modificació de tasques del personal auxiliar o administratiu del Departament d’Educació.

 

FUNCIONS PERSONAL SUBALTERN
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf
Tasques
·      Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament. Vol dir que, dins del coneixement que dona el fet de visitar sistemàticament les dependències del centre, ha de comunicar qualsevol incidència que detecti… això no comporta haver de reparar les instal·lacions, ni els mobles, ni els equipaments ni el mobiliari.
·      Obertura i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament. Això vol dir: encendre i apagar… i comunicar incidències a qui les hagi de resoldre. Cal recordar que la manipulació d’instal·lacions d’un usuari implica coneixements i proteccions específiques.
·      Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais del centre, (mentre es fa això i si no hi ha cap membre de l’equip directiu, el centre romandrà tancat mentre el personal subaltern fa la seva feina internament).
·      Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
·      Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic…).
·      Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre, en aquest cas és tracta d’una primera atenció fins que la persona és derivada a la unitat o persona corresponent.  Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…), que no implica gestió de les comandes.
·      Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat, cal tenir cura en cas que es tracti de moure elements de baix pes però en gran quantitat. Les persones que tingueu alguna circumstància de salut que us impedeixi fer determinades coses, cal que ho comuniqueu als serveis de prevenció per tal que determinin les correccions necessàries en funció de l’acreditació d’aquests dificultats.
·      Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
·      Vigilar les instal·lacions del centre.
·      Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
·      Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
·      Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
·      Atendre l’alumnat.
·         Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre. Seguiment de fotocòpies vol dir gestionar l’ús de la fotocopiadora en base a les instruccions de cada centre i comptabilitzar les fotocòpies realitzades. Això no vol dir haver de fer de policia de la màquina fotocopiadora.
·      Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu.
·         Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
·         Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc. sobre material propi de l’activitat del centre. Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides, en cap cas el personal subaltern s’ha de fer càrrec de l’alumnat ni a l’aula, ni durant l’esbarjo ni als passadissos. Vol dir que ha de col·laborar amb el personal docent en la vigilància general de les dependències. La cura i custòdia de l’alumnat és una tasca docent.
·         Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del Centre, cal fer allò que diu el sentit comú i, en cas d’accident, intervenir segons el que disposi el protocol d’actuació de cada centre i dins les funcions que expressament estiguin assignades en aquest. És obvi que l’auxili de les persones és una obligació de tothom.
·         Recollida i distribució dels justificants d’absència dels i de les alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat, en cap cas el personal subaltern ha de fer gestions amb la família respecte l’absentisme dels seus fills i filles. La relació amb l’alumnat és del personal docent. El personal subaltern ha de recollir i traslladar els comprovants, les trucades o les incidències a la direcció del centre o a la persona que aquesta determini dins del cos docent.
·         Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació si s’escau…, en cap cas el personal subaltern ha de donar informació sobre la tramitació administrativa, les fases del procés o els continguts de la normativa. La tasca del personal subaltern és dirigir la gent que s’adreça al centre a la unitat adequada, repartir els impresos que se’ls demana i fer les tasques relacionades amb la tramitació que es corresponguin a alguna de les assignades (còpies, distribució de documentació…)
·         Primera atenció telefònica i derivació de trucades, en la mateixa línia, el personal subaltern ha de fer l’atenció inicial i donar informació sobre aspectes bàsics del centre, ubicació, horaris i formes de posar-se en contacte i ha de derivar les consultes a la unitat corresponent.
·         Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets…).
·         Realització d’encàrrecs, a dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus…).
·         Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. Un altre cop hem d’aplicar el sentit comú: el personal subaltern té la mateixa obligació que la resta del personal que consisteix en intervenir en tot allò en que calgui per protegir la resta de companys i companyes i l’alumnat. Cal avisar a qui pertoqui (cossos policials, bombers, etc.), i procurar que no s’incrementi el mal que hagi provocat la incidència. En altres supòsits cal demanar instruccions específiques al director del centre o a Serveis Territorials.
·         En cap supòsit el personal subaltern ha de gestionar diners (cobrament de quotes, dossiers, llibres, etc).

 

 

PUNTUALITZACIONS IMPORTANTS PER A TOT EL PERSONAL PAS
NO correspon al personal PAS fer tasques de neteja més enllà del que suposa la seva higiene i seguretat personal.
NO ha de fer recepció de paqueteria aliena al centre i/o personal.
NO ha d’obligar a ningú a que porti mesures de protecció, en tot cas, la seva tasca és orientativa i ha d’avisar als responsables en cas de detectar mancances al respecte.
NO té autoritat per prendre la temperatura corporal a ningú.
NO ha de buidar papereres ni recollir brutícia d’espais del centre, per això hi ha el personal de neteja.
NO ha de dispensar gel hidroalcohòlic, sinó informar al personal de la seva existència i ubicació.
NO ha de realitzar tasques de manteniment, jardineria, etc., que no són part de les seves obligacions.

Un consell per finalitzar aquest petit recull:

Si en qualsevol moment sentiu que a la vostra feina hi ha quelcom que no funciona bé i que la vostra persona està sent discriminada especialment, teniu les eines adequades per donar solució al mateix departament:

Protocol per a la detecció d’assetjament a la feina

 

Veure en PDF: Cataccrac Educació inici curs 23-24