4 anys després tornen a haver eleccions sindicals. Les eleccions es realitzen una mica després dels 4 anys, per fer coincidir les votacions a tota la Generalitat, a tot el territori al mateix temps.

Des de les passades eleccions IAC-CATAC hem estat demanant el vot electrònic per afavorir la participació. Hem fet escrits a la Consellera, Secretària General, ho hem portat a les diferents meses i no hi ha hagut forma. El vot electrònic ja estava dins el pla de Govern del Govern anterior i ja havia de ser una realitat fa 4 anys, quan es va fer, fins i tot, una prova pilot. 4 anys després, amb el teletreball implantat, amb l’Administració electrònica funcionant, el vot electrònic per a les eleccions sindicals no és possible. Això és del tot incomprensible i més, quan hi ha diversos llocs on aquest és una realitat des de fa anys: universitats i cambres de comerç en són un exemple. De què tenen por alguns sindicats? Per què l’impedeixen?

I dit això, seguim amb unes eleccions sindicals tradicionals, on es trien les persones representants a les Junta de Personal i el nombre de representants en aquestes és el que dona la representativitat a les Meses de negociació.

És molt important que aquestes eleccions tinguin un alt índex de participació, per aconseguir que les Meses de negociació siguin realment representatives, estiguin avalades pel col·lectiu. En aquestes eleccions està cridat a votar el personal FUNCIONARI DE CARRERA I INTERÍ de tota la Generalitat de Catalunya.

PROCEDIMENT DE VOTACIÓ

Els dies de votació són:

  SSCC ST Girona ST Tarragona ST Lleida ST Barcelona
Votació 21 i 22 de novembre 18 de novembre només personal penitenciari.*

22 de novembre tot el personal

18 de novembre només personal penitenciari.

22 de novembre tot el personal

18 de novembre només personal penitenciari.

22 de novembre tot el personal

18 de novembre només personal penitenciari.

22 de novembre tot el personal

Horari De 8 h a 16 h De 8 h a 16 h De 8 h a 16 h De 8 h a 16 h De 8 h a 16 h

* el personal que presta serveis al Centre Penitenciari Obert de Girona (Mesa Parcial 013) votarà el dia 22 de novembre, únicament.

Per exercir el dret a vot tenim els permisos següents, que estan recollits a la Circular 7/2006, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

Circular 7/2006

1.- PERMÍS PER A L’EXERCICI DEL VOT

1.1.- El personal que presti serveis a l’Administració de la Generalitat mitjançant una relació de caràcter administratiu que tingui la condició d’elector en les corresponents eleccions sindicals del personal funcionari disposa, en funció d’on es trobi ubicada la mesa electoral en la qual ha de votar, del següent permís retribuït i no recuperable.

1.1.1.- Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora.

1.1.2.- En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins de la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.

 1.1.3.- En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada ordinària i fins a un màxim de dos hores per aquell que la tingui inferior a l’ordinària.

1.2.- El personal que tingui una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’establert per al dia de la votació a les meses electorals, no té dret al permís. 1.3.- Quant a la durada d’aquest permís, els responsables de personal poden aplicar criteris de flexibilitat tenint en compte les circumstàncies concretes de cada centre de treball.

1.4.- Correspon també als responsables de personal de cada departament determinar el moment d’utilització del temps concedit, per tal de garantir la bona marxa dels serveis durant el dia de la votació.

IAC-CATAC ha demanat que la flexibilitat es tradueixi en:

  • Canvi del dia de teletreball durant aquella setmana.
  • Si el dia de les votacions s’està en teletreball, que el centre de treball es consideri el domicili del treballador/a a efectes del permís per exercir el dret a vot, ja que en teletreball aquell és el seu centre de treball.

MESES DE VOTACIÓ

En l’apartat d’ATRI A DESTACAR, s’ha d’entrar a Eleccions sindicals 2023 i allà indica el dia i la mesa de votació que li correspon a cadascú per anar a votar.

VOT PER CORREU

Per exercir el vot per correu cal fer la petició prèvia via ATRI a l’apartat habilitat a tal efecte.

En l’apartat d’ATRI A DESTACAR, s’ha d’entrar a Eleccions sindicals 2023 i allà, a sota, hi ha una pestanya Vols fer la sol·licitud de vot per correu? on has d’accedir.

Llavors et demana que indiquis l’adreça on vols rebre les paperetes per exercir el vot per correu.

Una vegada t’arribin a casa les paperetes, hauràs d’introduir la papereta del sindicat al qual vols votar en el sobre de votació, tancar-la i aquest sobre amb la papereta i una fotocopia del teu DNI vigent, introduir-lo en un sobre més gran, que també t’haurà facilitat l’Administració o en un sobre més gran de la teva elecció.

En aquest sobre més gran has d’indicar com a destinatari la Mesa Parcial on t’indica que has d’anar a votar i en l’apartat de remitent les teves dades:

  • Codi de Mesa
  • Codi i nom del centre
  • Adreça del centre

 

I sinó ho diu expressament el sobre indicar CONTÉ VOT en gran.

Esperem que aquesta informació us sigui útil i convidi a tothom a anar a votar. La vostra participació és molt IMPORTANT.

 

TOTES SOM TREBALLADORES PÚBLIQUES, SI VOTES IAC-CATAC ET VOTES A TU

 

Veure en PDF: Cataccrac eleccions IAC-CATAC