En la prèvia, la part social manifesta el seu malestar de la falta de respecte per part del Subdirector de RRHH cap aquest Comitè. A l’anterior reunió no va assistir-hi i en aquesta de moment encara no s’ha presenciat perquè té un altre reunió, quan ja sap d’antelació que les reunions del Comitè Intercentres son el tercer dimecres de cada mes.

1.- Criteris d’elaboració dels calendaris laborals pel 2023 pendents:

A) EPAF:

Sense signar pendent de la sentència definitiva referent al calendari denunciat pels treballadors i treballadores.

B) TEMH:

Ja signats

C) PREMSA:

Ja signat. Queda pendent que es faci arribar a la part social l’annex on s’expliquen les guàrdies localitzables, consideracions. Des de RRHH ens ho enviaran.

D) TALLER RÀDIO:

El calendari està preparat per a signar amb els mateixos criteris que l’any passat, però la Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que com que encara no s’ha fet efectiu el traspàs s’entén que no té sentit signar-ho per Direcció de Servei sense que s’hagi fet efectiu el canvi amb el nou Decret d’Estructura. Com no hi ha canvis es manté el mateix calendari i es signarà un cop s’hagi fet efectiu el traspàs.

RRHH ens comunica que el calendari de TESI falta per enviar, en breu arribarà a la part social.

2.- Contractes formatius per l’obtenció de pràctica professional: Possibilitat de perllongar-los dos mesos més, fins a 12 mesos

La IAC-CATAC exposem que la subvenció del programa Next Generation és de 10 mesos i sol·licitem si hi ha la possibilitat d’allargar-la 2 mesos més fins els 12 mesos en les direccions que ho sol·licitin, per la bona acollida i rendiment que han tingut alguns treballadors i treballadores. La resposta és que s’ha fet la consulta però que no es podrà fer, ja que aquests dos mesos han d’anar a càrrec del Departament d’Interior i no hi ha partida pressupostària.

3.- Teletreball telefonistes del Departament- Valoració de si tècnicament i organitzativament es factible.

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que primer s’està valorant si tècnicament es viable ja que s’està canviant el sistema, encara no hi ha resposta. Després, si és viable tècnicament s’haurà de veure si organitzativament és factible, però tot fa pensar que no serà possible.

4.- Quota econòmica de formació

Sembla que derivar les retencions que tenen els treballadors i treballadores per formació no és viable que es pugui fer cap a l’ISPC per formació al col·lectiu laboral del Departament, ja que aquestes partides son transferències que venen de l’estat.

La sortida que ofereixen és que dins del pla de formació del Departament, les unitats directives plantegin quines son les necessitats formatives del personal laboral de la seva unitat i ho facin arribar a l’Àrea de Formació del Departament.

També informen que a la intranet es penja cada any el pla de formació del Departament, però el problema és que es tracta d’una formació molt genèrica pensat en el personal PAS. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que farà arribar aquesta informació a les unitats perquè detectin les formacions necessàries i les facin arribar a l’Àrea de Formació del Departament.

La part social manifestem que les enquestes sobre el tipus de formació, que el treballador creu que hauria de rebre, que s’elaboren cada any no arriben al personal laboral. A la darrera reunió del Grup de Treball de Formació del Departament d’Interior ja vam fer arribar aquesta problemàtica també, amb la conclusió que s’estudiaria com fer arribar les enquestes i la planificació al personal laboral que no disposa d’ordinador en el seu àmbit de treball habitual.

5. Estabilització

A) Personal nou que no ha treballat mai en un lloc que requereix formació inicial.

Hi ha un cas a CECAT, i s’informa que el treballador se li farà una formació del seu lloc de treball, però al no haver-hi responsable de Protecció Civil, no hi ha més informació.

El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers manifesta que hi ha un sol cas. Un treballador que s’incorpora a la sala territorial de RET/RETE. S’està treballant amb un pla de reingrés. La part social manifestem que ha de ser un curs de formació sencera. El Cap de la Divisió de la Sala de Bombers comunica que no és viable a través de l’ISPC al ser una única persona, i el curs que se li facilitarà serà un curs de reciclatge amb el màxim de continguts, no tenen cap altra opció per fer-li la formació. Mentre la persona està fent la formació, des de l’operativa han demanat que aquesta persona es cobreixi amb contracte i ho han fet saber a RRHH.

