CONCURSOS DE PROVISIÓ (TRASLLATS)

 

Durant l’any 2024 es farà la convocatòria dels concursos generals de mèrits i capacitats (concursos de trasllats) de tots els cossos de l’administració de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit, IAC-CATAC hem preparat una guia orientativa de com funcionaran:

 

 

Guia Concursos de Trasllats IAC-CATAC

 

 

 • CONVOCATÒRIA.

 

 

 • SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ. Exclusivament via ATRI. TERMINI: 15 dies hàbils.

 

 

 • PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ: Documents que s’han de presentar:
  1. Document núm. 1: Dades del concursant
  2. Document núm. 3: Acreditatiu dels requisits, mèrits i capacitats. COMPROVAR BÉ.
  3. Document núm. 3 bis : Certificat mèrits d’altres administracions.
  4. Document núm. 4 : Sol·licitud dels llocs de treball, d’un a un, per ordre de preferència.
  5. Document núm. 5 : Sol·licitud d’altres llocs en funció dels criteris triats: LOCALITAT, DEPARTAMENT, NIVELL i HORARI.

En el cas que no s’emplenin tots els criteris d’ordenació especificats en el document número 5, l’aplicació informàtica està programada per fer-ho d’acord amb l’ordre següent:

Localitats: totes les localitats per ordre alfabètic de l’A a la Z ??

Departament: per ordre protocol·lari.

Nivell: de major a menor nivell.

Horari: normal, dedicació especial, especial, inferior al normal o règim de torns.

 

Els concursants obligats han de consignar com a mínim el criteri de localitat on estigui ubicat el lloc de treball que ocupen provisionalment, llevat que els hagin inclòs tots al document número 4 (dels annexos 2 vacants i 3 resultes)

 

              6. Document núm. 6: General de manera ordenada les places, segons:

  1. Places generades al Document núm. 4
  2. Places generades al Document núm. 5
 • Places generades d’ofici: totes les de la localitat on presten serveis segons ordre: 1r Mateix departament ordenats per: major a menor nivell i d’horari normal a horari … i ordre de codi lloc; 3r. Mateixa localitat i diferent departament amb el mateix ordre del 2n.

 

            7. Una vegada comprovats tots els documents generats clicar ENVIAR. Això generarà un document de sol·licitud (número d’instància, data i hora de participació = Document número 1.

Per a consultes sobre l’aplicació o incidències informàtiques podeu posar-vos en contacte amb la bústia provisiofp.presidencia@gencat.cat

 

 • Funció Pública ha publicat una guia sobre què són els concursos de provisió.

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/empleats-publics/mobilitat-i-provisio-de-llocs-de-treball/

 

 • Tipus de participants:

 

 • Concursants obligats:
  • ocupants de llocs base amb caràcter provisional sense destinació definitiva. Inclosos comissions de servei sense reserva de lloc definitiu.
  • Ocupants de places de programes sense destinació definitiva

Les persones que no participin, l’Administració els INCLOURÀ D’OFICI una vegada finalitzat el termini de participació. Aquests participaran segon el Document número 3 que consta en el Registre informàtic amb la mateixa data de referència que la resta de concursants.

 • En el document núm. 6 hi consten: 1r. Lloc que ocupen provisionalment, 2n. Resta de llocs del mateix departament i localitat ordenats per: major a menor nivell i d’horari normal a horari … i ordre de codi lloc; 3r. Mateixa localitat i diferent departament amb el mateix ordre del 2n.

Disposició Transitòria Tercera Llei 8/2023

 

Tercera. Inclusió d’ofici de funcionaris en el primer concurs general per a l’adjudicació de llocs de treball posterior al procés d’estabilització La norma reguladora de la primera convocatòria de concurs general per a l’adjudicació de llocs de treball immediatament posterior a la finalització del procés d’estabilització, en funció del nombre de llocs a proveir amb caràcter definitiu i d’altres circumstàncies d’especialitat concurrents, pot resoldre amb caràcter excepcional la inclusió d’ofici en el concurs del personal que, d’acord amb l’article 62 bis del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, estigui obligat a concursar i no hagi formalitzat la sol·licitud en el termini establert a la convocatòria, bo i garantint a aquest personal l’adjudicació d’un lloc de treball en els termes que determinen els apartats 3 i 4 del dit article.

