1.- Temes Transversals

1.1.- Aprovació, si escau, dels temaris específics de TEOC d’agents rurals, bombers i protecció civil (s’adjunten els temaris tramesos al Comitè el 3 i 5 de maig de 2024)

La Part Social encara no hem pogut estudiar a fons aquest punt. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical recorda que els temaris s’han d’aprovar aviat i demana celeritat a la Part Social per aprovar com més aviat tots els temaris. La Part Social recordem que analitzar-ho a fons comporta molta feina, però que d’entrada és del parer que caldria segmentar més els temaris, segons Unitats, no globalitzar tant els continguts i fer els temaris més curts i sintètics.

1.2.- Estat del procés de concurs de canvi de destinació del personal laboral del Departament d’Interior.

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, informa que encara no hi ha cap calendari; depèn de Funció Pública, que publicarà els llocs que sortiran a concurs. Per tant, el Departament està recollint ara mateix la informació relativa a les places susceptibles de ser convocades: identificació i especificacions. La Part Social mostrem la nostra preocupació perquè de moment no apareixen els AOF (fixos discontinus) per enlloc i s’apropa la data en què alguns contractes compliran 3 anys; per tant, segons la nova Llei, les hauran de convocar ja. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical en pren nota i Direcció de Serveis ho investigarà.

1.3.-  Grup de Borses – Aplicació dels nous acords, quin sistema està fent servir cada unitat per fer les ofertes als aspirants de la borsa?

S’està acabant de mirar perquè, segons Direcció de Serveis, tècnicament no és fàcil fer-ho. Per exemple, quan cal activar algú el cap de setmana, la persona que gestiona el grup només treballa de dilluns a divendres i no i ha un telèfon alternatiu des d’on fer els avisos. La DGPEIS primer fa un avís per correu electrònic i l’endemà, el contacte telefònic. La DGAR ja utilitza l’eina Telegram, previ consentiment de les persones que formen part de la Borsa (algunes encara no han enviat el consentiment). Ara ho estan desenvolupant, creant els diferents grups (un per cada Sala). La DGPC, actualment, està treballant per posar en marxa aquest mateix sistema.

 

2.- Direcció de serveis

2.1.- Xarxa Rescat.

a) Informació sobre reunió del grup de treball del dia 14.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que en la reunió es va posar en evidència que el Grup de Treball encara no té poder negociador; només informatiu, perquè no hi ha l’autorització prèvia de Funció Pública al nou complement.

En la sessió es va informar que els col·lectius que formen part de la Xarxa Rescat tenen horaris, tasques i condicions de treball diferents, però ara es vol homogeneïtzar-les. Es pretén, per exemple, crear uns torns que garanteixin la cobertura de les necessitats les 24 hores del dia, amb treball presencial de dilluns a divendres, i cobrir nocturns i festius amb localitzacions. En base a això, s’han creat dos torns de 12 persones que van fent rotacions. El personal cobraria un complement de disponibilitat a traslladar-se als Centres de Comandament. Direcció de Serveis passarà una proposta de retribució a la Part Social. La idea és que tothom cobri el complement que correspondria al nivell A, però Serveis ho està acabant d’estudiar. Per una altra banda, Direcció de Serveis rebutja la reclassificació del personal perquè no tothom fa les mateixes tasques. La Part Social demanem estudiar millor la divisió del personal en 2 torns i la negativa a reclassificar.

 

b) Taller Radio: Estat de la logotipació de vehicles i catàleg de roba.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que, segons la Xarxa Rescat, ja s’han començat a fer les logotipacions en un parell de centres de treball. Tot i això, hi ha queixes per la lentitud del procés, certificada també per IAC-CATAC en el seu torn de paraula. Es demanarà a l’empresa adjudicatària que sigui més diligent.

La Part Social demanem que, mentre els vehicles no estiguin ben logotipats, puguin dur algun tipus de senyal identificativa per poder accedir als serveis. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical  pren nota de la petició per gestionar-la.

2.2.-  Informació sobre proposta d’assignació de complements transversals als llocs de treball de metge/essa del Servei de Vigilància de la Salut.

La Part Social expliquem que cal dignificar el lloc de treball de les infermeres del Departament aplicant els mateixos criteris que s’han aplicat amb els metges. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical puntualitza que, primer, cal un pronunciament oficial del Comitè abans d’iniciar els tràmits per sol·licitar aquest complement. La Part Social ens comprometem a elaborar aquest informe justificatiu.

 

3- ISPC – Aprovació, si escau, de proposta de polivalència de lloc de treball de responsable de magatzem C2 de l’ISPC (s’adjunta la documentació tramesa al Comitè el 18/4/2024) 

La Cap de Servei de Gestió Econòmica i Administrativa, explica que aquesta necessitat ha existit sempre. Se’n demana la polivalència per compatibilitzar les tasques de revisió, neteja i manteniment dels equips que es presten als Parc de Bombers. Aquesta tasca requereix molta dedicació, i més ara, que s’estan programant molts cursos de diversos col·lectius: bombers, policies i agents rurals.

IAC-CATAC considerem que potser seria millor contractar alguna persona enlloc “d’emmascarar” les mancances de l’Institut amb el reconeixement d’aquesta polivalència. La Cap de Servei de Gestió Econòmica i Administrativa respon que el pic de feina el tenen ara, no serà per sempre. Per tant, no és pertinent ampliar el planter amb una figura que seria permanent; “no podem créixer”, diu. També rebutja crear una plaça de reforç i insisteix que, amb aquesta polivalència, es cobrirà una necessitat que serà permanent al marge de si hi ha pics de feina o no, perquè cal aconseguir que la persona que ocupi aquesta plaça (que ara mateix no està ocupada) conegui bé tot el material per determinar problemes, plantejar reparacions i proposar possibles substitucions. La Part Social estudiarem la proposta de l’ISPC per determinar un posicionament.

