1.- Estabilització

A) Treballadors desplaçats per la NO estabilització. S’han pogut recol·locar? S’han fet contractes de reforç tal com va informar FP?

La part social fem constar que hi ha treballadors/es desplaçats per la no estabilització i pregunta si s’han pogut recol·locar. La resposta és que contractes de reforç de manera sistemàtica no s’han fet. Sembla que hi ha un TEOC a Protecció Civil sense recol·locar i 1 conductor i 2 treballadors de manteniment a la DGP que s’han presentat a diferents processos de selecció i s’està a l’espera de la seva finalització per saber si es poden recol·locar definitivament. També hi ha una telefonista que no ha pogut estabilitzar per no tenir el requisit de Català. Un altre cas son un infermer i un TEOC dels agents rurals que han quedat desplaçats però que estan de baixa i s’està a l’espera.

B) Previsió de signatura dels contractes d’AOF.

El Departament informa que els criteris encara no estaven clars però ara amb la nota informativa que s’ha publicat (Per a més informació podeu consultar el següent enllaç), els criteris han quedat clars i en la primera setmana de març s’intentaran fer les signatures a través de les Regions.

2.- Calendaris

A) Document de localització de Premsa.

Per a elaborar el document de localització de premsa el Departament ha agafat com a base el calendari de Taller Ràdio. Intentaran quedar en breu amb els treballadors per deixar-ho tancat

B) Calendari Tesi

Aquest calendari afecta només a un treballador, RRHH informa que s’ha parlat amb la unitat se li ha fet arribar al treballador el calendari i sembla que tots estan d’acord. També ho han de fer arribar al CI.

3.- Teletreball telefonistes del Departament- Valoració de si tècnicament i organitzativament és factible.

A) La Telefonista de Servei Català de Trànsit també fa la sol·licitud per poder fer teletreball.

La part social exposem que també hi ha una telefonista del Servei Català de Trànsit que també ha fet la sol·licitud per poder fer el teletreball.

La representant del Servei Català de Trànsit informa que per la seva part tecnològicament i organitzativament no tenen cap problema i es posaran en contacte amb la treballadora perquè pugui realitzar la feina telemàticament.

IAC-CATAC agraeix la predisposició i celeritat per part del Servei Català de Trànsit.

B) Pendent- Valoració de si tècnicament i organitzativament es factible DGP.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que encara no hi ha resposta dels serveis tècnics per si tecnològicament és possible. Després s’haurà de veure si organitzativament també és factible poder realitzar el teletreball.

4.- ISPC

A) Explicació de les tasques del personal de manteniment amb contracte primera experiència del SOC.

La part social demanem una explicació de les tasques del personal de manteniment amb contracte primera experiència del SOC que fan al ISPC. La representant del ISPC informa que les tasques són de neteja de màscares i ajudar en la posada a punt de les màquines.

La IAC-CATAC informem que aquests treballadors i treballadores no estan habilitats per a netejar màscares, que és una feina de molta responsabilitat i no es pot fer de qualsevol manera. La resposta és que els treballadors fan la neteja de les màscares en els centres ERA de la RMN i que han rebut una formació per part del responsable del centre ERA de la RMN. La representant del ISPC exposa que no hi ha una formació homologada, que la neteja s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant i que consideren que s’està fent de manera adequada.

La IAC CATAC mostrem el nostre desacord i farem la consulta al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. També exposem que totes les màscares netes i embossades han d’estar identificades amb el nom del responsable que ho ha fet, i es pregunta si en l’embossat surt el nom del treballador en pràctiques pel SOC. La representant del ISPC respon que no ho sap i que ho preguntarà.

B) Proposta de l’ISPC d’establir com a polivalents els llocs de conductor per incorporar tasques de magatzem i la neteja de les màscares ERA.

La demanda formativa fa constar que fan falta unes millores i s’ha fet un projecte de millores que inclou obres en edificis, material com màscares i equipament i un centre ERA per fases. Per justificar la polivalència dels llocs de conductors exposen que d’aquesta manera es garanteix una millor traçabilitat si és la mateixa persona la que s’encarrega de l’emmagatzematge, neteja i distribució de les màscares i que com la feina en el ISPC és intermitent i diferent al d’un parc de bombers, s’haurien d’establir mecanismes de polivalència.

El ISPC ha presentat un informe de polivalència amb les següents característiques.