B) Personal que no ha estabilitzat.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que en caràcter general no es farà cap contracte per recol·locar-los. Si una unitat ho veu necessari ho haurà de justificar.

La part social comuniquem que aquesta no és la informació que ens ha arribat de Funció Pública a través dels propis sindicats. Segons Funció Pública, als treballadors i treballadores que no s’hagin pogut recol·locar se’ls faria un contracte de 6 mesos.

La part social també preguntem sobre com es farà la indemnització d’aquests treballadors/es. La resposta és que aquesta indemnització va lligada a tot el procés d’estabilització i no es paga fins que no finalitza tot el procés, és a dir un cop finalitzat el concurs oposició d’estabilització que està en marxa. Aquesta és la primera informació que rebem de l’Administració sobre la indemnització!

La IAC CATAC preguntem quantes persones estan afectades. Ens informen que hi ha unes 13 persones afectades i es demana que ens ho facin arribar i que si finalment acaba produint-se algun cessament que informin a la part social.

La part social també preguntem sobre els contractes dels AOF. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que han fet la consulta a Funció Pública per veure quins tipus de contracte se’ls ha de fer i estan valorant de demanar una moratòria per superar la data màxima del 9 de febrer. Com no s’han d’incorporar fins al juny el Departament demana una mica de temps per poder-ho fer amb calma i evitar errors. Esperem que en breu pugui estar resolt.

6.- Borses de treball

 

6.1. Modificació del punt 4.6.2 de l’Acord de borses sobre la suspensió per especificar que cal sol·licitar-la expressament.

La part social demanem que es faci un document clar de com s’ha de fer la sol·licitud de la suspensió de la borsa en cas de baixa, per evitar que es penalitzi al personal de borsa, perquè les vies que s’han seguit no eren les correctes, amb la conseqüència que s’acaba penalitzant al treballador o treballadora, de no haver fet bé la gestió d’enviament de la documentació correcta. La IAC CATAC proposem que informant al Cap d’Unitat i enviant-li la documentació necessària hauria de ser suficient i hauria de ser el cap d’unitat qui enviés el comunicat a qui correspongui. Caldrà veure també com s’aplica la modificació de les notificacions de la baixa, que a partir d’abril seran automàtiques pel propi ICS.

6.2. Afectació Acord de Borsa mobilitat funcional DGPEIS:

En aquest punt de l’ordre s’incorpora el Subdirector General de RRHH que exposa que volen modificar l’acord de borsa perquè quan hi hagi una vacant, aquesta es cobreixi primer a través d’ATRI amb el personal laboral fix de la mateixa categoria i Direcció General que vulgui presentar-s’hi. Aquest fet ve donat perquè en l’ampliació amb la incorporació de les noves places de TEOC es va fer una mobilitat d’un treballador, que ho va sol·licitar per poder conciliar millor la vida familiar i laboral. Ara aquest treballador està ocupant una de les places creades com a adscripció provisional fins que es faci el concurs de destinació. La plaça que va deixar en la seva Regió ha estat ocupada per personal de borsa com a substitució per vacant.

La part social demanem al Subdirector General de RRHH que faci un document clar de com volen fer aquesta modificació i si afectarà a tot el personal laboral de la DGPEIS o també al personal laboral de les diferents direccions generals.

La part social no ens pronunciarem fins que no tinguem aquest document i el puguem estudiar, però es fa la consulta de si durant aquest interval de temps es produeix una situació semblant si es tornaria a fer. La resposta del Subdirector General de RRHH és que No.

Des de IAC-CATAC manifestem al Subdirector de RRHH que davant la seva negativa de reunir-nos amb ell i la NO resposta als correus, durant al mes de desembre, altres treballadors i treballadores amb necessitats familiars no s’han pogut acollir al canvi de Regió, i ara s’hauran d’esperar a que hi hagi una vacant o al concurs de trasllat, essent totalment injust.

