CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI

                       

 

INFOCATAC convocatòria 824 (A1, C1)

 

 

El 20 de febrer s’ha publicat la Resolució PRE/423/2024 de convocatòria de processos de selecció de tècnic superior (A1) i d’administratiu (C1) (codi 824). La inscripció s’ha de fer telemàticament a través del portal de la Generalitat, des de les 9 h del dia 21 de febrer fins a les 9 h del 20 de març de 2024. Tot seguit fem un resum dels aspectes més destacables de la primera convocatòria d’oposicions ordinàries després de la Llei 8/23 i dels processos d’estabilització:

 

 

Annex 1, bases comunes

 

Del punt 3 és destacable l’apartat segon on s’especifica que només es pot participar en un torn, o lliure o promoció interna. Si es fa una inscripció al torn de promoció interna i no es reuneixen els requisits per participar-hi, seran admeses al torn lliure. En el cas del cos superior, les persones aspirants poden participar en més d’una opció indicant l’ordre de preferència i només podran ser nomenades d’una sola opció en cas d’aprovar-ne més d’una.

 

En el punt 7 es determinen les seus dels exàmens, que seran Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona i en la sol·licitud s’ha de fer constar a on es vol fer l’examen. L’apartat segon també és destacable que es pot sol·licitar l’ajornament de la realització de l’examen per casos de força major degudament justificats.

 

L’article 8.3 defineix com serà la fase oposició de la convocatòria. En tots dos cossos aquesta fase són 60 punts.

 

 

 

 

 

 

 

L’article 8.5 defineix la fase de concurs, on la puntuació màxima és de 40 punts.

 

 

 

(* Segons Llei 8/23 queden exclosos les convocatòries dels processos d’estabilització de la Llei 20/21)

 

Resolució d’empats:

 

1 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase d’oposició en el seu conjunt.

2 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta de l’exercici de supòsit pràctic, tipus test.

3 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en l’exercici de test de coneixements de la part específica del temari de cada opció. Aquest criteri no és d’aplicació en relació amb el procés de l’escala administrativa del cos administratiu.

4 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase de concurs en el seu conjunt.

5 – la persona aspirant que hagi obtingut major valoració en els mèrits, per l’ordre en què estan establerts en la base comuna 8.5.1 d’aquesta convocatòria.

6 – la persona aspirant que tingui més dies de serveis prestats als efectes de la valoració del mèrit de serveis prestats.

7 – Si encara persistís l’empat, finalment, el Tribunal Qualificador determinarà el criteri de desempat aplicable en darrer terme.

 

En l’article 11, adjudicació de llocs de treball i nomenament, especifica que els nomenaments seran de caràcter definitiu. Primer escolliran per ordre el torn de promoció interna i, posteriorment, el torn lliure.

Dins de cada torn, primer les persones que participen en relació a les places reservades.

 

 

IMPORTANT, l’article 12 estableix que totes les persones que hagin superat el concurs oposició hauran de fer una formació obligatòria impartida per l’EAPC, per “disposar de les habilitats i competències del cos”.

 

Annex 2 i 3

 

Relació de places convocades de cada cos:

 

 

 

 

 

A1* En relació a l’opció de Medi Ambient, pendent d’aprovar-se la creació de l’escala corresponent a aquesta opció -Ambientòlegs- dins el cos Superior. Quan estigui creada s’hi convocaran les places que correspongui.