GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ MEPAG

16 de febrer de 2024

 

El divendres 16 de febrer ens hem reunit amb Funció Pública dins els marc del Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAG. Tot seguit us fem un resum dels aspectes més destacats de la reunió:

 

Cataccrac Grup de Treball Estabilització 16 de febrer 2024

 

 

Concurs oposició d’estabilització

 

El dilluns 19 de febrer comencen les preses de possessió del personal funcionari i el dia 1 de març es formalitzen els contractes del personal laboral fix. Un cop finalitzi el període d’un mes del personal funcionari haurà finalitzat el procés d’estabilització que constava de dues parts: el concurs de mèrits i el concurs oposició d’estabilització. En total s’han convocat més d’11.500 places.

 

IAC-CATAC demanem que hi hagi recol·locació del personal afectat, sobretot pel que fa al cos administratiu i a la categoria de tècnic operador de control, on clarament no ha estabilitzat tot el personal en abús de temporalitat per la manca de places ofertes. Es publicaran a l’ATRI totes les places que quedin vacants, per això és important que tant les persones que vulguin canviar de lloc amb una comissió de serveis o tornar a treballar a la Generalitat

 

IAC-CATAC també exigim que hi hagi recol·locació de tot el personal afectat, se’ns contesta que es publicaran massivament al portal ATRI les places vacants; hem sol·licitat que es tinguin en compte les situacions d’interinitat i que es faci un acompanyament al personal afectat. Que totes les que hi som ens quedem.

 

 

Promoció Interna Especial

 

Pel que fa a la PIE, hi ha hagut menys sol·licituds que places ofertes, on hi ha 1000 places ofertes d’auxiliar administratiu que no es cobriran per manca d’aspirants. Pel que fa a les proporcions dels altres cossos, aproximadament, d’administratiu hi ha una proporció de dos aspirants per cada plaça, del cos de gestió hi ha 150 sol·licituds més que places i del cos de tècnic superior només hi ha la meitat de sol·licituds.

 

La setmana del 19 de febrer hi ha la previsió de publicació dels llistats provisionals d’admesos i exclosos. I la previsió dels exàmens s’espera que es realitzin al mes de maig.

 

 

Indemnitzacions? No, són compensacions. Una estafa.

 

Segons l’article 2 de la Llei 20/21 “correspondrà una compensació econòmica [… ]”, per tant no es tracta d’una indemnització sinó d’una compensació. Aquesta serà d’ofici a la nòmina del mes de març, ja que s’ha d’esperar la presa de possessió del personal funcionari, el darrer dia és el 18 de març, i la contractació del personal laboral fix, que es fa efectiva l’1 de març.

 

El personal laboral, segons normativa, a més a més de la compensació, també tindrà la indemnització que marqui la legislació laboral.

 

Com a fet important, al tractar-se d’una compensació i no una indemnització, aquest import tindrà retenció de Seguretat Social i cotització d’IRPF. Un altre efecte de la Llei 20/21 i del RD 14/21, l’Icetazo, signat a Madrid pels sindicats CCOO, UGT i CSIF.

 

 

Oposicions ordinàries

 

El dimarts 20 de febrer es preveu la publicació de la convocatòria de les oposicions ordinàries dels cossos A1 –tècnic superior- i C1 –administratiu-. Aquesta convocatòria és l’acumulada de les OOP 21-22-23 (enllaç OOP). Aquestes convocatòries són concurs oposició. 40% de fase de concurs i 60 la fase d’oposició.

 

Com a fet important i a destacar és que els exàmens seran tipus test, però en aquesta ocasió eliminatoris entre sí. El tècnic superior constarà de 4 exàmens, cal tenir en compte que un d’ells serà la prova EPSO, que no serà eliminatori. Pel que fa a l’administratiu seran dos exàmens tipus test, eliminatoris entre sí. Pel que fa als mèrits, des de IAC-CATAC hem insistit que la superació, sense plaça, dels processos d’estabilització puntués com a mèrit, seguint l’esperit de l’estabilització i de retenció de talent. Però Funció Pública, no s’hi ha avingut i considera que la disposició transitòria segona de la Llei 8/23 no ho permet. El que sí comptarà seran fins a 15 punts per serveis prestats al cos, fins a 10 una oposició ordinària aprovada sense plaça o exercicis d’una oposició, així com l’ACTIC  (fins a 5 punts) i un certificat de català superior al d’accés al cos (màxim 5 punts).

 

En aquestes oposicions també s’apliquen els nous temaris, per tant el cos de tècnic superior constarà de 65 temes al torn lliure (35 part comuna i 30 part específica) i al cos administratiu 25 temes al torn lliure. Un fet important és que al torn de promoció interna s’aplicarà la mateixa reducció del temari actual, per tant, al cos superior en promoció interna seran els 30 temes de la part específica, i al cos administratiu seran 13.

 

En relació a l’opció de Medi Ambient que no està contemplada. Funció Pública ens ha explicat que està en tràmit la creació de l’escala de Medi Ambient, que va més enllà de només ser una opció i, per tant, tindrà una convocatòria pròpia quan aquesta estigui creada.

 

La distribució de les places és la següent:

 

 

Les places que no es cobreixen de promoció interna passen a torn lliure. De cara a la promoció interna es pot participar sense estar en servei actiu i el mínim de dos anys al cos per poder inscriure’s computen també els anys d’interinatge.

 

També caldrà tenir en compte, que en aquestes oposicions ordinàries s’aplicarà la disposició addicional 30a, modificada per la Llei 8/23 i hi haurà un 15% addicional de places per a les persones aprovades sense plaça.

 

 

Concursos de trasllats

 

Us enllacem un full informatiu amb el detall del procediment dels concursos de trasllats i la baremació de mèrits i capacitats.

 

Per altra banda el calendari que ha publicat Funció Pública estableix la convocatòria de tots els cossos específics (llevat dels que tinguin promoció interna que es realitzaran a partir de desembre) de manera esglaonada des d’aquest mes de febrer. La convocatòria del cos Superior d’Administració General al mes d’abril i la del cos Administratiu al maig. El cos Subaltern aproximadament al setembre i els cossos de Gestió i Auxiliar Administratiu a partir de gener del 2025.