7.- DGPEIS

7.1 CF 2023.- Informació i novetats.

El Subdirector General de RRHH informa que per als AOF es vol passar aquesta Campanya Forestal de 3 mesos a 4 mesos, de l’1 de juny al 30 de setembre. Estan pendents si es podrà fer per tema pressupostari, només s’aplicaria al col·lectiu AOF.

Quant a la proposta perquè a la CF del 2024 es faci una compra menor per substituir tot el vestuari que tingui més de 3 o 4 anys, aquesta roba se la quedarà el treballador/a indefinidament fins que es faci malbé i s’hagi de canviar.

Per desgràcia sembla que per a aquesta CF del 2023 la recepció i tornada de material serà igual que l’any passat.

La IAC-CATAC demanem que enviïn les caixes amb el material amb temps als magatzems per poder-les obrir i veure’n quin material està en condicions defectuoses i fer la corresponent reposició. D’aquesta manera el treballador/a començarà la CF amb el material en òptimes condicions. Es valorarà a veure si es pot fer així.

La part social també demanem que es posi data per iniciar el grup de treball del col·lectiu AOF i conductors. La DGPEIS mirarà de passar una data en breu.

7.2 EPAF

A) La part social demanem una explicació del motiu pel qual es va ajornar la reunió del grup de treball prevista per al dia 12 de gener.

El Subdirector General de RRHH exposa que hi ha una proposta de millora del complement que cobren els EPAF i TEMH i la creació d’un complement pels TEOC donada la singularitat dels seus llocs de treball. S’ha enviat la proposta a través de la Secretaria General i s’està a l’espera de veure si econòmicament és viable. La Secretaria General ha de fer un estudi i fer el retorn de la proposta. La intenció era aplicar-ho abans de l’estiu. El que sembla clar és que si es prorroguen els pressupostos no es podrà fer efectiu, haurà de ser amb nous pressupostos.

Exclusiva !!!!

També se’ns informa d’una excel·lent i desitjada notícia donat que el Parlament ha instat al Departament d’Interior a fer una modificació de la Llei 5/1994 per crear una categoria de grup de suport on estarien inclosos alguns col·lectius del personal laboral de la DGPEIS. Aquest document ha d’estar elaborat en un període màxim de 6 mesos, abans del 30 de maig.

Per tant s’ha ajornat la reunió, per dos motius: perquè s’està a l’espera de si es fa efectiva la creació del cos de suport en la Llei 5/1994, i a l’espera de la resposta de la millora dels complements per part de la Secretaria General.

La IAC CATAC s’enorgulleix d’aquesta notícia i espera que tots els esforços realitzats per les nostres delegades amb la compareixença inclosa al Parlament de Catalunya donin el fruit que es mereixen i exposa al Departament que tota la part social estem disponible per ajudar i remar tots plegats perquè aquest fet arribi a bon port.

B) Informació sobre l’execució de la sentència del col·lectiu EPAF de Girona.

El jutjat ha demanat una ponent pel recurs de suplicació que va presentar la Generalitat i estan a l’espera. De moment fins que no hi hagi la resolució d’aquest recurs tot continua igual.

7.3 TEOCS

A) Nou calendari. No s’ha aplicat com establia el document de tramitació de modificació substancial i s’ha fet diferent segons la sala

IAC-CATAC informem que hi ha Regions on no s’ha aplicat el calendari correctament amb els ajustos de nit en període d’estiu. El Cap de la Divisió de les Sales diu que és cert que es va fer un canvi per intentar que tothom tingués els mateixos ajustos durant l’estiu, i es va fer un escrit que es va passar a tots els caps d’unitat, i afirma que no entén que hi hagi hagut diferències entre Regions, que ho tornarà a parlar amb els caps d’unitat i miraran de que no torni a passar el proper any. La part social manifestem el nostre malestar perquè es podia haver evitat, quan reiteradament es va demanar fer una reunió amb els caps d’unitat de les sales per arribar a un consens i que tothom procedís a fer les mateixes pautes.

B) Explicació de la no cobertura de les places “Eòlia” : Estan provocant sota mínims.

