L’Administració de la Generalitat, concretament la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor” va canviar l’any 2018, en perjudici del personal i en benefici de la nova asseguradora, el redactat de l’anterior assegurança de tot el personal de la Generalitat. Com a conseqüència d’aquest canvi, l’asseguradora, Vidacaixa SA, no fa efectives les prestacions per invalidesa fins passats dos anys del fet causant quan abans s’establia que s’havien de fer efectives immediatament.

a) Situació anterior al canvi

Amb anterioritat a l’any 2018 la Generalitat tenia subscrita amb l’Entitat AXA seguros” una pòlissa d’assegurances d’accidents personals, de cobertura per a tot el seu personal, que entre altres coses deia:

“El fet que la situació d’invalidesa permanent sigui susceptible de revisió per millora o agravació, no condicionarà a l’asseguradora per fer el pagament de la prestació assegurada, abonant la prestació en base a la resolució d’invalidesa…”.

D’aquesta manera, quan es produïa l’accident laboral i posteriorment la resolució d’invalidesa permanent per part de l’organisme competent, es meritava immediatament el dret a percebre la indemnització.

Totes les resolucions d’invalidesa permanent inclouen, sistemàticament, una clàusula que permet l’Organisme competent revisar la vigència de la invalidesa dins d’un període de dos anys. Per aquest motiu, es deixava clar en la pòlissa que la prestació es faria efectiva, és a dir, es pagaria, des del moment de la resolució d’invalidesa permanent.

b) El canvi en el redactat

Vet ací però, que l’any 2018 la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor” va subscriure altra assegurança (que substituïa l’anterior) amb l’Entitat “Vidacaixa SAU de Seguros y Reaseguros” que, aparentment, deia el mateix que l’anterior:

“Amb independència que la situació d’invalidesa permanent sigui susceptible de revisió per millora o agravació, l’asseguradora abonarà la prestació en base a la resolució d’invalidesa dictaminada per l’organisme competent…”.

Sembla doncs que la cosa quedava igual.

Tanmateix, el Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, entenem que assessorat per la subdirectora del ram del moment (que cal suposar que és la que més hi entén) va decidir afegir-hi un parell de línies al paràgraf anterior que diuen:

“… llevat que aquella contingui una data concreta de revisió, en el qual cas quedarà a criteri de l’assegurador el pagament

c) Vet ací el frau

Queda manifesta la voluntat de frau quan, en un primer paràgraf s’intenta fer creure que tot queda igual però resulta clar que el segon paràgraf deixa sense contingut el primer.

Fixem-nos-hi:

El primer paràgraf diu que la prestació s’abonarà encara que la situació d’invalidesa sigui revisable (sempre ho és). Es crea així l’aparença que la situació no canvia respecte a la pòlissa d’AXA, tanmateix, a continuació s’anul·la el que es diu al començament establint una excepció que, de facto, la buida de contingut:

“llevat que aquella contingui una data concreta de revisió” (aquestes resolucions sempre contenen una “data concreta de revisió”: dins dels dos anys següents es pot revisar la invalidesa), tot i que moltes se sap que no son recuperables, com la pèrdua d’un braç, o lesions irreversibles de columna, etc…

Produït el fet presentat com a excepcional (“llevat”) però que en realitat es produeix en el 100% dels casos, “quedarà a criteri de l’assegurador el pagament”.

d) Parlem clar

En poques paraules, VIDACAIXA pagarà quan vulgui. És a dir, dos anys després d’haver quedat invàlid.

Resultat final, com a conseqüència del “subtil” canvi en el redactat de la pòlissa, fet per la Direcció General de la que venim parlant o, més ben dit, per persones concretes d’aquesta Direcció General, es deixa de percebre, tot i la lamentable situació d’haver quedat en situació d’invalidesa, la indemnització que abans es percebia des del primer moment.

Hores d’ara VIDACAIXA, gràcies a la Direcció General i als seus responsables, el personal que ha quedat en situació d’invalidesa (cas força freqüent en determinats sectors com bombers, mossos i penitenciaris) s’han d’esperar, tot just quan més falta fa, dos anys per percebre la indemnització que els hi correspon.

Tot gràcies als afavoridors de VIDACAIXA (no sabem si a títol onerós o lucratiu) que els hi redacten les clàusules a mida.

Qualsevol persona de l’Administració pot patir un accident del que derivi una greu situació d’invalidesa, aquesta persona, a més, perdrà la feina actual. Algú entén que la prestació la facin efectiva fins passats dos anys?

Esperem que l’actual Administració prengui mesures ben aviat, tant respecte la vigència de les condicions de la pòlissa com respecte les persones responsables d’haver utilitzat i perjudicat a tot el col·lectiu de personal de la Generalitat en benefici, clarament de l’asseguradora i, cal investigar, de les pròpies persones responsables.

 

Veure el document