El divendres 12 de maig s’ha publicat la resolució PRE/1632/2023 per la qual es deixen sense efectes les actuacions relatives a les proves selectives del dia 29 d’abril de les convocatòries 600, personal funcionari, 643, d’agents rurals, 650 d’execució penal i 700 de personal laboral. Fixa una nova data per als processos selectius, 1 de juliol (643, 650 i 700) i 8 de juliol (600). En aquesta resolució no esmenta, encara, la indemnització per a les aspirants pendents d’un estudi jurídic per part de la Generalitat. Els nous exàmens aniran a càrrec exclusiu de la Generalitat de Catalunya i properament a ATRI s’obrirà una borsa de persones col·laboradores.

Aquesta norma retrotrau les actuacions al moment dels llistat definitiu d’admesos i exclosos. Per tant, l’Administració no publicarà les plantilles ni les correccions. A la nova convocatòria es podran presentar totes aquelles persones que consten en els llistats definitius d’admesos i exclosos. També és important destacar que la distribució concreta de les aspirants, a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, es difondrà abans de les proves a través del Portal de l’aspirant. Volem recordar que, tal com vam informar el dia 10 de maig, a la web de Funció Pública es troba l’informe d’anàlisi d’incidències que va realitzar la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit annexem la relació dels exàmens que es repetiran els propers 1 de juliol i 8 de juliol amb personal propi de la Generalitat. Veurem si queda algú, perquè el dia 1 de juliol comencen, també, les oposicions d’estabilització del cos de docents i el Govern s’ha vist obligat a retirar la seva mesura, aquest any, de presencialitat els primers dies de juliol del personal docent per no propiciar un altre desastre en les oposicions d’estabilització.

-1 de juliol- (lloc i hora a determinar)

643 Agents Rurals
650 Escala superior d’administració general del cos superior d’administració, opció dret. Àmbit funcional d’execució penal (codi: 651) Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal

(codi: 654)

Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit funcional d’execució penal

(codi: 652)

Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal (codi: 655)
Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal

(codi: 653)

Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal (codi: 656)

 

700 Analista informàtic/a (codi: 701) Conductor/a (carnet C) (codi: 714)
Metge/essa (codi: 702) Especialista d’oficis (codi: 715)
Periodista (codi: 703) Auxiliar administratiu/iva (codi: 716)
Llicenciat/ada. Personal laboral docent (codi: 729 – Personal laboral docent) Conductor/a (carnet B2) (codi: 717)
Protocol-relacions públiques (codi: 704) Emmagatzemador/a (codi: 718)
Cap de segona d’administració (codi: 705) Oficial/a de 1a. Cuiner/a (codi: 719)
Diplomat/ada en infermeria (codi: 706) Oficial/a de 1a. Manteniment (codi: 720)
Fisioterapeuta (codi: 707) Recepcionista (codi: 721)
Monitor/a de formació ocupacional (codi: 708) Telefonista (codi: 722)
Programador/a informàtic/a (codi: 709) Cambrer/a-netejador/a (codi: 723)
Tècnic/a de gestió (codi: 710) Personal de serveis especialitzats. Netejador/a (codi: 724)
Tècnic/a de gestió. Personal laboral docent (codi: 730 – Personal laboral docent) Personal de serveis especialitzats. Peó (codi: 725)
Tècnic/a administratiu/iva (codi: 711) Ajudant/a d’ofici. Serveis generals (codi: 726)
Tècnic/a especialista informàtic/a (codi: 712) Guarda (codi: 727)
Tècnic/a especialista en so i imatge (codi: 713) Subaltern/a (codi: 728)

-8 de juliol- (lloc i hora a determinar)

600 Cos de titulació superior, arquitectura (codi: 601) Cos de titulació superior, salut pública (codi: 619)
Cos de titulació superior, arxivística (codi: 602) Cos de titulació superior, veterinària (codi: 620)
Cos de titulació superior, biologia (codi: 603) Cos de diplomatura, arquitectura tècnica (codi: 621)
Escala superior d’administració general del cos superior d’administració (codi: 604) Cos de diplomatura, biblioteconomia (codi: 622)
Cos de titulació superior, educació física (codi: 605) Escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (codi: 623)
Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma (codi: 606) Cos de diplomatura, educació social (codi: 624)
Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports (codi: 607) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola (codi: 625)
Cos de titulació superior, enginyeria de forests (codi: 608) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests (codi: 626)
Cos de titulació superior, enginyeria industrial (codi: 609) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de mines (codi: 627)
Cos de titulació superior, geografia (codi: 610) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial (codi: 628)
Cos de titulació superior, geologia (codi: 611) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques (codi: 629)
Cos de titulació superior, metges/esses avaluadors (codi: 612) Cos de diplomatura, intèrprets informadors/ores turístics (codi: 630)
Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia (codi: 613) Cos de diplomatura, salut pública (codi: 631)
Cos de titulació superior, patrimoni artístic: conservació de museus (codi: 614) Escala administrativa del cos administratiu (codi: 632)
Cos de titulació superior, pedagogia (codi: 615) Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori (codi: 633)
Cos de titulació superior, planificació lingüística (codi: 616) Cos tècnic d’especialistes, delineació (codi: 634)
Cos de titulació superior, psicologia (codi: 617) Escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració (codi: 635)
Cos de titulació superior, química (codi: 618) Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori (codi: 636)

VEURE PDF: Cataccrac repetició exàmens oposició d estabilització