– 40 % conductor

– 30 % emmagatzemador

– 30 % manteniment, per la neteja de màscares

La IAC CATAC fem constar que amb dues persones no es poden fer aquestes tasques i que en comptes de buscar la polivalència per incrementar més tasques als treballadors/es el que s’hauria de fer és contractar més personal.

L’informe de polivalència el van enviar dilluns i els membres del CI quan l’hagin pogut valorar donarem una resposta.

5. DIRECCIÓ DE SERVEIS. Informar al Comitè dels termes dels complements sol·licitats per la DGPEIS per EPAF, TEMH i TEOCS

L’Administració va fer una proposta i està pendent de l’avaluació del cost econòmic. La part social preguntem si aquest complement implicarà més funcions i demanem poder veure el redactat. El Subdirector General de RRHH ens diu que primer s’ha de fer l’aprovació de la part econòmica abans del redactat, però assegura que no hi hauran més funcions de les que ja es realitzen.

Des de DGPEIS ho volen encetar al més aviat possible, però segons la Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical estaria vinculat aquest complement a la creació del VII Conveni. La part social manifestem que implica anys per poder gaudir d’aquest complement quan de manera verbal, la DGPEIS s’ha compromès de fer-ho aquets any.

6.- Grup de Borses de treball

6.1. Mantenir al document d’actualització de borses els treballadors que ocupen vacant.

La part social demanem que les persones que estan ocupant una vacant també estiguin visibles en les actualitzacions de les llistes de borses. La resposta per part de RRHH és que són moltes borses i això dona molta feina perquè implica que s’ha d’actualitzar i comptabilitzar en tot moment els serveis prestats. Que no tenen un sistema àgil per actualitzar-les i que ho han de fer a mà.

La IAC-CATAC responem que desconeixem els sistemes informàtics per l’actualització de les borses però el fet que va passar a la RMN on una treballadora desplaçada va haver d’esperar uns dies fins que li confirmessin la recol·locació, va provocar un neguit innecessari que no s’hagués produït si tots els que ocupen una vacant estiguessin ficats i actualitzats en la llista de la borsa.

6.2. S’ha donat resposta als altres treballadors que van demanat canvi de lloc de treball tal i com es va fer amb la treballadora de la Regió Cnetre desplaçada a la Sala Central?

La part social preguntem si s’ha donat una resposta als treballadors que van demanar un canvi de lloc de treball tal i com es va fer amb la treballadora de la Regió Centre desplaçada a la Sala Central. La resposta per part de RRHH és que no han contestat perquè entenen que no tenien el mateix tractament quan ho van sol·licitar al no ser indefinides i ara no hi ha vacants, però que si la part social ho demana contestaran i la resposta serà que no.

7.- DGAR

7.DGAR

7.1- Aplicació nous calendaris: – Sala Central – Justificació per la no cobertura de baixes. – Els treballadors no tenen el calendari personal – Disfuncions a l’hora de torna gestionar l’excés d’hores.

IAC-CATAC informem que hi ha dies que no s’han cobert les baixes i preguntem per què no s’ha fet. La resposta per part de la DGAR és que ho la sala central estava coberta amb mínims o que no tenien ningú a la borsa, al final aquesta baixa s’ha cobert amb un treballador que ha renunciat a una sala territorial.

Sobre el calendari del personal TEOC de la DGAR la resposta és que la dinàmica del calendari la tenen les treballadores però que estan esperant a tenir totes les vacances per poder presentar el calendari definitiu als treballadors.

La part social exposem que en el calendari s’obliga a tornar l’excés d’hores sempre de nit quan la DGAR vulgui. La resposta és que no és exactament així que el que diu el calendari és “preferiblement”.La IAC-CATAC estarem pendents d’aquest fet i si alguna treballadora o treballador creu que es veu afectada o afectat no dubteu en ficar-vos en contacte amb les nostres delegades.

7.2- Data per fer reunió del grup de treball: – Equiparar el Complement de Cap de Sala amb altres direccions generals.

Estem a l’espera de que ens donin una data pel grup de treball i es pregunta es torna a preguntar sobre l’equiparament del complement de Cap de Sala amb altres direccions generals. Per part de la DGAR se’ns diu que al gener de 2022 es va fer arribar la proposta a direcció de serveis per encabir-ho al VIIè conveni. Falta la resposta positiva de Direcció de Serveis, però com la negociació del VIIè conveni s’està endarrerint molt l’unitat confirma que ho tornarà a demanar però que aquesta vegada com una modificació del VIè conveni, que ja va fer-ho a l’octubre, i no han tingut resposta. Tornaran a fer la petició perquè s’apliqui al més aviat possible.

