El 25 d’octubre es va reunir el comitè intercentres del Departament d’Interior, tot seguit us en fem un resum:

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals
  • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, a través dels diferents departaments afectats, comunica que el document conjunt de les diferents unitats ja està elaborat i s’ha d’enviar a Direcció de Serveis. La part social mencionem que els diferents processos que han sortit de Cap de Sala de diferents unitats ja es fa la diferenciació de qui pot presentar-se, hi ha precedents perquè aquestes categories siguin diferenciades.

  • Identificació del personal laboral del Departament que està fent teletreball

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que ens passarà un quadre de totes les unitats amb el personal que teletreballa, perquè hi ha unitats que encara no li han facilitat la informació.

1.3 Nous permisos Decret-Llei 5/2023

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica la situació del nou permís retribuït per absència per forma major de quatre dies. Aquest permís ja va sortir a l’última CIVE i demà tornarà sortir aquest tema perquè s’ha de pactar els criteris o supòsits per assegurar que no hi hagi permisos ja existents que facin aquesta cobertura. Resten a l’espera de la resposta de CIVE.

Sobre el permís parental fins els 8 anys del menor, permís no superior a 8 setmanes a temps complert o parcial, pel personal laboral és una nova causa de suspensió de contracte. No es un permís retribuït actualment. S’està estudiant, s’ha de desplegar una normativa concreta per part de l’administració de la Seguretat Social que empari la prestació.

 

2- DGP:

2.1 Informació proves teletreball telefonistes

La Cap de Secció de Gestió de Personal assegura que ja s’han rebut els equips per poder treballar. Ara, però, s’ha de provar tot aquest equipament per constatar que funciona bé. Les proves es faran al llarg de la primera quinzena de novembre. El teletreball és voluntari; ja hi ha algunes persones que han manifestat que no en volen fer.

 

3- DGAR

3.1 Informació de les reunions amb els treballadors sobre la proposta de modificació de calendari.

La Cap del Servei de Gestió de Personal explica que les reunions s’estan fent amb el personal de la Sala Central de Bombers. Ja se n’han fet dues i dijous, 26 d’octubre, se’n farà la tercera. En aquestes reunions, el personal de la Sala fa les seves aportacions al nou calendari després que el Departament els hagi presentat la seva proposta. Ara, ambdues parts estan estudiant les anotacions que s’hi han anat fent. Interior creu que hi haurà acord final i que la fórmula definitiva acabarà recollint punts de cadascuna de les propostes presentades.

 

4.- DGPEIS

4.1 Calendari Premsa

Queda aprovat en aquest Intercentres l’annexe de localització. Faltarà que ens ho passin a la part social per a la seva assignatura.

4.2  40 hores de formació anuals.

La part social demanem que hi hagi una certificació de la formació que s’està impartint com a obligatòria o que aquesta no puntuï dintre de les 40 hores de formació que hi ha en VI Conveni article 51.2.4. La part social ja vam demanar la consulta a l’anterior Intercentres i a data d’avui seguin sense tenir resposta. El Subdirector de RRHH diu que no està d’acord, que la formació obligatòria entra dintre de les 40 hores.

4.3  Dates diferents grups de treball.

El subdirector general d’Administració i Recursos Humans, informa que ja hi ha algunes dates fixades per a les trobades dels grups de treball:

AOF 10 de novembre i Conductors 21 de novembre. La Subdirecció enviarà per correu electrònic les convocatòries oficials a la part social. Només caldrà decidir el lloc de les reunions; si Bellaterra o Barcelona.

4.4 Estat de la tramitació de la modificació de la Llei de Bombers

Actualment, la proposta de redactat és a la Direcció de Serveis del Departament, que encara ha d’informar sobre com s’ha de tramitar la Llei. Segons la Cap del Servei de Recursos Humans en funcions, i la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, no hi ha cap previsió de temps, tot i que la subdirecció general d’Administració i Recursos humans ja ho ha sol·licitat.

De tota manera, primer cal que la proposta de text acabi de ser supervisada per diversos estaments i unitats abans que el Govern la passi a Presidència perquè la validi i finalment el text es tramiti al Parlament per a la seva aprovació.

IAC-CATAC preguntem quan arribarà la proposta a la part social per estudiar-la i fer-hi esmenes. El Subdirector de RRHH explica que serà enviada a través del Comitè Intercentres en el termini oficial per fer esmenes previst en la tramitació de la Llei.

