REUNIÓ GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ DE LA MEPAG

17 de gener de 2024

 

Cataccrac Grup de Treball Estabilització 17 gener 24

El passat dimecres 17 de gener es va reunir el grup de treball d’estabilització depenent de la MEPAGC, des de la IAC-CATAC, un dels sindicats que conformen la IAC, majoritari del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, us fem un resum dels aspectes més destacats que s’apliquen al nostre segment.

Concurs Oposició d’Estabilització

 

Des del 19 al 25 de gener tindran lloc els actes d’adjudicació de les convocatòries 600, 650 i 700. Es preveu que els nomenaments es publiquin al DOGC la darrera setmana de gener. A partir d’aleshores hi haurà un mes per fer la presa de possessió dels nous funcionaris i funcionàries.

En aquest sentit, la normativa actual estableix que els nomenament de personal funcionari són un nou vincle i, per tant, hi ha d’haver liquidació dels dies de vacances i d’assumptes personals. Encara que es valorarà si es podria fer una excepció per necessitats de servei en cas de continuïtat en el propi departament.

IAC-CATAC hem demanat que es facin contractes de reforç per al personal interí que quedi desplaçat, tal com es va fer al concurs de mèrits. En tot cas, aquest reforç no ha d’afectar a rebre la indemnització corresponent tal com diu l’article 2.6. de la Llei 20/21 per al personal que s’ha presentat als processos selectius.

Totes les  persones que vulguin retornar a la plaça on estaven treballant abans dels actes d’adjudicació hauran de presentar-se a la convocatòria d’ATRI corresponent, i en cas de guanyar-la, es faria una comissió de serveis, sempre que sigui del mateix cos. Cal tenir en compte, que les places ATRI poden estar afectades per un procés futur (promoció interna, concurs oposició ordinari) i en l’imminent concurs de trasllats, el Departament de referència perquè s’assigni una nova plaça és on s’ha estabilitzat, encara que la plaça sigui provisional, o el departament on es té la plaça definitiva.

Les persones que vulguin agafar excedència voluntària, si compleixen el requisit de portar 5 anys ininterromputs a l’Administració Pública, aquesta serà per interès particular i s’haurà d’ocupar la plaça ATRI en forma d’interinatge. Cal recordar que aquesta excedència no permet el reingrés fins passats 2 anys i no té reserva de lloc, encara que l’ocupació sigui definitiva. Des de IAC-CATAC estem pressionant als grups parlamentaris perquè eliminin aquesta norma de la Llei d’Acompanyament de Pressupostos i es torni a l’excedència per incompatibilitats en qualsevol supòsit d’ocupació d’una lloc de treball al sector públic.

Tot i així, les persones funcionàries que hagin estabilitzat en un altre cos hauran de prendre possessió efectiva del lloc adjudicat per adquirir la condició de funcionàries del cos corresponent. Quedaran en situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte del cos d’origen, al qual podran reingressar. Tindran l’opció, però, de manifestar si el que volen és quedar-se en situació d’excedència per incompatibilitats al cos nou i romandre a la situació actual abans de la presa de possessió

Pel que fa a la convocatòria d’enginyer tècnic de forest, cos de diplomatura (convocatòria 626), IAC-CATAC hem sol·licitat que no es faci l’acte d’adjudicació fins que no es resolgui l’expedient d’informació reservada que hi ha sobre aquesta convocatòria, tal com ha dit el Síndic de Greuges.

Indemnització

 

Funció Pública comunica que les persones que segons el TREBEP tinguin dret a indemnització se’ls pagarà d’ofici. IAC-CATAC hem reclamat que aquesta indemnització sigui efectiva també per al personal que ja tenien el dret a percebre-la després del concurs de mèrits.

Funció Pública estableix com a requisit haver-se presentat als dos processos d’estabilització, sempre i quan hi ha hagut les dues convocatòries. Des de IAC-CATAC estem elaborant un model de reclamació de la indemnització en cas que, finalment, d’ofici arribés tard.