7.3- Control horari del personal GEPIF que pertanyen a Agricultura i previsió de fins quan seguiran fent aquesta feina.

La IAC-CATAC exposem que els TEOC territorials encara porten el control horari del personal GEPIF el qual pertanyen a un altre departament com és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La resposta per part del Departament d’Interior és que seguiran fent les mateixes funcions encara que ells pertanyin a Interior. No s’ha plantejat cap canvi de model, perquè les feines estan relacionades, així com es fan procediments amb ADF o altres col·lectius.

8.- DGPEIS

8.1 CF 2023.- Data pel grup de treball.

a) Informació i novetats

b) Roba, situació actual i previsió

S’acordarà una data un breu per fer el grup de treball.

Referent a la CF 2023 s’ha enviat per part de RRHH la proposta que sigui de quatre mesos però encara no hi ha resposta. Aquest any la roba pel personal de CF serà assignada personalment. És a dir, se’ls donarà al maig però no serà recollida al setembre i cada treballador/a s’ho quedarà i ho podrà rentar als parcs. Hi ha en marxa un procés de licitació per la reposició de la roba però segurament no estarà finalitzat per aquesta CF i potser pot haver algun problema amb les botes forestals però s’estan buscant solucions.

La IAC-CATAC exposem que s’hauria de fer una revisió prèvia abans d’entregar la roba i canviar el material que estigui en mal estat i no haver d’esperar al primer dia de contracte. No obtenim una resposta concreta, però que “miraran de poder-ho fer”.

8.2 Informació sobre la inclusió del personal laboral a la Llei de Bombers.

La part social tornem a preguntar sobre la sol·licitud que va fer el Parlament perquè el Departament elaborés una proposta per la inclusió del personal laboral dins la Llei de Bombers. La resposta del Subdirector General de RRHH és que s’està treballant, demanem si es pot treballar conjuntament amb el CI, se’ns diu que quan estigui fet es farà arribar, però que ara per ara s’hi està treballant i que la idea és crear una categoria més dins el cos de bombers que seria de suport. També comunica que en aquesta llei només estaran els col·lectius que ells creguin operatius.

8.3 TEMH. – Revisió de la seva assegurança adient a les seves tasques.

El Subdirector General de RRHH confirma que es demanarà la inclusió del personal TEMH dins de l’epígraf de l’assegurança dels bombers en mitjans aeris, per tant tindran la mateixa quantia. S’espera que en el termini d’un mes estigui fet. Valorem aquest fet positivament i dona resposta a la demanda de IAC-CATAC.

8.4. TESI. – El cap dels TESI ha de tenir uns coneixements mínims de les eines de treball

La IAC-CATAC exposem que cada vegada més el personal TESI té més funcions i fins i tot han de fer funcions de formador a bombers de segona activitat.

La part social demanem més personal TESI, ja que en aquests moments només hi ha una persona fent aquestes funcions i que igual que al personal que es presenta per a TESI se li exigeix uns coneixement es faci el mateix amb els bombers de segona activitat.

Es pregunta quins son els requisits que es demanen per accedir a aquestes places de bombers de segona activitat. Se’ns diu que en aquets moments no ho tenen i no poden donar una resposta.

8.5. EPAF. – Data per la reunió del grup de treball

Des de la part social es demana un Grup de Treball Urgent, per poder tractar tots els punts mencionats. El Cap de la Divisió de les sales diu que plantejarà un parell de dates al CI per fer la reunió. Els punts que IAC-CATAC considerem més destacables són: unificar tasques a les diferents regions, EPAF de Granollers que els i fan fer tasques d’AOF, la prolongació obligatòria de la jornada -hores extres- i el complement sol·licitat al punt 5 d’aquest Cataccrac.

8.6. TEOCS. –

Des de la part social sol·licitem un Grup de Treball Urgent, per poder tractar tots els punts mencionats. El Cap de la Divisió de les sales diu que plantejarà un parell de dates al CI per fer la reunió. IAC-CATAC demanem solucions a tota la problemàtica que sorgeix amb el Departament, i sol·licitem entre altres:

A) Dubtes de la Implantació del nou calendari i nous mínims.