 

Article 62 bis Decret legislatiu 1/1997

Participació en les convocatòries de concursos generals per a la provisió de llocs de treball

1. Els funcionaris que ocupin amb caràcter provisional llocs base i no tinguin una destinació amb caràcter definitiu estan obligats, d’acord amb aquesta llei, a participar en els concursos generals que es convoquin per a la provisió de llocs de treball propis de llur cos, escala o especialitat.

2. Els departaments en els quals estiguin adscrits provisionalment notifica la convocatòria a les persones que tenen l’obligació de concursar i, en el cas que no hi participin, se’ls declara d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.

3. Als funcionaris que, amb caràcter obligatori, participin en el concurs i no obtinguin un lloc de treball dels sol·licitats, se’ls adjudica amb caràcter definitiu un lloc de treball d’entre els que hagin resultat vacants del concurs, atorgant preferència a la proximitat respecte del lloc de treball provisional immediatament anterior o del domicili de la persona interessada, en els termes que estableixi la convocatòria.

4. En el cas que, com a resultat del concurs general, no sigui possible l’adjudicació de llocs de treball a tots els participants, els que no obtinguin adjudicació resten a disposició de la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d’ocupació pública, que els ha d’adscriure de forma provisional a un altre lloc de treball, amb la preferència de proximitat a què fa referència l’apartat 3, fins al pròxim concurs.

5. Les normes reguladores de les convocatòries dels concursos generals, d’acord amb aquesta llei, s’han d’adaptar a les necessitats dels col·lectius de personal específics.

 

 • Concursants voluntaris:
  • Funcionaris amb destinació definitiva
  • Funcionaris que ocupen llocs singulars o de comandament encara que no tinguin destinació definitiva
  • Altres situacions com e.g. reingrés d’excedència
  • Concursants departamentals: menys de 2 anys des de la darrera destinació definitiva i només pot participar a places del mateix departament d’aquesta destinació

 

 • ESMENES A LA PARTICIPACIÓ.

Les persones concursants disposen del termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per fer modificacions tantes vegades com sigui necessari.

L’APLICACIÓ de participació mostrarà l’opció CONVOCATÒRIA EN FASE D’ESMENA fins que finalitzi el termini establert.

 

Si les esmenes són al Document número 3 (requisits i mèrits), cal posar-se en contacte amb Recursos Humans d’on es presta serveis, una vegada realitzades aquestes pel Departament (si és el cas), el concursant ha de tornar a entrar a l’aplicació, generar un nou Document número 3 i confirmar-lo.

IMPORTANT: confirmar les esmenes de manera definitiva, sinó s’entenen desestimades.

 

 • RENÚNCIES A LA PARTICIPACIÓ.

Concursants forçosos NO poden renunciar.

Concursants voluntaris: poden renunciar durant els 10 hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Després d’aquest termini, només es poden acceptar renúncies abans de la publicació de la llista provisional d’adjudicacions per causes degudament justificades, segons acordi la Comissió d’Avaluació.

 

 • CONCURSANTS AMB DISCAPACITATS I PARTICIPACIÓ CONDICIONADA.

PERSONES AMB DISCAPACITAT. Aquestes persones poden demanar a la sol·licitud l’adaptació necessària dels llocs de treball. Aquesta es POT acceptar, sempre que no impliqui una modificació EXORBITANT en el context de l’organització.