 

Oposicions ordinàries

La darrera setmana de gener, principis de febrer, està previst que es publiquin les convocatòries del cos Superior  (662 places) i Administratiu (598 places) segons les ofertes del 2021, 2022 i 2023. En aquest sentit, Funció Pública ha denegat a la part sindical la negociació parcial de les bases, tot i que IAC-CATAC hem insistit que les persones funcionàries que degut al baix nombre de places convocades del seu cos o categoria no han estabilitzat, tinguin una meritació conseqüent.

En tot cas, la fase d’oposició serà un 60% i la de concurs un 40%. El que encara no hem pogut saber perquè FP no ens ho ha comunicat és si tots els cossos tindran dues proves tipus test i si aquestes seran eliminatòries entre sí.

Cap a l’abril es convocarien la resta de cossos o categories que tenen ofertes d’ocupació pública 2021, 2022 i 2023, que acumularan les places. IAC-CATAC hem insistit a FP que hi ha cossos i categories que no tenen places convocades i que al juliol del 2024 comencen a finalitzar-se els nomenaments de tres anys que fixa el Decret 14/21, Icetazo, que ratifica la Llei 20/21, i que van pactar, al 2021, CCOO, UGT i CSIF amb el Ministeri. Aquests cossos i categories estan previstos que surtin a l’OOP del 2024.

Oferta Ocupació Pública 2024

Està pendent de la publicació de la “Ley de Presupuestos del Estado” i de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Un cop més, la manca de previsió i la signatura fàcil, ha deixat a milers de personal funcionari i laboral com a moneda de canvi per als polítics. IAC-CATAC reiterem, un any més, que el personal funcionari i laboral tenim uns drets i no som resultat de pactes partidistes.

Concursos de trasllats

Al llarg del 2024 s’aniran publicant els concursos de trasllats dels cossos de l’administració de la Generalitat de Catalunya. La publicació de cada cos anirà en funció de la seva afectació de la promoció interna especial. Properament s’iniciarà dels cossos que no tenen afectació de la promoció interna. En tot cas, la resolució dels concursos de trasllats serà anterior als nomenament de les oposicions ordinàries, tot i que poden desenvolupar-se paral·lelament.

Recordem l’acord de barems que la IAC vam signar:

Aquests primers concursos de trasllats són en dues fases d’adjudicació. El concurs és únic per a cada cos, i es convoquen totes les places en dos annexos: adjudicació directa (places vacants) i resultes (places en ocupació definitiva). Les dues fases d’adjudicació consten en què primer l’aplicatiu adjudica les places de les persones funcionàries de carrera anterior als processos d’estabilització i la segona a tota la resta. La Resolució del concurs també és única.

Abans de final de mes es començaran a convocar els primers concursos de trasllats amb aquestes bases.

Pel que fa al personal laboral, l’acord modifica el conveni col·lectiu, que es negociarà en breu. Un cop es faci efectiu es farà, també, en dues fases: una primera fase, per al personal que ja era fix abans de la resolució del concurs de mèrits; i una segona fase, per al personal estabilitzat en els dos processos.

Promoció Interna Especial

La Llei 8/23 estableix una promoció interna especial vinculada als processos d’estabilització, amb una convocatòria del 45% del nombre de places convocades a l’estabilització. Aquesta PIE ve donada gràcies a IAC-CATAC que vam reclamar un concurs de mèrits en promoció interna per als funcionaris i funcionàries anteriors als processos d’estabilització. Finalment, es van aconseguir les mateixes condicions que el concurs-oposició d’estabilització (temari reduït, exàmens teòric i pràctic tipus test i no eliminatoris entre sí, i fase de mèrits on el que més puntua és l’experiència del cos del qual es promociona). Aquesta promoció interna, per llei, només poden participar els funcionaris anteriors als processos de selecció, tal com indica l’article 1.4 a): “Han d’haver accedit com a funcionaris de carrera al cos, escala o especialitat des del qual promocionen dos anys abans, com a mínim.”

 

Gràcies a IAC-CATAC, l’Administració de la Generalitat de Catalunya és la única administració que té una promoció interna especial vinculada als processos d’estabilització.

Cal recordar que els processos ordinaris també tenen torn de promoció interna i que per tant hi haurà dues oportunitat per aconseguir aquesta promoció.