B) Crear categoria especifica de TEOC de bombers conjuntament amb la creació del nou complement d’emergències.

C) No compliment de la seva pròpia instrucció sobre cobertura de la sala en cas d’activació M1. La instrucció diu 3/6 però s’està aplicant 4/6.

D) Incidències per la no cobertura de les places de suport: Per una banda no es cobreix i es queda sota mínims però per altre denegen permisos per no deixar el torn sota mínims.

E) Informació sobre l’estat del procés per cobrir les places de Cap de Sala de Suport.

F) Sala Central – sobre quin comunicat de risc estan supeditades les seves AP durant l’estiu.

G) Comunicar a les unitat que es considera diumenge: 24h de les 00:00 a les 23:59.

H) Dates d’implementació del nou programari.

I) Previsió d’ampliació de borsa.

J) Ampliació hores curs de formació bàsica de TEOC.

Igualment durant la reunió se’ns ha informat d’alguns del punts mencionats anteriorment.

Referent als TEOCs de suport a la Divisió de la Sala Central se’ns comunica que estan a l’espera de dotar pressupostàriament les places de TEOC amb el complement de Caps de Sala.

La part social demanem que es faci el retorn del document que es va enviar amb les aportacions fetes pel CI.

Per part de la Divisió de la Sala Central es fa saber que el dia 21 de febrer es començarà a treballar amb el nou programari i al març el Gesparc deixarà de funcionar. L’1 de març el nou programari es connectarà amb el despatx de les regions. També se’ns informa que han fet una proposta al ISPC per ampliar el curs pel personal de borsa amb més formació a part d’incendis forestals i més hores de pràctiques.

 

La resta de punts que afecten a la categoria de TEOC, s’acorda treballar-ho en la reunió del grup de treball, però es vol deixar constància en acta perquè no hagi mal entesos del que es considera treballar en diumenge.

Segons la Responsable de Coordinació i Interlocució sindical es considera diumenge: “les 24 hores que van de les 00:00 fins les 23:59”. Per tant, es fa saber que pel calendari que afecta als TEOCs, on s’han de garantir dos diumenges al mes i la meitat dels festius de l’any de festa, que treballar en dissabte nit, diumenge nit o diumenge de dia, es considera en tots els casos treballar en diumenge.

Pel que fa a la previsió d’ampliació de borsa, en breu, des de la unitat tindran els número de persones que es vol plantejar per a cada una des les sales, però comunicant que segurament no es podrà fer aquesta ampliació abans de l’estiu.

Sobre l’ampliació del curs bàsic de TEOC sembla que hi ha una proposta de passar de 40 hores a 120 hores. IAC-CATAC celebrem aquesta modificació perquè es una reivindicació que es portava molt de temps demanant.

La IAC-CATAC també volem recordar a les treballadores i treballadors que segons va deixar constància el Subdirector General de RRHH en l’acta número 9 del 19 d’octubre del 2022: “El pagament de les hores extraordinàries és una excepció a la norma general de la compensació, a què podran optar els treballadors quan hi hagi una activació de les diferents fases d’una Pla d’emergències o una activació dels Bombers (M0, M1 i M2), i també per la primera guàrdia d’acompanyament d’un nou TEOC”. Si en algun moment alguna treballadora o treballador detecta que això no és compleix us podeu ficar en contacte amb les nostres delegades i delegats.

8.7. Catàleg de roba del personal. PENDENT. –

Des del Departament se’ns informa que en breu tindran el catàleg acabat perquè la part social valori el seu contingut. Quan es tingui es demanarà incloure el vestuari de Premsa així com la jaqueta gruixuda en alguns parcs d’EPAF.

A la part social s’informa que fan fet una compra de 3000 frontals per donar l’abast a les necessitats de tots els efectius.

8.8. Pla Formatiu 2023. PENDENT. –

No hi ha cap informació nova, només se’ns fa saber que respecte la formació oferta al personal PAS s’ha fet arribar a tot el personal laboral del Departament. La part social demanem saber, si és viable, a quantes persones laborals agafen aquest cursos per tenir un recull de la informació.

9. Torn obert de paraules.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que es va publicar el nou Decret de Reestructuració del Departament i el personal de Taller-Ràdio ha passat a la Direcció de Serveis i, per tant, es farà el canvi en les RLT.

 

Veure document