 

PARTICIPACIÓ CONDICIONADA. En el cas que dos funcionàries participants VOLUNTÀRIES i que són CÒNJUGES o … PODEN CONDICIONAR les peticions per raó de convivència entre elles per tal que les dues persones obtinguin destinació a la mateixa localitat. Si NO obtenen destinació a la mateixa localitat, totes dues persones desisteixen de la seva sol·licitud de participació.

 

La Comissió d’Avaluació pot requerit informe justificatiu.

 

 • FASES D’ADJUDICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.

 

 • Fi terminis de: presentació sol·licituds, esmenes i renúncies.
 • Proposta provisional d’aspirants admesos, admesos parcials, amb la indicació del tipus de concursant i fase d’adjudicació, i exclosos, amb la indicació dels motius d’exclusió.
 • 10 dies hàbils per formular observacions o reclamacions mitjançant l’opció d’al·legació
 • Llista definitiva d’aspirants admesos, …
 • Adjudicació de llocs segons:
  • Primera fase: s’adjudiquen les places als funcionaris de carrera que disposaven d’aquesta condició amb anterioritat a la data de resolució del concurs de mèrits d’estabilització.
   • Primer: concursants voluntaris i concursants departamentals i concursants forçosos amb participació voluntària.
   • Segon: concursants forçosos amb participació voluntària i concursants forçosos d’ofici (pot ser que hi hagi forçosos anteriors a l’estabilització).
  • Segona Fase: una vegada finalitzada la primera fase, la resta de places s’adjudiquen als funcionaris de carrera que disposaven d’aquesta condició amb posterioritat a la data de resolució del concurs de mèrits d’estabilització.

 

 • Primer: concursants voluntaris i concursants departamentals i concursants forçosos amb participació voluntària.
 • Segon: concursants forçosos amb participació voluntària i concursants forçosos d’ofici (pot ser que hi hagi forçosos anteriors a l’estabilització).

 

 • Proposta provisional d’adjudicació de places.
 • 10 dies hàbils per formular observacions o reclamacions.
 • Proposta definitiva d’adjudicació de places.
 • Resolució de l’òrgan convocant i publicació al DOGC.

** Desempat (Decret 123/1997, art. 28)

En el supòsit d’empat en el conjunt del concurs, per dirimir-lo caldrà atenir-se a la qualificació total obtinguda, d’acord amb l’article 14.1 d’aquest Reglament. Si persisteix l’empat es dirimirà, en primer lloc, en funció de la valoració obtinguda per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

 

Concursants voluntaris i departamentals SENSE destinació: romanen al lloc que ocupen.

Concursants forçosos SENSE destinació: les secretaries generals adscriuran provisionalment a un altre lloc de treball a les persones participants del seu departament.

 

Decret Legislatiu 1/1997. Art 62, bis,

 1. Als funcionaris que, amb caràcter obligatori, participin en el concurs i no obtinguin un lloc de treball dels sol·licitats, se’ls adjudica amb caràcter definitiu un lloc de treball d’entre els que hagin resultat vacants del concurs, atorgant preferència a la proximitat respecte del lloc de treball provisional immediatament anterior o del domicili de la persona interessada, en els termes que estableixi la convocatòria.
 2. En el cas que, com a resultat del concurs general, no sigui possible l’adjudicació de llocs de treball a tots els participants, els que no obtinguin adjudicació resten a disposició de la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d’ocupació pública, que els ha d’adscriure de forma provisional a un altre lloc de treball, amb la preferència de proximitat a què fa referència l’apartat 3, fins al pròxim concurs.

  

 • RENÚNCIES A LES DESTINACIONS ADJUDICADES.

 

La destinació adjudicada és IRRENUNCIABLE (llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva en el mateix període).

 

 • CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ.

 

 • PUBLICACIÓ AL DOGC
 • CESSAMENT ENDAMÀ PUBLICACIÓ AL DOGC
 • PRESA DE POSSESSIÓ ENDEMÀ DEL CESSAMENT (llevat canvi de localitat de residència que tenen 15 dies de termini).