Entre d’altres aspectes, la nova Llei incorpora la creació de l’escala de suport. La part social reclamem poder llegir el redactat que tracta aquesta nova escala. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical precisa que un cop aprovada la creació de l’escala, cal negociar la incorporació dels col·lectius que l’hauran d’integrar, així com la funcionarització del personal afectat.

4.5  Estat dels nous complements (Analista, Cap magatzem i Cap de Suport Teoc “Eòlia”)

El Subdirector General de RRHH comunica que estan pendents de la resposta de la Direcció de Serveis.

4.6  TEOC. Resposta del GICAR per la contrasenya dels treballadors nous.

El Cap de la Divisió Sala Central explica que a cada persona que s’incorpori a la DG, se li tramitarà una contrasenya tramitada pels Caps de Suport de la Sala Central perquè sigui àgil i al moment. També informa que els caps d’unitat ja saben amb anticipació si hi ha noves incorporacions previstes per tramitar les contrasenyes.

4.7  TEHM. Estat de les gestions per solucionar amb la S.S.

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que la direcció de Serveis ha reclamat a Tresoreria, que encara no ha respost. No hi ha cap novetat al respecte.

4.8  CONDUCTORS. Complement perillositat, ja ha passat el tràmit de PRL.

El Subdirector de RRHH explica que Direcció de Serveis encara ha de finalitzar el tràmit oficial per aconseguir el reconeixement d’aquest complement, pendent, encara, de passar per la CIVE. Tot i això, considera que mentre no arriba aquest reconeixement, cal fer efectiu aquest complement, tal i com es va comprometre la DG ara fa uns mesos. Es pagarà per cada dia d’exposició real. Tot això, sotmès a la possible incorporació de mesures correctores que eliminin el risc d’exposició. Caldrà decidir, però, fins a on cal remuntar-se per reconèixer aquest dret amb efectes retroactius. Explica que, primer, caldrà una avaluació de Riscos Laborals, abans de determinar el període que cal reconèixer. Aquest procediment previ el reclamen Intervenció i Sindicatura de Comptes, entre d’altres estaments; proposa pagar-la amb efectes retroactius des del 4 d’octubre, dia en què es va tractar d’aquesta qüestió al Comitè de Seguretat i Salut. Per cobrar-lo, el personal haurà d’aportar un justificant personal i diari dels riscos a què haurà estat exposat. Aquests justificants hauran de ser tramesos a les unitats respectives.

El subdirector de RRHH comunica que fins que no es solucionin les mesures correctores d’aquest personal cobraran el complement de perillositat.

IAC-CATAC mencionem que aquest complement l’ha de rebre tot el personal logístic i el Subdirector de RRHH esmenta que només està pels conductors, que els emmagatzemadors així com altres col·lectius, s’ha de tornar a fer una avaluació de riscos previs de treballs i tasques que fan. Des de IAC-CATAC informem que s’està parlant de només 3 persones i que fan el mateix que el conductors que son polivalents, però que ells no condueixen. Des de IAC-CATAC tornarem a fer tot el procés perquè aquest personal se’ls hi reconegui aquest complement.

4.9  AMPLIACIÓ BORSES.

La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans certifica que cal ampliar gairebé totes les borses (tret de TEOCs, conductors B de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i TESI), i que la convocatòria es vol treure abans que acabi l’any. Primer, però, s’enviarà a la part social una nova proposta de normativa de funcionament de les borses, que pretén limitar el total de categories a què una persona es pugui apuntar. La DG la vol limitar a un parell de borses. Aquesta proposta la volen fer arribar entre la setmana que ve i l’altra. La part social demanem estudiar aquesta proposta i, després, programar una rova reunió per fer-ne el retorn.

 

5.- Torn obert de paraules

La part social demanem explicacions i volem deixar constància sobre els requisits de la plaça de Cap de Sala de la DGAR perquè hi hagut queixes d’alguns treballadors i treballadores per manca de transparència i proporcionalitat per accedir a aquesta plaça; un cas seria que la formació de l’ISPC, que puntua per aquesta plaça, no ha sigut accessible per a tots el personal.

IAC-CATAC demanem confirmar dels AOF, a l’hora de demanar el complement de productivitat, qui es l’avaluador. Des de RRHH confirmen que és el Cap de Parc de la seu on han estat.

Veure en PDF: COMITÈ INTERCENTRES 25-10-23