El Cap de la Divisió de les Sales de control informa que per la seva part si es produeixen mínims s’han de cobrir, però des de RRHH no deixen, si no hi ha un pla d’emergències activat o una baixa que provoca sota mínims. Ara no es cobreix. El Subdirector General de RRHH exposa que no es poden fer contractes de reforç perquè ja s’ha fet una ampliació de plantilla i que no es pot justificar. Esmenta que una de les condicions d’aquest augment de plantilla era reduir el número de contractacions. És més, se’ns diu que ara només es podrà fer una nova contractació en els casos en que hagi activat un pla d’emergència o que la sala quedi amb un operador. IAC-CATAC exposem que és incoherent que l’augment de plantilla estigués relacionat amb la gran quantitat de feina a les Sales i que ara es plantegi deixar només dos operadors, quan en algunes sales el mínim és de 4, i tenint en compte que a data d’avui el número de serveis és exponencial. Demanen que els plans de contingència s’actualitzin de la manera més àgil, ja que hi haurà incidències de sota mínims.

La IAC CATAC preguntem que si la sala queda sota mínims si es podrà cobrir amb hores. La resposta és que sí però que no es cobraran, s’hauran de compensar. Demanem que de totes maneres s’informi als treballadors i treballadores per si algú vol cobrir-les igualment.

C) Places “TEOC de Suport”

Se’ns informa que aquestes 3 places de “TEOC de Suport”, les antigues places EOLIA, s’oferiran i tindran el complement de Caps de Sala. Ens complau que el Departament hagi fet efectiva la proposta que va exposar la part social. RRHH han enviat un document d’aquesta proposta a la part social perquè fem la valoració i s’engegui de manera àgil el procés de selecció d’aquestes tres places perquè es puguin fer les contractacions de les seves vacants i s’eviti la situació de sota mínims d’algunes sales, com actualment està passant. Segons el Subdirector de RRHH, el procés hauria ser inferior a dos mesos.

7.4. Magatzem Subirats

La part social preguntem qui és el responsable ara mateix del Magatzem després dels últims canvis de personal i de qui depèn. La resposta és que depèn del Cap del Servei Tècnic.

7.5. Pendent. Catàleg de roba personal

7.6. Pendent. Pla Formatiu 2023 Es demana saber com està el catàleg de roba per la DGPEIS i afegir al personal de premsa per quan van a diferents sinistres com aiguats o incendis. Restem a l’espera d’una resposta. La part social valorem fer un grup de treball o reunió amb el Servei Tècnic.

8. Torn obert de paraules. Des de l’últim Comitè Intercentres no tenen més informació.

IAC-CATAC demanem quin serà el protocol d’activació de Taller Ràdio ara que no pertanyen a la DGPEIS. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical traslladarà la consulta. Igualment se’ns informa que el dia 19 de gener, hi ha una primera reunió amb la Xarxa Rescat i que s’està treballant amb el procés de com seran els diversos procediments.

IAC-CATAC demanem també que s’homogeneïtzi l’import del complement de Caps de Sala per Agents Rurals al mateix nivell que tenen els Caps de Sala de Bombers o de Trànsit. Quan estaven a Acció Climàtica es va aprovar aquesta equiparació, però amb la COVID i el traspàs al Departament d’Interior no es va procedir a executar-ho. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que des de la DGAR ho volen aplicar en vistes de la negociació del VII conveni, i els hi traslladarà la consulta per tenir resposta pel següent Comitè Intercentres.

IAC-CATAC informem que aquesta setmana ens hem assabentat que dues persones del pla Next Generation, persones en pràctiques, que no poden ocupar places estructurals ni reforços, estaven fent tasques de neteja de màscares a l’ISPC, on no hi havia ni control ni traçabilitat. Avui mateix hi hagut la reunió del Comitè de Salut Laboral de Bombers, i tant el Director de Bombers com la Responsable de l’ISPC, han demanat aturar aquesta pràctica. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical ho fa constar en acta i ho traslladarà a l’ISPC perquè en tinguem resposta.

 

Veure el document