 

4- SCT – Informació de la reunió del grup de treball del dia 3 

Des del Servei Català de Trànsit s’informa que s’han citat per fer una primera reunió al CIVICAT el 7 de juny a les 10h. IAC-CATAC demanem si el SCT ha valorat la possibilitat d’ampliar la Borsa de Treball. El Departament comenta que ara mateix totes les places estan cobertes, que ja hi ha un reforç i que les persones que estaven de baixa són a punt de reincorporar-se al servei. Apunta, també, que desconeix el funcionament de les Borses. La Part Social ratifiquem que l’ampliació és necessària, perquè actualment es triga massa a cobrir les baixes i provoca que es facin excessius canvis d’horaris del personal.

 

5.- DGP 

5.1 Noves seus a Torredembarra i la Jonquera, dimensionament i contractació de personal laboral.

La Part Social demanem saber com afecta al personal laboral. La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal, de la DGP, explica que s’ha fet un informe sobre el dimensionament d’aquests centres de treball i que Direcció de Serveis no l’accepta.

5.2 Estat adquisició impermeables prevista pel mes de maig.

La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal,  informa que ja s’estan començant a repartir. Esperen que a finals de maig ja els tingui tothom.

 

6.- DGPEIS 

6.1 AOF.

a) Estat de la pujada de categoria de E a D2 i aplicació del complement.

El subdirector de RRHH explica que ara mateix estan pendents que Funció Pública ho aprovi; ho està retenint, a l’espera d’estudiar totes les peticions de pujada de categoria que han arribat des d’altres conselleries. Com a solució transitòria, i mentre no s’aprova aquesta pujada de categoria, la DGPEIS ha demanat que el complement de l’E s’acumuli al D2. Funció Pública, però, encara no s’hi ha pronunciat. La part Social lamentem la dinàmica d’establir compromisos amb la Part Social però després, veure bloquejades molts preacords perquè topen amb Funció Pública o es desfan compromisos establerts anteriorment. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que mantindrà informada la Part Social de com evoluciona aquesta gestió, “per a nosaltres també ha estat una patacada perquè ens ha deixat sense marge de maniobra”, ja que la Campanya és a punt de començar.

6.2 CF2024 Informació de la campanya forestal. Contractacions, dates, EPI’s, …

La cap del Servei de Recursos Humans en funcions, explica que es mantenen les previsions que la Campanya comenci el dia 1 de juny. De places vacants, ara mateix hi ha 150 d’AOF, 20 de TEOC, 2 d’EPAF i diverses de conductors. “Estem treballant per cobrir-ho”. L’adjudicació de places es farà a Conselleria el dia 22 de maig; tot, subjecte a l’aprovació del Curs. És possible que la figura de TEOC a Graf no s’incorpori en la data prevista, però la previsió d’incorporació de la resta de col·lectius sí que s’està complint.

S’ha de fer una reunió amb Logística per gestionar el repartiment de la roba del col·lectiu AOF. “Encara ens hem de coordinar”, explica la Cap del Servei de RRHH.

De cara al Curs previ, el Cap de la Divisió de Planificació i Gestió explica que s’ha demanat a l’Escola de Bombers màxima flexibilitat per al personal que també és voluntari. El personal afectat ha de notificar a la Regió qualsevol conflicte d’horaris per compatibilitzar el Curs.

6.3 TEOC. Informació de la reunió del grup de treball del dia 13.

La Part Social demanem explicacions del perquè es va anul·lar. Com hi ha discrepàncies entre RRHH i la part operativa es fixa una reunió presencial a les instal·lacions de Bellaterra per al 27 de maig, a les 15.30h, amb el subdirector de RRHH i el cap de la Divisió Sala Central.

6.4  EPAF. Places EPAF unitat Graf. Document de condicions, funcions i horari.

La Part Social reclamem la proposta d’horari. El responsable de la Divisió dels Grups Operatius Especials, diu que es proposarà el mateix horari (2 torns amb 3 persones en cadascun d’ells) i les mateixes funcions d’EPAF; l’únic que canvia és el lloc de treball, que ara serà Bellaterra. Es preveu que hi haurà poca gent a la Borsa per cobrir totes les places; per tant, es farà una convocatòria via ATRI per fer la selecció.

6.5 Conductors. Informació de la reunió grup de treball del dia 2.

El Subdirector de RRHH explica que es vol crear una nova categoria professional polivalent, que englobi les tasques de conductors, emmagatzemadors, logístiques de Regió i dels centres ERA. S’està pendent de definir el total de centres ERA que ha d’haver a la Direcció General i el seu dimensionament. Alguna de les places seria permanent tot l’any; per exemple, la del Centre Logístic de Bombers. S’hi està treballant, actualment, però ja es va acordar que el tema s’abordaria passada la Campanya Forestal. El cap de la Divisió de Planificació i Gestió, informa que hi haurà nous vehicles per a la gestió dels residus.

6.6  Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023.

La Cap de RRHH explica que continuen sense saber on van anar a parar les certificacions d’alguns cursos. La Part Social hem parlat amb la Divisió Sala Central de Bombers, que ha explicat que tots els cursos fets per l’ISPC tenen codi identificatiu i certificació virtual. Ara, cal saber on van a parar. El Cap d’Unitat de la SCB buscarà en els seus arxius perquè és possible que li hagin arribat a ell i no ho hagi vist. Un cop resolta aquesta qüestió, la Part Social proposem que s’habiliti una forma automàtica i més ràpida perquè les certificacions apareguin directament a l’ATRI de cada alumne.

Veure en PDF Cataccrac intercentres maig 24