 

 

MÈRITS I CAPACITATS QUE ES VALOREN

 

MÀXIM 100 punts.

 • Treball desenvolupat (48 punts com a màxim)
 • Formació i perfeccionament (15 punts com a màxim)
 • Grau personal (9 punts com a màxim)
 • Antiguitat (8 punts com a màxim)
 • Titulacions oficials (5 punts com a màxim)
 • Coneixements de la llengua catalana (10 punts com a màxim)
 • Altres coneixements (5 punts com a màxim)

 

 • Pel treball desenvolupat en llocs de treball del cos …, de les diferents administracions públiques, en l’exercici de funcions corresponents a les del cos esmentat, en funció dels nivells assignats, s’atorguen fins a 48 punts, d’acord amb el barem següent:

 

 

GRUP A1

 NV 20 I 21 – 0,133 x mes (30 anys)

NV 22 I 23 – 0,143 x mes (28 anys)

NV 24 i 25 – 0,154 x mes (26 anys)

NV 26 o superior – 0,167 x mes (24 anys)

 

GRUP A2

 NV 16 i 17 – 0,133 x mes (30 anys)

NV 18 i 19 – 0,143 x mes (28 anys)

NV 20 i 22 – 0,154 x mes (26 anys)

NV 23 a 26 – 0,167 x mes (24 anys)

 

GRUP C1

 NV 12 i 13 – 0,133 x mes (30 anys)

NV 14 i 15 – 0,143 x mes (28 anys)

NV 16 i 17 – 0,154 x mes (26 anys)

NV 18 a 22 – 0,167 x mes (24 anys)

 

GRUP C2

 NV 10 a 12 – 0,133 x mes (30 anys)

NV 13 i 14 – 0,143 x mes (28 anys)

NV 15 i 16– 0,154 x mes (26 anys)

NV 17 i 18 – 0,167 x mes (24 anys)

 

GRUP E

 NV 8 a 10 – 0,133 x mes (30 anys)

NV 11 i 12 – 0,143 x mes (28 anys)

NV 13 – 0,154 x mes (26 anys)

NV 14 – 0,167 x mes (24 anys)

 

** 1.- Còmput dels períodes de temps en llocs ocupats provisionalment La valoració del treball desenvolupat pel nivell de destinació del lloc ocupat en encàrrec de funcions, comissió de serveis i altres formes d’ocupació provisional dels llocs de treball pels funcionaris de carrera, així com l’ocupació d’un lloc de treball mitjançant un nomenament com a personal interí, no es pot valorar en els concursos més enllà dels terminis d’ocupació normativament previstos. El treball desenvolupat més enllà del període màxim d’ocupació s’ha de valorar, en primer lloc, en relació amb el nivell de destinació del lloc de treball reservat; en cas que el funcionari no tingui un lloc reservat, es prendrà com a referència, en segon lloc, el nivell corresponent al grau consolidat i, en tercer lloc i finalment, el nivell mínim del cos o escala.

 • En l’encàrrec de funcions de llocs de comandament i en la comissió de serveis de llocs singulars, computen els sis mesos en el nivell del lloc ocupat provisionalment i la resta del temps computa en el nivell del lloc de treball que es té reservat i, en el seu defecte, en el nivell corresponent al grau consolidat i, en el seu defecte i finalment, en el nivell mínim del cos o escala de pertinença.
 • En la comissió de serveis i altres formes d’ocupació provisional de llocs base, així com el nomenament d’interinitat, computen els dos anys en el nivell del lloc ocupat provisionalment i la resta del temps computa en el nivell del lloc de treball que es té reservat i, en el seu defecte, en el nivell corresponent al grau consolidat i, en el seu defecte i finalment en el nivell mínim del cos o escala de pertinença.

