El passat 29 de juny, dins les mesures aprovades al RD 5/23, hi havia les modificacions de permisos i de conciliació. Modificant, així, alguns preceptes dels articles 48 i 49 del TREBEP, i dels articles 34 i 37 de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores. Els permisos que modifiquen el TREBEP són d’aplicació des del dia 30 de juny de 2023 (dia següent a la publicació del RD/23 i entrada en vigor). Cal tenir en compte, però, que tot i ser VIGENTS, el Reial Decret ha de passar per la validació de les Corts Generals en un termini de 30 dies.

Així doncs, mirant d’ampliar la guia de permisos de IAC-CATAC, les modificacions i incorporacions serien aquestes:

GUIA DE PERMISOS, LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES I VACANCES DEL

PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL DEL VI CONVENI

 PERMISOS PER CURES

Accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari 

Art. 48 a) del TREBEP i Acord MEPAGC 20/4/2022

Familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat de la persona cònjuge, laparella de fet o de familiar fins al primer grau o una persona diferent convivent: 5 dies hàbils sempre.

Familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat: 4 dies hàbils sempre.

El permís per hospitalització es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització, que comprèn totes les modalitats: l’ingrés hospitalari, l’hospital de dia, l’hospitalització domiciliària i les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari que precisin de repòs domiciliari. En aquest darrer supòsit, caldrà acreditar mitjançant document mèdic la necessitat del repòs domiciliari de la persona intervinguda.

Les retribucions no resten afectades i no està subordinat a les necessitats del servei.

Mort de familiar fins al segon grau.

Art. 48 a) del TREBEP

De la persona cònjuge, la parella de fet o familiar fins al primer grau:3 dies(quan el succés és a la mateixa localitat del lloc de treball) o5 dies(quan el succés és en una localitat diferent al lloc de treball). 

De familiar fins al segon grau:2 dies(quan el succés és a la mateixa localitat del lloc de treball) o4 dies(quan el succés és en una localitat diferent al lloc de treball). 

Permís parentalper cura de fill, filla o menor acollit/da per temps superior a un any, fins que compleixi 8 anys

Art. 49 g) del TREBEP

8 setmanes, contínues o discontínues, en jornades a temps complet o temps parcial.Gaudi per setmanes completes, sol·licitant-les quinze dies abans.Supeditat a les necessitats del servei i d’acord amb els termes que s’estableixin de forma reglamentària. 

REDUCCIONS DE JORNADA PER CURES

Cura de fill/a menor de 23 anys amb càncer o una altra malaltia greu

Art. 49 d) del TREBEP 

Reducció de jornada per:complerts els 18 anys del fill o filla, es podrà reconèixer el dret a la reducció de jornada fins als 23 anys si el diagnòstic és d’abans de la majoria d’edat. En cas de discapacitat igual o superior al 65% del fill o filla acreditada abans dels 23 anys, aquesta reducciópot mantenir-se fins als 26 anys. (Segon i tercer paràgrafs).

GUIA DE PERMISOS, LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES I VACANCES DEL PERSONAL LABORAL DEL VI CONVENI

 PERMISOS PER CURES

Per causa de força major en relació amb familiars o persones convivents per raó de malaltia o accident

Art. 37 Estatut dels Treballadors i Treballadores

Permís retribuït d’hores d’absència del lloc de treball equivalent a 4 dies l’any. Caldrà acreditar el motiu de l’absència. 

Adaptació de la jornada de treball, en la concreció horària i la modalitat de treball (presencial i teletreball) per conciliar la vida laboral i familiar amb fills i filles menors de 12 anys, familiars fins al segon grau o altres persones dependents convivents que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per sí mateixes

Art, 34 Estatut dels Treballadors i Treballadores

En 15 dies l’empresa ha de comunicar l’acceptació. En cas de denegació o de plantejar una proposta alternativa, l’empresa haurà de justificar-ne les raons.

Veure en PDF: Cataccrac Permisos RD 5-23