 

 • Formació i perfeccionament

 

S’atorguen fins a un màxim de 15 punts per l’assistència (codis A, G, L i W) o l’aprofitament (codis B, F, H i M) de cursos de formació i de perfeccionament inclosos a l’apartat d, “Formació i perfeccionament”, del document número 3, duts a terme durant els deu anys anteriors a la data de la publicació de la convocatòria al DOGC.

La Comissió d’Avaluació publicarà el contingut de l’acord de criteris tècnics aprovat per aquesta Comissió, juntament amb les llistes provisionals d’adjudicació.

CURSOS (segons l’Acord signat)

 • Assistència: 0,020 punts x hora (A, G, L i W)
 • Assistència i aprofitament: 0,040 punts x hora (B, F, H i M)

 

Valorar fins a un màxim de 100h per curs o activitat formativa, en ambdós casos.

Les fraccions horàries s’arrodoniran a l’alça.

 

Equivalències (cas que la durada no vingui certificada en hores):

Dies                                                      Mesos

1 dia: 5 h                                             1 mes: 30 h

2 a 8 dies: 10 h                                  2 mesos: 45 h

9 a 15 dies: 15 h                               3 mesos: 60 h

16 a 22 dies: 20 h                             4 a 6 mesos: 75 h

23 a 29 dies: 25 h                             + de 6 mesos: 100 h

 

1 curs= equivalència 5 h

Les fraccions entre mesos, s’arrodoniran: fins a 15 dies al mes inferior, i a partir de 16 dies al mes superior. En el cas que no consti la durada del curs, es considera d’1 dia.

(No es valoren ni les publicacions (codi P), ni la docència (codi D), ni tampoc les ponències (codi N) impartides pels concursants)

 

Es valora únicament el nivell més alt assolit del certificat oficial d’idiomes reconegut segons el Marc comú de referència europeu (MERC) que consti en l’apartat i, “Certificats d’idiomes estrangers”, del document número 3, d’acord amb el barem següent:

 • B1: 0,75 punts.
 • B2: 1,00 punt.
 • C1: 1,50 punts.
 • C2: 2,00 punts.

 

ACTIC, únicament nivell més alt, i certificats equivalents, que consti a l’apartat h, “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)”, segons el barem següent:

 

 • Nivell bàsic 1: 1 punt.
 • Nivell mitjà 2: 2 punts.
 • Nivell avançat 3: 3 punts.

 

 • Grau personal

El grau personal consolidat respecte del cos i especialitat objecte del concurs es valora fins a un màxim de 9 punts, d’acord amb la distribució següent:

 • Grau consolidat superior o igual al nivell del lloc sol·licitat: 9 punts.
 • Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat: 7 punts.

 

 • Antiguitat

L’antiguitat en l’Administració pública es valora fins a un màxim de 8 punts, d’acord amb el barem següent:

Per mes complet de serveis: 0,04 punts.

 

 • Titulacions oficials

Es valoren fins a un màxim de 5 punts, sempre que no siguin un requisit d’ocupació del lloc (convocatòria publicada).

Es valoren les titulacions oficials dels títols oficials que costen a l’apartat titulació del Registre Informàtic de Personal incloent la titulació oficial d’accés al cos objecte de concurs (Acord signat).

 • Coneixements de la llengua catalana

S’atorguen fins a 10 punts pels coneixements de la llengua catalana que constin a l’apartat f, “Coneixements de llengua catalana”, del document número 3, distribuïts de la manera següent: Es valora el nivell més alt de coneixements generals de la llengua catalana que hagi acreditat l’aspirant.

 • 5 punts pel certificat de nivell de suficiència de català (C1)
 • 7 punts pel certificat de nivell superior de català (C2)
 • fins a 3 punts pels coneixements específics de llengua catalana. Màxim 3 punts

 

 

 • ALTRES CONEIXEMENTS

S’assignen 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat de Catalunya on es presten serveis en el cos i especialitat objecte del concurs en la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC sigui quina sigui la forma d’ocupació.